• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Overtredingen

Je reed net niet door het rode licht, maar toch heb je een boete ontvangen. Iemand gooide een steen door het glas van het bushokje waar jij op dat moment stond te wachten en nu word jij verdacht van vernieling.

Kun je hier iets tegen doen en zo ja, wat dan? In zulke situatie kun je het beste advies inwinnen bij een advocaat.

Plaats direct je vraag

Advocaat Overtredingen

Overtredingen en advocaat

In het strafrecht worden strafbare feiten onderscheiden in verschillende categorieën. Door rood rijden zal worden bestempeld als een overtreding; en een mishandeling als een misdrijf. Wat is nu precies het verschil tussen overtreding en misdrijf? Wat zijn de gevolgen van een overtreding en waarom zullen bepaalde overtredingen niet als een overtreding binnen het strafrecht worden gezien? Een vraag die je wellicht nog beantwoord wilt hebben: hoe zou een advocaat mij kunnen bijstaan als ik een overtreding heb begaan?

Overtredingen en misdrijven

Het strafrecht kent twee categorieën strafbare feiten; enerzijds misdrijven en anderzijds overtredingen. Er kan worden gesteld dat misdrijven de zwaardere strafbare feiten zijn en de overtredingen de lichte strafbare feiten. De straffen die volgen uit een misdrijf zullen dus ook hoger zijn dan de straffen die voortvloeien uit een overtreding. Hierover zal later meer duidelijk worden.

Het is mogelijk dat je niet zelf het misdrijf of overtreding hebt gepleegd, maar dat je enkel hebt geholpen om dit strafbaar feit te kunnen uitvoeren. Bij een misdrijf is het mogelijk dat je hierdoor zelf ook veroordeeld zult worden op grond van medeplichtigheid aan een misdrijf. Medeplichtigheid aan een overtreding wordt niet strafbaar gesteld.

Wanneer is een overtreding strafbaar?

Stel je staat langs de kant van de weg. Je blouse zit niet goed in je broek. Je ritst je broek een beetje open om je kleren recht te trekken. Ben je nu strafbaar? Het recht trekken van je kleren is natuurlijk geen strafbaar feit. Wildplassen daarentegen wel. De handelingen die je verrichten kunnen een voorbereiding zijn om te gaan wildplassen.

Aangezien het bij overtredingen vaak onduidelijk is of het een poging tot en voorbereiding van overtreden is, zal dit niet strafbaar worden gesteld. Je bent dus pas strafbaar op het moment dat je daadwerkelijk de overtreding begaat. Er zal dan een proces-verbaal worden opgemaakt.

Niet alle overtredingen zijn echter strafbaar. Een voorbeeld hiervan is het opleggen van een boete voor een snelheidsoverschrijding van bijvoorbeeld 5 km/h. Dit wordt enkel administratief afgehandeld en zal niet op je strafblad worden opgenomen.

Proces-verbaal

Als de politie een overtreding constateert zal zij een proces-verbaal opmaken. Dit is een officieel document waarin een verslag is geschreven dat enkele belangrijke feiten bevat. Alles wat de politie heeft waargenomen betreffende de overtreding, zal worden beschreven in het proces-verbaal. Hierna zal worden verzocht om het proces-verbaal te ondertekenen. Het is hierbij van belang om te weten dat je niet verplicht bent om het document te ondertekenen. Als je hebt besloten om te tekenen, dan kan de inhoud tijdens een eventueel proces tegen je worden gebruikt.

Procedure

Aan de hand van de feiten en omstandigheden zal worden bepaald of de zaak wordt voorgelegd bij de rechter. In bepaalde gevallen zal het Openbaar Ministerie de mogelijkheid bieden om geen procedure te starten bij de rechter mits een boete - ook wel transactie genoemd - wordt betaald. Weiger je de boete te betalen dan zal het Openbaar Ministerie de zaak allicht voorleggen aan een rechter die bevoegd is om in de zaak te beslissen.

Als je zaak wordt voorgelegd aan de rechter, dan zul je door middel van een dagvaarding of kennisgeving verdere vervolging op de hoogte worden gebracht. Hierin zal worden omschreven waar en wanneer je wordt verwacht. Indien je als minderjarige - onder de 16 jaar - partij bent geweest bij een overtreding, zul je voor een kinderrechter moeten verschijnen. Mocht je boven de leeftijd van 16 jaar zijn, dan zul je meestal worden opgeroepen om bij de kantonrechter te verschijnen. Bij sommige overtredingen zal worden besloten om een politierechter over de zaak te laten beslissen.

Indien je een dagvaarding ontvangt waarin je verdacht wordt van het begaan van een overtreding, dan is het mogelijk om niet bij de zitting te verschijnen. Deze kan worden afgedaan zonder je aanwezigheid. Toch is het aan te raden wel te verschijnen. Het voordeel van aanwezig zijn bij de procedure, is dat je de mogelijkheid hebt om vragen te beantwoorden en dat je zelf de gelegenheid krijgt aangeboden om een mondelinge toelichting te geven. Een advocaat, in de voorbereiding en ter plekke, die je bijstaat verbetert jouw rechtspositie.

