• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Bezwaar en beroep

Bezwaar en beroep

Daarom is het verstandig, wanneer je tegen een besluit van de overheid bezwaar wil maken of in beroep wil gaan, je een advocaat in de arm neemt die verstand heeft van het bestuursrecht en al vaker bezwaren en beroepen heeft opgesteld. Op die manier weet je zeker dat je bezwaar of beroep inhoudelijk en formeel op de juiste manier wordt opgesteld. Een advocaat met veel kennis in het bestuursrecht weet exact naar welke punten de overheid kijkt en op welke manier je daarom het beroepschrift of bezwaarschrift het beste kunt opstellen. 

Bezwaar en Beroep

In beroep of bezwaar tegen een overheidsbesluit

Wanneer de overheid een besluit neemt waar jij het als ondernemer, bestuursrecht zakelijk, of als particulier, bestuursrecht particulier, niet mee eens bent, kun je hiertegen schriftelijk in beroep gaan. Wijst de overheid jouw beroep af, dan kun je tegen die afwijzing vervolgens in bezwaar gaan bij de rechter. Wanneer je met jouw beroep of bezwaarschrift kans wil maken bij de overheid of de rechter, is het verstandig om dit beroep of bezwaarschrift op de juiste manier op te laten stellen. Daarnaast is het van belang dat je in het beroep of bezwaarschrift inhoudelijk op de belangrijke punten van je beroep of bezwaarschrift ingaat, zodat je beroep of bezwaarschrift meer kans van slagen heeft. Een bestuursrechtadvocaat kan je hierbij helpen.

Bezwaarschrift tegen overheidsbesluit

Tegen een beslissing van een overheidsinstantie kan je in beroep of bezwaar gaan wanneer deze beslissing jouw persoonlijk treft. Een beslissing van een overheidsinstantie is bijvoorbeeld een beslissing van de Belastingdienst, het UWV of de gemeente. Het UWV kan bijvoorbeeld je aanvraag voor een uitkering hebben afgewezen of de gemeente kan bij het inschatten van de WOZ-waarde van je woning uit zijn gegaan van een onredelijk hoge waarde. Daarnaast kan de overheid ook een vergunning hebben goedgekeurd voor de bouw van een café achter je huis waardoor jij geluidsoverlast hebt of de uitbouw van je overbuurman waardoor je jouw hele uitzicht verliest. Wanneer sprake is van een dergelijk overheidsbesluit raakt dit overheidsbesluit jou direct of indirect, jij bent dan belanghebbende van dit besluit.

Belanghebbende awb

Wanneer je belanghebbende bent van een overheidsbesluit, dus wanneer je direct of indirect door dat besluit geraakt wordt, kun je bij de overheid aangeven dat je het oneens bent met de beslissing. Dit wordt bepaald in de algemene wet bestuursrecht (awb). De overheid moet daar dan rekening mee houden. Door bezwaar te maken tegen het besluit laat je weten het oneens te zijn met het besluit. Via een bezwaarschrift kun je laten weten op welke punten je het oneens bent met je besluit, zodat het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen daar rekening mee kan houden. Om ervoor te zorgen dat je gehoord wordt door het bestuursorgaan en om ervoor te zorgen dat je bezwaar kans van slagen heeft is het verstandig om je bezwaarschrift te laten opstellen door een bestuursrechtadvocaat. Een bestuursrechtadvocaat weet precies hoe een bezwaarschrift opgesteld moet worden en op welke punten hij specifiek moet ingaan om het beste resultaat te bereiken.

In bezwaar? Neem een advocaat in de arm die je helpt bij het opstellen van je bezwaarschrift. Klik hier voor een advocaat gespecialiseerd in het bestuursrecht. »»

Waar moet je een bezwaarschrift indienen

Je bezwaar moet je indienen bij het overheidsorgaan dat het besluit waar jij tegen in bezwaar gaat heeft genomen. Staat niet duidelijk op de publicatie of de brief waarbij het besluit kenbaar wordt gemaakt welk orgaan dit besluit heeft genomen of waar je in bezwaar moet gaan? Dan moet je contact opnemen met het relevante bestuursorgaan en deze gegevens daar opvragen. Wanneer je alsnog je bezwaarschrift bij een verkeerde instantie in hebt gediend is er nog geen man overboord: je bezwaarschrift wordt dan door die instantie doorgestuurd naar de instantie waar het bezwaarschrift wel hoort te zijn.

Voorlopige voorzieningen

Tijdens de bezwaarschriftprocedure geldt dat het genomen besluit door het bestuursorgaan rechtsgeldig genomen is, en mag het bestuursorgaan dus tijdens de bezwaarschriftprocedure stappen gaan nemen in lijn met dat besluit. Deze stappen kunnen onherstelbare gevolgen met zich meebrengen. Om dit te voorkomen kan je de rechter vragen om voorlopige voorzieningen. Dit houdt in dat de rechter een soort schorsing uitspreekt voor het bestuursorgaan om in lijn met het besluit te handelen, voor de tijd dat de bezwaarschriftprocedure nog aanhangig is.

