• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Ruzie en/of geschil tussen franchisegever en franchisenemer

Ruzie en/of geschil tussen franchisegever en franchisenemer

https://www.advocaatzoeken.nl/images/uploads/Ruzie_en_of_geschil_tussen_franchisegever_en_franchisenemer.jpg

Plaats direct je vraag

De door de franchisegever verstrekte omzet- en resultaatprognose is niet gehaald

In 2016 overweeg je om een franchise elektronicawinkel te starten. Je gaat daarom in onderhandeling met een grote elektronicawinkelketen. Deze keten heeft jou voorgehouden dat je een jaarlijkse omzet van minimaal €190.000 zal halen. Na aftrek van alle kosten zou dit moeten resulteren in een jaarlijkse winst van ongeveer €40.000. Op basis van deze financiële prognose besluit je om in onderhandeling te gaan met de franchisegever en eind 2016 start je met de elektronicawinkel. Begin 2018, tijdens het opmaken van de eindbalans en de resultatenrekening over 2017, kom je erachter dat de voorgehouden prognose bij lange na niet is gehaald. Je hebt in plaats van €190.000 omzet slechts €140.000 omzet gedraaid en je winst was daarbij maar €26.000. Wat kan je doen?

Indien tijdens de onderhandelingen de franchisegever je cijfers en resultaten heeft voorgehouden die naderhand niet juist blijken te zijn is de franchisegever aansprakelijk als dit komt doordat de prognose was gebaseerd op verkeerde uitgangspunten en jij, als franchisenemer, ervanuit kon en mocht gaan dat de prognose juist was. Het is echter wel aan jou om succesvol aan te tonen dat ten tijde van de onderhandelingen er sprake was van een onjuiste voorstelling van zaken. Een advocaat met ervaring in het franchiserecht kan je hierbij helpen en je vertellen wat de mogelijke consequenties van de aansprakelijkheid van de franchisegever kunnen zijn.

Wat echter ook mogelijk is, is dat je franchisenemer de gestelde doelen niet heeft gehaald. Indien je als franchisegever vermoed dat dit komt door wanprestatie zijn er een aantal mogelijkheden. Verderop in de blog lees je meer over nakoming in geval van wanprestatie.

Oneens met de aangepaste formule van de franchisegever

Voorbeeld
De koopkracht is gestegen in 2011 en je bent daarom gestart met een speelgoedwinkelfranchise. Inmiddels is het 2019 en de zaken gaan goed en naar tevredenheid. In maart word je op de hoogte gesteld van de nieuwe formule van de franchisegever. Deze nieuwe formule gaat naast veel structurele veranderingen ook gepaard met een gehele nieuwe winkel lay-out. Jij bent het hier niet mee eens maar weet niet wat je opties zijn.

Indien de veranderingen in de formule gepaard gaat met financiële consequenties of betrekking hebben op de kern van de formule dan zal je als franchisegever toestemming van de franchisenemer moeten krijgen. Je bent immers de franchiseovereenkomst aangegaan mede op basis van de bestaande formule. Als franchisegever kan je derhalve niet zomaar een nieuwe gewijzigde formule opleggen indien deze ingrijpende veranderingen meebrengt. Als je als franchisegever dus een formule wilt doorvoeren die ingrijpend is, ben je verplicht om in onderhandeling te gaan met de franchisenemers. In het geval dat de franchisegever de gewijzigde formule heeft voorgelegd aan de franchiseraad of de vereniging van franchisenemers en zij hebben ingestemd, betekent dit nog niet dat iedere individuele franchisenemer ook gebonden is. Iedere individuele franchisenemer zal akkoord moeten gaan voordat hij/zij gebonden kan worden aan een gewijzigde formule. Indien de franchisenemer niet akkoord gaat kan er worden besloten om tot beëindiging van de franchiseovereenkomst over te gaan.

Wanprestatie door de franchisegever of franchisenemer

In een franchiseovereenkomst zijn meerdere afspraken opgenomen waar verplichtingen uit voortvloeien. In de loop der tijd kan het voorkomen dat jij van mening bent dat de franchisegever zijn verplichtingen niet nakomt en dat er sprake is van wanprestatie. Dit kan echter ook andersom het geval zijn, de franchisegever die niet tevreden is met jouw prestaties en stelt dat er bij jou sprake is van wanprestatie. De partij die stelt dat er sprake is van wanprestatie kan nakoming vorderen. Nakoming moet schriftelijk worden verzocht en er moet een redelijke termijn voor worden gegeven. Indien de desbetreffende partij alsnog zijn afspraken niet nakomt kan er schadevergoeding of zelfs ontbinding van de franchiseovereenkomst worden gevorderd. Indien je je in een dergelijke situatie bevindt is het verstandig om hulp van een advocaat in te schakelen.

De franchisegever verplicht jou als franchisenemer bepaalde winkeltijden te hanteren

Voorbeeld
Je hebt een succesvolle supermarkt in het bruisende Utrecht. De zaken gaan heel goed en dit wordt ook door de franchisegever opgemerkt. Omdat je als ondernemer graag een rustdag per week hebt is op zondag de supermarkt gesloten. Je franchisegever ziet echter mogelijkheden en meer winst in het open zijn op zondag en verplicht jou hiertoe. Ben je als franchisenemer hier verplicht naar te luisteren?

Het antwoord op deze vraag hangt af van de afspraken die jij met je franchisegever hebt gemaakt. Je bent in ieder geval gebonden aan de afspraken die in de franchiseovereenkomst staan omtrent de openingstijden. Op dit moment is er een wetsvoorstel aanhangig waarin het niet wordt toegelaten dat een franchisegever, verhuurder of franchisenemersvereniging je nieuwe winkeltijden oplegt zonder dat jij hiermee hebt ingestemd. Dergelijke besluiten die reeds genomen zijn komen ook onder deze regeling te vallen. Echter, geldt de nietigheid van het besluit dan pas vanaf de datum van inwerkingtreding van het wetsvoorstel. Op dit moment is het nog steeds een voorstel maar het is van belang om hier op te letten!

Wijziging van de franchisegever

Het kan voorkomen dat na een tijd je als franchisegever de franchiseovereenkomst wilt overdragen aan een andere partij. Indien deze mogelijkheid is opgenomen in de franchiseovereenkomst dan heb je als franchisegever het recht om dit te doen. Je hebt dan namelijk vooraf al toestemming hiertoe ontvangen. Indien dit echter niet is opgenomen in de franchiseovereenkomst dan zul je eerst de expliciete toestemming van de franchisenemer nodig hebben voordat je de franchiseovereenkomst kan overdragen. Wilt de franchisenemer geen toestemming verlenen? Vraag een advocaat dan om advies omtrent je mogelijkheden.

Ben je als franchisenemer de franchiseovereenkomst voornamelijk aangegaan vanwege de persoon van de franchisegever? Dan is het begrijpelijk als je geen toestemming wilt verlenen aan een overdracht van de franchiseovereenkomst. Zorg er in dit geval voor dat je op tijd om advies van een advocaat of deskundige vraagt!

Overige problemen en bijstand advocaat

De hierboven geschetste situaties zijn slechts een aantal gevallen die zich kunnen voordoen. Iedere franchiseovereenkomst is anders en de gegeven informatie is daarom slechts globaal adviserend. Indien je twijfelt over wat de juiste gang van zaken is in jouw situatie kan het inschakelen van een advocaat uitkomst bieden. Samen met een advocaat kun je nagaan wat de huidige stand van zaken in jouw situatie is en wat de juiste stappen zijn die moeten worden gezet.

Leg direct je vraag voor aan een advocaat