• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Schuldsanering: wat is het en hoe vraag ik het aan?

Schuldsanering: wat is het en hoe vraag ik het aan?

Schuldsanering wat is het en hoe vraag ik het aan

Plaats direct je vraag

Kom ik in aanmerking voor schuldsanering?

De schuldsanering is slechts in te roepen voor natuurlijke personen, en dus niet voor bedrijven (rechtspersonen). U vraagt zelf via een verzoekschrift schuldsanering aan bij de rechtbank. Dit kunt u ook door iemand anders laten doen. LET OP! Bent u in gemeenschap van goederen getrouwd? Dan moet u aantonen dat uw partner meewerkt bij de aanvraag.

Op basis van uw verzoekschrift zal de rechter nagaan of u in aanmerking komt voor schuldsanering. De rechter zal een aantal vereisten langsgaan die hieronder kort zullen worden genoemd. Benoem deze vereisten dus al in uw verzoekschrift aan de rechtbank en leg uit waarom u aan deze voorwaarden voldoet.

In artikel 288 Faillissementswet (Fw) staat wat u voldoende aannemelijk moet maken in uw verzoekschrift.

  • Ten eerste dat u niet zal kunnen voortgaan met het betalen van uw schulden.
  • Ten tweede dat u in de afgelopen 5 jaar ten aanzien van het ontstaan of onbetaald laten van uw schulden te goeder trouw bent geweest.
  • Ten derde moet u aantonen dat u de uit de schuldsaneringsregeling voortvloeiende verplichtingen naar behoren zal nakomen en u zich zal inspannen zo veel mogelijk baten voor uw boedel te verwerven.

Voldoet u hier niet aan, of zijn er andere gronden (zie artikel 288 lid 2 Fw) waarom u geen schuldsanering zou mogen, dan wordt uw verzoek afgewezen. Bent u het niet eens met de uitspraak, dan kunt u in hoger beroep.  

Voorbeeld:
Jan ziet geen uitweg meer. Hij heeft veel schulden bij verschillende schuldeisers. Hij dient een verzoekschrift in bij de rechtbank waarin hij vraagt om een schuldsaneringsregeling. In dit verzoekschrift noemt hij de vereisten van artikel 288 lid 1 Fw. Op dit verzoek krijgt hij van de rechtbank antwoord.

  • Als de rechtbank akkoord is, mag hij het schuldsaneringstraject in.
  • Als de rechtbank niet akkoord is en hij geen schuldsanering mag aanvragen, kan Jan in hoger beroep tegen deze uitspraak.

Hoe verloopt de schuldsanering?

Als uw verzoek voor een schuldsanering is goedgekeurd, gaat er een hoop gebeuren. U verliest beschikkingsbevoegdheid over de tot uw boedel behorende goederen en u mag ten aanzien van die goederen ook geen feitelijke handelingen verrichten en toelaten. U krijgt een bewindvoerder die voor u mag beschikken over uw boedel. U mag wel zonder toestemming van uw bewindvoerder een reeks rechtshandelingen verrichten. Het traject duurt 3 tot maximaal 5 jaar. De bewindvoerder zal met u proberen zo veel mogelijk geld te verwerven door uw spullen te verkopen en te proberen akkoorden te sluiten met uw schuldeisers. LET OP! Niet alle schulden kunnen worden gesaneerd na het schuldsaneringstraject. Deze schulden staan in artikel 299, 299a en 299b Fw. Dit is bijvoorbeeld een studieschuld.

Voorbeeld:
Jan gaat een schuldsaneringstraject in. Jan heeft weinig geld op de bank maar wel een gloednieuwe televisie en twee dure racefietsen. Deze behoren tot de boedel en de bewindvoerder kan deze gaan verkopen. Van de opbrengst voldoet hij schulden van Jan.

