• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Internationaal strafrecht

Je hoort het steeds vaker: een terroristische aanslag in Frankrijk, een gijzeling van een Nederlander in Iran, een verdachte die gevlucht is naar het buitenland. Waarschijnlijk denk je; ‘dat overkomt mij niet’, maar iedereen kan er bij betrokken raken.

Plaats direct je vraag

Advocaat Internationaal Strafrecht

Internationaal Strafrecht en advocaat

Als er sprake is van een strafbaar feit zoals een geweldsdelict of moord, dan wordt er in bepaalde situaties contact gelegd met de opsporingsdiensten van verschillende landen. Een kwestie wordt al tot het internationaal strafrecht gerekend als de verdachte in het buitenland wordt berecht, een verdachte naar het buitenland is gevlucht of een verdachte het delict in het buitenland heeft gepleegd - maar in het binnenland wordt berecht.

Voorbeeld
Peter Broeders heeft de Nederlandse nationaliteit, maar woont al jaren voor zijn werk in Syrië. Hij is hier oorlogsjournalist en bevindt zich overdag in het heetst van de strijd. Op deze manier probeert hij zoveel mogelijk van de oorlog vast te leggen, zodat andere landen bekend worden met wat zich in Syrië afspeelt. Terwijl hij op een ‘gewone’ dag foto’s maakt van kinderen die tussen de ruïnes van hun huizen tikkertje spelen, wordt hij plots op brute wijze meegesleurd. Hij wordt in een kaal en oud hok gegooid en mannen schreeuwen in het Arabisch naar hem. Peter probeert in zijn gebrekkig Arabisch te verstaan wat de mannen zeggen en meent te verstaan dat ze hem verdenken van het samenwerken met IS.

Wat nu? Aangezien Peter enkel werkt in Syrië, maar tot op heden de Nederlandse nationaliteit heeft, zal hij de mogelijkheid moeten krijgen om contact op te nemen met een advocaat die zijn taal spreekt. Zodra deze advocaat hoogte heeft gekregen van de stand van zaken, zal deze samen met Peter proberen te bewijzen dat hij enkel journalist is.

Waarom Internationaal Strafrecht?

Het internationaal strafrecht wordt onderscheiden van het ‘gewone’ nationale strafrecht, omdat het internationale strafrecht misdrijven behandelt die het internationale belang raken. Met andere woorden: misdrijven die door het internationaal strafrecht worden berecht hebben een impact die de landsgrenzen overstijgt. De internationale gemeenschap zal er tevens belang bij hebben dat de misdrijven die binnen deze categorie worden bestraft.

Aangezien het internationaal strafrecht als een afzonderlijk recht wordt beschouwd, is het van belang om je goed te laten adviseren door een gespecialiseerde advocaat. De ernst van de misdrijven is vaak groot en complexe juridische materie. Logischerwijs zijn hierdoor ook de gevolgen vaak groot. Het is immers mogelijk dat je een gevangenisstraf opgelegd krijgt, maar je deze in het buitenland dient uit te zitten. Om deze reden is een gespecialiseerde advocaat van groot belang.

Soorten internationale misdrijven

Er worden veel verschillende soorten misdrijven behandeld door het internationale strafrecht. De grootste categorieën zijn: genocide, misdrijven tegen de menselijkheid, oorlogsmisdrijven en misdrijven tegen de vrede. Zoals hierboven beschreven maken deze soorten misdrijven duidelijk dat het een gevaar voor de vrede en veiligheid oplevert voor de internationale gemeenschap. Door deze gemeenschap zullen deze daden als schokkend worden ervaren.

Voorbeeld
Wereldoorlog II: joden en zigeuners werden in grote getale afgevoerd naar kampen. Deze kampen werden opgesplitst in werk- en vernietigingskampen In deze vernietigingskampen waren ruimtes ingedeeld alsof het douches waren, maar in plaats van water kwam er gas uit de kranen. Tijdens het nemen van deze ‘douche’stierven de joden en zigeuners binnen korte tijd. De lichamen werden in een groot gat in de grond gegooid: het massagraf.

Dit is een van de meest bekende voorbeelden van een genocide. Er wordt door Nazi-Duitsland een grote groep mensen, te weten joden en zigeuners, het recht ontzegd om te bestaan. Door ervoor te zorgen dat deze groep zal worden uitgeroeid, worden ze in groten getale vermoord. Verschillende oorlogsmisdadigers die hieraan hebben mee geholpen zijn uiteindelijk berecht op grond van het internationaal strafrecht.

Een internationale procedure, hoe gaat dat?

Er zijn verschillende internationale instanties waarmee je te maken kunt krijgen als je verdacht wordt van een internationaal misdrijf. De belangrijkste is het International Criminal Court, oftewel het Internationaal Strafhof. Dit is het hoogste gerechtshof in het internationale strafrecht en de uitspraken die binnen dit hof worden gedaan, zullen direct effect hebben op het internationale recht.

