• 088 - 833 88 88
 • Gratis en vrijblijvende intake
 • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Voorwaarden

Voorwaarden

- Algemene voorwaarden advocaatzoeken.nl B.V.

- Disclaimer advocaatzoeken.nl B.V.

- Privacyverklaring

______________________________________________________________________________________________________________

Algemene voorwaarden - voor rechtzoekenden - advocaatzoeken.nl B.V. 

ARTIKEL 1. |  DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bedingen niet anders voortvloeit.

1.     advocaatzoeken.nl, onderdeel van Advocaatscore.nl B.V. de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan de Jacob Jonkerlaan 5, 3555JW te Utrecht, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 60461683.

2.     Gebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon, althans handelend als de partij die vraagt naar diensten van advocaten - met wie advocaatzoeken.nl een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.

3.     Overeenkomst: iedere tussen de gebruiker en advocaatzoeken.nl tot stand gekomen overeenkomst tot gebruik van de website door de gebruiker, welke overeenkomst omvat het geheel van rechtsgeldig op de rechtsverhouding tussen de gebruiker en advocaatzoeken.nl toepasselijk verklaarde bepaling of uiting, waaronder mede begrepen het bepaalde in deze algemene voorwaarden.

4.     Partijen: de gebruiker en advocaatzoeken.nl gezamenlijk.

5.     advocaten: de natuurlijke of rechtspersonen handelend in de uitoefening van het beroep van advocaat, die als derde partijen tevens gebruik van de website maken door hun aanbod van diensten middels de website te kunnen openbaren en op de vraag naar diensten van gebruikers te kunnen reageren.

6.     Website: www.advocaatzoeken.nl.

7.     Content: alle gegevens die de gebruiker, alsook advocaten, middels de website openbaren en/of uitwisselen.

8.     Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie op te slaan op een duurzame gegevensdrager, zoals e-mailcommunicatie.

ARTIKEL 2. |  ALGEMENE BEPALINGEN

1.     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van advocaatzoeken.nl, gericht aan de gebruiker, en iedere tot stand gekomen overeenkomst.

2.     De tekst van deze algemene voorwaarden wordt, voordat de overeenkomst wordt gesloten, aan de gebruiker beschikbaar gesteld op zodanige wijze dat deze door hem op eenvoudige wijze kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

3.     Indien advocaatzoeken.nl niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat deze voorwaarden niet van toepassing zijn of dat advocaatzoeken.nl het recht verliest om in toekomstige gevallen strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.

4.     Wijkt een uitdrukkelijk tussen partijen toepasselijk verklaarde bepaling of uiting, bijvoorbeeld aan de hand van het aanbod op de website, af van het bepaalde in de deze algemene voorwaarden, dan prevaleert de uitdrukkelijk tussen partijen toepasselijk verklaarde bepaling c.q. uiting.

5.     Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen gehouden in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. |  AANMELDING EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

1.     Om van de diensten van advocaatzoeken.nl gebruik te kunnen maken, kan de gebruiker zijn vraag naar diensten van advocaten via de website versturen op de daartoe door advocaatzoeken.nl voorgeschreven wijze. De gebruiker dient zijn vraag naar diensten zo volledig mogelijk te specificeren. De gebruiker kan in afwijking van het vorenstaande, voordat hem een persoonlijk account als bedoeld in het volgende lid is toegekend, tevens telefonisch contact met advocaatzoeken.nl opnemen om zijn vraag naar diensten van advocaten te bespreken.

2.     De gebruiker ontvangt vervolgens een verificatiemail met een tijdelijk wachtwoord op het door hem opgegeven e-mailadres. Met dit wachtwoord kan de gebruiker inloggen op een persoonlijk account op de website en dient hij de gevraagde persoonsgegevens volledig en naar waarheid op te geven en zijn wachtwoord voor toegang tot het account op de daartoe voorgeschreven wijze te wijzigen. De gebruiker verklaart uiterlijk bij het versturen van de door hem op te geven persoonsgegevens uitdrukkelijk met de toepasselijkheid van de onderhavige algemene voorwaarden in te stemmen, waarna advocaatzoeken.nl een bevestigingsmail aan de gebruiker verstuurt.

3.     De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de bevestigingsmail als bedoeld in het vorige lid door de gebruiker is ontvangen, waarna de gebruiker middels zijn gebruikersnaam en wachtwoord toegang heeft tot zijn persoonlijke account op de website.

