• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Begrippenlijst

Begrippenlijst

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aandeelhouder

Een aandeelhouder is iemand die een (of meer) aandelen bezit in een onderneming

Aandeelhoudersovereenkomst

In een aandeelhoudersovereenkomst worden de verhoudingen tussen de aandeelhouders geregeld

Aangetekende brief

Een aangetekende brief is een poststuk waarvan de zender een bewijs van verzending krijgt van het postbedrijf

Aangifte

Als je aangifte doet, maak je een melding bij de politie van iets wat is gebeurd. Aangifte kan je doen kan op het politiebureau of online via de site van de politie

ABC formule

De ABC-formule is de formule die de rechter gebruikt om de hoogte van de ontslagvergoeding of de transitievergoeding te bepalen

Achternaamswijziging

Bij een achternaamswijziging laat je je achternaam wijzigen. Een verzoek tot wijziging van je achternaam moet je doen via www.justis.nl

Adoptie

Adoptie is het aannemen van een kind als je eigen kind

Advocaat onder toevoeging

Een advocaat onder toevoeging wil zeggen dat een gedeelte van de kosten voor de advocaat worden gesubsidieerd

Afdreigen

Afdreigen betekent dat je door middel van bedreiging geld afperst

Afpersing

Afpersing betekent dat de dader een voordeel verkrijgt dat niet gerechtvaardigd is. Ook kan deze persoon dwingen iets af te geven, iets te doen of iets niet te doen. Hij of zij gebruikt bijvoorbeeld bedreiging of geweld om het voordeel te verkrijgen

Agentuurovereenkomsten

Een agentuurovereenkomst is een overeenkomst waarbij een handelsagent en een andere partij afspreken dat de handelsagent voor een afgesproken periode bemiddelt bij de totstandkoming van overeenkomsten tegen vergoeding

Algemene vergadering van aandeelhouders

Een algemene vergadering van aandeelhouders (ava) bestaat uit alle aandeelhouders van een onderneming. De algemene vergadering is de hoogste instantie van een onderneming

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden zijn voorwaarden die schriftelijk zijn vastgelegd, in deze voorwaarden wordt alles met betrekking tot de overeenkomst geregeld. Denk aan garantie, retourzending, aansprakelijkheid, betalingstermijn, eigendomsvoorbehoud

Alimentatie

Alimentatie is een bedrag dat na scheiding betaald moet worden aan de kinderen en/of de vroegere partner voor het levensonderhoud

Alimentatieplicht

Alimentatieplicht is de plicht die je kan hebben om je kinderen en eventueel ex-partner alimentatie te betalen

Appeldagvaarding

Een appeldagvaarding is een dagvaarding in hoger beroep

Appellant

Een appellant is de eisende partij tijdens het hoger beroep

Arbeidsconflict

Een arbeidsconflict is een conflict dat betrekking heeft op een arbeidsrelatie

Arbeidsrelatie

Een arbeidsrelatie is de relatie die ontstaat tussen werkgevers en werknemers na het sluiten van een arbeidsovereenkomst

B.V.

Een besloten vennootschap is een rechtsvorm, een privaatrechtelijke rechtspersoon. Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is een rechtspersoon waarvan de aandelen op naam staan. De aandelen zijn daardoor niet vrij overdraagbaar

Battle of forms

Battle of forms wil zeggen dat twee partijen alletwee hun eigen algemene voorwaarden willen laten gelden. Er wordt dan onderhandeld over de toepasselijke voorwaarden

Bedrijfseconomische redenen

Bedrijfseconomische redenen zijn redenen voor ontslag die te maken hebben met de bedrijfseconomische situatie van het bedrijf, denk aan verslechterde financiële situatie, werkvermindering, bedrijfsverhuizing etc.

Bedrijfsruimte

Een bedrijfsruimte is een ruimte die wordt verhuurd voor de uitoefening van een voor het publiek toegankelijke onderneming, bijvoorbeeld een winkelbedrijf, een horeca gelegenheid of een ambachtsbedrijf

Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering houdt het leiden of het uitoefenen van een bedrijf in

Benadeelde

Een benadeelde is iemand die is benadeeld

Beneficiaire aanvaarding

Bij beneficiaire aanvaarding kunnen de schulden uit de erfenis alleen worden voldaan uit de baten van de erfenis

Beperkte aansprakelijkheid

Beperkte aansprakelijkheid houdt in dat de aansprakelijkheid van de aandeelhouders beperkt is tot dat wat ze hebben ingelegd in de vennootschap. Schuldeisers kunnen zich alleen verhalen op het vermogen van de vennootschap en niet op het vermogen van de individuele aandeelhouders

Besluit naamswijziging

In het besluit naamswijziging zijn alle voorwaarden opgenomen waaraan je moet voldoen om je achternaam te mogen veranderen

Bestemmingsplan

In een bestemmingsplan staan de voorwaarden en regels met betrekking tot het gebruik van woningen, bedrijven en andere gebouwen

Bestuurder

Een bestuurder is iemand die een organisatie of onderneming leidt

Bestuurdersaansprakelijkheid

Bestuurdersaansprakelijkheid houdt de aansprakelijkheid (en alles wat daarbij komt kijken) van bestuurders in

Betalingsvoorwaarden

Betalingsvoorwaarden zijn voorwaarden met betrekking tot het doen, accepteren etc. van een betaling

Bewaring

Als er sprake is van inbewaringstelling, wordt een verdachte in voorlopige hechtenis genomen voor maximaal 14 dagen. De rechter-commissaris besluit hierover

Bewijsvoering

Bewijsvoering betekent argumentatie of redenering om iets te bewijzen

Bezwaar maken

Tegen besluiten van een overheidsorgaan kan je bezwaar maken (of in bezwaar gaan) als je het niet eens bent met de uitspraak

Bezwaarschrift

Een bezwaarschrift is een geschreven stuk met bezwaren tegen iets, bijvoorbeeld tegen een beslissing van de overheid

Buiten heterdaad

Buiten heterdaad betekent dat er niet op heterdaad betrapt wordt. Iemand wordt dan op een later moment aangehouden

Bureau Halt

Bureau Halt voorkomt en bestrijdt criminaliteit. Jongeren tot 18 jaar die worden betrapt op bepaalde daden (zoals vandalisme of schoolverzuim) worden bijna altijd doorgestuurd naar Bureau Halt

C.V.

