• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Ruzie met je medevennoot? Zo ga je succesvol uit elkaar!

Ruzie met je medevennoot? Zo ga je succesvol uit elkaar!

Ruzie met je medevennoot? Zo ga je succesvol uit elkaar!

Scheiden of verder lijden?

Als je bedrijfssamenwerking niet blijkt te werken, kun je meerdere dingen doen. Je kan gaan doormodderen, met het risico van ernstige verliezen, welke zelfs tot een faillissement kunnen leiden. Je kunt er echter ook voor kiezen om uit elkaar te gaan. Uit elkaar gaan is niet leuk en zeer complex, maar voor het behoud van je bedrijf wel vaak de enige oplossing. Indien het goed georganiseerd wordt, waar een advocaat je bij kan helpen, geeft het uit elkaar gaan van de ruziënde compagnons, een zodanige ordening van de bedrijfsactiviteiten dat er een gezonde onderneming overblijft.

Wettelijke geschillenregeling

Voor compagnons in een BV, ook wel aandeelhouders, bestaat een wettelijke geschillenregeling. Deze regeling biedt openingen om meningsverschillen tussen aandeelhouders te beëindigen, door bijvoorbeeld aandeelhouders te dwingen hun aandelen te verkopen of door een overname af te dwingen. Voor een vof of een maatschap bestaat niet zo’n dergelijke geschillenregeling. In het geval van een samenwerking in de rechtsvorm van een vof of maatschap kunnen deze regelingen bij contract worden afgesproken. Verder gelden de normale verbintenisrechtelijke regelingen voor de beëindiging van overeenkomsten. Bij de start van een vof of maatschap is het daarom van belang je te laten bijstaan door een gespecialiseerde advocaat, zodat alle onvoorziene omstandigheden voorzien worden.

Vechtscheiding

Ondanks het bestaan van wetgeving en contracten, gebeurt het erg vaak dat vennoten onderling van mening verschillen. Het gevolg is het voeren van juridische procedures. De aard van de ruzie zorgt ervoor dat de juridische procedures omtrent het scheiden van compagnons niet te onderscheiden zijn van een ‘echte’ echtscheidingsprocedure, of beter gezegd, een vechtscheidingsprocedure. Er is een complex feitenrelaas, veel juridisch getouwtrek, grote persoonlijke betrokkenheid, er komen veel emoties bij kijken, de ander is altijd de vijand die koste wat kost verslagen moet worden. Met de juiste juridische bijstand zal jij altijd aan de winnende kant staan.

Ik stop ermee, succes met onze BV

Als zakenpartners samen een BV zijn begonnen en zij willen na een aantal jaar uit elkaar, is het van belang hoe de aandelen in de BV verdeeld worden. Wil een van de vennoten met het bedrijf verder en wil de andere vennoot niets meer met het bedrijf te maken hebben? Dan kan de vennoot die verder wil met het bedrijf besluiten de aandelen over te nemen van zijn ex-vennoot en zo alleen verdergaan met de BV.

Uitkopen vennoot BV

Het kan zijn dat de vennoot die uit de vennootschap wil stappen niet mee wil werken aan het verkoop van de aandelen aan de overblijvende vennoot. Vaak is echter in de statuten een blokkeringsregeling aangenomen. Deze regeling houdt in dat de uittredende vennoot eerst de aandelen aan moet bieden aan de overblijvende vennoot. Wanneer de overblijvende vennoot de aandelen niet wil kopen kan de uittredende vennoot in het geval van dwingende redenen de rechter verzoeken om de overblijvende vennoot te dwingen de aandelen te kopen.

Waarde aandelen BV bepalen

De waarde van de aandelen hangt af van de waarde van de BV zelf en de waarde die de partners hechten aan de aandelen en aan de BV. Hiervoor is ook van belang hoe graag de blijvende vennoot de aandelen wil. Hoe meer vraag, hoe meer de prijs van de aandelen opgeschroefd kan worden.