4.     advocaatzoeken.nl is nimmer verplicht een overeenkomst met de gebruiker tot stand te brengen; elk aanbod van advocaatzoeken.nl is vrijblijvend.

5.     Van een onjuistheid of wijziging in de door de gebruiker verstrekte (aanmeld)gegevens dient hij zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan advocaatzoeken.nl. advocaatzoeken.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van door de gebruiker verstrekte onjuiste of onvolledige c.q. niet gewijzigde gegevens.

6.     De gebruiker is te allen tijde verplicht zijn wachtwoord voor toegang tot de website geheim te houden. Alle handelingen die op het account van de gebruiker worden verricht, worden de geregistreerde gebruiker toegerekend.

ARTIKEL 4. |  INHOUD VAN DE OVEREENKOMST

1.     De gebruiker kan op de website informatie vinden omtrent bij advocaatzoeken.nl aangesloten advocaten, met dien verstande dat advocaten de mogelijkheid hebben bepaalde informatie te anonimiseren. Het gebruik van de diensten van advocaatzoeken.nl is voor de gebruiker kosteloos.

2.     De vraag van de gebruiker naar diensten van advocaten wordt door advocaatzoeken.nl verstuurd naar een beperkt aantal advocaten. Welke advocaten dit zijn wordt, tenzij toekenning van de vraag aan bepaalde advocaten plaatsvindt aan de hand van het telefoongesprek als bedoeld in de laatste zin van artikel 3.1, door een geautomatiseerd systeem bepaald, bijvoorbeeld aan de hand van het rechtsgebied waarop de vraag betrekking heeft en de woon- of vestigingsplaats van de gebruiker en de advocaten. advocaatzoeken.nl treedt echter op als onafhankelijke dienstverlener. Advocaten betalen advocaatzoeken.nl uitsluitend een vast bedrag per abonnementsperiode om van de diensten van advocaatzoeken.nl gebruik te kunnen maken. Op welke rechtzoekenden, alsmede op het aantal rechtzoekenden waarop zij reageren, staat de advocaten vrij.

3.     De gebruiker kan van verschillende advocaten reacties ontvangen op zijn vraag naar diensten. De gebruiker bepaalt zelf of en met welke advocaat hij in contact treedt en wordt tot in contact treden met een bepaalde advocaat in staat gesteld jegens advocaten anoniem te blijven. Directe communicatie tussen advocaten en gebruikers vindt op initiatief van advocaten plaats, middels een door advocaatzoeken.nl georganiseerd mailsysteem. Zij kunnen middels dit systeem contactgegevens uitwisselen en afspraken maken. advocaatzoeken.nl is nimmer betrokken bij de laatstbedoelde afspraken, waaronder begrepen overeenkomsten die tussen een advocaat en de gebruiker worden gesloten. Ter zake kan de gebruiker geen enkele aanspraak jegens advocaatzoeken.nl geldig maken. De gebruiker vrijwaart advocaatzoeken.nl van al zijn aanspraken en aanspraken van derden ter zake afspraken tussen de gebruiker en advocaten.

4.     De gebruiker dient zelf te controleren of de advocaat waarmee hij in direct contact treedt daadwerkelijk een advocaat is. Elke aansprakelijkheid van advocaatzoeken.nl ter zake is uitgesloten.

5.     advocaatzoeken.nl reguleert de communicatie tussen de gebruiker en advocaten niet inhoudelijk en is namens deze partijen op geen enige wijze contactpersoon.

6.     Behoudens de beperkingen in deze algemene voorwaarden, zal advocaatzoeken.nl de gebruiker gedurende de looptijd van de overeenkomst toegang geven tot zijn persoonlijke account op de website. De gebruiker kan zijn aanmelding ongedaan maken op de daartoe voorgeschreven wijze, waarna de overeenkomst eindigt. Na het eindigen van de overeenkomst, op welke gronden dan ook, zal advocaatzoeken.nl alle content afkomstig van de gebruiker binnen een redelijke termijn van zijn systemen verwijderen. Op advocaatzoeken.nl rust na beëindiging van de overeenkomst geen enkele bewaarplicht.

7.     De gebruiker die content middels de website direct of indirect openbaart, staat ervoor in dat hij daartoe gerechtigd is en dat het plaatsen van deze content geen inbreuk maakt op de rechten van derden of enig wettelijk voorschrift. De gebruiker vrijwaart advocaatzoeken.nl van alle aanspraken van derden ter zake.