Een C.V. staat voor commanditaire vennootschap, het is een personenvennootschap. Het gaat om een bijzondere vorm van de V.O.F. Bij een C.V. zijn er twee soort vennoten: stille venoten en beherende vennoten. De stille vennoten brengen alleen geld in

Cannabis

Onder Cannabis wordt de overkoepelende plantsoort (Cannis Sativa L.) verstaan

Cao-regeling

Cao-regeling is de regeling die betrekking heeft op de collectieve arbeidsovereenkomst

Cassatie

Als je in cassatie gaat leg je een (eerder) vonnis voor aan de hoogste rechterlijke instantie, namelijk de Hoge Raad

Causaliteit

Causaliteit wil zeggen dat er een verband moet zijn tussen de onrechtmatige daad en de schade

Cautie

Cautie in strafrecht is een mededeling aan de verdachte welke rechten hij of zij heeft, bijvoorbeeld het zwijgrecht

Clausule

Een clausule is een voorwaarde of toevoeging in een contract

Codicil

Een codicil is een aanvullende bepaling

Collectieve verantwoordelijkheid

Collectieve verantwoordelijkheid wil zeggen dat je niet alleen, maar gezamenlijk verantwoordelijk bent

Conclusie van antwoord

De conclusie van antwoord is de reactie van de gedaagde partij op de dagvaarding

Conclusie van dupliek

Van een conclusie van dupliek is sprake als de gedaagde partij in een civiele procedure nog een extra stuk mag opstellen van de rechter

Conclusie van repliek

Van een conclusie van repliek is sprake als de eisende partij in een civiele procedure nog een extra stuk mag opstellen van de rechter

Concurrentiebeding

Een concurrentiebeding is een beding dat opgenomen kan zijn in je arbeidsovereenkomst. In dit beding wordt het de werknemer verboden om na afloop van de arbeidsovereenkomst bepaalde concurrente werkzaamheden te verrichten zoals een concurrerend bedrijf beginnen of bij de concurrent gaan werken

Consultatiebijstand

Onder consultatiebijstand wordt verstaan dat een verdachte het recht heeft om een advocaat te raadplegen voordat hij of zij wordt verhoord door de politie

Contactverbod

Een contact verbod is een verbod waarbij de gedaagde partij geen contact mag zoeken met de eisende partij, bijvoorbeeld het slachtoffer. De gedaagde partij mag het slachtoffer niet aanspreken, opzoeken, en geen contact zoeken met het slachtoffer (bellen, e-mailen, whatsappen etc.)

Coöperatie

Een coöperatie is een privaatrechtelijke rechtspersoon, een coöperatie wordt bij notariële akte opgericht. Door middel van het sluiten van overeenkomsten, helpt de coöperatie de belangen van haar leden te behartigen. Winst mag worden uitgekeerd aan de leden van de coöperatie

Dader

Iemand die een strafbaar feit heeft gepleegd

Dagvaarding

Een dagvaarding is een document waarin de partij die iets eist, uitlegt wat hij of zij eist, van wie en waarom hij of zij dat eist

Delict

Een delict is een strafbare daad, overtreding of misdrijf

Detentie

Detentie betekent opsluiting of hechtenis

Deurwaarder

Een deurwaarder is iemand die werkt bij de rechtbank. Een deurwaarder kan iemand oproepen om naar de rechtbank te komen voor een rechtszaak

Diefstal

Diefstal is het stelen van een goed dat van iemand anders is. Je eigent je het goed toe, zonder dat je er toestemming voor hebt

Directeur-grootaandeelhouder (dga)

De directeur-grootaandeelhouder (dga) is in het bezit van een groot gedeelte van de aandelen van een onderneming en tevens ook een hoge positie heeft in het bestuur van de onderneming

Disculpatie

Disculpatie is een beroep op het ontbreken van schuld op het moment dat iemand aansprakelijk wordt gesteld. Hiervoor moet bewijs worden aangedragen door desbetreffende persoon

Distributieovereenkomsten

Een distributieovereenkomst is een overeenkomst tussen een leverancier van een product (of dienst) en een distributeur

Dood door schuld

Dood door schuld betekent dat de dood van iemand, te wijten is aan een ander persoon

Doodslag

Doodslag betekent het opzettelijk doden van een persoon, maar zonder voorbedachte raden. Het was dus niet vooraf gepland

Due diligence

Due diligence is een onderdeel van het overname proces. Er wordt dan boekenonderzoek gedaan bij het bedrijf dat wordt overgenomen

Duurzaam ontwricht

Er is sprake van duurzame ontwrichting als de verhouding binnen een huwelijk zo moeilijk is geworden, dan het niet mogelijk is voor partners om nog langer bij elkaar te blijven

Dwangmiddel

Dwangmiddelen zijn middelen die in het strafrecht kunnen worden gebruikt tegen de wil in van de verdachte. Denk aan huiszoeking of afluisteren

EAW

EAW staat voor European Arrest Warrant. Dit is een Europees aanhoudingsbevel. Dit wordt schriftelijke vastgelegd door een justitiële autoriteit van een lidstaat van de EU

Echtscheiding

Echtscheiding is het uit elkaar gaan van mensen die getrouwd zijn met elkaar. De echtscheiding wordt uitgesproken op verzoek van een van de echtgenoten

Echtscheidingsadvocaat

Een echtscheidingsadvocaat is een advocaat die is gespecialiseerd in zaken met betrekking tot echtscheidingen

Echtscheidingsconvenant

Een echtscheidingsconvenant is een document waarin alle afspraken met betrekking tot de echtscheiding worden opgenomen, denk hierbij aan de regelingen met betrekking tot geld, de positie van de kinderen, hun bezoek etc

Echtscheidingsmakelaar

Een echtscheidingsmakelaar is iemand die de (ex)partners helpt de echtscheiding te regelen. Een echtscheidingsmakelaar hoeft niet per se iemand te zijn met een juridische achtergrond.

