• 088 - 833 88 88
 • Gratis en vrijblijvende intake
 • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Financieel-economisch

Over het financieel-economisch strafrecht.

Plaats direct je vraag

Advocaat Financieel-economisch

Financieel economisch strafrecht en advocaat

In feite zijn hier twee aparte rechtsgebieden van de te maken, namelijk economisch strafrecht en financieel strafrecht. Waarbij het economische strafrecht ziet op strafbaarstelling ingevolge de Wet Economische Delicten(WED), terwijl financieel strafrecht hoofdzakelijk handelt over handhaving in het kader van de Wet op het Financieel Toezicht(Wft). Bij laatstgenoemde speelt het bestuursrecht een rol. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB), maar ook de Belastingdienst en de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) – alle bestuursorganen – zijn gemachtigd om bestuurlijke boetes op te leggen aan een onderneming. De Wft is redelijk bekend, maar zeker niet de enige toezichthoudende wet op financiën. De Wet toezicht trustkantoren (Wtt) en Wet ter voorkoming van witwassen en financiering terrorisme (Wvft) zijn vergelijkbare instrumenten.

Wat valt binnen het economisch strafrecht?

De WED is een zogenaamde kaderwet, ze schrijft in algemene zin de regels en procedures aangaande economische delicten voor. De lijst van mogelijke economische delicten is lang. Artikel 1 WED geeft een opsomming van overtredingen van voorschriften, gesteld bij of krachtens – onder meer – de:

 • Algemene douanewet
 • Arbeidsomstandighedenwet
 • Arbeidstijdenwet
 • Elektriciteitswet 1998 
 • Gaswet
 • Geneesmiddelenwet
 • Landbouwwet
 • Spoorwegwet
 • Telecommunicatiewet
 • Wet dieren
 • Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen
 • Wet voorkoming misbruik chemicaliën

Als gezegd staat jou bij overtreding mogelijk een bestuurlijke boete te wachten. Deze is niet per definitie te verkiezen boven een strafbeschikking (strafrechtelijke boete). De bestuurlijke sanctie kan tot in de miljoenen euro’s lopen, terwijl daar bij een strafbeschikking geen sprake van is. Binnen het economisch strafrecht valt ook een overtreding op binnen het milieurecht.

Voorbeeld
Een bedrijf maakt winst omdat zij een sluikse manier hebben gevonden om goedkoper hun afval te dumpen. Deze methode blijkt achteraf in strijd met het milieurecht. De partijen die hierdoor schade hebben geleden kunnen schadevergoeding vragen en het bedrijf dat zich schuldig heeft gemaakt, zal verzocht worden een geldboete te betalen.

Het strafrecht kan dus, naast het benemen van de vrijheid van bestuurders, schadevergoeding en voordeelontneming verordonneren. Daartoe heeft de bestuursrechter geen mogelijkheden.

Het verdient aanbeveling je in een economisch strafproces te laten bijstaan door een gespecialiseerde advocaat. In een tijdig stadium. Dat wil zeggen: direct na ontvangst van een dagvaarding. Of, als je benadeelde bent, kort nadat het economisch delict jou bekend is. Bij procedures rondom economische delicten geldt eens te meer dat goedkoop nogal eens duurkoop blijkt.

Wat valt binnen het financieel strafrecht?

Het financieel strafrecht komt voornamelijk voor bij banken en financiële instellingen. Deze bedrijven hebben te maken met veel regels en wetten. Zij dienen hun handelingen te verrichten via strikte compliance-eisen. Zij hebben namelijk een positie waarin witwassen van geld zeer makkelijk te verrichten is. De overheid probeert dit echter te voorkomen door eisen te stellen aan de financiële handelingen die ze verrichten. Stel dat er aan een van deze vereisten niet wordt voldaan, dan zal dit al snel worden aangemerkt als het witwassen van geld. Aangezien witwassen het meest voorkomende delict binnen het financieel strafrecht is, zal snel worden aangenomen dat hier sprake van is. Er moet dus bewezen moeten worden dat het enkel een misvatting is en dat er geen strafbaar delict zoals witwassen is gepleegd.

Waarom een advocaat bij een financieel-economisch delict?

Financieel-economische delicten zullen snel in de kosten lopen. Vaak zijn het delicten die pas in een laat stadium ontdekt worden, waardoor de schade tot een hoogte is gestegen die je vaak zelf als bedrijf niet zomaar kunt herstellen. Een advocaat zal samen met jou zoeken naar een goede verdedigingsstrategie om de uiteindelijke boete en/of schadevergoeding te beperken. Dit is van groot belang voor het verdere verloop van het bedrijf.

Leg direct je vraag voor aan een advocaat