• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Gezinshereniging: Wanneer kan ik een familielid naar Nederland halen?

Gezinshereniging: Wanneer kan ik een familielid naar Nederland halen?

Gezinshereniging

Plaats direct je vraag

Wie kan een verblijfsvergunning voor een familielid aanvragen?

De aanvrager van een verblijfsvergunning voor een familielid moet aan drie voorwaarden voldoen. Ten eerste moet deze de Nederlandse nationaliteit hebben of in het bezit zijn van een geldige verblijfsvergunning. Daarnaast moet het familielid waarvoor een verblijfsvergunning wordt aangevraagd bij de aanvrager komen wonen.

De derde voorwaarde is dat de aanvrager genoeg geld moet hebben om het andere familielid te kunnen onderhouden. Dit betekent eigenlijk dat de aanvrager een minimaal inkomen moet hebben. Daarbij moet het inkomen duurzaam zijn, wat inhoudt dat je een vast inkomen moet hebben. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een contract voor onbepaalde tijd. Het inkomensvereiste is de voorwaarde waar de aanvraag vaak op stukloopt. Toch hoeft de aanvraag niet kansloos te zijn, mocht de persoon onder het minimaal inkomen verdienen of een kortlopend contract hebben. De Raad van State heeft namelijk bepaald dat er in bepaalde gevallen afgeweken kan worden van dit inkomensvereiste. Een advocaat kan je helpen om te kijken of je valt onder deze uitzondering.

Er hoeft overigens geen verblijfsvergunning aangevraagd worden voor mensen die de nationaliteit bezitten van een van de landen binnen de Europese Unie. Deze kunnen gewoon in Nederland gaan wonen.

Verblijfsvergunning aanvragen voor een partner

Als je wil dat je buitenlandse partner in Nederland komt te wonen, heeft de laatstgenoemde ook een verblijfsvergunning nodig. Degene die reeds Nederlander is of een verblijfsvergunning heeft moet 21 of ouder zijn om dit aan te kunnen vragen. De buitenlandse partner waarvoor een aanvraag wordt gedaan moet tevens 21 zijn. Ook moet de partner een geldig paspoort hebben. De partner moet daarbij ook het inburgeringsexamen hebben gehaald. Hier kan echter ook vrijstelling voor worden gegeven. Soms moet de partner ook een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) krijgen om naar Nederland te kunnen reizen. Als de partner een gevaar is voor de openbare orde of veiligheid, kan er geen verblijfsvergunning worden aangevraagd. Hiervan kan sprake zijn als de partner in het verleden misdrijven heeft gepleegd.

Als je een partner naar Nederland wil halen, moeten jullie getrouwd zijn, een geregistreerd partnerschap of een duurzame en exclusieve relatie hebben. Om dit laatste te bewijzen dienen er meerdere formulieren bij de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst) te worden ingeleverd.

Verblijfsvergunning aanvragen voor een kind

Kinderen jonger dan 18 jaar kunnen naar Nederland worden gehaald als een van de ouders een verblijfsvergunning voor hun aanvraagt. De aanvrager (die Nederlander is of al een verblijfsvergunning heeft), moet het ouderlijk gezag hebben over het kind. Ook wanneer men een kind naar Nederland wil halen geldt er een inkomenstoets. De ouder moet genoeg verdienen om het kind te kunnen verzorgen.

Voor meerderjarige kinderen (ouder dan 18) geldt dat ze niet zo makkelijk naar Nederland gehaald kunnen worden. Is het kind niet ouder dan 25 jaar? Dan zijn er nog wel situaties waarin het mogelijk is. De persoon in kwestie moet dan geen partner of gezin hebben en ook niet genoeg verdienen om van te kunnen leven. Tevens moet het kind altijd bij de ouder hebben gewoond. Voor kinderen ouder dan 25, geldt dat ze alleen bij hoge uitzondering naar Nederland kunnen komen. Dit is bijvoorbeeld het geval als er sprake is van ernstige medische problemen.

Verblijfsvergunning aanvragen voor een ouder

Ouders die in Nederland willen gaan wonen omdat hun kind er woont, kunnen om die reden ook een Nederlandse verblijfsvergunning krijgen. Dit komt door het uit EVRM (Europees Verdrag inzake de Rechten van de Mens) vloeiende recht op familieleven. Toch zitten hier zeer strenge voorwaarden aan en wordt de aanvraag in veel gevallen afgewezen. Een van deze strenge eisen is dat het kind zo afhankelijk moet zijn van de desbetreffende ouder, dat deze Nederland zou moeten verlaten wanneer de ouder geen verblijfsrecht krijgt.

De aanvraagprocedure

Het is belangrijk om voor de aanvraag van de verblijfsvergunning alle benodigde documenten te verzamelen. Dit verschilt per familielid waarvoor de aanvraag is ingediend. Denk aan documenten die het inkomen of het ouderlijk gezag bewijzen. Op de site van de IND is te vinden wat er allemaal nodig is. Ook moet je weten of de buitenlander eerst een mvv moet aanvragen. Mocht dit het geval zijn, dan kan de mvv tegelijkertijd met de verblijfsvergunning aangevraagd worden.

De IND beslist na ontvangst van de aanvraag binnen 90 dagen of de verblijfsvergunning wordt verleend. Het is aan te raden om tot het moment van verlening van de mvv of verblijfsvergunning te wachten met het laten inreizen van het familielid. Ook moet men goed opletten voor de termijnen van het ophalen van de mvv of vergunning bij de Nederlandse ambassade.

Kosten aanvraag verblijfsvergunning voor familielid

De kosten voor de aanvraag van een verblijfsvergunning voor een familielid verschillen. De hoogte van de zogenoemde ‘leges’ zijn terug te vinden op de site van de IND. Hier kunnen echter nog een aantal kosten bijkomen, zoals de kosten voor het inburgeringsexamen of de kosten van een advocaat.

Welke plichten heb je na verlening van een verblijfsvergunning?

Degene die de aanvraag voor een verblijfsvergunning van een familielid doet, moet optreden als referent. Zo’n referent heeft verschillende verplichtingen, ook na verlening van de verblijfsvergunning. Zo heb je als referent (net zoals het familielid zelf) een informatieplicht, wat inhoudt dat je de IND moet melden als er veranderingen in de situatie ontstaan die van invloed kunnen zijn op de vergunning. Daarnaast heeft de referent een administratieplicht. Dit betekent dat alle relevante documenten minstens 5 jaar moeten worden bewaard, gezien het feit dat de IND ze op elk moment kan opvragen.

Verstrek je bewust verkeerde gegevens aan de IND? Of kom je andere verplichtingen als referent niet na? Dan kunnen er forse boetes worden uitgedeeld. In het ergste geval kan de verblijfsvergunning zelfs ingetrokken worden.

Advocaat

Wil je herenigd worden met familie die in het buitenland woont? Dan is het verstandig om je hierbij te laten adviseren door een advocaat. Bij de aanvraag van een verblijfsvergunning moet je een hoop documenten verzamelen en meerdere formulieren invullen. Een advocaat gespecialiseerd in het vreemdelingenrecht kan je hierbij goed helpen. Ook als een aanvraag wordt afgewezen, hoeft dat nog steeds niet het einde te betekenen. Samen met een advocaat kan je er toch voor zorgen dat je geliefde of je kind naar Nederland kan komen.

Heb je dus vragen met betrekking tot gezinshereniging? Neem contact met ons op en wij koppelen je binnen enkele uren aan een ervaren advocaat.

Plaats direct je vraag