Het is echter niet zo dat je, indien je verdacht wordt van een internationaal strafbaar feit, direct zult worden opgeroepen om voor het Internationaal Strafhof te verschijnen. De meeste zaken zullen in een gerechtshof in je eigen land afgehandeld kunnen worden. Dit is mogelijk omdat het internationaal strafrecht ook van toepassing is in het nationale strafrecht, het is wereldwijd geldig. Hoewel het mogelijk is dat het rechtenstelsel van een land niet in die mate is ontwikkeld, dat een internationaal misdrijf nationaal kan worden afgehandeld. De zaak zal dan naar het Internationaal Strafhof worden verwezen.

Net zoals in het nationaal recht is het raadzaam om een advocaat in te schakelen vanaf het moment dat je wordt verdacht van een internationaal strafbaar feit. Aangezien het internationaal strafrecht een brede en specifieke kennis vereist, is een gespecialiseerde advocaat van belang om je procespositie te versterken.

Handelingen van particulieren worden in beginsel niet aan de staat toegerekend. Indien iemand een strafbaar feit heeft gepleegd op internationaal gebied, zal dit in eerste instantie niet door internationaal maar door nationaal recht worden beheerst.

Internationaal of Europees Strafrecht

Het internationale strafrecht ziet op het strafbaar stellen en vervolgen van personen die zich schuldig hebben gemaakt aan ernstige misdrijven die door de internationale gemeenschap gezien worden als een schending van specifieke door het internationale recht beschermde normen.

Het Europees strafrecht is een onderdeel van het internationaal strafrecht. Dit recht wordt supranationaal genoemd, omdat het tussen het nationaal en internationaal recht wordt geplaatst. Het ziet niet enkel op ernstige misdrijven die een aantasting zijn voor het internationale of Europees belang. Een verdrag dat vaak toegepast wordt, is het Europees Verdrag betreffende de Rechten van de Mens ook wel het EVRM genoemd. Hierin staan veel basisrechten, bijvoorbeeld vrijheid van meningsuiting, recht op een eerlijk proces (toegang tot de rechter) en een verbod op martelen.

Het is voor het nationale recht niet nodig om deze bepalingen ook op te nemen, omdat een burger zich direct kan beroepen op de bepalingen die in het EVRM zijn opgenomen. Stel dat je bent geschonden in een van de rechten die in het EVRM zijn opgenomen, dan kun je hier dus een beroep op doen bij het de rechter in Nederland.

Aangezien het niet eenvoudig is om een beroep te doen op deze rechten, is het verstandig je te laten bijstaan door een advocaat met de specialisatie Europees Recht. Het EVRM bepaalt namelijk dat je recht hebt op een eerlijk proces. Wat is er nu eerlijker dan je te mogen verdedigen op de best mogelijke manier?

European Arrest Warrant (EAW)

Wat is een EAW?
Deze term wordt altijd in het Engels gesteld, omdat dit enkel in het Europees strafrecht wordt toegepast. De EAW kan worden vertaald als een Europees aanhoudingsbevel. Het is dus van belang om te weten dat dit niet kan worden toegepast in een land zoals Syrië, maar alleen binnen Europa. Dit middel is toegepast in Europa om een gerechtelijke procedure te vereenvoudigen en verbeteren. Met het volgende voorbeeld zal het duidelijk worden op welke manier deze EAW tot verbetering van de procedures zorgt:

Voorbeeld
Nicolaas Roden is enkele maanden op vakantie in Italië. Hier heeft hij Maria Maldini leren kennen waarmee hij een korte affaire heeft. Na een paar weken is het voor Nicolaas tijd om terug te gaan naar Nederland. Hij stapt ‘s ochtends in het vliegtuig en enkele uren later is hij weer in Nederland. Tot zijn verbazing wordt hij hier plots aangehouden op verdenking van verkrachting. Maria Maldini bleek niet blij te zijn geweest dat Nicolaas Roden terug was gereisd naar Nederland en heeft bij de politie in Italië aangifte gedaan van verkrachting.

Aangezien de maximale straf voor verkrachting boven de 1 jaar gevangenis straf ligt, heeft de Italiaanse autoriteit de mogelijkheid om een EAW af te geven. Nederland dient erop te vertrouwen dat de verdenking van Italië gerechtvaardigd is en door het EAW heeft zij de mogelijkheid om Nicolaas Roden aan te houden en uit te leveren aan Italië, zodat hij daar zal worden berecht.

De procedure bij een EAW
Als er een EAW is afgegeven zal er door het ontvangende land beoordeeld moeten worden of deze rechtmatig is verleend. Nadat is vastgesteld dat deze rechtmatig is verleend, zal de verdachte uitgeleverd worden aan het verzoekende land. Het is raadzaam om je vanaf het begin te laten bijstaan door een advocaat. Vooral op het moment van uitlevering, kan een advocaat je adviseren over het recht in het verzoekende land. Een advocaat heeft naast de kennis van het recht en de procedure in het verzoekende land, ook een breed internationaal netwerk. Zij kunnen je in contact brengen met een advocaat die werkzaam is in het verzoekende land. Zodra je in contact bent gebracht met een advocaat in het verzoekende land kan hij of zij je bijstaan tijdens de procedure en je positie versterken.

Plaats direct je vraag