• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Agressieve dieren

Agressieve dieren kunnen grote problemen veroorzaken. Dit is voor zowel het slachtoffer als de eigenaar erg vervelend. Hieronder meer informatie.

Plaats opdracht

Advocaat Agressieve Dieren

Agressieve dieren en advocaat

Bij agressieve dieren kunnen vragen ontstaan rondom het aansprakelijkheidsrecht en het strafrecht. Ook bestuursrechtelijk kan er worden opgetreden tegen agressieve dieren. Het aansprakelijkheidsrecht gaat in op de vraag wie aansprakelijk is voor de ontstane schade. De schade dient te worden vergoed. In het strafrecht kan er aangifte worden gedaan waarna de overheid je kan vervolgen. Dit houdt in dat er een gerechtelijke procedure tegen je wordt begonnen. Strafrechtelijke afhandeling is voor de overheid een instrument om een gevoel van veiligheid te kunnen garanderen in de maatschappij en orde te handhaven. Voornamelijk agressieve honden vormen een risico voor de maatschappij. Regelmatig zijn er in het nieuws incidenten waarbij iemand is gebeten door een agressieve hond. Zulke bijtincidenten zijn in eerste instantie erg vervelend voor het slachtoffer. Er kan vermogensschade ontstaan, zoals medische kosten of vervanging van spullen, en immateriële schade, bijvoorbeeld posttraumatische stress. Ook voor de eigenaar van de hond kan een bijtincident echter veel stress opleveren. Te veel bijtincidenten zorgen daarnaast voor een onveilig gevoel bij de burger. Hiervoor zijn de burgemeester en het Openbaar Ministerie verantwoordelijk. Daarom kan er tegens strafrechtelijk en bestuursrechtelijk worden opgetreden bij bijtincidenten.

Ben je door een hond gebeten? Dan kan een advocaat jou adviseren over de mogelijkheden om de ontstane schade te verhalen op de eigenaar of aangifte te doen. Ben je eigenaar van de agressieve hond? Dan kan een advocaat je adviseren over de verschillende gevolgen die een bijtincident kan hebben voor jou en jouw hond. Indien het aan komt op een strafrechtelijke vervolging, dan zul je tijdens de gerechtelijke procedure bijgestaan moeten worden door een advocaat. In elk geval is het in al deze gevallen verstandig om tijdig een advocaat in te schakelen. In ons ruime netwerk aan advocaten kunnen wij altijd een advocaat vinden die bij jou past.

Wie is er aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door mijn agressieve dier?

De aansprakelijkheid en schade veroorzaakt door dieren wordt in eerste instantie geregeld door artikel 6:179 BW. Dit artikel regelt dat de bezitter van het dier aansprakelijk is voor de door dat dier veroorzaakte schade, tenzij de aansprakelijkheid zou uitblijven op grond van artikel 6:162 BW indien de gedraging van het dier in zijn macht had gelegen. Als het dier ‘in eigen energie’ heeft gehandeld, zonder dat daar een menselijke gedraging aan te pas is gekomen, is de bezitter aansprakelijk. Indien het dier op aanwijzing van zijn eigenaar schade heeft veroorzaakt, is zijn eigenaar ook aansprakelijk, maar dan op grond van artikel 6:162, de onrechtmatige daad.

Indien een agressief dier, in de praktijk vaak een hond, iemand aanvalt zal daardoor vaak letselschade ontstaan. Dit is een aantasting in de lichamelijke of geestelijke gezondheid. Hier kan vermogensschade (bijvoorbeeld medische kosten) en immateriële schade (bijvoorbeeld angst, verdriet en gederfde levensvreugde) door ontstaan. Deze schade zal dus in beginsel vergoed moeten worden door de bezitter of diens aansprakelijkheidsverzekeraar.

Wanneer zal ik strafrechtelijk worden vervolgd na een bijtincident?

Indien er een ernstig bijtincident is voorgevallen door een agressief dier kan het ook strafrechtelijk worden afgehandeld. Het Openbaar Ministerie is verantwoordelijkheid voor de openbare orde en veiligheid in de samenleving. Indien je bent gebeten door een hond kun je aangifte doen bij de politie. Indien je anoniem wilt blijven kun je er ook voor kiezen om alleen een melding te doen. De Officier van Justitie kan er, nadat er aangifte is gedaan, voor kiezen om de eigenaar van de hond te vervolgen.

