• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Ruimtelijke ordening

Op welke manier mag een bepaald gebied worden gebruikt? En waar mag er worden gebouwd? Dat is waar ruimtelijke ordening over gaat. Hieronder meer informatie.

Plaats opdracht

Advocaat Ruimtelijke Ordening

Ruimtelijke ordening en advocaat

De manier waarop een bepaald gebied gebruikt mag worden kan van groot belang zijn voor particulieren die van plan zijn de grond op een bepaalde manier te gebruiken. De vraag rijst waar wat gebouwd mag worden en op welke manier de grond mag worden gebruikt. Welke functie mag de grond hebben? Deze vragen hebben betrekking op de ruimtelijke ordening. De regels in verband met de ruimtelijke ordening zijn neergelegd in de Wet op de ruimtelijke ordening (Wro) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De gemeente neemt in het bestemmingsplan ruimtelijke voorschriften op ten aanzien van haar grondgebied. Deze voorschriften binden de burgers op dat grondgebied bij het bouwen en gebruiken van de grond.

Heb je als particulier een geschil met rijksoverheid, provincie of gemeente omtrent de ruimtelijke ordening? Twijfel dan niet om al in een vroeg stadium van het proces een advocaat in te schakelen. Het op tijd inschakelen van een advocaat kan van grote invloed zijn op het succesvol afronden van jouw zaak. Het ruimtelijke ordeningsrecht is een specifiek rechtsgebied, dat nauwe banden heeft met het bestuursrecht, waaraan verschillende procedurele en formele aspecten zijn verbonden. Een advocaat kan je adviseren over de mogelijkheden om van bepaald beleid rondom de ruimtelijke ordening af te wijken, contact onderhouden met het bestuursorgaan, bezwaar en beroep instellen en je bijstaan tijdens een hoorzitting.

Wanneer kun je in bezwaar of beroep tegen een besluit omtrent ruimtelijke ordening?

Voorgenomen besluiten worden aangekondigd in bekendmakingen op de website van de gemeente en huis aan huis blad. Indien je belanghebbende bij het besluit bent kan het zijn dat je tevens een brief ontvangt. Tegen ontwerp besluiten van de overheid omtrent ruimtelijke ordening kun je zienswijzen indienen. Een zienswijze is jouw mening over een voorgenomen besluit of plan van de gemeente. Je beschrijft met welke punten je het wel of niet eens bent. Deze punten kan de gemeente dan nog meenemen bij het nemen van het definitieve besluit. Zienswijzen kunnen schriftelijk of mondeling worden ingediend bij de gemeente. Voor het mondeling indienen van zienswijze dien je een afspraak te maken. Je dient rekening te houden met de gestelde termijnen. Meestal dien je binnen zes weken je zienswijze in te dienen, tenzij een andere termijn bekend is gemaakt. De zienswijze dien je te richten aan degene die het besluit heeft genomen, bijvoorbeeld het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad. Het bestuursorgaan houdt bij het nemen van het definitieve besluit rekening met de ingediende zienswijzen. Is met jouw zienswijze geen rekening gehouden? Dan kun je daartegen in bezwaar of beroep gaan.

Voorbeeld
In het ontwerp bestemmingsplan van de gemeente staat tot ongenoegen van Elke dat er naast haar huis ruimte zal komen voor een discotheek. Dit zal volgens Elke voor veel overlast zorgen en zorgen tot een waardevermindering van haar huis. Elke dient hiertegen haar zienswijzen in, maar hier wordt niks mee gedaan. Elke gaat hierna met behulp van een advocaat in bezwaar. Ook met de beslissing op bezwaar is Elke niet tevreden. Zij gaat in beroep bij de bestuursrechter.

Wat kun je doen als jouw bouwplannen in strijd zijn met plannen van de gemeente?

Wil je een gebouw bouwen of jouw woning uitbreiden, maar is dit op grond van het geldende bestemmingsplan niet mogelijk? Dan kan je proberen om een ontheffing of een omgevingsvergunning van de gemeente te krijgen. Is ontheffing verleend, dan mag je gronden gebruiken in afwijking van hetgeen er in het bestemmingsplan is opgenomen. Hetzelfde geldt voor een omgevingsvergunning. De verschillende gronden voor ontheffing worden nader besproken bij informatie omtrent het bestemmingsplan.

Voorbeeld
Elke wilt haar aan haar huis een uitbouw maken, zodat ze meer ruimte heeft. Als zij het bestemmingsplan bekijkt blijkt dat deze uitbouw volgens het bestemmingsplan niet is toegestaan. Elke vraagt met behulp van een advocaat ontheffing aan bij de gemeente.

Wanneer kom je in aanmerking voor de vergoeding van planschade?