8.     advocaatzoeken.nl behoudt zich het recht voor de door gebruiker geplaatste content te controleren en deze te weigeren of te verwijderen in geval advocaatzoeken.nl daartoe redelijke gronden ziet, zonder dat advocaatzoeken.nl op enigerlei wijze aansprakelijk is jegens de gebruiker als gevolg van een dergelijke weigering of verwijdering.

9.     advocaatzoeken.nl heeft geen controle over, en is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit en juistheid van middels de website geopenbaarde content.

ARTIKEL 5. |  MISBRUIK

1.     Het is de gebruiker verboden om middels de website opzettelijk onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens te verstrekken.

2.     Het is de gebruiker voorts verboden enige beveiliging in de programmatuur van de website te doorbreken, te verwijderen of te ontwijken.

3.     Het is de gebruiker verboden apparatuur of programmatuur te gebruiken die de normale werking van de website kunnen verstoren of zwaar kunnen belasten, zoals het verspreiden van virussen, wormen et cetera.

4.     Het is de gebruiker verboden om ongevraagde berichten (SPAM) middels de systemen van advocaatzoeken.nl, of derden waarvan de dienstverlening van advocaatzoeken.nl afhankelijk is, te versturen.

5.     Het is de gebruiker niet toegestaan content aan de website toe te voegen waarvoor de dienstverlening van advocaatzoeken.nl redelijkerwijs niet is bestemd.

6.     Het is de gebruiker verboden bedreigende, racistische, intimiderende of andere onbetamelijke uitingen middels de website te verspreiden.

7.     advocaatzoeken.nl is te allen tijde bevoegd alle handelingen te verrichten die behulpzaam kunnen zijn bij het opsporen of verhinderen van verondersteld misbruik.

ARTIKEL 6. |  ONDERHOUD VAN SYSTEMEN

1.     advocaatzoeken.nl is te allen tijde bevoegd de website (tijdelijk) geheel of gedeeltelijk buiten gebruik te (doen) stellen indien dit naar zijn oordeel wenselijk is ten aanzien van onderhoud, aanpassing of verbetering van de dienstverlening, website of servers van advocaatzoeken.nl dan wel derden.

2.     De gebruiker kan nimmer aanspraak maken op vergoeding van enige schade als gevolg van toegankelijkheidsbeperkingen van de website.

3.     Niet-dringende onderhoudswerkzaamheden zullen zoveel mogelijk uitgevoerd worden op tijdstippen waarop de gebruiker daarvan de minste hinder zal ondervinden. advocaatzoeken.nl kan hieromtrent echter nimmer enige garantie bieden.

ARTIKEL 7. |  OPSCHORTING EN ONTBINDING

1.     Een inbreuk op het bepaalde in deze algemene voorwaarden geeft advocaatzoeken.nl het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of op te schorten, tenzij de inbreuk op grond van de geringe betekenis daarvan, ontbinding c.q. opschorting van de overeenkomst niet rechtvaardigt.

2.     Voorts is advocaatzoeken.nl gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.

3.     Nimmer wordt door de gebruiker aanspraak gemaakt op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door advocaatzoeken.nl op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.

ARTIKEL 8. |  AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

1.     Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van advocaatzoeken.nl, is hij nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade door de gebruiker geleden in verband met het gebruik van de website en overige uitvoering van de overeenkomst door advocaatzoeken.nl. In het bijzonder draagt advocaatzoeken.nl geen aansprakelijk voor schade welke krachtens het overige van deze algemene voorwaarden is uitgesloten.

2.     advocaatzoeken.nl verwerkt de van de gebruiker ontvangen persoonsgegevens conform de toepasselijke privacywetgeving. Aan deze wetgeving zijn tevens advocaten gebonden, echter kan advocaatzoeken.nl niet instaan voor de wijze van verwerking van persoonsgegevens door advocaten. advocaatzoeken.nl draagt dan ook geen enkele aansprakelijkheid ter zake.

3.     advocaatzoeken.nl heeft voorts geen invloed op, en is geen partij bij overeenkomsten die de gebruiker en advocaten onderling sluiten. Bij (geschillen omtrent) de afwikkeling en uitvoering van dergelijke overeenkomsten kan advocaatzoeken.nl op geen enkele wijze worden betrokken en draagt ter zake geen enkele aansprakelijkheid.

4.     advocaatzoeken.nl is behoudens opzet en bewuste roekeloosheid zijnerzijds nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van verlies, beschadiging of verwisseling van content.

