• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Verzekeringsrecht

Verzekeringsrecht

Wat valt er allemaal onder verzekeringsrecht? Hieronder meer informatie.

Het verzekeringsrecht is een onderdeel van het recht dat we niet in ons dagelijks leven terugzien, maar wat wel heel belangrijk is. Stel dat er brand uitbreekt in je huis, of dat er wordt ingebroken, of dat je fiets wordt gestolen… Het gaat steeds om gebeurtenissen in de toekomst, maar of deze gebeurtenissen echt gaan plaatsvinden is onduidelijk en onzeker. Stel dat het je wel overkomt, dan zijn het vervelende situaties en dan wil je dat alles zo snel mogelijk wordt opgelost en dat de verzekeringsmaatschappij op een fijne manier meewerkt. Het is aan te raden om alles omtrent verzekeringen van tevoren én op het moment dat je wil dat de verzekeraar gaat uitkeren goed uit te zoeken en bij vragen altijd contact op te nemen met een advocaat!

Wil jij meer weten over verzekeringsrecht of heb je er een vraag over? Klik dan hier!

 Advocaat Verzekeringsrecht

Wat is het verschil tussen een schadeverzekering en een sommenverzekering?

Het woord schadeverzekering geeft het al aan: de verzekeringnemer wil een vermogensbelang veiligstellen. Het door de verzekering uitbetaalde bedrag mag niet hoger zijn dan de schade. Dit wordt het indemniteitsbeginsel genoemd. Bij een sommenverzekering maakt het niet uit of en in hoeverre met de uitkering schade kan worden vergoed. Een voorbeeld van een sommenverzekering is de persoonsverzekering.

Wat gebeurt er als ik de premie niet betaal?

Als je je premie niet betaalt, kan de verzekeraar de overeenkomst ontbinden of bij de rechter ontbinding verzoeken. De verzekeraar kàn dit doen, in de polis kan het ook anders geregeld zijn. Zorg dus dat je bij niet-betaling altijd controleert op wat voor een manier dit in de polis is opgenomen. Naast de plicht om premie te betalen, heb je als verzekeringnemer ook de plicht om eventuele schade te beperken en/of te voorkomen.

Wat zijn mijn rechten en plichten met betrekking tot verzekeringen?

Volgens de wet heb je als verzekeringnemers een mededelingsplicht vòòr het sluiten van de verzekering. Je moet de voor de verzekeraar relevante informatie mededelen (dit wordt het “relevantievereiste” genoemd). Hieronder valt ook de informatie die je kende of ‘behoorde te kennen’ (dit wordt het “kennisvereiste genoemd”). De verzekeraar moet van tevoren duidelijk maken aan jou wat voor hem relevant is (“kenbaarheidsvereiste). Zo werken sommige verzekeraars met vragenlijsten. Op het moment dat je dit (expres) niet doet, kan de verzekeraar de overeenkomst opzeggen. Het gaat dan om een situatie waarbij de verzekeraar geen overeenkomst met jou had gesloten, als hij alle informatie had gehad vanaf moment één. Dit kan niet alleen gevolgen hebben voor (bijvoorbeeld) je premie, maar ook voor je eventuele uitkering. Zoals je je kan voorstellen levert dit vervelende situaties op. Mocht je in zo’n situatie terecht zijn gekomen, neem dan zo snel mogelijk contact op met onze advocaten om eventuele schade te beperken!

Op het moment dat je een strafrechtelijk verleden hebt, kan het zo zijn dat de verzekeraar hier uitdrukkelijk naar vraagt en je dit ook aan de verzekeraar moet vertellen. Het moet dan wel gaan om strafbare feiten die niet langer dan 8 jaar geleden zijn gepleegd én voor het sluiten van de overeenkomst.

Wat is risicoverzwaring in het verzekeringsrecht?

Het kan zijn dat je een verzekeringsovereenkomst hebt en dat gedurende de overeenkomst het risico waartegen je bent verzekerd groter wordt.

Voorbeeld
Annet en Herman uit Sneek hebben een op hun huis een dak met gewone, rode dakpannen. Nu de meeste huizen in buurt de dakpannen vervangen door riet, willen Annet en Herman met deze trend meegaan. Ze vervangen de dakpannen voor riet. Dit betekent dat er sprake zal zijn van risicoverzwaring, bijvoorbeeld met betrekking tot een brandverzekering.

