• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Ziekteverzuim: loonstop of loonopschorting?

Ziekteverzuim: loonstop of loonopschorting?

Ziekteverzuim: loonstop of loonopschorting?

 

Plaats direct je vraag

Langdurig ziek (ziekteverzuim), de bedrijfsarts en re-integratie

Indien je al langere tijd ziek thuis bent kan het zijn dat je werkgever de bedrijfsarts inschakelt. Door middel van een gesprek met jou zal de bedrijfsarts een inschatting maken van wanneer verwacht wordt dat je weer aan het werk zal kunnen. De bedrijfsarts zal vervolgens een re-integratieplan opstellen. In dit plan wordt vermeld aan welke verplichtingen jij en je werkgever moeten voldoen ten behoeve van je re-integratie. Na afloop van een gesprek mag een bedrijfsarts slechts een aantal gegevens doorgeven aan je werkgever. Dit is of je al dan niet ziek bent, hoe lang verwacht wordt dat je nog ziek zal blijven en in hoeverre je op dat moment arbeidsongeschikt bent.

Oneens met conclusie bedrijfsarts

Zoals hiervoor beschreven zal aan het einde van het gesprek een re-integratieplan worden opgesteld. In dit re-integratieplan kan de bedrijfsarts aanwijzingen geven. Het kan voorkomen dat je het niet eens bent met deze aanwijzingen. Als dit het geval is kun je een second opinion aanvragen bij het UWV. Ook is het mogelijk om bij een andere bedrijfsarts om een second opinion te vragen. Indien je hier vragen over hebt kun je een advocaat met ervaring in het arbeidsrecht om advies en bijstand vragen.

Doorbetaling in geval van ziekteverzuim?

In beginsel moet een werkgever minimaal 70% van je loon blijven doorbetalen in geval van ziekte. Hoelang een werkgever verplicht is om te blijven door betalen hangt af van je contract. In geval van een vast contract is je werkgever verplicht om twee jaar door te betalen.

Een loonstop bij ziekteverzuim

Voorbeeld
Na twee jaar te hebben gewerkt in de kinderopvang ben je helaas thuis komen te zitten met een burn-out. Tijdens een gesprek met de bedrijfsarts is voorgeschreven dat je om de week naar een psycholoog moet. Jij hebt hier echter geen behoefte aan en besluit niet op te dagen. Als gevolg hiervan stopt je werkgever met het doorbetalen van je loon. Mag dit?

In een aantal situaties heeft een werkgever het recht om doorbetaling in geval van ziekte te stoppen. Dit is als:

  • De ziekte (arbeidsongeschiktheid) door jou zelf opzettelijk is veroorzaakt
  • De arbeidsongeschiktheid is veroorzaakt door een gebrek dat je ten tijde van indiensttreding niet hebt vermeld
  • Je je eigen herstel/genezing vertraagt of belemmert
  • Je weigert passend arbeid te verrichten
  • Je niet meewerkt aan het opstellen, evalueren en bijstellen van het re-integratie plan
  • Je niet meewerkt aan redelijke voorschriften of maatregelen uit het re-integratie plan die gericht zijn op het jou in staat stellen om passend arbeid te verrichten

De situatie geschetst in het voorbeeld hiervoor is dus rechtmatig omdat er sprake is van het weigeren mee te werken aan eigen herstel of genezing. Gelet op het voorgaande mag de werkgever dan besluiten om de doorbetaling van het loon stop te zetten. Als een werkgever van plan is om de loonbetaling stop te zetten moet hij eerst wel de werknemer waarschuwen. Indien een werkgever ook daadwerkelijk wil overgaan tot het stoppen van de loonbetaling moet hij dit bevestigen aan de werknemer.

Loonopschorting vanwege ziekteverzuim

Naast de mogelijkheid van het staken (stoppen) van het doorbetalen in geval van een van de in de vorige paragraaf genoemde situaties, kan een werkgever ook beslissen om de loonbetaling op te schorten. Dit houdt in dat voor een bepaalde periode geen loon uitbetaald wordt. Zodra echter weer wordt voldaan aan de voorschriften uit het re-integratieplan zal de werkgever het loon van de maanden die niet betaald zijn alsnog met terugwerkende kracht uitbetalen.

Voorbeeld
Je werkt in een bouwbedrijf maar tijdens een vakantie breek je je arm. Hierdoor ben je niet in staat je normale werkzaamheden te verrichten. Je werkgever komt daarom met passend alternatief werk: de administratie bijwerken. Jij hebt hier echter geen zin in en besluit thuis te blijven. Als gevolg hiervan stuurt je werkgever je een email met daarin de mededeling dat zolang je niet op werk komt opdagen hij de uitbetaling van je loon zal opschorten. Na een maand besluit je weer aan het werk te gaan. De ingehouden maand loon wordt vervolgens alsnog betaald door je werkgever.

Oneens met loonstop (staking) of loonopschorting door werkgever

Het kan voorkomen dat je ziek thuis zit en je werkgever besluit je loon te stoppen of op te schorten op grond van een reden waar je het niet mee eens bent. Indien je er niet met je werkgever uitkomt doe je er goed aan om een advocaat in te schakelen. Een advocaat kan uitzoeken of je werkgever rechtmatig handelt en een plan van aanpak opstellen.

Leg direct je vraag voor aan een advocaat