• 088 - 833 88 88
 • Gratis en vrijblijvende intake
 • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Bestuursrecht Particulier

Bestuursrecht Particulier

Advocaat nodig voor om in bezwaar of beroep te gaan tegen een beslissing van de overheid over bijvoorbeeld je bestemmingsplan of vergunningen? Hieronder meer informatie.

Wil je in bezwaar of beroep met bijstand van een gespecialiseerde advocaat? Plaats dan hier je opdracht! »»

Advocaat Bestuur

Bestuursrecht particulier en advocaat

Een bestuursorgaan (bijv. de gemeente of de provincie) moet zich houden aan de bepalingen die op zijn handelen van toepassing is. In de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is heel precies omschreven hoe een bestuursorgaan (‘orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld’) besluiten dient te nemen. De termijn is van belang, net als de voorbereidingen en de wijze waarop een besluit bekend gemaakt wordt. Naast besluiten ziet de Awb ook op beschikkingen, aanvragen en beleidsregels.

Tegen besluiten van de overheid kun je bezwaar maken. Het betreffende bestuursorgaan kijkt dan opnieuw naar het genomen besluit en komt met een ‘beslissing op bezwaar’. Ben je het ook daarmee oneens dan kun je in beroep gaan bij de bestuursrechter. Daarna komt nog het hoger beroep bij het Hof en tot slot beroep in cassatie. Het cassatieberoep wordt behandeld door de Hoge Raad.

In principe is voor protest tegen besluiten van de overheid geen advocaat nodig. Dat betekent dat je zelf bezwaar kunt maken tegen een besluit en in beroep kunt gaan bij de bestuursrechter. Je bent niet verplicht om je te laten vertegenwoordigen door een advocaat. Voorwaarde is wel dat je belanghebbende bent bij het besluit. Bij besluiten die klein van omvang zijn kan het lonen zelf bezwaar te maken. Zodra de belangen groter worden is het slim om, reeds in de fase van bezwaar, een advocaat in de arm te nemen. Het is vaak zo dat lopende het proces geen nieuwe gronden (argumenten) ingebracht mogen worden. Daarom: hoe eerder een advocaat betrokken wordt, hoe groter de kans op een succesvolle procedure.

Voorbeeld
Jan heeft een WW uitkering aangevraagd bij het UWV. De aanvraag wordt afgewezen. Jan gaat in bezwaar. Als het bezwaar opnieuw wordt afgewezen gaat hij in beroep. Hij voert zelf het verweer. De rechter gaat niet met Jan mee en wijst het beroep af. Jan wil het er niet bij laten zitten en hij schakelt een advocaat in. De advocaat zal zich volledig inzetten om de WW uitkering voor Jan te krijgen, maar is van mening dat een beter resultaat behaald had kunnen worden als hij eerder bij het proces was betrokken.

Wanneer krijg ik als particulier te maken met het bestuursrecht?

Het bestuursrecht beslaat een groot aantal onderwerpen. Je kunt als particulier dus op verschillende manieren te maken krijgen met het bestuursrecht. Bijvoorbeeld bij:

 • Het aanvragen van bijvoorbeeld een WW uitkering bij het UWV.
 • Het (niet) betalen van belastingen.
 • Het aanvragen van kinderbijslag of een persoonsgebonden budget bij de SVB.
 • Het aanvragen van een vergunning, zoals een parkeervergunning of een omgevingsvergunning.
 • Als je schade lijdt door een besluit genomen door de overheid en een schadevergoeding wilt.
 • Het aanvragen van een visum, verblijfsvergunning of asielaanvraag.
 • Je het niet eens bent met het bestemmingsplan van de gemeente, waardoor de geplande uitbouw niet door kan gaan.

Wat is een bestuursorgaan?

Een bestuursorgaan is volgens de Awb een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld, of een ander persoon of college, met enig openbaar gezag bekleed. Krachtens publiekrecht ingesteld betekend dat de rechtspersoon in een wet moet worden genoemd. Voorbeelden van een bestuursorgaan zijn de burgemeester, de Staat, provincies, gemeenten en waterschappen. Er bestaan ook zelfstandige bestuursorganen. Een zelfstandig bestuursorgaan voert een overheidstaak uit en hoort bij de Rijksoverheid. Voorbeelden hiervan zijn het UWV, de Sociale Verzekeringsbank (SVB), de Kamer van Koophandel en het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).

Wanneer kan ik in bezwaar of beroep?

Je kunt alleen in bezwaar of beroep tegen een besluit van een bestuursorgaan. Een besluit is volgens de Awb een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling. Dit is neergelegd in artikel 1:3 Awb. Er is dus pas sprake van een besluit waar tegen je in bezwaar of beroep kan gaan indien het:

 • Schriftelijk is 
 • Afkomstig is van een bestuursorgaan en
 • Het een publiekrechtelijke rechtshandeling betreft die op rechtsgevolgen is gericht

Er is sprake van een publiekrechtelijke rechtshandeling indien de bevoegdheid tot het handelen van het bestuursorgaan volgt uit een in de wet geschapen bevoegdheid. Deze bevoegdheid kan ontstaan door middel van attributie (een nieuwe bevoegdheid wordt gecreëerd en toegekend), delegatie (een bestaande bevoegdheid wordt overgedragen) of mandaat (machtiging ter uitoefening van een bevoegdheid in naam van degene die het mandaat geeft). Een handeling is gericht op rechtsgevolgen indien er een verandering in de rechten, plichten of bevoegdheid van de burger is beoogd. Zoals bijvoorbeeld het toekennen, wijzigen of intrekken van een vergunning. Feitelijke handelingen, zoals bijvoorbeeld het aanleggen van een weg of een mededeling, zijn niet op een rechtsgevolg gericht.

Indien een besluit niet gericht is op een individu of een concreet geval, maar op een groep gevallen, zoals bij een bestemmingsplan of een beleidsregel, is er sprake van een besluit van algemene strekking.

Indien een besluit gericht is op een individu, een gesloten groep personen of een concreet geval is er sprake van een beschikking. Een voorbeeld is het verlenen van een vergunning of het opleggen van een last onder dwangsom.
Een schriftelijke weigering om een besluit te nemen of niet tijdig een besluit nemen, wordt volgens de Awb gelijkgesteld met een besluit. Ook als er geen besluit wordt genomen kan je dus bezwaar of beroep instellen.

Onderstaand vind je meer informatie:

Je kunt hier ook direct jouw opdracht plaatsen. »»