• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Is je vergunning afgewezen? Laat een advocaat bezwaar maken!

Is je vergunning afgewezen? Laat een advocaat bezwaar maken!

Is je vergunning afgewezen? Laat een advocaat bezwaar maken!

Plaats direct je vraag

Aanvraag bouwvergunning aanbouw afgewezen

Na een periode prettig in je nieuwe huis gewoond te hebben staat er een gezinsuitbreiding op de planning. Om deze uitbreiding praktisch mogelijk te maken ben je van plan een aanbouw te plaatsen. Via je buren, die ook al een aanbouw hebben, hoor je dat voor het bouwen van een aanbouw een vergunning nodig hebt. De gemeente wijst de aanvraag voor deze bouwvergunning af, je kunt nu dus niet beginnen met het bouwen van de aanbouw.

In het bovenstaande geval staat de optie tot bezwaar open, de gemeente heeft een besluit genomen en je bent het daar niet mee eens. Je was immers van plan een aanbouw te plaatsen en de gemeente heeft de aanvraag voor de bouwvergunning afgewezen. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom de bouwvergunning niet afgewezen had moeten worden. De gemeente dient zich aan een aantal wettelijke beginselen te houden bij het nemen van een besluit, de zogenaamde algemene beginselen van behoorlijk bestuur(ABBB’s). Daarnaast moet de gemeente een wettelijke basis hebben voor het afwijzen van de vergunning. Voldoet jouw vergunning aan de eisen van:

Voor de precieze invulling van je bezwaar wordt aangeraden een advocaat in te schakelen, een advocaat kan er voor zorgen dat het bezwaar zowel inhoudelijk als juridisch aan alle vereisten voldoet.

Geluidsoverlast door drank- en horecavergunning buren

Na jaren lang met veel plezier in je woning te hebben gewoond krijg je te horen dat de nieuwe buren een vergunning hebben gekregen om een café te beginnen. Je ziet het al helemaal voor je, nachten wakker liggen door de dronken bezoekers van en naar het café. Je hebt jarenlang met plezier in deze woning geleefd en nu verleent de gemeente zomaar een vergunning. Hier moet toch iets tegen te doen zijn?

Ook tegen een positieve beslissing van een gemeente, het wél verlenen van een vergunning, staat bezwaar open. Indien je een belang hebt bij het besluit, en dus belanghebbende bent, kan je binnen dezelfde termijn (6 weken) als in het eerder genoemde voorbeeld bezwaar (laten) instellen. In soortgelijke gevallen als het bovenstaande voorbeeld wordt vaak de geluidsoverlast aangedragen als grond voor het maken van bezwaar tegen de beslissing. Bij het verlenen van een dergelijke vergunning moet de gemeente wederom zorgvuldig beslissingen nemen. Zowel de belangen van de aanvrager van de vergunning als van de belanghebbende dienen afgewogen te worden. Daarnaast dient er door de gemeente gekeken te worden of de ingediende aanvraag voldoet aan allerlei wettelijke normen op gebieden zoals: milieu, openbare orde etc.

Bezwaar tegen evenementenvergunning

Binnen je omgeving wordt de vraag naar een groot evenement in de buurt steeds groter. Een groep jongeren heeft een idee opgezet om in de zomer een groot festival te houden. Het festival zal meerdere dagen duren en er zullen verschillende grote artiesten optreden. Vlak bij het terrein waar het festival gehouden wordt ligt jou huis, je ziet de bui al hangen. Een weekend zonder slaap door de geluidsoverlast van het festival.

Een vergunning voor een festival wordt door de gemeente gegeven in de vorm van een evenementenvergunning. Ook tegen dit soort vergunning staat de optie tot bezwaar open. De gemeente dient het verlenen van de vergunning bekent te maken. In deze bekendmaking staan allerlei eisen die gemeente heeft gesteld bij het verlenen. De organisatie van het evenement dient zich te houden aan verschillende verplichtingen die zijn opgenomen in de vergunning zoals:

  • Het geluidsniveau, het evenement mag een maximaal aantal dB produceren
  • De begin- en eindtijd van het evenement
  • De begin- en einddatum van het evenement

De vergunning biedt dus ruimte voor een advocaat om bezwaar te maken. Laat daarom voorafgaand aan het bezwaar altijd een advocaat naar de vergunning kijken. De vergunningen en bijbehorende eisen zijn vaak langdradig en in moeilijke taal geformuleerd, een advocaat begrijpt deze juridische brei wél en kan direct de belangrijke punten eruit halen.

De gemeente dient in het kader van het ‘fair-play beginsel’ de optie tot bezwaar wel mogelijk te maken. Dus de gemeente kan in principe niet enkele dagen voor het evenement de vergunning opeens verlenen. Indien de gemeente dit wel doet dan staat de optie tot een kort geding open. In deze procedure laat je een advocaat een voorlopige voorziening vragen aan de rechter. Met deze voorlopige voorziening kan het doorgaan van het evenement alsnog tegengehouden worden.

Advocaat nodig voor maken bezwaar?

Het simpelweg niet eens zijn met een beslissing van de gemeente is niet voldoende om te komen tot een gegrond bezwaar. Vanuit dit oogpunt wordt daarom ook aangeraden om een gespecialiseerde advocaat in de handen te nemen. Het betreft in veel gevallen juridisch lastige verhalen/kwesties waarbij de kennis van een advocaat goed van pas komt. Daarnaast betreffen dit soort situaties vaak belangen die niet te verwaarlozen zijn. Bij het instellen van bezwaar dienen deze belangen helder en duidelijk kenbaar gemaakt te worden richting de gemeente zodat zij deze mee kan nemen in haar beslissing op bezwaar (BOB). Tenslotte blijkt het vaak een lastige opgave om het praktische verhaal wat maakt dat je het er niet mee eens bent te vertalen naar een juridisch kloppend verhaal. Een advocaat helpt je graag om het bezwaar op papier te zetten en te voldoen aan alle wettelijke vereisten en termijnen.

Leg direct je vraag voor aan een advocaat