Eenmanszaak

Bij een eenmanzaak is er 1 persoon verantwoordelijk voor het bedrijf. Het bedrijf heeft geen rechtspersoonlijkheid

Eenvoudige diefstal

Eenvoudige diefstal is diefstal waarbij enkel een eigendom is gesloten. Denk aan winkeldiefstal

Eer-gerelateerd geweld

Eer-gerelateerd geweld kan bijvoorbeeld dwang zijn, psychisch en fysiek geweld zijn uit eermotief

Eisende partij

De eisende partij is de partij die in een rechtszaak iets van de andere partij (de gedaagde partij) eist. Denk bijvoorbeeld aan schadevergoeding

Erfbelasting

Erfbelasting is de belasting die je (mogelijk) moet betalen over de erfenis die je ontvangt

Erfgename

Een erfgename is iemand die zal erven of erft

Erflater

Iemand die een erfenis nalaat

Erfrecht

Erfrecht is het recht dat te maken heeft met erfenissen

EVRM

EVRM staat voor Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Dit bedrag regelt essentiele burger- en mensenrechten voor de inwoners van de verdragsluitende staten

Executeur

Een executeur is een uitvoerder van het testament

Executoriale titel

Een executoriale titel wil zeggen dat een vonnis zonder tussenkomst van de rechter ten uit voer mag worden gelegd

Externe aansprakelijkheid

Externe aansprakelijk betekent dat iemand (bijvoorbeeld bestuurder) jegens derden aansprakelijk is voor de schade die de derden hebben geleden

Faillissement

Faillissement is een toestand waarbij iemand of een onderneming niet meer aan de financiële verplichtingen kan voldoen. Door deze situatie wordt er beslag gelegd op het vermogen

Familiebedrijf

Een familiebedrijf is een onderneming die door een familie wordt uitgeoefend en gefinancierd

Familierechtelijk

Familierechtelijk heeft betrekking op het gedeelte van het recht dat ziet op alles met betrekking tot familie

Financiële afspraken

Financiële afspraken zijn afspraken die betrekking hebben op geldzaken

Franchiseovereenkomsten

Bij een franchiseovereenkomst sluiten een ondernemer en de eigenaar van een handelsnaam een overeenkomst waardoor de ondernemer gebruik mag maken van de formule van een grote organisatie

Fraude

Fraude betekent bedrog. Het gaat dan om bedrog, valsheid in geschrifte of oplichterij

Fusie

Bij een fusie wordt het ene bedrijf 'opgeslokt' door het andere bedrijf. Fusie kan op drie manieren: door middel van bedrijfsfusie, aandelenfusie en juridische fusie

Fysiek geweld

Fysiek geweld is een vorm van geweld. Er is sprake van fysiek geweld als er door middel van fysiek handelen de intentie is om iemand te verwonden of angst aan te jagen

Gedaagde partij

De gedaagde partij is de partij die gedaagd is voor de rechtbank. De eisende partij eist meestal is van de gedaagde partij

Gedetineerde

Een gedetineerde is iemand die in detentie wordt gehouden, het gaat dus om een gevangene

Gedragsinterventie

Gedragsinterventie is methode gericht op het beïnvloeden van iemands gedrag. De interventie bestaat uit een gestructureerd geheel van methodische handelingen

Geïntimideerde

Een geïntimideerde is de gedaagde partij tijdens het hoger beroep

Gekwalificeerde diefstal

Bij gekwalificeerde diefstal is er sprake van verzwarende omstandigheden. Bijvoorbeeld het gebruik van wapens tijdens een overval

Gemeenschap van goederen

Trouwen in gemeenschap van goederen betekent dat jij en je partner alle goederen die je gezamenlijk verkrijgt tijdens het huwelijk, gezamenlijk bezit worden

Gemeenschappelijk bezit

Gemeenschappelijk bezit is eigendom dat gezamenlijk is

Gemeenschappelijke inboedel

Gemeenschappelijke inboedel zijn de meubels en spullen in een huis. Deze spullen en meubels zijn eigendom van meerdere mensen samen

Genocide

Onder genocide wordt het uitmoorden van een volk of bevolkingsgroep verstaan

Getuige

Een getuige is iemand die bij een handeling, een situatie aanwezig is om zo te kunnen bevestigen dat die handelingen plaats heeft gevonden

Gevangenhouding

Na bewaring, kan een verzoek worden gedaan om een verdachte nog langer in hechtenis te houden. Dit heet gevangenhouding. De raadkamer tot gevangenhouding van de rechtbank besluit hierover. Gevangenhouding mag maximaal 90 dagen en dit kan verlengd worden met 14 dagen en daarna 30 dagen

Geweldsdelict

Een geweldsdelict is een misdrijf waarbij geweld wordt gebruikt

Griffiekosten

Griffiekosten zijn kosten die je moet betalen als je een procedure voor de rechtbank, het gerechtshof of de Hoge Raad wil starten

Griffierecht

Griffierecht is het bedrag dat je moet betalen als je een procedure voor de rechtbank, het gerechtshof of de Hoge Raad wil starten

Grijze markt

Grijze markt betekent hetzelfde als parallelhandel. Het gaat om legale handel, echter is de handel niet officieel of geautoriseerd

Harddrugs

Harddrugs zijn drugs die volgens de Nederlandse overheid een onaanvaardbaar risico met zich meebrengen. Het vervaardigen en verhandelen van harddrugs is strafbaar

Hasj

Hasj is de hars van de hennepplant. Het zit op de bloemtoppen en op de bovenste bladeren van hennepplant

Hennep

Onder hennep wordt de hennepplant verstaan

Heterdaad

Als je iemand op heterdaad betrapt, dan betrap je iemand tijdens het plegen van een misdrijf

Hoger beroep

Hoger beroep betekent dat je een hogere rechtbank vraagt om nogmaals te kijken naar de rechtszaak

Hoofdelijk aansprakelijk

Als een (rechts)persoon of personen hoofdelijk aansprakelijk is (of zijn) betekent dat deze gedwongen kan worden de verplichting na te komen, ookal zijn de andere (rechts)personen aansprakelijk

