• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Ruzie met de gemeente; wat is jouw positie en welke mogelijkheden zijn er?

Ruzie met de gemeente; wat is jouw positie en welke mogelijkheden zijn er?

Ruzie met de gemeente; wat is jouw positie en welke mogelijkheden zijn er?

Plaats direct je vraag

Voorbeeld
Roosje heeft sinds de aanleg van de nieuwbouwwijk Arredakker in haar gemeente Wijdemeren erg veel last van een kletsnatte tuin. Door de aanleg van de nieuwbouwwijk is het grondpeil een stuk hoger gaan liggen, waardoor Roosje kampt met een overmatige instroom van regenwater. Het bouwen van de Arredakker is het gevolg van een aanpassing in het
bestemmingsplan door de gemeente. Roosje baalt heel erg van haar natte tuin en vraagt zich af wat ze kan ondernemen. 

Klacht indienen bij de gemeente of de ombudsman

Indien je het niet eens bent met bepaalde handelingen of uitspraken van de gemeente, kan je eerst een klacht indienen bij de gemeente zelf. Gemeentes hebben hiervoor een interne klachtenprocedure die kan worden gevolgd. Er kan naar aanleiding van de klacht door de gemeenteraad een raadsenquête worden voorgesteld en een onderzoek worden ingesteld naar het betreffende bestuur. Indien de weg van de interne klachtenprocedure geen uitkomst biedt, is er ook nog de mogelijkheid om je klacht bij de ombudsman in te dienen. Dit is enkel mogelijk indien jouw gemeente is aangesloten bij de Nationale ombudsman, wat je na kunt gaan op hun website.

Een laagdrempelige manier om de ruzie op te lossen: mediation

Mediation is een vertrouwelijke methode voor het oplossen van een conflict met de gemeente, aangezien de oplossing hierbij niet via de ambtelijke weg wordt gezocht. Aan tafel bij de mediator zitten vertegenwoordigers van de gemeente die niet naar eigen inzicht bindende afspraken mogen maken. Dit laatste is enkel toegestaan indien de vertegenwoordigers hiertoe door het College van B&W zijn gemandateerd. Dit gebeurt in de vorm van een collegevoorstel dat wordt opgesteld op basis van de uitkomsten van de mediation, waarna hierop formeel wordt besloten. Een nadeel van dit proces is dat het veel tijd in beslag kan nemen waarin je als burger in grote onzekerheid kan leven.

De ruzie oplossen via de rechter: civiele recht of strafrecht

Tenslotte is er de mogelijkheid om een handeling van een gemeenteambtenaar aan te vechten via een procedure bij de rechter. Op grond van artikel 9:1 van de Awb (Algemene Wet Bestuursrecht) wordt een gedraging van een persoon, werkzaam onder de verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan (ofwel: van een gemeenteambtenaar werkzaam onder verantwoordelijkheid van de gemeente), aangemerkt als een gedraging van dat bestuursorgaan, dus de gemeente. Hieruit volgt dat het nogal lastig is om een afzonderlijke gemeenteambtenaar aansprakelijk te stellen en het logischer is om een civiele procedure te starten tegen de gemeente in zijn geheel. Een andere optie is het starten van een procedure bij de strafrechter. Er dient dan wel sprake te zijn van een strafbaar feit waaraan de gemeente zich schuldig heeft gemaakt. Ook kan er sprake zijn van integriteitsschending, waar de gemeente zelf als werkgever de gemeenteambtenaar disciplinair zal straffen door de aanwezigheid van plichtsverzuim. Bekende voorbeelden van integriteitsschending zijn belangenverstrengeling en vooringenomen handelen. Indien je ervoor kiest om de route naar de rechter te bewandelen, is het raadzaam om hierbij een advocaat in handen te nemen met veel kennis en ervaring op dit gebied. Wij kunnen je daarbij helpen door je in contact te brengen met een passende advocaat.

Plaats direct je vraag