• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Het maken van bezwaar: hoe zit dat nou en waar moet je op letten?

Het maken van bezwaar: hoe zit dat nou en waar moet je op letten?

Het is dan goed om te weten dat er in sommige gevallen een mogelijkheid is om bezwaar te maken. In deze blog zal worden toegelicht wat belangrijk is bij het indienen van bezwaar, en welke opties er nog zijn bij afwijzing van bezwaar.

Het maken van bezwaar: hoe zit dat nou en waar moet je op letten?

Plaats direct je vraag

Voorbeeld
Roos is het niet eens met de vergunning die verleend is voor het bouwen van een speeltuin in haar straat. Ze is bang dat ze de speeltuin veel kinderen zal aantrekken die tot overlast zullen zorgen. Ze vraagt zich af of ze hier iets tegen kan doen, en zo ja, hoe ze dit het beste kan aanpakken.

Wanneer kan je bezwaar maken tegen een beslissing?

Er kan enkel in bezwaar worden gegaan tegen een besluit in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb) dat is genomen door een bestuursorgaan. Daarnaast moet degene die een bezwaar wil indienen belanghebbende zijn. Er zijn dus eigenlijk drie wettelijke vereisten die hieronder nader zullen worden toegelicht:

  • Besluit: Onder dit begrip valt elke schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling. Het moet hierbij kortgezegd gaan om een beslissing die schriftelijk genomen is en gevolgen heeft voor jouw rechtspositie. Voorbeelden van besluiten zijn verordeningen, bestemmingsplannen, het verlenen of afwijzen van een vergunning of het opleggen van een last onder dwangsom. Overigens is het níet of niet tijdig nemen van een besluit na aanvraag hiervan ook aan te merken als een besluit.
  • Bestuursorgaan: Het besluit moet genomen zijn door een bestuursorgaan. Dit is een rechtspersoon die op grond van het publiekrecht is ingesteld, of een ander persoon of college, met enig openbaar gezag bekleed. Voorbeelden van bestuursorganen zijn gemeentes, een minister, maar bijvoorbeeld ook de instelling DUO.
  • Belanghebbende: Je bent belanghebbende als jouw belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken. Als je geadresseerde bent van het besluit, zoals de aanvrager van een vergunning, is hier altijd sprake van. Je kan echter ook belanghebbende zijn als derde, indien jouw belang objectief bepaalbaar is, persoonlijk is, een eigen belang is, geen afgeleid belang is en het belang actueel is. Daarnaast kan ook een rechtspersoon belanghebbende zijn als deze algemene of collectieve belangen op grond van statutaire doelstellingen én volgens feitelijke werkzaamheden behartigt.

De besproken vereisten kunnen lastig te begrijpen zijn zonder juridische achtergrond of kennis, dus de kans is groot dat je hierover nog vragen hebt. Wij kunnen je in contact brengen met juristen die hier veel verstand van hebben en precies weten in welke gevallen er sprake is van een belanghebbende, besluit of bestuursorgaan, zodat jij weet of je in bezwaar kan gaan.

Hoe maak je bezwaar? Waar dient het bezwaarschrift aan te voldoen?

Voor het indienen van een bezwaar moet er een bezwaarschrift worden opgesteld. Dit bezwaarschrift moet op een bepaalde manier worden vormgegeven. Er moet worden aangegeven wie in bezwaar gaat, waarom diegene in bezwaar gaat en tegen welk besluit in bezwaar wordt gegaan. Voor het instellen van bezwaar geldt ook een termijn. Deze bedraagt in de meeste gevallen zes weken na de dag dat het besluit bekend is gemaakt. Het is belangrijk dat je de vereisten van de inhoud en de termijn van het bezwaarschrift goed in acht neemt, want anders wordt het bezwaar niet ontvankelijk verklaard, wat tot gevolg heeft dat deze niet zal worden behandeld. Aan het instellen van bezwaar zijn overigens geen kosten verbonden.

Wat als je bezwaar wordt afgewezen?

Je staat niet met lege handen na de afwijzing van een bezwaar. Er is dan namelijk nog de mogelijkheid om in beroep te gaan bij de bestuursrechter. Dit is enkel mogelijk indien je een bezwaar hebt ingediend tegen het besluit. Je kan dus niet direct naar de rechter. Daarnaast kan je bij de rechter slechts opkomen tegen die onderdelen van het besluit waar je ook in je bezwaarschrift tegenin bent gegaan.

Hulp nodig bij het opstellen van een bezwaarschrift of bij de weg naar de rechter?

Het is goed voor te stellen dat je vrij weinig begrijpt van de juridische termen en vereisten die in deze blog zijn besproken. Ook kan het zijn dat je graag hulp zou willen van een jurist bij je bezwaarschrift of je beroep bij de rechter. In beide gevallen kunnen wij je daarbij helpen door je in contact te brengen met een jurist met kennis en ervaring op het gebied van het bestuursrecht. Dit is vaak een verstandige keuze, aangezien fouten in de procedures dan zoveel mogelijk kunnen worden voorkomen en een jurist de procedure vaak succesvoller kan laten verlopen. Een tip is om hier niet te lang mee te wachten, zodat de termijnen niet verstrijken en de jurist nog voldoende tijd heeft om een zo goed mogelijk bezwaarschrift op te stellen ofwel de procedure bij de rechter zo goed mogelijk voor te bereiden. 

Plaats direct je vraag