In de praktijk komt het vaak niet tot een aangifte, omdat de eigenaar van de hond zelf zijn verantwoordelijkheid neemt om een incident in de toekomst te voorkomen.

Welke strafrechtelijke sancties bestaan er na een bijtincident?

Heeft jouw hond iemand gebeten en heb je onvoldoende gedaan om jouw dier tegen te houden? Dan bepaalt artikel 425 van het Wetboek van Strafrecht dat er strafrechtelijke sancties kunnen volgen. De sancties bestaan uit een geldboete of gevangenisstraf.

De Officier van Justitie kan ook besluiten om een agressieve hond in beslag te nemen. Dit kan alleen op heterdaad, dus op het moment dat het incident plaatsvind of direct daarna. De hond zal dan door een gedragsdeskundige onderzocht worden. De gedragsdeskundige komt vervolgens met een advies: terugplaatsing, herplaatsing of euthanasie. Als de hond wordt terug geplaatst zal dat vaak onder bepaalde voorwaarden zijn, zoals het muilkorven van de hond. Tegen de beslissing om de hond in beslag te nemen kan de eigenaar van de hond in beroep gaan bij de rechter. Hierbij kan het verstandig en soms zelfs noodzakelijk zijn dat je een advocaat inschakelt.

Vaak zal de politie niet bij (of vlak na) het incident aanwezig zijn. De politie kan dan niet tot inbeslagname over gaan. Het volgen van een bestuursrechtelijke procedure is dan meer aangewezen.

Wanneer kan er bestuursrechtelijk worden opgetreden?

Bestuursrechtelijk optreden gebeurt via de gemeente. De burgemeester is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid en zal daarom bij ernstige bijtincidenten op moeten te treden. Gemeenten hebben vaak regels vastgelegd met betrekking tot het houden van honden in de openbare ruimte. Als je je als eigenaar niet aan deze regels houdt kan er een boete of dwangsom opgelegd worden. De burgemeester kan eigenaren van gevaarlijke honden ook verplichten om de hond aangelijnd te houden of te muilkorven. Als de eigenaar zich niet aan deze verplichtingen houdt dan zal de burgemeester de hond in beslag kunnen nemen. Tot inbeslagname zal vaak alleen worden overgegaan als er een kans bestaat op herhaling, er meerdere slachtoffers zijn of het incident ernstig is geweest. Ook via de gemeente kan er een gedragsdeskundige worden ingeschakeld voor een advies.

Ben je het als eigenaar niet eens met de maatregelen die opgelegd zijn vanuit de gemeente? Dan kun je bezwaar aantekenen. Als het bezwaar niet de wenselijke uitkomst heeft, kun je nog in beroep gaan. Het is verstandig om hiervoor advies in te winnen bij een advocaat gespecialiseerd in het bestuursrecht.

Wat gebeurt er met een hond na een ernstig incident?

Indien jouw hond iemand heeft gebeten, is dat een erg stressvolle periode. Hierboven hebben we gezien dat jouw hond strafrechtelijk of bestuursrechtelijk inbeslaggenomen kan worden. Er wordt dan een gedragsdeskundige door het ministerie van Economische Zaken (EZ) ingeschakeld die met een advies komt over de te nemen vervolgstappen. De hond zal worden ondergebracht bij een opslaghouder en het gedrag van de hond worden beoordeeld aan de hand van een zogenaamd risico-assessment. Aan de hand van dit assessment zal een advies worden gegeven over het gevaar dat de hond oplevert. Het uiteindelijke advies kan voor de eigenaar erg ingrijpend zijn. Bijvoorbeeld als blijkt dat de hond geëuthanaseerd moet worden.

Tot inbeslagname zal alleen overgegaan worden indien er aangifte wordt gedaan en/of er zich (meerdere) ernstige incidenten hebben voorgedaan. Je kunt er als eigenaar ook zelf voor kiezen om een gedragsdeskundige in te schakelen indien jouw hond iemand heeft gebeten. Samen kan er dan gezocht worden naar een oplossing voor de agressieve hond. Oplossingen kunnen bijvoorbeeld zijn een extra training, herplaatsing of euthanasie.

Plaats direct je vraag