Ontbinden BV

Wanneer beide compagnons niet meer door een deur kunnen maar wel allebei het bedrijf willen voortzetten, kan het best worden besloten tot ontbinding van de BV. De ex-compagnons kunnen dan op eigen initiatief een nieuw bedrijf opstarten. Met elkaar kan worden afgesproken dat bijvoorbeeld de ene vennoot de domeinnaam overneemt van het bedrijf en de andere vennoot bepaalde vergunningen, zodat de afgelopen ‘wittebroodsjaren’ niet voor niets zijn geweest. Bestaat je bedrijf uit een holding met daaronder meerdere BV’s of bestaat je bedrijf uit meerdere onderdelen? Dan kun je bepaalde onderdelen laten ontvlechten en zo ieder zijn eigen bedrijf laten uitoefenen.

Luie compagnon

Wanneer jullie met elkaar in de clinch liggen omdat je medecompagnon er gewoon op elk gebied (financieel, bestuurlijk etc.) een potje van maakt, is het verstandig om een advocaat in de arm te nemen. Een advocaat kan met jou naar de rechter stappen om hier af te dwingen dat je medevennoot zal worden ontslaan als medebestuurder. In een extreem geval kan de vennoot ook nog aansprakelijk worden gesteld voor de verliezen die onder zijn bestuur en beheer zijn geleden door middel van bestuurdersaansprakelijkheid. Hierbij is het van belang dat je kan bewijzen dat jij altijd correct hebt gehandeld. Een advocaat zorgt ervoor dat hij jouw standpunt helder en overtuigend aan de rechter brengt.

Uittreden vennoot vof

Een vof is een samenwerkingsvorm tussen personen die onder gemeenschappelijke naam een onderneming drijven op basis van een samenwerkingsovereenkomst. De vof is een samenwerkingsvorm die nogal eens tot ruzie leidt, met als gevolg dat vennoten besluiten uit elkaar te gaan. Het vermogen van de vof is een afgescheiden vermogen, afgescheiden van het privévermogen van de vennoten. Wanneer een vennoot uittreedt, moet de gemeenschap van goederen van de vof gewaardeerd worden, en krijgt de vennoot een vergoeding voor de waarde van zijn aandeel. Vergelijkbaar aan een huwelijk in gemeenschap van goederen. Het is van belang om duidelijke afspraken te maken over de waardering van de vof en de peildatum van de waardering. Doe je dit niet, dan zal de rechter niet voor je kunnen vaststellen hoe de verdeling van de vof zal plaatsvinden. Neem altijd een advocaat gespecialiseerd in het ondernemingsrecht in de arm bij het vaststellen van de verdeling van de vof, zodat je in the heat of the moment geen keuzes zal maken waar je later spijt van krijgt.

Vennoot uit vof zetten

In de wet bestaat geen bepaling welke je het recht geeft om je medevennoot uit de vof te zetten. In het vennootschapscontract zou een dergelijke bepaling wel kunnen worden opgenomen. Deze bepaling geeft je dan het recht om je medevennoot uit de vof te zetten. Een dergelijke bepaling tart echter wel aan de gelijkwaardigheid van de vennoten. Wanneer de vennoot die uit de vennootschap wordt gezet als gevolg naar de rechter stapt, moet je goed kunnen verklaren waarom deze bepaling redelijk is geweest. Hiervoor is het van belang dat je bij wordt gestaan door een gespecialiseerde advocaat.

Gentleman’s agreement

Wanneer je uiteindelijk met je compagnon uit elkaar bent gegaan, is het van belang dat je de afspraken die je hebt gemaakt omtrent wie het bedrijf krijgt, wie het KvK nummer en wie de vergunningen, gedetailleerd worden vastgelegd door een specialist. Een gentleman’s agreement, een soort intentieovereenkomst, is tegenwoordig niet meer genoeg. Men hecht niet zoveel waarde meer aan eer en moreel karakter en kiest veel vaker zijn eigen kant. Ook de compagnon waar je jarenlang op goede voet mee hebt samengewerkt kan zich ineens, als jullie uit elkaar zijn, tegen je keren. Zorg er daarom voor dat de gemaakte afspraken schriftelijk vastgelegd en ondertekend zijn door alle partijen.

Zit jij op dit moment met je compagnon in een vof of BV of ander rechtsverband en werkt het niet meer samen? Ben je elkaar liever kwijt dan rijk en is het misschien beter om uit elkaar te gaan? Via ons kun je een ondernemingsrechtadvocaat in de arm nemen die samen met jou alle afspraken zal gaan vastleggen en eventuele juridische stappen zal ondernemen richting je compagnon. 

Klik hier voor een advocaat gespecialiseerd in het ondernemingsrecht. »»