Hospita

Een hospita is iemand die een of meer kamers is zijn of haar huis beschikbaar stelt tegen vergoeding. Deze kamers kunnen bijvoorbeeld beschikbaar worden gesteld aan studenten

Huis van bewaring

Huis van bewaring is de plek waar mensen die in voorlopige hechtenis zitten worden vastgehouden

Huiselijk geweld

Huiselijk geweld is geweld dat wordt gepleegd door een (vroegere) partner, een (huis) vriend of een familielid. Onder huiselijk geweld valt niet alleen lichamelijk geweld, maar ook seksuele en psychische vormen van geweld, zowel door mannen als vrouwen

Huiselijke sfeer

Een huiselijke sfeer is een sfeer die verband houdt met het huishouden of het gezin

Huisverbod

Een huisverbod wordt opgelegd aan een pleger van huiselijk geweld. Dit betekent dat deze persoon tijdelijk niet in zijn of haar woning mag komen en in die periode ook geen contact mag opnemen met zijn of haar kinderen

Huiszoeking

Bij een huisdoorzoeking wordt de woning doorzocht van iemand die wordt verdacht van een misdaad

Hulpofficier

De hulpofficier is een opsporingsambtenaar met bijzondere bevoegdheden. Een hulpofficier wordt door de minister van justitie aangewezen

Huren

Huren is tegen betaling iets (bijvoorbeeld een huis) tijdelijk gebruiken

Huurbescherming

Huurbescherming betekent dat de verhuurder niet zomaar de huurovereenkomst kan opzeggen

Huurcommissie

De Huurcommssie handelt op verzoek van huurder of verhuurders geschillen af over de huurprijs, servicekosten, onderhoudsgebreken etc.

Huurder

Een huurder is iemand die tegen betaling iets huurt van iemand

Huurovereenkomst

Een huurovereenkomst is een mondeling of schriftelijke overeenkomst (afspraak) waarbij de ene partij tijdelijk iets (bijvoorbeeld een huis) afstaat en de andere partij voor het gebruik daarvan een vergoeding betaalt

Huwelijksovereenkomst

Een huwelijksovereenkomst is een overeenkomst tussen twee mensen om in het huwelijk te treden

Importeren

Importeren betekent het kopen van producten in het buitenland om deze vervolgens naar het eigen land te vervoeren

Importeur

Een persoon die producten importeert

Inboedel

Onder inboedel vallen alle spullen en meubels in een huis

Internationaal misdrijf

Een internationaal misdrijf is een misdrijf dat niet alleen in Nederland plaatsvindt, maar ook over de grens

Interne aansprakelijkheid

Interne aansprakelijk betekent dat iemand (bijvoorbeeld een bestuurder) aansprakelijk is tegenover de rechtspersoon waarvan hij bestuurder is

Internetfraude

Bij internetfraude gaat het om fraude via het internet

Inverzekeringstelling

Een inverzekeringstelling is het opsluiten van een verdachte ten behoeve van het onderzoek

ITB

ITB staat voor Intensieve Traject Begeleiding. ITB valt uiteen in ITB CRIEM en ITB-Harde Kern

Jeugdstrafrecht

Jeugdstrafrecht is het strafrecht dat is toegespitst op minderjarigen, meestal tussen de leeftijd van 12 tot 18 jaar

Juridisch gelegitimeerd

Juridisch gelegitimeerd betekent dat voor de wet wordt verklaard dat het echt is

Juridische bijstand

Juridische bijstand betekent hulp bij juridische vraagstukken

Juridische consequenties

Juridische consequenties zijn gevolgen met betrekking tot het recht

Kantonrechter

De kantonrechter behandelt civiele zaken tot een bedrag van €25.000, arbeidszaken, huurzaken, consumentenzaken, consumentenkredietzaken en lichte strafzaken

Kennelijk onbehoorlijk bestuur

Van kennelijk onbehoorlijk bestuur (afgekort 'kob') is sprake als een bestuurder zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld. Een redelijk denkend bestuurder zou in dezelfde omstandigheden anders hebben gehandeld. Of er sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur wordt bepaald aan de hand van de omstandigheden van het geval

Kinderalimentatie

Kinderalimentatie is het bedrag dat na de scheiding betaald moet worden aan de kinderen voor het levensonderhoud

Kinderalimentatiebedrag

Kinderalimentatiebedrag is het bedrag dat aan kinderalimentatie betaald moet worden

Kindermishandeling

Kindermishandeling is elke vorm van mishandeling die voor een kind bedreigend of gewelddadig is of kan zijn

Kinderrechter

De kinderrechter is de rechter die zich bezighoudt met rechtspraak over personen onder de 18 jaar

Kindgebonden budget

Het kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten die je kan krijgen voor je kinderen tot 18 jaar

Kindsdeel

Kindsdeel betekent dat je als kind altijd recht hebt op een deel van de erfenis

Koop breekt geen huur

Koop breekt geen huur betekent dat als het huis verkocht wordt, terwijl (een gedeelte van) het huis is verhuurd, dat de huurovereenkomst dan over gaat op de koper

Leverancier

Een leverancier is iemand die producten levert aan een winkel of bedrijf

LOVS

Landelijk Overleg Vakinhoud Strafrecht. In dit overleg zijn alle afdelingen van de rechtbanken en gerechtshoven verenigd

Maatschap

Een maatschap is een personenvennootschap, een vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid. Twee (rechts)personen gaan samen een samenwerking aan. Alle 'maten' brengen iets in, bijvoorbeeld arbeid, geld of goederen. De winst moet verdeeld worden

Maatschappelijk verkeer

Maatschappelijk verkeer is de manier waarop mensen in het dagelijks leven met elkaar omgaan

Mantelzorgers

Mantelzorgers zijn mensen die onbetaald langdurige tijd voor iemand zorgen met een chronische ziekte, een gehandicapte of iemand anders die hulp behoeft

Marihuana

Marihuana zijn de bloemtoppen van de vrouwelijke hennepplant

Medebewoner

Een medebewoner is iemand die deel uitmaakt van het huishouden en op hetzelfde adres is ingeschreven bij de gemeente