De verzekeraar kan met risicoverzwarende omstandigheden op verschillende manieren omgaan. Hij kan bewust een beperkende omschrijving van het te verzekeren goed in de overeenkomst opnemen (“huis met een dak van dakpannen” in plaats van “huis”). Ook kan hij in de algemene voorwaarden opnemen dat wanneer er sprake is van risicoverzwarende omstandigheden, de verzekeringsnemer mededelingsplicht hierover heeft aan de verzekeraar en dat de verzekeraar vervolgens de premie en de voorwaarden mag wijzigen.

Voorbeeld
In de verzekeringsovereenkomst van Annet en Herman was opgenomen dat het ging om “een huis met een dak van dakpannen”. Omdat Annet en Herman nu een rieten dak hebben laten plaatsen, is hun huis door de verzekering dus niet meer gedekt.

Wat houdt roekeloosheid en eigen schuld in het verzekeringsrecht in?

Op het moment dat je als verzekerde met opzet, door roekeloosheid of door grove nalatigheid schade veroorzaakt, hoeft de verzekeraar volgens de wet geen schade te vergoeden. De verzekeraar moet in zo’n soort situatie bewijzen dat het inderdaad gaat om schade veroorzaakt door opzet of roekeloosheid. Je moet je er dus bewust van zijn dat je een grove fout maakt. Bij de beoordeling of er sprake is van roekeloosheid zullen alle omstandigheden van het geval in acht worden genomen. Vooral de toedracht van het ongeval is belangrijk. Schade veroorzaakt door eigen schuld, kàn worden gedekt door de verzekeraar. Dit valt meestal onder de Allrisk dekkingscategorie. Eigen schuld is dan dus standaard meeverzekerd.

Bevind jij je in een situatie zoals hierboven beschreven? Of heb je een vraag over grove opzet, roekeloosheid of eigen schuld? Onze advocaten staan voor je klaar. Klik hier!

Hoe kan ik mijn verzekeringsovereenkomst opzeggen en wat is de opzegtermijn?

Als verzekeringnemer heb je een opzegtermijn van 2 maanden volgens de wet. Een langere opzegtermijn mag niet, een kortere opzegtermijn wel (maar dit moet je uitdrukkelijk zijn overeengekomen). De termijn van 2 maanden geldt ook voor de verzekeraar. Er is echter wel een uitzondering: als de ene partij de andere partij heeft misleid, dan heeft de tweede partij de mogelijkheid om de overeenkomst direct op te zeggen.

Voorbeeld
Bart uit Den Haag heeft een verzekeringsovereenkomst. Hij heeft niet verteld dat hij vaak last heeft van zijn longen en daarvoor dagelijks medicijnen slikt. De verzekeraar komt erachter en mag de verzekeringsovereenkomst direct opzeggen omdat Bart de verzekeringsovereenkomst deze relevante informatie niet heeft verteld.

Wanneer verjaart de vordering tot uitkering bij een verzekeringsovereenkomst?

De verjaringstermijn van een rechtsvordering tegen een verzekeraar is 3 jaar na bekendheid met de opeisbaarheid bij de uitkeringsgerechtigde. Van deze termijn kan niet worden afgeweken ten nadele van de verzekeringsnemer of de uitkeringsgerechtigde.

Waar kan een advocaat mij bij helpen met betrekking tot het verzekeringsrecht?

Een advocaat kan je op verschillende manieren helpen met betrekking tot het verzekeringsrecht. Op het moment dat je schade uitgekeerd wil krijgen door de verzekeringsmaatschappij en de verzekeringsmaatschappij weigert dit (bijvoorbeeld omdat zij vinden dat dat de geleden schade niet wordt gedekt door de verzekering) dan kan een advocaat voor jou contact opnemen met de verzekeringsmaatschappij. Advocaten binnen het verzekeringsrecht weten goed welke argumenten door de verzekeringsmaatschappij waarschijnlijk worden aangedragen en zij zijn dus in staat om samen met jou te kijken hoe deze argumenten weerlegt kunnen worden. Het fijnste is natuurlijk om te schikken met de verzekeraar, maar mocht dit niet lukken dan staat de advocaat u bij tijdens een eventueel proces bij de rechtbank. Ook kan een advocaat je helpen met het bedenken en ordenen van argumenten die jou kunnen helpen bij het krijgen van gelijk over je polis, uitkering of premie. Een goede advocaat zorgt ervoor dat jouw vragen snel worden beantwoord en een eventueel proces voorspoedig zal verlopen. Bij vragen, onduidelijkheden of problemen is een advocaat dus de juiste oplossing.