Waar moet een bezwaarschrift aan voldoen

Voor de inhoud van je bezwaar en beroepschrift geldt dat deze in ieder geval moeten vermelden: je naam en adres, wanneer je dit bezwaarschrift schrijft (de datum), globaal omschreven op welke punten je bezwaar wilt maken, hierbij gemotiveerd waarom je bezwaar wilt maken en je handtekening.

Vergoeding kosten bezwaar

Wanneer je bezwaar maakt tegen een besluit van een bestuursorgaan moet je hier in sommige gevallen kosten voor maken. Dit kunnen kosten zijn voor een advocaat of kosten de je gemaakt hebt om naar het bestuursorgaan te reizen om je bezwaar in te dienen. In sommige gevallen worden deze kosten vergoed. Voor vergoeding van de kosten moet je een aanvraag hiervan indienen tezamen met je bezwaarschrift of na indiening van je bezwaarschrift. Dit moet je in ieder geval doen voordat een beslissing gemaakt wordt over je bezwaarschrift.

Termijn indienen bezwaarschrift

Wanneer je een bezwaarschrift wilt indienen tegen een besluit van de overheid moet je op tijd zijn! Je hebt nadat het besluit is genomen zes weken om je bezwaarschrift in te dienen. Wanneer je te laat bent met het indienen van je bezwaarschrift heb je (vaak) pech. Wanneer je jouw bezwaarschrift te laat indient, wordt je niet-ontvankelijk verklaard en je bezwaarschrift wordt dan niet meer door de overheid in behandeling genomen.

Bewijs van ontvangst

Vraag je je af of je bezwaarschrift wel op tijd is ontvangen? Wanneer je jouw bezwaarschrift indient krijg je een schriftelijke ontvangstbevestiging. Krijg je deze ontvangstbevestiging niet? Dan is het zorg om zo snel mogelijk stappen te ondernemen. Er kan dan misschien iets mis zijn gegaan met het indienen van je bezwaarschrift. Zoals hiervoor omschreven is de termijn van zes weken een harde termijn waar weinig speelruimte in zit.

Verschoonbare termijnoverschrijding

Hierop bestaat uitzondering wanneer sprake is van een verschoonbare termijnoverschrijding. Wanneer sprake is van een verschoonbare termijnoverschrijding kan het zijn dat wanneer je het bezwaarschrift te laat hebt ingediend het bezwaarschrift alsnog in behandeling wordt genomen. Van een verschoonbare termijnoverschrijding is bijvoorbeeld sprake wanneer het bezwaarschrift te laat is ontvangen door vertraging in het postverkeer. Wanneer je jouw bezwaarschrift per post verzendt geldt namelijk dat deze voor het einde van de termijn op de post gedaan moet hebben. Wanneer het bezwaarschrift vervolgens door de overheid ontvangen is binnen een week na verloop van de termijn, geldt dat sprake is van een verschoonbare termijnoverschrijding en het bezwaarschrift alsnog op tijd ingediend is.

Uitzondering termijn

Daarnaast kan ook sprake zijn van andere situaties waardoor de termijnoverschrijding verschoonbaar is. Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn wanneer je voor einde van de termijn overvallen wordt door ziekte, waardoor je niet jouw bezwaarschrift op tijd kan indienen of wanneer door de overheid zelf een fout wordt gemaakt op de brief of op de publicatie waarbij het besluit kenbaar wordt gemaakt. Een voorbeeld hiervan is een foutief faxnummer of een typefout bij de datum.

Pro forma bezwaarschrift

Heb je niet genoeg tijd om je bezwaarschrift op te stellen en in te dienen binnen de zes weken, en de reden die je daarvoor hebt is er niet een die onder de redenen van de verschoonbare termijnoverschrijding kan vallen, dan kun je een pro forma bezwaarschrift indienen. Een pro forma bezwaarschrift is een bezwaarschrift waarin je niet inhoudelijk op het besluit ingaat, maar waar je de gronden waar je op in wilt gaan van het bezwaarschrift enkel aanstipt. Bij een later stuk wat je opstuurt zal je dan inhoudelijk op de gronden van het bezwaarschrift ingaan. Voor je latere stuk, je aanvulling op het bezwaarschrift, heb je ook niet oneindig de tijd. Binnen vier weken moet je alsnog de inhoudelijke aanvulling op je gronden geven.

Termijn overheid

Wanneer de overheid jouw bezwaarschrift ontvangen heeft, heeft zij zes weken om te reageren. Wanneer de overheid niet binnen zes weken reageert heeft zij nog de mogelijkheid om deze termijn met nog eens zes weken te verlengen.