Medehuurder

Een medehuurder is iemand met dezelfde rechten en plichten als de hoofdhuurder. Het gaat meestal om echtgenoot of echtgenote of een geregistreerd partner

Medepleger

Een medepleger is iemand die een misdrijf pleegt samen met anderen

Medeplichtig

Medeplichtig betekent dat je ook schuldig bent, doordat je samen met anderen iets hebt gedaan

Mediation

Mediation betekent bemiddeling in conflicten. Mediation kan een alternatief zijn voor een procedure bij de rechtbank

Meervoudige kamer

De meervoudige kamer is belast met het berechten en beoordelen van meer ingewikkelde en zwaardere strafzaken. De meervoudige kamer bestaat uit drie rechters

Met voorbedachte raden

Met voorbedachte raden handelen betekent dat iemand voor het moment dat hij of zij een strafbaar feit pleegde, de gelegenheid heeft gehad om rustig na te denken over het strafbare feit en de gevolgen van het plegen van het strafbare feit

MHS

MHS staat voor Maatregel Hulp en Steun. Dit is een maatregel die meestal voor 6 maanden wordt opgelegd. De maatregel kan met 2 maanden worden verlengd

Militair strafrecht

Militair strafrecht is een aspect van het strafrecht dat zit op alle krijgsmachtonderdelen: landmacht, luchtmacht, marine en marechaussee

Misdrijf

Een misdrijf is een ernstig strafbaar feit

Mishandeling met dood tot gevolg

Mishandeling met dood tot gevolg zit tussen dood door schuld en doodslag in. Iemand heeft opzettelijk het slachtoffer mishandeld, maar het was niet de bedoeling dat het slachtoffer zou overlijden

Mondelinge overeenkomst

Een mondelinge overeenkomst is een overeenkomst die niet is vastgelegd op papier. Het is alleen mondeling besproken en overeengekomen.

Moord

Moord is het opzettelijk, met voorbedachte raden, doden van iemand

N.V.

Een naamloze vennootschap is een rechtsvorm, een privaatrechtelijke rechtspersoon. De aandelen van een naamloze vennootschap zijn vrij overdraagbaar

Nalatenschap

Nalatenschap zijn de bezittingen die een overledene achterlaat

Nevenimport

Nevenimport betekent hetzelfde als parallelhandel. Het gaat om legale handel, echter is de handel niet officieel of geautoriseerd

Officier van justitie

De officier van justitie is in Nederland een vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie.

Omgangsregeling

Een omgangsregeling is een regeling of afspraak tussen de ouders over het contact met de kinderen. Er worden bijvoorbeeld afspraken met betrekking tot een omgangsregeling gemaakt na een echtscheiding

Onderhoud ten Parkette (OTP)

Onderhoud ten Parkette is een gesprek dat plaatsvindt met de minderjarige die een strafbaar heeft begaan, zijn of haar ouders en de parketsecretaris. Er wordt dan niet tot vervolging van de minderjarige overgegaan, maar er wordt wel een passende straf gegeven

Onderhoudsplicht

Onderhoudsplicht is de plicht die je kan hebben om bij te dragen in het onderhoud van je kinderen en eventueel ex-partner

Onderhuur

Onderhuren is het huren van iets van iemand (denk aan een woning) die de woning zelf huurt Het gaat dus om huur uit de tweede hand

Onderhuurder

Iemand die iets (bijvoorbeeld een woning) huurt van iemand. Deze persoon huurt de zaak op zijn beurt weer van de verhuurder

Onderlinge waarborgmaatschappij

Een onderlinge waarborgmaatschappij is een vereniging. Daardoor zijn alle wettelijke regels met betrekking tot verenigingen ook van toepassing op onderlinge waarborgmaatschappijen. Het doel van een onderlinge waarborgmaatschappij is om verzekeringen te sluiten met haar leden

Ondernemershuwelijk

Een ondernemershuwelijk is een huwelijk tussen twee mensen die samen een onderneming hebben

Ondernemingsgrecht

Ondernemingsrecht heeft betrekking op al het recht waarmee een onderneming te maken heeft

Ondernemingsplan

Een ondernemingsplan wordt geschreven voordat een bedrijf wordt opgericht. In dit plan ingegaan op de rechtsvorm van de onderneming, het doel van de onderneming, de financiën, belasting etc.

Onrechtmatige daad

Een onrechtmatige daad is een inbreuk op een recht, een doen of laten in strijd met wettelijk plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer normaal is

Ontbinden

Ontbinden betekent opheffen of beeindigen. Een overeenkomst kan bijvoorbeeld worden ontbonden

Ontoerekeningsvatbaar

Iemand is ontoerekeningsvatbaar als iemand een strafbaar feit heeft gepleegd en dit strafbare feit niet kan worden toegerekend aan de dader omdat dit feit wegens een psychische afwijking is gepleegd

Ontslag

Ontslag is het opzeggen, ontbinden of overeenkomen dat de arbeidsrelatie stopt.

Ontslagvergoeding

Ontslagvergoeding is de vergoeding waar je recht op kan hebben als je bent ontslagen. De hoogte van deze vergoeding wordt via een standaard berekening berekend

Onverwijld ontslag

Onverwijld is een ander woord voor spoedig of onmiddellijk. Ontslag op staande voet moet onverwijld zijn, op grond van een dringende reden

Oorlogsmisdrijven

Een oorlogsmisdrijf is een ernstige schending van wetten en/of gebruiken die gelden bij een gewapend conflict

Opdrachtgever

Een opdrachtgever is iemand die een opdracht geeft aan een andere persoon. De opdrachtgever voert de opdracht niet zelf uit

Opdrachtnemer

Een opdrachtnemer is iemand die een opdracht aanneemt en deze opdracht ook uitvoert

Openbaar Ministerie

Het Openbaar Ministerie is de enige instantie in Nederland die verdachten voor de strafrechter mag brengen. Wanneer je wordt verdacht van het plegen van een strafbaar feit, krijg je met het Openbaar Ministerie te maken. Afgekort is het Openbaar Ministerie 'het OM'

Opsporing

Opsporing is het doen van onderzoek in verband met strafbare feiten. Opsporing valt onder het gezag van de officier van justitie