Een uitspraak van een zitting zal binnen twee weken worden toegezonden in een vonnis. Dit vonnis zal, indien je een advocaat hebt ingeschakeld, aan de advocaat worden toegezonden.

Niet eens met opgelegde boete?

Het is mogelijk om bezwaar te maken tegen een boete. Het is raadzaam om - ook in dit (vroegtijdig) stadium - juridisch advies in te winnen. Stel dat je bezwaar wordt afgewezen, dan staat er nog de weg open naar de kantonrechter. Zeker als een advocaat vanaf het begin van de boete betrokken is bij de situatie, kan hij of zij je positie goed inschatten en  - indien nodig - voorbereiden op de procedure. Als het tot een procedure komt, dan dien je de boete te betalen. Mocht je gelijk krijgen dan zal de boete geheel of gedeeltelijk terug betaald worden.

De situatie kan zich voordoen dat je niet in staat bent om de boete te voldoen en je wel een procedure wilt starten. Onder voorwaarden is dit wel mogelijk. Je dient in dat geval voldoende bewijs aan te leveren waaruit blijkt dat je niet in staat bent de boete te voldoen. Denk hierbij aan bankafschriften en/of onbetaalde rekeningen. Aangezien het in deze situatie al voorafgaand aan de procedure gaat over het leveren van voldoende bewijs, is het tevens raadzaam je vanaf het begin te laten bijstaan door een advocaat.

Welke straffen staan er op overtredingen?

Om te bepalen welke straf opgelegd dient te worden, zijn overtredingen en de bijbehorende sancties in drie categorieën opgedeeld.

De eerste categorie betreft overtredingen van regels die fundamenteel zijn voor het bestaan van een organisatie, bureau of bedrijf. Zo kan er bijvoorbeeld sprake zijn van een overtreding die leidt tot een aantasting van de kwaliteit en betrouwbaarheid van personeel. De maximale boete binnen deze categorie bedraagt € 11.250, -.

De tweede categorie bedraagt een overtreding in het afstemmen met een vergunningsverlener of politie als toezichthouder. Een voorbeeld hiervan is het negeren van een verkeersteken van politie die als verkeersleider optreedt. De overtredingen binnen deze categorie worden gestraft met een boete van maximaal € 7.000, -.

De derde categorie betreft administratieve nalatigheden. Hieronder vallen administratieve overtredingen. Zoals eerder vermeld betreft dit de overtredingen die licht van aard zijn en niet als strafbaar feit in je strafblad opgenomen zal worden. Hiervoor kan ten hoogste een boete van € 1.000, - opgelegd worden.

Een overtreding wordt niet enkel bestraft met het opleggen van een boete. Indien er sprake is van een vergunning, zou het mogelijk zijn om deze in te trekken. Een voorbeeld hiervan is het intrekken van je rijbewijs.

Het strafblad

Een veelgestelde vraag is; wat zullen de gevolgen zijn voor mijn strafblad? Bij een misdrijf, zoals een geweldsdelict, zal er altijd een aantekening worden gemaakt op je justitiële documentatie. In geval van een overtreding zal deze enkel in specifieke gevallen worden genoteerd. Denk aan kwesties inzake: overtredingen van de openbare orde, bijstandsfraude, de Wet op de economische delicten, de Vreemdelingenwet, de Wet Wapens en Munitie, de Drank- en Horecawet, de Flora- en Faunawet, ambtsovertredingen, openbare dronkenschap, geen aansprakelijkheidsverzekering afsluiten voor een motorrijtuig, rijden zonder geldig rijbewijs en meer dan 30 km/h te hard rijden of 25 km/h te hard varen.

Heb jij ooit een overtreding begaan en vraag jij je nu af of je een strafblad hebt, dan kun je bij de justitiële informatiedienst je strafblad opvragen. Door het schrijven van een brief kun je wijzigingen doorgeven of enkel vragen of jij je strafblad mag inzien.

Je kunt ook je verhaal delen met een advocaat die door zijn ervaring duidelijkheid kan geven in welke specifieke situaties een aantekening is gemaakt op je strafblad. 

Kosten van bijstand van een advocaat

Indien je verdacht wordt van het plegen van een overtreding, is het niet altijd noodzakelijk om een advocaat in te schakelen. Een advocaat kan deze zaak op basis van zijn eigen vergoeding aannemen of op basis van een gesubsidieerde rechtsbijstand - onder toevoeging - in behandeling nemen.

Zoals uit bovenstaande is gebleken, is het echter zeer raadzaam om je vanaf het begin van de situatie te laten bijstaan door een advocaat.

Plaats direct je vraag