• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Brexit is een feit

Wat zijn de consequenties voor Nederlandse ondernemers?

Want dat de Brexit effect heeft, dat is zeker. En daarom is het voor u, ondernemer, goed om tijdig te anticiperen op de gevolgen, hoezeer die gevolgen ook ongewis of zelfs onbekend zijn. Als u zaken doet in het Verenigd Koninkrijk: blijf het nieuws rondom de Brexit van nabij volgen.

Advocaat Brexit

NRC bericht over economische en financiële schade en gaat in op de onzekerheid rondom handelsstromen. Het negatieve vertrouwenseffect dat hieruit volgt kan, aldus de krant, aanleiding zijn voor een nieuwe internationale recessie. Ook The Economist spreekt van een mogelijke recessie en verlies van banen. Of het echt zover komt is afwachten, maar vast staat dat onzekerheid – die wel een jaar of twee kan duren – niet goed is voor de (financiële) markten. De pond maakte na het bekend worden van de uitslag een vrije val en geraakte op de laagste stand sinds het midden van de jaren ’80 van de vorige eeuw. Inmiddels is een lichte stijging ingezet en lijkt de koers zich enigszins te herstellen.

Een meer positieve kijk op de zaak vinden we bij 925.nl, gekend internetplatform dat graag bericht over de wereld van het grote geld. En dat er groot geld in het spel is, blijkt wel uit de cijfers die worden gepresenteerd: het handelsoverschot van Europa ten opzichte van het Verenigd Koninkrijk zou € 70 miljard bedragen. Zaak dus om de Britten te vriend te houden en te kiezen voor een ‘zachte uittreding’, waarbij de geldende handelsvoorwaarden zo veel als mogelijk in tact gehouden worden. Dagblad Trouw citeert Angela Merkel en Mark Rutte die, in tegenstelling tot de wellicht nog emotionele EU-voorzitter Juncker, verzoenende woorden spraken, bedoeld om het vertrouwen van de markten niet nog verder te doen dalen.

Waar moet ik komende tijd op letten bij het zakendoen in het Verenigd Koninkrijk?

De conclusie van hetgeen hierboven beschreven staat is, goedbeschouwd, dat niemand nog weet hoe de Brexit uit zal pakken. Sowieso gunt de EU zich bij het uittreden van een lidstaat twee jaar de tijd voor het proces van ontvlechting. Gedurende deze twee jaren zal stukje bij beetje duidelijk worden welke kant het op gaat. Kiest de EU voor afstand en laat ze Groot-Britannië haar eigen (economische) boontjes doppen of is de insteek juist het behoud van zoveel mogelijk bestaande afspraken ten einde de Britse im- en export op niveau te houden?

Hoe het ook zij, een aantal zaken zullen veranderen. Het vrij verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal behoort niet meer automatisch tot het gereedschap voor contracten met partijen uit het Verenigd Koninkrijk. Wellicht zijn (opnieuw) douanedocumenten benodigd. Daarnaast is de wisselkoers van de pond ten opzichte van de euro de komende tijd onmiskenbaar een risico. Voor zover dit niet tot uw standaard contractuitrusting behoorde, verdient het aanbeveling om wisselkoersclausules op te nemen – zo kan uw onderneming zich indekken tegen al te forse schommelingen van de pond, veroorzaakt door de Brexit en de ongewisse gevolgen hiervan.

Vrij verkeer

Mocht nu, in de voorliggende twee jaren, blijken dat het vrij verkeer tussen het Verenigd Koninkrijk en het vasteland van Europa komt te vervallen, wat zijn dan de praktische gevolgen? Deze liggen met name op het vlak van de vergunningen (o.a. werk- en verblijfsvergunningen), prijscontroles en bijvoorbeeld merkenrechtelijke kwesties. Denk ook aan uiteenlopende mededingingsprocedures – Europese Commissie vs. Consumer & Markets Authority (VK) – die leiden tot een toename van papierwerk. En dat niet alleen, in geval van sancties is een en ander niet langer geharmoniseerd. Voer voor advocaten.

Welke maatregelen kunnen op voorhand worden getroffen?

Het is in dit schrijven al een paar maal aan de orde gekomen: niemand weet het fijne van de gevolgen van de Brexit. Er zijn meerdere scenario’s denkbaar, de EU heeft diverse modellen liggen –‘Noors’, ‘Canadees’, ‘WTO’, er doen een aantal varianten de ronde – die zien op (handels)samenwerking met niet-lidstaten. Het is afwachten welk van de beschikbare modellen wordt ingezet voor de nieuwe samenwerking met het Verenigd Koninkrijk. Voor nu is het, zeker wanneer het langlopende contracten betreft, verstandig om de verschillende modellen te toetsen op hun effect en de uiteenlopende effecten onderdeel te maken van het op te stellen contract. Alleen op die manier kan het (financiële) risico zo veel als mogelijk worden afgewenteld op de Britse wederpartij. Denk aan clausules in de trant van ‘als het Noorse model dan...’ of ‘indien het WTO-model...’. Niet uitgesloten is dat lopende contracten opengebroken moeten worden, afhankelijk van omvang en looptijd.

Voor meer informatie over de juridische implicaties van de Brexit kunt u contact opnemen via 088 833 88 88. »»

© advocaatzoeken.nl