• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Bezwaar maken

Besluiten in de zin van de Awb bevatten standaard een uitleg hoe bezwaar te maken, bij wie het bezwaar moet worden ingediend en binnen welke termijn (meestal 6 weken). Het bezwaar kan alleen worden gemaakt en ingediend door een belanghebbende.

Leg direct je vraag voor aan een advocaat

Advocaat Bestuur Bezwaar

Bezwaar maken en advocaat

Voor de hele bezwaarschriftprocedure geldt dat je dit zelf mag oppakken. Je hoeft je niet verplicht te laten vertegenwoordigen door een advocaat. Toch is dit, zeker als de belangen behoorlijk zijn, wel verstandig. Vooral omdat gedurende de procedure meestal geen ‘nieuwe bezwaren’ gemaakt mogen worden. Stel: je vraagt pas in hoger beroep een advocaat om hulp en hebt zelf de bezwaar- en beroepsprocedure voor je rekeningen genomen. De advocaat moet dan voortborduren op de door jou ingebrachte gronden voor het bezwaar. Die zijn mogelijk niet volledig, wat de kans op een goede uitkomst niet vergroot. Een advocaat gespecialiseerd in het bestuursrecht kan je adviseren tijdens bezwaar, ondersteuning bieden tijdens hoorzittingen, ondersteuning bieden bij het aanvragen van vergunningen en geschillen met betrekking tot het omgevingsrecht en bemiddelen en/of onderhandelen met overheidsinstanties.

Het bestuursrecht is een ingewikkeld en complex rechtsgebied, doordat het uit een groot aantal soorten wetgeving bestaat. Je krijgt te maken met wetten, besluiten, verordeningen, voorschriften en beleidsregels. Bovendien is de overheid een zeer ervaren procespartij. De overheid heeft gespecialiseerde juristen en deskundigen in dienst die dagelijks met dergelijke procedures te maken krijgen. Het is dus vaak moeilijk om zonder kennis en ervaring een bestuursrechtelijke procedure te voeren. Bovendien is het goed om je van te voren te laten inlichten over je kansen om de procedure te winnen.

Hoe gaat de bezwaarschriftprocedure in zijn werk?

Als je het niet eens bent met een besluit van een bestuursorgaan dan kun je in bezwaar gaan. Je protesteert dan officieel tegen de beslissing die is gemaakt. Dit kan alleen als je belanghebbende bent bij het betreffende besluit. Je bent belanghebbende indien je rechtstreeks bij het besluit betrokken bent. Er dient een causaal verband te zijn tussen de gevolgen van het besluit en jouw belang.

Als je belanghebbende bent en je wilt bezwaar maken, moet je in beginsel binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan. Het is belangrijk om de beslissing van het bestuursorgaan goed te lezen, omdat erin staat welke rechten en plichten je hebt. De termijn van 6 weken mag niet worden overschreden. Indien je te laat bent, zal je bezwaarschrift niet- ontvankelijk worden verklaard. De inhoud van het genomen besluit staat dan vast. Een bezwaarschrift dient in ieder geval de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het is tevens verstandig om te vragen om een vergoeding van de kosten.

Voorbeeld
Je ontvangt een WW-uitkering van het UWV. Bij een controle van de Inkomstenopgave blijkt dat je te veel WW hebt ontvangen. Het UWV vordert het te veel ontvangen bedrag terug. Je bent het er mee eens dat er een deel terugbetaald moet worden, maar niet het volledige bedrag dat UWV vordert. Ga je hier niet op tijd tegen in bezwaar, dan zal de beslissing van het UWV definitief zijn en zul je het volledige bedrag terug moeten betalen.

Als er een bezwaarschrift is ingediend, dan dient het bestuursorgaan een ontvangstbevestiging te sturen. Deze ontvangstbevestiging kan ook de uitnodiging zijn voor een hoorzitting. Het bestuursorgaan dient het genomen besluit vervolgens volledig te heroverwegen. Zij kunnen zich hierbij laten adviseren door een onafhankelijke commissie. Belanghebbenden moeten voor een beslissing op bezwaar worden gehoord. Je kan je tijdens een hoorzitting laten vertegenwoordigen door een advocaat. Er kan alleen worden afgezien van het horen indien je geen belanghebbende bent of het bezwaar niet gericht is tegen een besluit. Ook kan er worden afgezien van horen als het bezwaar kennelijk ongegrond is, er aan het bezwaar van de burger tegemoet wordt gekomen of indien de belanghebbende heeft aangegeven van het horen af te willen zien. Je kan tot 10 dagen voor het horen nog nadere stukken indienen bij het bestuursorgaan. Deze stukken worden echter niet meegenomen indien het grote en ingewikkelde stukken zijn die op het laatste moment worden ingediend.

Het bestuursorgaan heeft 6 weken om een beslissing te nemen over het bezwaar. Indien er een onafhankelijke commissie is ingesteld is de beslistermijn 12 weken. De termijn kan één keer voor maximaal 6 weken worden verlengd.

Welke kosten zijn er verbonden aan het maken van bezwaar?

