• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Waterschapszaken

Ben je particulier en heb je een conflict met een waterschap? Hieronder meer informatie.

Plaats opdracht

Advocaat Waterschapszaken

Waterschapszaken en advocaat

Een waterschap is een overheidsorganisatie en zorgt voor het waterbeheer in een bepaald gebied. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat overstromingen worden voorkomen en er schoon en voldoende water is. Een waterschap heet ook wel hoogheemraadschap.

Doordat een waterschap een overheidsinstelling is, is het bestuursrecht hierop van toepassing. Er kan op verschillende manieren een conflict ontstaan met een waterschap. Zo kan het voorkomen dat een waterschap in verband met het waterbeheer onderhoudt moet plegen op jouw eigendom of jouw eigendom (deels) moet verwijderen. Een inbreuk op jouw eigendomsrecht is dan toegestaan in verband met het algemeen belang. Als je het niet eens bent met een beslissing van een waterschap dan kun je hier bezwaar tegen maken bij het waterschap of in beroep gaan bij de bestuursrechter. Het kan ook voorkomen dat jij schade lijdt door het handelen van een waterschap. Dan staat soms beroep bij de burgerlijke rechter open. Bij een conflict met een overheidsinstelling, zoals een waterschap, is het inschakelen van een advocaat die de wet kent en ervaring heeft met procederen vaak noodzakelijk. Een waterschap heeft vaak mensen met juridische kennis in dienst en heeft veel ervaring met juridische procedures. Indien je hier als particulier tegenover komt te staan is hulp van een advocaat vaak nodig om de procedure voor jou tot een goed einde te brengen. Een advocaat kan je adviseren over jouw kansen in de procedure, contact onderhouden met het waterschap, een goed bezwaarschrift indienen en je zo nodig bijstaan tijdens een gerechtelijke procedure. Wij maken altijd persoonlijk kennis met de advocaten uit ons netwerk en kunnen zo altijd zorgen voor een goede match tussen advocaat en cliënt.

Wanneer kun je in bezwaar of beroep gaan tegen een beslissing van een waterschap?

Waterschappen voeren regelmatig werkzaamheden uit in verband met waterstaatswerken, onderhoud en beheer van water en waterleidingen. Het kan voorkomen dat het waterschap voor het uitvoeren van deze werkzaamheden grond nodig heeft dat jouw eigendom is. Ben je het niet eens met een besluit van het waterschap? Dan kun je vaak in bezwaar gaan tegen dit besluit. Bij de bekendmaking van het besluit staat vermeld aan welke eisen een bezwaarschrift moet voldoen en binnen welke termijn dit bezwaarschrift moet worden ingediend. In het bestuursrecht gelden vaak fatale termijnen. Het is dus erg belangrijk dat je je aan deze termijnen houdt. De termijn overschreden? Dan zal het bezwaarschrift niet meer in behandeling worden genomen door het waterschap. Meestal zal het bezwaarschrift binnen zes weken na bekendmaking van het besluit moeten worden ingediend. Het bezwaarschrift moet in ieder geval de gronden van het bezwaar bevatten.

Voorbeeld
Jan woont rustig aan de rand van de stad Utrecht als het waterschap aankondigt dat er een waterberging op zijn perceel geplaatst zal moeten worden ten behoeve van het waterbeheer. Jan is hier niet blij mee en wilt hier niet aan meewerken. Hij maakt met behulp van een advocaat bezwaar tegen de beslissing van het waterschap.

Als je een bezwaarschrift hebt ingediend, zal het waterschap een beslissing op bezwaar moeten nemen. Indien je het ook niet eens bent met de beslissing op bezwaar dan kun je in beroep gaan bij de bestuursrechter. Het is verstandig om hierbij de hulp van een advocaat in te schakelen. Deze heeft immers genoeg ervaring met procederen om je hierdoorheen te loodsen.

Wanneer mag een waterschap onteigenen of een gedoogplicht opleggen?