Wat is het verzekeringsrecht?

Onder het verzekeringsrecht vallen alle rechtsregels die de onderling betrekkingen bepalen tussen de verzekeraar en de verzekeringnemer/verzekerde. Een verzekeringsovereenkomst is volgens het Burgerlijk Wetboek een kansovereenkomst. Of er tot uitkering wordt overgegaan hangt af van een onzekere gebeurtenis (schade) of een feitelijke gesteldheid, een verzekeringsovereenkomst is dus een kansovereenkomst.

Bij een kansovereenkomst is de werking van de overeenkomst dus afhankelijk van een toekomstige onzekere gebeurtenis of feitelijke gesteldheid. Het kan onzeker zijn of de verzekeraar ooit een uitkering zal moeten uitkeren, wanneer dit het geval is, wat de hoogte van de uitkering dan zou zijn, van de duur van de door de verzekeringnemer verschuldigde premiebetaling zal zijn. Als je het woord kans hoort, dan wordt er vaak gedacht aan een spel of weddenschap. Een verzekeringsovereenkomst heeft daar echter niets mee te maken.

Voorbeeld
Piet uit Almelo heeft een verzekeringsovereenkomst om zo eventuele schade te verzekeren, het hangt af van een toekomstige onzekere gebeurtenis, en Piet heeft er belang bij dat deze gebeurtenis zal uitblijven omdat het hem schade zou opleveren. Op het moment dat Piet een weddenschap met iemand afsluit, heeft Piet alleen belang bij het sluiten van de overeenkomst (en dus niet bij het voorkomen van schade).

Wat is een verzekeringsovereenkomst?

Een verzekeringsovereenkomst heeft verschillende wettelijke kenmerken:

  • Er zijn geen bijzondere eisen voor de totstandkoming van een verzekeringsovereenkomst. Als er sprake is van wilsovereenstemming, dan kan er al sprake zijn van een verzekeringsovereenkomst.
  • De verzekeringnemer betaalt premie en de verzekeraar gaat indien nodig over tot uitkering.
  • Indemniteitsbeginsel: het door de verzekering uitbetaalde bedrag mag niet hoger zijn dan de schade.
  • Bij een verzekeringsovereenkomst dient één van de twee partijen ondernemer zijn (dit is dus meestal de verzekeraar).

Het hangt van de soort verzekeringsovereenkomst af wat er precies wordt verzekerd en dus ook wat er wordt uitgekeerd aan de uitkeringsgerechtigde. Zo wordt bij sommige verzekeringen ook de gevolgschade vergoed. Vervolgschade is de schade die voortvloeit uit het doen of nalaten of door een product is ontstaan.

Voorbeeld
Berend laat in zijn nieuwe huis in Deventer een nieuwe badkamer aanleggen. Nadat hij voor de eerste keer gebruik heeft gemaakt van de douche, komt hij erachter dat het douchen voor enorme lekkage heeft gezorgd. Hij heeft niet alleen schade aan de houtenvloer, maar ook de muren moeten opnieuw gewit worden. Dit wordt gevolgschade genoemd.

Advocaat en verzekeringsrecht

Omdat het verzekeringsrecht een veel omvattend rechtsgebied is, is het raadzaam om bij vragen of onduidelijkheden direct een advocaat in te schakelen. Op het moment dat je in de situatie terecht bent gekomen dat je iets uitgekeerd wil krijgen van de verzekeraar, is het fijn om je rechten en plichten als verzekeringsnemer goed op een rijtje te hebben. 

Onze advocaten bieden hulp op maat! Stel een vraag door hier te klikken!