Opsporingsambtenaar

Een opsporingsambtenaar is in Nederland belast met het opsporen van personen die strafbare feiten hebben begaan

Opvoeder

De opvoeder is de persoon die het kind of de kinderen opvoedt

Opzeggen

Opzeggen is het beëindigen of officieel laten weten dat je niet meer verder wil met bijvoorbeeld een huurovereenkomst of arbeidsovereenkomst

Opzet

Opzet is de omstandigheid waarbij de dader tijdens een handeling die mogelijk strafbare gevolgen kon hebben dit besefte, maar toch het risico nam

Ouderenmishandeling

Ouderenmishandeling heeft een brede definitie. Het kan gaan om lichamelijke of fysieke mishandeling, maar ook verwaarlozing, seksueel misbruik en financiële uitbuiting vallen eronder

Ouderschapsplan

Een ouderschapsplan moet je opstellen als jij en je partner uit elkaar gaan (samenwonend met ouderlijk gezag of getrouwd). In het ouderschapsplan staan afspraken over de verdeling van de zorg en opvoeding, hoe jij en je partner informatie geven aan elkaar over belangrijke onderwerpen en hoe de kosten van de opvoeding en verzorging worden verdeeld

Overeenkomst

Een overeenkomst ontstaat door aanbod en aanvaarding

Overlevering

Bij overlevering wordt er aan Nederland verzocht door een Europees land om een persoon uit te leveren in verband met een strafrechtelijk onderzoek

Overname

Bij een overname van een bedrijf wordt een bedrijf door een ander bedrijf overgenomen

Overtreding

Een overtreding is een licht strafbaar feit, wat volgens de wet niet mag maar wat niet heel ernstig is

Parallelhandel

Parallelhandel betekent dat de handel legaal is niet, maar dat het niet officieel of geautoriseerd is

Parallelimport

Parallelimport betekent hetzelfde als parallelhandel. Het gaat om legale handel, echter is de handel niet officieel of geautoriseerd

Partneralimentatie

Partneralimentatie is het bedrag dat na de scheiding betaald moet worden aan de vroegere partner voor het levensonderhoud

Penitentiair strafrecht

Penitentiair strafrecht is het strafrecht dat verband houdt met het uitvoeren van straffen en maatregelen

Penitentiaire inrichting

Een penitentiaire inrichting is een inrichting van de overheid waar een gevangenisstraf wordt uitgezeten

Phising

Phising is een vorm van internetfraude. Je wordt naar een valse webpagina gelokt waar je bijvoorbeeld bankgegevens moet invullen

Pleegouder

Een pleegouder is iemand die (tijdelijk) voor een kind zorgt. Een pleegouder is niet de biologische ouder van het kind

Poging tot

Als je een poging tot het plegen van een bepaald delict doet, kan je maximaal 2/3e van de straf krijgen die je zou krijgen wanneer het delict wel was uitgevoerd

Politierechter

De politierechter is de rechter die strafzaken van minder ernstige aard snel kan behandelen. De politierechter kan een gevangenisstraf van maximaal zes maanden opleggen

Privaatrechtelijke rechtspersoon

Een privaatrechtelijke rechtspersoon ontstaat door twee of meer partijen. Deze overeenkomst is op vrijwillige basis

Pro deo

De letterlijke vertaling van pro deo is gratis. In de advocatuur wordt deze term gebruikt voor advocaten die mensen bijstaan. De kosten van de advocaat wordt gedeeltelijk betaald door de overheid

Proces-verbaal

Een proces-verbaal is een verslag waarin een opsporingsambtenaar verslag legt van enkele belangrijke feiten. Alles wat een verdachte of een getuige verklaard, komt in het proces-verbaal

Procespositie

Procespositie betekent de positie die iemand in het proces heeft

Publiekrechtelijke rechtspersoon

Een publiekrechtelijke rechtspersoon wordt door een akte van de overheid opgericht

Raad van commissarissen

Een raad van commissarissen kan worden ingesteld bij een onderneming. De raad van commisarissen houdt toezicht op het bestuur, de algemene gang van zaken en op het bestuur

Raad voor Kinderbescherming

De Raad voor Kinderbescherming helpt ouders en kinderen om gezamenlijk naar een oplossing te zoeken als een kind ernstig in de knel dreigt te raken

Re-integratietraject

Met het re-integratietraject wordt het traject bedoeld waarin werknemer en werkgever zorgen dat de zieke werknemer zo snel mogelijk weer kan werken

Recht om te zwijgen

Het recht om te zwijgen is het recht van een verdachte om niet op vragen te antwoorden of het recht om geen getuigenverklaring af te geven. Dit wordt ook wel het zwijgrecht genoemd.

Recht op nakoming

Een recht op nakoming betekent dat je het recht hebt dat wat is afgesproken alsnog wordt gedaan

Rechter-commissaris

Een rechter-commissaris is een recht met speciale bevoegdheden

Rechtshandeling

Een rechtshandeling is een handeling die iemand uitvoert met de bedoeling een bepaald rechtsgevolg tot stand te brengen

Rechtspersoon

Een rechtspersoon is een organisatie die bevoegd is rechthandelingen te verrichten

Recidive

Een recidive betekent dat de persoon al vaker een strafbaar delict heeft gepleegd

Reclassering

De reclassering houdt toezicht op mensen die een strafbaar feit hebben gepleegd of verdacht worden van het plegen van een strafbaar feit

Relatiebeding

Een relatiebeding is een beding dat opgenomen kan zijn in je arbeidsovereenkomst, zodat je na afloop van je arbeidsovereenkomst geen contact onderhoudt met de relaties van je (vorige) werkgever

Relativiteit

Relativiteit wil zeggen dat er alleen sprake is van aansprakelijkheid als er een norm is overgeschreden. De norm moet als doel hebben om het recht van de benadeelde te beschermen

Reorganisatie

Een reorganisatie is een verandering in of van een organisatie. Deze verandering kan komen door interne of externe factoren

Requisitoir

Tijdens een strafzaak in de rechtbank mag de officier van justitie reageren op de advocaat van de verdachte. Hij doet dat tijdens het requisitoir. Tijdens het requisitoir legt de officier van justitie uit wat de eis van het Openbaar Ministerie is en waarom

Samenwerkingsovereenkomst

Een samenwerkingsovereenkomst is een overeenkomst tussen twee personen of twee bedrijven om samen te werken

Scheiding

Scheiding is hetzelfde als echtscheiding. Als er sprake is van een scheiding, gaan mensen uit elkaar die getrouwd zijn

Schikking

Een schikking is een overeenkomst tussen beide partijen, waardoor ze af zien van een rechtszaak

Schriftelijke overeenkomst

Een schriftelijke overeenkomst is een overeenkomst die op schrift is gesteld. Dit kan zijn op papier, e-mail, in een word document etc. Aangeraden wordt om een overeenkomst of afspraak altijd vast te leggen op papier!