Het schuldsaneringstraject eindigt na 3 jaar, of wanneer er op grond van de wet (van artikel 349a Fw tot en met 357 Fw) redenen zijn om het traject te stoppen. Dit kan door een positieve ontwikkeling, bijvoorbeeld als u weer in staat bent om uw schulden af te lossen, maar ook wanneer u niet goed meewerkt en bijvoorbeeld weer schulden laat ontstaan of wanneer u niet aan de verplichtingen van de schuldsanering voldoet die uw bewindvoerder u oplegt. U kunt bijvoorbeeld een sollicitatieverplichting krijgen en u moet uiteindelijk minimaal 36 uur in de maand gaan werken. Bij arbeidsongeschiktheid zijn uitzonderingen mogelijk.

U dient ten slotte alle veranderingen in uw leven, denk aan samenwonen, scheiden, een nieuwe baan, te melden aan de bewindvoerder. Dit kan bijvoorbeeld meer geld opleveren, waardoor de bewindvoerder meer geld kan invorderen voor het voldoen van Jans schuldeisers, of juist geld gaan kosten, denk aan een scheiding. Actief meewerken aan de schuldsanering en goede communicatie met uw bewindvoerder zijn dus cruciaal om het traject juist te laten verlopen en u daadwerkelijk schuldvrij te krijgen na 3 jaar.

Voorbeeld:
Jan weet een nieuwe baan te vinden waar hij meer gaat verdienen dan bij zijn vorige baan. Hij moet dit bij de bewindvoerder melden.
Jans nieuwe baan is vrij ver. Hij vindt een appartement dichtbij zijn werk. De huur is iets hoger dan zijn oude huur. Hij dient dit ook te melden bij de bewindvoerder.

Heb ik na een schuldsaneringstraject nog schulden?

Na een schuldsaneringstraject bent u schuldvrij. Dat betekent dat uw schuldeisers na het traject geen vorderingen meer op u mogen verhalen van voor het schuldsaneringstraject. Uw schuldeisers worden hiervan op de hoogte gesteld en kunnen hier niet tegen in beroep.

Voorbeeld:
Ondanks de inspanningen van Jan en zijn bewindvoerder blijven er een paar concurrente schuldeisers over die nog geld van Jan krijgen. De schuldeisers hebben pogingen van de bewindvoerder voor een akkoord allemaal afgewezen. Dan houdt het op. De schuldeisers kunnen hier niet tegen in beroep.

Zijn er alternatieven voor schuldsanering?

Schuldsanering is een intensief traject en wordt ook wel als laatste redmiddel gezien. Voor mensen met schulden zijn er ook andere opties om hun schulden te kunnen voldoen. Zo kunt u ook persoonlijk failliet worden verklaard. Dan krijgt u een curator die uw vermogen verdeelt over al uw schuldeisers. Keerzijde hiervan is dat er meestal onvoldoende boedel is om alle schuldeisers te voldoen. Deze kloppen na afwikkeling van uw persoonlijke faillissement dan weer gewoon bij u aan.

Gemeentes bieden ook veel mogelijkheden voor mensen met schulden. U kunt bijvoorbeeld het minnelijk traject aangaan. Met een schuldhulpverlener zal worden geprobeerd uw schuldeisers te benaderen voor medewerking. Als zij hiermee akkoord gaan kan er een regeling worden opgesteld. Als zij niet meewerken kunt u overgaan op de schuldsanering. Naast het minnelijk traject en schuldsanering is er nog meer mogelijk. Kijk daarvoor op de website van uw gemeente of maak een afspraak.

Hulp nodig? Een advocaat kan u wellicht helpen!

Wilt u hulp bij het opstellen van uw verzoekschrift voor schuldsanering? Bent u ontevreden over uw bewind voering? Is uw verzoek voor schuldsanering afgewezen? Dan kunt u een advocaat inschakelen om u te helpen. Via onze website doet u eenvoudig een aanvraag of u kunt ons bellen.

Plaats direct je vraag