• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Het controleren van een thuiswerker tijdens het coronavirus: 5 voorwaarden

Het controleren van een thuiswerker tijdens het coronavirus: 5 voorwaarden

Het controleren van een thuiswerker tijdens het coronavirus 5 voorwaarden

Plaats direct je vraag

Wanneer mag u werknemers thuis controleren?

Als de werkgever gegevens over de werknemer wil verzamelen, bijvoorbeeld via cameratoezicht, e-mail of track and trace-systemen, dan moet dit wel volgens de voorwaarden uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Een werkgever mag niet zomaar inbreuk maken op het privacy recht van een werknemer. Iedere inbreuk moet gerechtvaardigd zijn en een zwaarwegend belang hebben. Op basis van vijf voorwaarden kan dit getoetst worden:

          1. Vooraf informeren

Als werkgever dien je vooraf kenbaar te maken dat werknemers kunnen worden gecontroleerd en op welke wijze dat gebeurt. Hierbij dient ook te worden aangegeven welk gedrag niet is toegestaan. 

          2. Legitiem doel

Er moet sprake zijn van een legitiem doel dat zwaarder weegt dan het belang van de werknemer. Of een doel ook daadwerkelijk ‘legitiem’ is, hangt af van de omstandigheden van het geval. In de jurisprudentie zijn er tal van voorbeelden te vinden.

          3. De controle moet noodzakelijk zijn

Het mag niet zo zijn dat het doel ook op een minder ingrijpende manier kan worden nagestreefd. De controle zoals die wordt uitgeoefend moet dus echt noodzakelijk zijn.

          4. Vertrouwelijke communicatie

Als werkgever ben je verplicht om rekening te houden met vertrouwelijke communicatie van een werknemer. Als werkgever mag je bijvoorbeeld geen e-mails inzien die duidelijk als privé kunnen worden aangemerkt. 

          5. Toestemming van de OR

Het je een Ondernemingsraad (OR) binnen je onderneming? Als werkgever moet op grond van de Wet op de Ondernemingsraden instemming van de ondernemingsraad gevraagd worden voor een besluit over het inzetten van een monitoringssysteem. 

In geval van controle bij thuiswerken kan ook sprake zijn van een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van naasten van de werknemer. Denk hierbij aan een partner of kinderen die langs de camera lopen of aan privégesprekken binnen het gezin. De werkgever dient zich hiervan bewust te zijn en het is dan ook belangrijk dat de regels en de eisen die worden gesteld aan de werknemers redelijk en duidelijk zijn. Vindt controle op grote schaal plaats en worden werknemers stelselmatig gemonitord dan moet er eerst een DPIA uitgevoerd worden. Dit is een instrument om vooraf de privacy risico’s van een gegevensverwerking in kaart te brengen.

Methodes om thuiswerkers te controleren

Er bestaan diverse methodes om op afstand na te gaan of uw werknemers hun werk wel juist uitvoeren. Zo bestaat er speciale software die op computers en telefoons geplaatst kan worden, waarna het aantal toetsaanslagen gemeten kan worden, er schermafbeeldingen gemaakt kunnen worden, of er via webcamera’s foto’s gemaakt worden van de thuiswerkplek. Deze controlemogelijkheden voldoen echter niet altijd aan de vijf bovengenoemde voorwaarden.

Er zijn situaties te bedenken waarin vergaande controle wel is toegestaan. Voorbeelden daarvan zijn in het geval er een vermoeden bestaat dat een strafbaar feit wordt gepleegd of een werknemer ervan verdacht wordt bedrijfsvoorschriften te overtreden.

Wilt u meer weten over het controleren van uw werknemers die thuis werken?

Wilt u ook rekening houden met de privacy rechten van uw werknemers? Vraagt u zich af welke methodes u kunt toepassen voor het controleren van uw thuiswerkers of wilt u weten wanneer u uw werknemers mag controleren? Neem gerust contact met ons op. Wij van Advocaatzoeken koppelen u aan een gespecialiseerde advocaat of jurist die u van advies kan voorzien.

Plaats direct je vraag