Schuldeiser

Een schuldeiser is iemand die nog geld terugkrijgt van iemand anders. Iemand heeft dus een schuld bij de schuldeiser

Schuldenaar

Een schuldenaar is iemand die nog geld aan iemand anders moet betalen. De schuldeiser heeft dus een schuld bij iemand

Seponeren

Als een zaak wordt geseponeerd betekent dat de zaak niet wordt doorgezet en dat de zaak niet verder wordt behandeld. Er wordt dan dus niet verder vervolgd

Slachtoffer

Een slachtoffer is een persoon die ergens nadeel van ondervindt, ergens bij gewond raakt of sterft

Smaad

Het woord smaad wordt gebruikt als iemand iets vertelt over iemand anders wat die persoon in zijn of haar goede naam aantast

Softdrugs

Softdrugs zijn drugs die een toelaatbaar risico met zich meebrengen. Het is strafbaar om de drugs te bezitten en te vervaardigen, maar voor het bezitten van een kleine hoeveelheid softdrugs word je niet vervolgd

Splitsing

Splitsing kan op twee manieren: 1. een rechtspersoon houdt op te bestaan en een andere rechtspersoon ontvangt het vermogen van de eerste rechtspersoon 2. een deel van het vermogen van de rechtspersoon wordt afgesplitst in een of meer nieuwe rechtspersonen

Stakingswinst

Bij wisseling van rechtsvorm moet in de meeste gevallen de stakingswinst worden berekend. Dit is het verschil tussen de boekwaarde van de onderneming en de werkelijke waarde van het inkomen in het jaar van staking

Start-up

Een start-up is een beginnend en vernieuwend bedrijf dat in zijn beginfase zit

Statuten

Statuten zijn de belangrijkste regels van een onderneming. Deze regels gelden voor de bestuurders en aandeelhouders

Stichting

Een stichting is een privaatrechtelijke rechtspersoon. Een stichting wordt opgericht met een bepaald doel. Het is toegestaan om winst te maken, deze winst mag niet worden uitgekeerd aan de bestuurders van de stichting. Een stichting heeft geen leden

Straatverbod

Een straatverbod is een verbod dat door de rechter wordt opgelegd. De persoon die deze straf opgelegd krijgt mag niet in een de buurt komen van een bepaalde buurt of straat, om zo een misdrijf of verstoring van de openbare orde te voorkomen

Strafbaar feit

Een strafbaar feit is een menselijke gedraging die door de wet strafbaar zijn gesteld

Strafbeschikking

Een strafbeschikking is een straf die wordt opgelegd door het Openbaar Ministerie voor veelvoorkomende strafbare feiten. Een strafbeschikking is zonder tussenkomst van de rechter

Strafblad

Als je een strafblad hebt, dan sta je vermeld in het strafregister omdat je al een keer bent veroordeeld wegens een misdrijf

Tbs

Tbs staat voor terbeschikkingstelling. Tbs is een behandelingsmaatregel voor mensen die zware delicten hebben gepleegd en lijden aan een psychiatrische ziekte of stoornis

Tenlastelegging

De tenlastelegging is onderdeel van de dagvaarding. In de tenlastelegging staat exact juridische beschrijving waarvan de officier van justitie de verdachte verdenkt

Testament

Een testament is een officieel document, opgemaakt door een notaris, waarin staat wat er met het geld en bezittingen van die persoon moet gebeuren na diens dood

Toerekenen

Toerekenen wil zeggen dat iemand wordt beschouwd als schuldig aan of verantwoordelijk voor

Transitievergoeding

Transitievergoeding betekent hetzelfde als ontslagvergoeding. Ontslagvergoeding is de vergoeding waar je recht op kan hebben als je bent ontslagen. Deze hoogte van deze vergoeding wordt via een standaard berekening berekend

Uitkering tot levensonderhoud

Uitkering tot levensonderhoud is de juridische term voor partneralimentatie

Uitkoopregeling

Een uitkoopregeling betekent dat een grote aandeelhouder (met meer dan 95% van de aandelen) de kleine aandeelhouders kan uitkopen

Uitlevering

Bij uitlevering wordt er verzocht aan Nederland door niet Europees land om een persoon uit te leveren in verband met een bepaalde strafzaak

Uitstotingsregeling

Uitstotingsregeling betekent dat bepaalde aandeelhouders verplicht hun aandelen moeten verkopen

Uittredingsregeling

Een uittredingsregeling betekent dat een bepaalde aandeelhouder zijn aandelen mag verkopen aan de zittende aandeelhouders. De zittende aandeelhouders moeten de aandelen verplicht overnemen

UWV

UWV staat voor Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. Dit instituut draagt zorgt voor de uitvoering van werknemersverzekeringen

V.O.F.