Indien je het als particulier niet eens bent met de werkzaamheden die het waterschap wil uitvoeren op jouw perceel, kun je ervoor kiezen om niet mee te werken aan deze plannen. In sommige gevallen biedt de wet dan de mogelijkheid voor het waterschap om te onteigenen of om een gedoogplicht op te leggen. Bij onteigening raak je als eigenaar jouw grond kwijt. Bij een gedoogplicht blijf je eigenaar, maar zul je moeten gedogen dat de overheid jouw grond gebruikt of bebouwd.

Met een onteigening of gedoogplicht wordt er een inbreuk gemaakt op jouw eigendomsrecht. Dit mag niet zomaar. De belangen van jou als eigenaar moeten voldoende worden meegewogen in de beslissing. Het waterschap zal daarom altijd eerst in overleg moeten treden met jou als eigenaar van de grond. Tijdens deze overleggen kan bekeken worden of het mogelijk is om samen tot een overeenkomst te komen. Als die niet mogelijk blijkt, dan kan de waterschap een gedoogplicht opleggen. De grondslag hiervoor kan gevonden worden in verschillende wetten, zoals de Waterwet. In sommige gevallen is het in belang van de eigenaar van de grond beter om op onteigening over te gaan.

Voorbeeld
Op het perceel van Jan wordt een waterberging geplaatst. Hierdoor heeft het perceel van Jan weinig waarde meer, omdat een groot deel van zijn perceel hierdoor verloren gaat. Het is in dit geval waarschijnlijk in het belang van Jan om te onteigenen in plaats van te volstaan met een gedoogplicht.

Wanneer moet schade wegens baggerwerkzaamheden worden vergoed?

In verband met een goede waterdoorloop zal het waterschap regelmatig baggerwerkzaamheden moeten uitvoeren in wateren zoals een sloot. Het waterschap moet in staat zijn om de baggerwerkzaamheden goed uit te voeren. Het kan dus zijn dat in verband hiermee jouw eigendom moet worden betreden, gebruikt of bebouwd. Ook is het waterschap gerechtig om de baggerspecie te deponeren op de aanliggende gronden, tenzij de baggerspecie verontreinigd is. Je moet als eigenaar van aanliggende gronden 48 uren van tevoren schriftelijk worden geïnformeerd over de werkzaamheden en moet het gaan om regulier onderhoud.

Voorbeeld
het waterschap kan geen baggerwerkzaamheden uitvoeren in de sloot van Jan, omdat er een boom over de sloot hangt. De boom die eigendom is van Jan zal gekapt moeten worden.

Ondanks het feit dat het waterschap tot een inbreuk op het eigendomsrecht gerechtigd is, kan hierdoor schade ontstaan. Ook rechtmatig overheidsoptreden moet onder omstandigheden vergoed worden. Je kan een verzoek tot het vergoeden van ontstane schade indienen bij het Waterschap. Het waterschap zal hierover een besluit moeten nemen. Indien je het niet eens bent met dit besluit, omdat de schade bijvoorbeeld niet wordt vergoed, dan kun je in beroep gaan bij de bestuursrechter.

Welke handhavingsinstrumenten heeft een waterschap?

Het waterschap houdt toezicht op de manier waarop burgers met water omgaan en kan zo nodig handhavend optreden tegen overtredingen. Te denken valt aan toezicht op afvalwater dat wordt geloosd of toezicht op de aanleg en onderhoud van sloten. Op die manier wordt het water en het leefgebied van planten en dieren beschermd. Houd je je niet aan de geldende regelgeving? Dan stuurt het waterschap bij kleine overtredingen vaak eerst een waarschuwingsbrief. Bij meer ernstige overtredingen kunnen bestuursrechtelijke of strafrechtelijke sancties volgen, zoals een last onder bestuursdwang, last onder dwangsom of een boete.

Leg direct je vraag voor aan een advocaat