Aan het maken van bezwaar zijn geen kosten verbonden. Op verzoek van de belanghebbende kunnen de kosten die door hem in verband met het bezwaarschrift zijn gemaakt bovendien voor vergoeding door het bestuursorgaan in aanmerking komen. Je dient hier dus als belanghebbende een verzoek voor in te dienen. De kosten die in verband met het bezwaarschrift zijn gemaakt komen alleen voor vergoeding in aanmerking indien het bestuursorgaan onrechtmatig heeft gehandeld en het besluit daarom wordt herroepen. Herroepen houdt in het intrekken of wijzigen van het besluit. Er is sprake van een onrechtmatigheid die aan het bestuursorgaan te wijten is indien het bestuursorgaan een fout heeft gemaakt. Dit is bijvoorbeeld niét het geval indien het besluit herroepen wordt in verband met een wetswijziging, veranderende omstandigheden of nieuwe beleidsinzichten.

Voorbeeld
Jan maakt bezwaar tegen het besluit van de gemeente om een boom voor zijn huis te kappen. Het bezwaar wordt gegrond verklaard, maar alleen vanwege een onjuiste motivering die is ontstaan door een recente wetswijziging. De motivering wordt aangepast, maar het primaire besluit blijft verder in stand en wordt dus niet herroepen. Jan komt niet in aanmerking voor vergoeding van de kosten die hij in verband met het bezwaarschrift heeft gemaakt.

Kosten die voor vergoeding in aanmerking komen kunnen bestaan uit: kosten die gemaakt zijn in verband met juridisch advies, kosten in verband met het inroepen van deskundigen of getuigen en kosten in verband met het verschijnen op een hoorzitting. Het moet daarbij gaan om redelijkerwijs noodzakelijke kosten.

Voorbeeld
Jan uit het vorige voorbeeld doet een verzoek tot vergoeding van de kosten die hij in verband met het bezwaarschrift heeft gemaakt. Jan heeft juridisch advies ingeschakeld om het primaire besluit te laten beoordelen. Het bestuursorgaan oordeelt echter dat Jan voor het constateren van dit gebrek redelijkerwijs geen kosten had hoeven maken. De kosten die Jan wel gemaakt heeft kunnen niet als redelijkerwijs noodzakelijk worden gezien.

In de beslissing op bezwaar wordt beslist op het verzoek tot vergoeding van de kosten die in verband met het bezwaarschrift zijn gemaakt. De vergoeding van de kosten kan door het bestuursorgaan onder omstandigheden ook gematigd worden. Tegen het besluit van het bestuursorgaan omtrent vergoeding van de kosten kan rechtstreeks beroep worden ingesteld.

Wat gebeurt er nadat ik bezwaar heb gemaakt?

In je bezwaarschrift vraag je het betreffende bestuursorgaan het besluit te heroverwegen. Je legt ze, schriftelijk, uit waarom jij het oneens bent met het voorgenomen besluit. Het bestuursorgaan zal jouw bezwaar beoordelen. Er zijn een paar opties: het bezwaar is gegrond, deels gegrond of ongegrond. Ben je niet tevreden met de uitkomst, dan is de volgende stap het instellen van beroep tegen het besluit op bezwaar.

Omdat een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft, blijft tijdens de bezwaarschriftprocedure het besluit van kracht. Een procedure kan lang duren, waardoor grote schade kan ontstaan. Dit kun je voorkomen door een voorlopige voorziening vragen bij de rechter. Op korte termijn vindt er dan een zitting plaats bij de voorzieningenrechter die het besluit kan schorsen. Een voorwaarde voor het treffen van een voorlopige voorziening is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Als het verzoek om een voorlopige voorziening wordt gehonoreerd, treedt het besluit pas na de bezwaarschriftprocedure in werking. Het is verstandig om hierbij een advocaat in te schakelen.

Voorbeeld
De gemeente besluit dat er een prachtige boom in de straat van Emma gekapt moet worden. Emma is het hier niet mee eens en gaat hiertegen in bezwaar. In de tussentijd blijft het besluit van de gemeente echter wel gelden en het lijkt erop dat de boom al gekapt zal zijn voor de bezwaarprocedure is afgerond. Dit zal onherstelbare gevolgen hebben. Emma vraagt een voorlopige voorziening aan bij de rechter om dit te voorkomen.

Indien de rechter besluit om geen voorlopige voorziening te treffen, kan je daartegen niet in hoger beroep gaan. Voor de behandeling van een verzoek tot een voorlopige voorziening moet griffierecht betaald worden. Die moet voorafgaand aan de zitting gedaan worden.

Waarom moet ik eerst in bezwaar?

Door bezwaar te maken wordt de volledige aanvraag opnieuw bekeken. Dit bevordert de rechtszekerheid. Fouten kunnen worden hersteld en het bestuursorgaan kan hiervan leren. Zo kan worden voorkomen dat dezelfde fout later nog een keer wordt gemaakt. Ook wordt door middel van de bezwaarschriftprocedure de druk op de rechtelijke macht verminderd. Doordat het bestuursorgaan opnieuw naar de aanvraag kijkt, kan het zijn dat de gang naar de rechter niet meer nodig is.

Kan ik ook rechtstreeks naar de rechter?

Je kunt in sommige gevallen ook rechtstreeks naar de bestuursrechter. Dit kan alleen indien het bestuursorgaan waar je bezwaar moet maken instemt met dit verzoek. Deze instemming kun je vragen in het bezwaarschrift. Een rechtstreeks beroep kan aangewezen zijn indien je een dusdanig conflict hebt met het bestuursorgaan dat vast staat dat je er met het bestuursorgaan niet uitkomst of het conflict zuiver juridisch is.

Plaats direct je vraag