V.O.F. staat voor Vennootschap Onder Firma, het is een personenvennootschap. Om V.O.F. op te richten heb je geen notaris nodig. Je bent zowel in het zakelijke vermogen als in het prive vermogen aansprakelijk

Valsheid in geschrifte

Valsheid in geschrifte betekent dat het document vervalst is

Vandalisme

Vandalisme betekent het vernielen van iets zonder reden of doel

Vaststellingovereenkomst

Een vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst die wordt opgesteld om bij ontslag alle afspraken tussen werkgever en werknemer vast te leggen

Vechtscheiding

Een vechtscheiding is een scheiding waarbij partijen het moeilijk vinden om samen tot een oplossing te komen en elkaar schade proberen toe te brengen

Vennootschap

Een vennootschap is een bedrijf dat eigendom is van meerdere mensen

Verdachte

Een verdachte is iemand waarover aanwijzingen bestaan dat hij of zij een strafbaar feit heeft gepleegd. Een verdachte is ook iemand die wordt verdacht van het plegen van een strafbaar feit of iemand die terechtstaat voor een strafbaar feit

Vereniging

Een vereniging is een privaatrechtelijke rechtspersoon. Een vereniging mag winst maken en kan leden hebben

Vereniging van Eigenaren (VvE)

Een Vereniging van Eigenaren (VvE) is een privaatrechtelijke rechtspersoon. Een VvE bestaat uit personen die eigenaren zijn van appartementsrechten van de woningen die behoren tot een bepaald appartementencomplex. De VvE is verantwoordelijk voor het onderhoud van het gebouw

Verhoor

Een verhoor is een ondervraging, meestal van de politie

Verhuren

Verhuren is het tegen betaling iets (bijvoorbeeld een huis) tijdelijk afstaan aan iemand

Verhuurder

Een verhuurder is iemand die tegen betaling iets verhuurt aan iemand

Vermogensdelicten

Een vermogensdelict is een delict tegen het eigendom of bezit van iemand anders

Verplichte verzorgingstermijn

De verplichte verzorgingstermijn is een verplichte termijn waaraan voldaan moet worden om de achternaam van een kind te wijzigen. Deze periode die wordt berekend vanaf de dag waarop je je verzoek tot naamswijziging doet.

Verschoningsrecht

Het verschoningsrecht is het recht van een getuige om geen antwoord te geven op de vragen die de rechter aan hem of haar stelt.

Verstekarrest

Een verstekarrest is een uitspraak van de rechter in hoger beroep als de gedaagde partij niet is verschenen in de rechtbank en niet heeft gereageerd op de dagvaarding

Verwerping

Het verwerpen van de erfenis betekent dat je geen erfgenaam meer bent

Verzekeringsfraude

Verzekeringsfraude is het handelen met de opzet om een verzekeraar te misleiden

Verzoek tot echtscheiding

Een verzoek tot echtscheiding wordt gedaan op het moment dat mensen die getrouwd zijn, uit elkaar willen gaan. Ze willen dan scheiden.

Verzoekschrift

Een verzoekschrift is een schriftelijk verzoek aan de overheid

Verzorger

De verzorger is de persoon die het kind of de kinderen verzorgt

Voldoende draagkracht

Voldoende draagkracht wil zeggen dat je genoeg geld moet hebben om de financiële lasten te dragen

Vonnis

Een vonnis is een beslissing van de rechter

Voorlopige hechtenis

Voorlopige hechtenis kan worden gezien als een verzamelnaam voor verschillende perioden: bewaring, gevangenhouding, gevangenneming

Voornaamswijziging

Bij een voornaamswijziging laat je je voornaam wijzigen. Je moet hierbij aantonen dat je een zwaarwegend belang hebt

Vrijheidsbeperkende maatregelen

Vrijheidsbeperkende maatregelen zijn maatregelen die de vrijheid van een persoon beperken. Van deze maatregelen wordt gebruik gemaakt om onveilige situaties te voorkomen

Vrijheidsontneming

Vrijheidsontneming is het ontnemen van de vrijheid van iemand

Vroegsporing

Vroegsporing is het onderzoek naar aanleiding van een redelijk vermoeden dat er een strafbaar feit is begaan

Wederzijds goedvinden

Ontslag met wederzijds goedvinden wil zeggen dat de werknemer en werkgever samen overeenkomen dat de arbeidsovereenkomst wordt beeindigd

Werkgever

Een werkgever is iemand die mensen in dienst heeft

Werknemer

Een werknemer is iemand die bij een ander in loondienst is

WETS

WETS staat voor Wet Wederzijdse Erkenning en Tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en voorwaardelijke sancties

Wettelijke verbinding

Een wettelijke verbinding is een verbinding die in de wet staat

Wettelijke vertegenwoordiger

Een wettelijke vertegenwoordiger is iemand die een ander persoon vertegenwoordigt zoals de wet voorschrijft

Wiet

Als de bloemtoppen van de hennepplant worden gedroogd en verkruimeld, spreekt met van wiet

Wilsrechten

Wilsrechten zijn rechten die de kinderen van de overledene volgens de wet hebben. In sommige situaties kunnen de kinderen het eigendom van goederen uit de nalatenschap opeisen

WOTS

WOTS staat voor Wet Overdracht Tenuitvoerlegging Strafvonnissen. Een straf die in het buitenland is opgelegd kan onder deze wet worden uitgevoerd in Nederland

WOZ-waarde

WOZ staat voor Waardering Onroerende Zaken. Deze waarde bepaalt de hoogte van een aantal belastingen en gemeentelijke heffingen

WW

WW staat voor Werkloosheidswet. Werkloosheidswet is een werknemersverzekering

Zelfstandige woonruimte

Een zelfstandige woonruimte is een ruimte met een eigen woon(slaap)kamer, een eigen keuken met aanrecht, aan- en afvoer voor water en een aansluitpunt voor een kooktoestel en een eigen toilet met waterspoeling

Zuivere aanvaarding

Bij zuivere aanvaarding worden alle bezittingen en schulden door de erfgenaam overgenomen

Zwaarwegend belang bij voornaamswijziging

Een zwaarwegend belang heb je bij voornaamswijziging als je bijvoorbeeld negatieve herinneringen of associaties hebt bij je naam, een verandering van je naam zorgt voor vermindering van je psychische klachten, je bent een geslachtsverandering (aan het) ondergaan

Zwarte markt

Op de zwarte markt vinden onwettige transacties plaats. Het kan gaan om illegale koop en verkoop

Zwijgrecht

Het zwijgrecht is het recht van een verdachte om niet op vragen te antwoorden of het recht om geen getuigenverklaring af te geven

Zzp

Zzp staat voor zelfstandige zonder personeel