5.     advocaatzoeken.nl is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onbevoegd gebruik van gebruikersnamen en wachtwoorden voor toegang tot het persoonlijke account van de gebruiker op de website.

6.     De gebruiker en advocaten bepalen welke content op de website wordt geplaatst. advocaatzoeken.nl is niet gehouden zich ervan te vergewissen of de door deze partijen geplaatste content onrechtmatig of misleidend is. advocaatzoeken.nl aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de door de gebruiker c.q. advocaten opgeslagen en uitgewisselde content. De gebruiker vrijwaart advocaatzoeken.nl van alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de door de gebruiker middels de website opgeslagen en/of uitgewisselde content onrechtmatig is.

7.     advocaatzoeken.nl spant zich in om de juiste werking en de toegankelijkheid van de website te optimaliseren. Echter kan Advocaatzoeken.nl niet garanderen dat het aanbod onbeperkt beschikbaar is en dat alle voorzieningen van de website steeds probleemloos functioneren. Alle aansprakelijkheid van advocaatzoeken.nl ter zake is uitgesloten.

8.     advocaatzoeken.nl is niet aansprakelijk voor programmeerfouten ten aanzien van de website. Voorts is advocaatzoeken.nl niet aansprakelijk voor virussen of andere schadelijke componenten die door middel van de website of servers schade aanrichten aan de hard- of software van de gebruiker.

9.     Voor zover er, ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden, enige aansprakelijkheid op advocaatzoeken.nl jegens de gebruiker rust, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag dat daadwerkelijk wordt uitgekeerd op basis van de eventueel door advocaatzoeken.nl afgesloten aansprakelijkheidsverzekering.

10. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat de gebruiker direct na het ontstaan of het (mogelijkerwijs kunnen) ontdekken van de schade daarvan schriftelijk mededeling doet aan advocaatzoeken.nl. Iedere vordering tot schadevergoeding vervalt indien de gebruiker ter zake niet binnen bekwame tijd bij advocaatzoeken.nl reclameert, welke termijn in ieder geval verloopt na 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

11. Indien en voor zover de gebruiker inbreuk maakt op het bepaalde in deze algemene voorwaarden of enig wettelijk voorschrift, vrijwaart de gebruiker advocaatzoeken.nl van alle hieruit voortvloeiende schades en aanspraken van derden.

12. De gebruiker is jegens advocaatzoeken.nl aansprakelijk voor schade die door hem is veroorzaakt als gevolg van het, middels de website, opzettelijk verspreiden van virussen, wormen et cetera, evenals voor schade als gevolg van andere opzettelijke handelingen die de deugdelijke werking van de website beïnvloeden.

ARTIKEL 9. |  INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle databank-, auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom op de software, de domeinnaam van Advocaatzoeken.nl, de website en onderdelen daarvan, waaronder mede begrepen de vormgeving, werking, beelden en geluiden, behoren toe aan advocaatzoeken.nl, voor zover deze rechten niet bij derden rusten. Het is de gebruiker verboden dit materiaal te verveelvoudigen, voor commerciële doeleinden aan te wenden, te wijzigen of op welke andere wijze dan ook te gebruiken dan waarin de overeenkomst voorziet.

ARTIKEL 10. |  VERTROUWELIJKHEID OMTRENT VERKREGEN GEGEVENS

De gebruiker is gehouden vertrouwelijk om te gaan met de gegevens van advocaten die hem middels de website ter beschikking zijn gesteld. De gebruiker is uitsluitend gerechtigd deze gegevens te gebruiken voor de doeleinden waarvoor de gegevens hem ter beschikking zijn gesteld, behoudens de gevallen waarin de gebruiker de uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbende heeft verkregen de gegevens voor andere doeleinden te gebruiken. De gebruiker vrijwaart advocaatzoeken.nl van alle aanspraken van advocaten en overige derden ter zake.

ARTIKEL 11. |  SLOTBEPALINGEN

1.     De rechten die in verband met de overeenkomst aan de gebruiker toekomen, kunnen nimmer worden overgedragen aan derden.

2.     Op elke overeenkomst en alle daarmee tussen partijen samenhangende rechtsverhoudingen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

3.     Indien tussen partijen een juridisch geschil mocht ontstaan, zijn partijen, alvorens een beroep te doen op de rechter, verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.