Indien een bestemmingsplan wordt gewijzigd of er wordt ontheffing verleend voor bouwen of gebruik in strijd met een bestemmingsplan, kun je schade lijden. Je kunt dan een verzoek doen tot schadevergoeding, ook wel planschade genoemd. De gemeente neemt een beslissing door te kijken of de schade bestaat en te kijken of deze schade voor rekening van de gemeente behoort te komen. Ook wordt er gekeken of de schade niet op een andere manier kan worden gecompenseerd. Een advocaat kan je helpen om jouw planschade vergoed te krijgen.

Voorbeeld
in verband met een wijziging in het bestemmingsplan wordt er een snelweg vlak naast het huis van Elke gebouwd. Hierdoor heeft Elke te maken met een aanzienlijke waardevermindering van haar huis. Elke wil deze schade vergoed zien en doet met behulp van een advocaat een verzoek tot vergoeding van de door haar opgelopen schade.

Welke bevoegdheden heeft de gemeente ten aanzien van de ruimtelijke ordening?

Bevoegdheden ten aanzien van de ruimtelijke ordening liggen met name bij de gemeente. De bevoegdheden die onderscheiden kunnen worden zijn:

Structuurvisie: de structuurvisie wordt door de gemeenteraad vastgesteld. Hierin wordt in hoofdlijnen het ruimtelijke beleid inclusief uitvoering van de gemeente weergegeven. De structuurvisie kan ook voor alleen een deel, bijvoorbeeld de horeca, worden vastgesteld.

De beheersverordening: De beheersverordening wordt door de gemeente vastgesteld als er geen ruimtelijke ontwikkelingen worden verwacht. Het gebied wordt door de beheersverordening dan beschermt en gehandhaafd op de huidige manier.

Bestemmingsplan: In het bestemmingsplan legt de gemeente de bestemmingen vast voor het gehele grondgebied. De gemeente zal hierin tevens verantwoording af moeten leggen voor de gekozen bestemmingen. Er dient rekening gehouden te worden met de verschillende branches die een belang hebben binnen de gemeente, denk bijvoorbeeld aan de horeca of de waterhuishouding. Een bestemmingsplan kan ook worden opgesteld voor een kleiner gebied. De gemeente herziet het bestemmingsplan elke 10 jaar.

Ben je het niet eens met het ontwerp bestemmingsplan? Dan kun je zienswijzen indienen. Wordt tegen deze zienswijzen in toch beroep ingesteld dan kun je in beroep gaan.

Wil je toch beginnen met bouwen in strijd met een bestemmingsplan? Dan bestaat er de mogelijkheid om ontheffing aan te vragen.

Welke bevoegdheden hebben de provincie en rijksoverheid ten aanzien van de ruimtelijke ordening?

In principe ligt de bevoegdheid tot de ontwikkeling van ruimtelijke ordening bij de gemeente. De rijksoverheid en provincie hebben echter ook bevoegdheden om de ruimtelijke ordening in een bepaalde richting te sturen om hun eigen belangen te behartigen.

Algemene maatregel van bestuur: De rijksoverheid kan een algemene maatregel van bestuur uitvaardigen indien zij bepaald beleid willen doorvoeren zonder dat de gemeente daar een hand in heeft. De gemeente dient het bestemmingsplan binnen een jaar hiermee in overeenstemming te brengen.

Provinciale planologische verordening: Indien de provincie de ruimtelijke ordening in een bepaalde richting wilt sturen kan zij een provinciale planologische verordening uitvaardigen. Hiervoor geldt hetzelfde als voor een algemene maatregel van bestuur. De gemeente kan in dat geval niet zelf nog beleid maken en dient het bestemmingsplan hiermee in overeenstemming te brengen.

Proactieve aanwijzing: De rijksoverheid en de provincie kunnen ook een proactieve aanwijzing aan gemeenten geven. Deze aanwijzing kan een bestemming voor een bepaalde locatie aanwijzen.

Inpassingsplan: Het inpassingsplan is een bestemmingsplan voor het grondgebied van de gemeente die is opgesteld door de Minister van Volkshuisvesting Ruimtelijke ordening en Milieubeheer (hierna: VROM) of de Provinciale Staten. De gemeente kan dan zelf geen bestemmingsplan meer opstellen.

Projectbesluit: Het projectbesluit kan door de Minister van VROM of de Provinciale Staten worden opgesteld om een project van maatschappelijk belang op te zetten.

Reactieve aanwijzing: Een reactieve aanwijzing zorgt ervoor dat een gemeentelijk bestemmingsplan of projectbesluit niet in werking treedt. Een reactieve aanwijzing kan alleen worden afgegeven indien de gemeente de door de rijksoverheid of provincie naar voren gebrachte zienswijzen niet heeft verwerkt in het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan moet vervolgens door de gemeente worden aangepast aan de reactieve aanwijzing.

Plaats direct je vraag