• 088 - 833 88 88
 • Gratis en vrijblijvende intake
 • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Vergunningen

Een beschikking is een besluit in de zin van de Awb (Algemene wet bestuursrecht). Een voorbeeld van een beschikking is het toekennen of afwijzen van een vergunning.

Leg direct je vraag voor aan een advocaat

Advocaat Bestuur Vergunningen

Vergunningen en advocaat

Heb je een vergunningaanvraag gedaan en is deze niet naar wens afgehandeld? Dan bestaat de mogelijkheid hiertegen bezwaar te maken of – in een later stadium – in beroep te gaan. Ook kun je bezwaar maken tegen het juist wel uitgeven van een vergunning. Bijvoorbeeld wanneer je als belanghebbende niet gebaat bent bij een vergunning die jouw buurman heeft ontvangen. Een besluit van een bestuursorgaan raakt de aanvrager, maar ook kan ook andere belanghebbende raken (zoals omwonenden). Ook belanghebbenden kunnen in bezwaar of beroep gaan tegen het besluit van een bestuursorgaan.

Als je bezwaar wilt maken tegen het niet uitgeven van een vergunning kun je een advocaat om advies vragen. Het inschakelen van een advocaat is niet verplicht. Zeker als de belangen groot zijn, is dit echter wel aan te bevelen. Een advocaat gespecialiseerd in de aanvraag van vergunningen kan je adviseren over jouw rechten, bemiddelen en onderhandelen met de wederpartij. Tevens weet een advocaat precies welke regels er gelden indien er een procedure voor de rechtbank gestart zal moeten worden. Het komt in de praktijk voor dat de advocaat enkel op de achtergrond van de vergunningsprocedure aanwezig is zonder dat de wederpartij daarvan op de hoogte is. Maar een advocaat kan ook juist de correspondentie met het bestuursorgaan op zich nemen.

Wat voor vergunningen kan ik aanvragen?

Vergunningen zijn er legio. Onderstaand vind je een overzicht:

 • Parkeervergunning
 • Sloopvergunning
 • (Kleine) evenementenvergunning
 • Omgevingsvergunning
 • Milieuvergunning
 • Terrasvergunning
 • Watervergunning
 • Bouwvergunning
 • Kapvergunning

Dit overzicht is niet compleet, maar het geeft een indicatie. De omgevingsvergunning kent een speciale vergunningsprocedure. De omgevingsvergunning is één vergunning voor bouwen, wonen, ruimte, monumenten, natuur en milieu.

Hoe gaat de vergunningsprocedure in zijn werk?

Voor het aanvragen van een vergunning kun je vaak een aanvraagformulier opvragen bij je gemeente. Als het bestuursorgaan de aanvraag van de vergunning heeft ontvangen zal deze beoordelen of de aanvraag volledig is. Als dat niet het geval is, wordt je in de gelegenheid gesteld om de aanvraag aan te vullen. Soms moet een vergunning binnen een bepaalde termijn na een bewuste gebeurtenis worden aangevraagd.

Een bestuursorgaan kan beslissen de aanvraag niet- ontvankelijk te verklaren, de aanvraag te honoreren in de vorm van de gevraagde vergunning of ontheffing of de aanvraag af te wijzen. De aanvraag wordt niet- ontvankelijk verklaard indien deze bijvoorbeeld niet volledig is. Sinds de inwerkingtreding van de Wet Bevordering Integriteit Beoordelingen door het Openbaar Bestuurs (Wet Bibob) hebben gemeenten tevens de bevoegdheid om vergunningen in te trekken of te weigeren wanneer sprake is van ernstig gevaar voor criminele activiteiten. Er kunnen ook extra voorwaarden worden gesteld. Het kan dus zijn dat je een zogenaamde Bibob-vragenlijst dient in te vullen bij je vergunningsaanvraag.

Binnen welke termijn moet het bestuursorgaan een beslissing nemen?

In principe dient het bestuursorgaan binnen 8 weken na de aanvraag een beslissing te nemen. Er kunnen echter afwijkende termijnen gelden. In de praktijk blijkt dat gemeenten regelmatig niet tijdig een beslissing nemen. Je kunt dan de gemeente in gebreke stellen. Indien je dan binnen twee weken nog geen beslissing hebt ontvangen, dan gaat de gemeente dwangsommen verbeuren. Je kunt dan rechtstreeks een beroep bij de rechtbank instellen volgens de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen.

Wat gebeurt er als je geen goede vergunning hebt?

Ben je gaan bouwen zonder vergunning? Dan kan het bestuursorgaan een dwangsomprocedure of sluitingsprocedure tegen je starten.

Indien de gemeente een illegale situatie constateert, dan kan het zijn dat je een dwangsom opgelegd krijgt. Het bestuursorgaan moet wel voldoende overtuigend bewijs hebben om te stellen dat er sprake is van een overtreding. Vervolgens dient er onderzocht te worden of legalisatie van de illegale situatie mogelijk is. Je moet de kans krijgen om de illegale situatie legaal te maken door bijvoorbeeld een vergunning aan te vragen. Indien legaliseren niet mogelijk is, moet er onderzocht worden of het een optie is om te gedogen. Als gedogen geen optie is moet gekeken worden welk handhavingsinstrument gebruikt moet worden. Een handhavingsinstrument is bijvoorbeeld het opleggen van een dwangsom of het sluiten van een pand (bestuursdwang). Vervolgens moet eerst een formele waarschuwing gegeven worden. Wordt de illegale situatie niet opgeheven binnen de gestelde termijn dan zal het bestuursorgaan tot handhaving overgaan. Ben je het niet eens met dit zogenaamde dwangsombesluit? Dan kun je bezwaar maken en eventueel beroep instellen als dat nodig is. Het starten van een bezwaarschriftprocedure betekent niet dat de dwangsom niet betaald hoeft te worden. Opschorting van dit besluit kan alleen plaatsvinden indien er een voorlopige voorziening wordt getroffen door de rechtbank.

Het bestuursorgaan kan ook besluiten tot sluiting van een pand. Dit kan gebeuren indien er sprake is van een overtreding van de Opiumwet, discriminatie of vecht/schietpartijen. De gemeente maakt een interne afweging in hoeverre de gebeurtenis aanleiding mag zijn tot sluiting van het pand. Indien de gemeente van mening is dat tot sluiting moet worden overgegaan, dan wordt dit kenbaar gemaakt aan de eigenaar van het pand. Deze kan zijn zienswijze naar voren brengen. Nadat deze zienswijze naar voren is gebracht wordt nogmaals een afweging gemaakt door de gemeente. Het besluit tot sluiting wordt aan de eigenaar toegezonden. Tegen dit besluit staat bezwaar open.

Heb je een dwangsom opgelegd gekregen? Of wordt jouw pand gesloten? Dan kan het verstandig zijn om een advocaat gespecialiseerd in de dwangsomprocedure in te schakelen. 

Wat kun je doen als je het niet eens ben met toewijzing of afwijzing van een vergunning?

Indien je vergunningsaanvraag is afgewezen, dan kun je eerst in bezwaar bij het bestuursorgaan dat de beslissing heeft genomen. Indien je het niet eens bent met de beslissing op bezwaar, dan kun je in beroep gaan bij de bestuursrechter. Tijdens de bezwaarschriftprocedure en de beroepsprocedure blijft de beslissing van het bestuursorgaan van kracht. Indien je hierdoor in de financiële problemen komt of schade oploopt, kun je de rechter vragen om een voorlopige voorziening. Er vindt dan een spoedprocedure plaats die loopt naast de bezwaar of beroepsprocedure.

Plaats direct je vraag