Beslistermijn overheid

Als de beslistermijn is overschreden en de overheidsinstantie is te laat met antwoorden moet je aan de overheidsinstantie laten weten dat ze te laat zijn en dat ze hun beslissing al hadden moeten nemen. De overheidsinstantie heeft dan nog twee weken om alsnog hun beslissing te nemen. Doen ze dit nog steeds niet? Dan heb je recht op een dwangsom, wat neerkomt op een financiële vergoeding.

Hoogte van de financiële vergoeding

Wanneer de overheid niet op tijd reageert heb je recht op een financiële vergoeding. Om deze financiële vergoeding te gelde te laten maken moet je het bestuursorgaan waar je jouw beroep- of bezwaarschrift hebt ingediend in gebreke stellen. Dit kan je doen door het bestuursorgaan schriftelijk te laten weten dat zij te laat is met reageren op jouw beroep of bezwaarschrift. Het bestuursorgaan heeft na jouw schriftelijke in gebrekestelling nog twee weken om op jouw bezwaar of beroep te reageren. Doet hij of zij dit niet, dan heb je vanzelf recht op een vergoeding, ook wel een bestuurlijke dwangsom genoemd. Je krijg hiervoor een vast bedrag per dag dat het bestuursorgaan te laat is met reageren. Dit bedrag is voor de eerste veertien dagen €20,- per dag, voor de tweede veertien dagen €30,- per dag en voor de daaropvolgende veertien dagen €40,- euro per dag. Hierbij is als maximum gesteld 42 dagen. Na 42 dagen heb je recht op €1260,- euro.

Beroepschrift tegen overheidsbesluit

Wanneer de overheid niet meegaat in je bezwaarschrift en je bezwaarschrift afwijst dan kun je tegen deze afwijzing in beroep gaan. In beroep tegen de overheid kun je gaat door naar de rechter te gaan. Wanneer je in beroep wilt gaan tegen het afwijzen van je bezwaarschrift geldt wederom dezelfde termijn als geld voor het indienen van je bezwaarschrift: zes weken. Wanneer je ervoor wilt zorgen dat je beroepschrift niet net als je bezwaarschrift wordt afgewezen moet je ervoor zorgen dat je beroepschrift goed opgesteld is. Voor een goed opgesteld beroepschrift is het verstandig een advocaat in de arm te nemen gespecialiseerd in het bestuursrecht. Een bestuursrechtadvocaat heeft al vaker beroepschriften ingediend en weet precies op welke punten hij in moet gaan om de bestuursrechter om te laten gaan en je beroepschrift te laten aannemen. Je advocaat zal ervoor zorgen dat je beroepschrift goed duidelijk en gemotiveerd vermeld waarom je het niet eens bent met het feit dat je bezwaarschrift is afgewezen. De rechter doet vervolgens schriftelijk uitspraak.

In beroep? Neem een advocaat in de arm die je helpt bij het opstellen van je beroepschrift. Klik hier voor een advocaat gespecialiseerd in het bestuursrecht. »»

Rechtstreeks beroep

In uitzonderingsgevallen kun je meteen naar de rechter gaan, zonder dat je eerst wacht op besluit van het overheidsorgaan. Dit heet ook wel een rechtstreeks beroep. Bij een rechtstreeks beroep moet je wel een bezwaarschrift bij het bestuursorgaan indienen, maar geef je bij dat bezwaar aan dat je het bestuursorgaan verzoekt het bezwaarschrift meteen als beroepschrift door te sturen naar de rechter. Het bestuursorgaan kan daar niet mee instemmen. Wanneer het bestuursorgaan dat doet behandelt het bestuursorgaan het bezwaarschrift als een ‘normaal’ bezwaarschrift en zal het bestuursorgaan daar zelf een besluit over nemen. Een rechtstreeks beroep zonder tussenkomst van het bestuursorgaan kan bijvoorbeeld nuttig zijn wanneer je het oneens met het besluit van het bestuursorgaan bent op basis van puur juridische feiten of een zuiver juridische kwestie.

Schadevergoeding

Wanneer je naar aanleiding van een beslissing door een bestuursorgaan schade hebt geleden kun je bij dat bestuursorgaan een verzoek om schadevergoeding doen. Een verzoek tot schadevergoeding kan je doen bij het orgaan die je bezwaar of beroep heeft behandeld. Wanneer dit bestuursorgaan je verzoek tot schadevergoeding heeft afgewezen of jullie kunnen het samen niet eens worden over de hoogte van de schadevergoeding, kun je naar de rechter stappen. Hiervoor geldt een termijn. Verzoekschriften moeten binnen vijf jaar nadat je bekend bent geworden met de schade worden ingediend bij griffie van de rechtbank.

Wil je in bezwaar of beroep gaan en wil je hierbij de meeste kans van slagen hebben? Neem dan een advocaat in de arm. Klik hier voor een professionele bestuursrechtadvocaat. »»