4.     Voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van advocaatzoeken.nl aangewezen om van gerechtelijke geschillen kennis te nemen.

 ______________________________________________________________________________________________________________

Disclaimer advocaatzoeken.nl B.V.

advocaatzoeken.nl B.V. streeft er steeds naar op zijn website (www.advocaatzoeken.nl) betrouwbare en actuele informatie te vermelden, echter kan advocaatzoeken.nl B.V. er niet voor instaan dat alle informatie op de website steeds juist en volledig is. De website vermeldt tevens gegevens die niet door advocaatzoeken.nl B.V. zijn geplaatst. advocaatzoeken.nl B.V. is niet gehouden te controleren of de door anderen op de website geplaatste informatie onrechtmatig of misleidend is en draagt ter zake geen enkele aansprakelijkheid.

advocaatzoeken.nl B.V. verwerkt de van de bezoekers van zijn website ontvangen persoonsgegevens conform de toepasselijke privacywetgeving. Aan deze wetgeving zijn tevens advocaten gebonden die via de dienstverlening van advocaatzoeken.nl B.V. met rechtzoekenden in contact treden, echter kan advocaatzoeken.nl B.V. niet instaan voor de wijze van verwerking van persoonsgegevens door advocaten. advocaatzoeken.nl B.V. draagt ter zake dan ook geen enkele aansprakelijkheid.

advocaatzoeken.nl B.V. heeft geen invloed op, en is geen partij bij overeenkomsten die rechtzoekenden en advocaten onderling sluiten. Bij (geschillen omtrent) de afwikkeling en uitvoering van dergelijke overeenkomsten kan advocaatzoeken.nl B.V. op geen enkele wijze worden betrokken en draagt ter zake geen enkele aansprakelijkheid.

Druk- en zetfouten op de website worden voorbehouden.

De informatie op de website kan voortdurend worden aangevuld en aangepast. advocaatzoeken.nl B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande aankondiging door te voeren en kan nimmer garanderen dat de informatie op de website up-to-date is.

advocaatzoeken.nl B.V. kan voorts niet garanderen dat de website steeds foutloos en ononderbroken functioneert. advocaatzoeken.nl B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de website, het gebruik daarvan en de daarop vermelde informatie. advocaatzoeken.nl B.V. aanvaardt bovendien geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door advocaatzoeken.nl B.V. worden beheerd en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de website van advocaatzoeken.nl B.V..

U bent zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de op de website vermelde informatie, alsmede voor het gebruik van de door advocaatzoeken.nl B.V. aangeboden diensten.

Het is verboden enige inhoud van de website te bewerken of te kopiëren. Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom ten aanzien van de vormgeving, werking, beelden en overige inhoud van de website worden door advocaatzoeken.nl B.V. voorbehouden. De website, de vormgeving daarvan en alle daarop gepubliceerde informatie is het volledige eigendom van advocaatzoeken.nl B.V. voor zover dat eigendom niet bij anderen berust. De bezoeker is verplicht de eventuele aanwijzingen van advocaatzoeken.nl B.V. ten aanzien van het gebruik van de website, de daarop vermelde informatie en de diensten van advocaatzoeken.nl B.V., op te volgen.

Nederlands recht is van toepassing.

 ______________________________________________________________________________________________________________

 

Privacyverklaring advocaatzoeken.nl B.V

Advocaatzoeken B.V., gevestigd aan Lange Viestraat 2 3511 BK Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Advocaatzoeken.nl B.V.
Lange Viestraat 2
3511 BK Utrecht
088 - 833 8888

Albert Munneke is de Functionaris Gegevensbescherming van Advocaatzoeken B.V. Hij is te bereiken via info@advocaatzoeken.nl

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Advocaatzoeken B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@advocaatzoeken.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS

Advocaatzoeken B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen, wat nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Advocaatzoeken B.V. neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Advocaatzoeken B.V.) tussen zit.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Advocaatzoeken B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens actieve accounts → permanent
 • Persoonsgegevens inactieve accounts → 1 jaar
 • Sollicitatieprocedure → 1 jaar

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Advocaatzoeken B.V. deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Het gaat om advocatenkantoren die uw casus mogelijk kunnen behandelen. Met Omnilegal B.V., dat nagenoeg alle opdrachten voor ons verwerkt, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

Advocaatzoeken B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Advocaatzoeken B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@advocaatzoeken.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Advocaatzoeken B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Advocaatzoeken B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@advocaatzoeken.nl.