• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Koop en verkoop

Een dier moet volgens de Nederlandse wet, net als een product, de eigenschappen hebben die je van het dier mag verwachten. Hieronder meer informatie.

Leg direct je vraag voor aan een advocaat

Advocaat Koop en Verkoop Dieren

Koop en verkoop en advocaat

Bij de koop en verkoop van dieren is het goed om op de hoogte te zijn van jouw rechten. Zo kan er een conflict ontstaan met de verkoper indien het dier een afwijking of gebrek blijkt te hebben waar jij als koper niet op had gerekend. Indien er iets mis is met de gezondheid van het dier kan het hoge kosten met zich meebrengen om het dier te laten behandelen. Deze kosten kun je in bepaalde situaties verhalen op de verkoper. De koop en verkoop van dieren zal meestal vallen onder het consumentenrecht. Het consumentenrecht dient ter bescherming van de consument tegenover een professionele partij. Deze professionele partij is bij het koper van een dier vaak een handelaar of bedrijfsmatige fokker. De regels zijn te vinden in het Burgerlijk Wetboek.

Heb je een dier gekocht die “een gebrek” blijkt te hebben? En wilt de verkoper niet meewerken aan een bijdrage in de kosten of het betalen van een schadevergoeding? Dan kan het verstandig zijn om een advocaat in te schakelen. Het consumentenrecht en de regels rondom de koop van een goed, en dus ook een dier, zijn complex en continu aan verandering onderhevig. Onze advocaten kennen dankzij hun ervaring de sluiproutes binnen de betreffende wet en zijn op de hoogte van de jurisprudentie. Een advocaat kan je adviseren over de te volgen route, de haalbaarheid van een procedure en de opbouw van de argumentatie. Wij kennen onze advocaten persoonlijk en zoeken altijd naar de best passende advocaat voor jou. Wij leggen het eerste contact en de advocaat zal vervolgens met een plan van aanpak komen om jouw doel(en) te bereiken.

Welke regels gelden bij de koop en verkoop van dieren?

In artikel 3:2a lid 1 BW is tegenwoordig beschreven dat dieren geen zaken zijn. Alle wetgeving die op zaken van toepassing is, is echter ook op dieren van toepassing. In het recht wordt een dier dus nog wel gelijk gesteld aan een zaak. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de koop en verkoop van dieren en van andere zaken. Het kopen van een dier is dus juridisch gezien hetzelfde als het kopen van een wasmachine of computer. Je sluit een koopovereenkomst waarbij jij als koper de plicht hebt om het dier of product te betalen en de verkoper om het dier of product te leveren.

Ten aanzien van een koopovereenkomst gelden er speciale regels. Juridisch gezien is er een verschil tussen consumentenkoop en gewone koop. Van consumentenkoop is volgens artikel 7:5 BW sprake indien je als consument, particulier, een dier koop van een professionele partij, zoals een handelaar of bedrijfsmatige fokker. Deze worden geacht deskundiger te zijn dan de consument. Indien er sprake is van een consumentenkoop word je als consument beter beschermd. Je hebt dan bijvoorbeeld recht op garantie. Voordat je van deze regels gebruik kunt maken, moet je wel aan kunnen tonen dat er sprake is van een consumentenkoop en de verkoper een professionele partij is (oftewel: “handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf”). Volgens artikel 7:17 BW moet de afgeleverde zaak, en dus ook het dier, aan de overeenkomst beantwoorden. De zaak beantwoordt aan de overeenkomst indien het de eigenschappen heeft die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten. Indien je een dier koopt mag je bijvoorbeeld verwachten dat deze gezond is. Is dit niet het geval? Dan kun je de koop op basis van ‘non- conformiteit’ ontbinden. Belangrijk hierbij zijn de verwachtingen die de verkoper heeft geschept. Wat je van een dier mag verwachten hangt daarnaast af van bijvoorbeeld de mededelingen van de fokker, het ras en de deskundigheid van de fokker.

Heb je een dier gekocht van een particulier? Ook dan moet het dier voldoen aan de verwachtingen die de verkoper heeft gewekt. Je hebt dan echter niet dezelfde garanties als wanneer je het dier koopt bij een bedrijf.

Blijkt jouw dier ziek te zijn of niet de eigenschappen te hebben die je mocht verwachten? Een advocaat kan jou helpen om jouw rechten te behalen, zowel bij een bedrijf als bij een particulier. 

Wat zijn de verplichtingen van de koper en verkoper?

De verkoper moet het dier aan de koper leveren, oftewel afgeven. De koper moet daartegenover de koopprijs betalen. Zoals hierboven al besproken moet het dier de eigenschappen hebben die je daarvan mag verwachten. Heeft de verkoper bepaalde eigenschappen toegezegd? Dan mag je verwachten dat ook die eigenschappen aanwezig zijn. Een normale verwachting is dat een dier meegaat gedurende de normale levensverwachting. Een verkoper kan bij een levend wezen echter nooit helemaal garanderen dat de hond gezond is en zal blijven. De verkoper heeft wel een zorgplicht. Hij moet bijvoorbeeld kunnen aantonen dat hij naar behoren voor het dier heeft gezorgd, erfelijke gebreken zoveel mogelijk heeft proberen te voorkomen en puppy’s heeft ingeënt.

De koper heeft ook een bepaalde onderzoeksplicht. De koper kan zich van te voren laten informeren over de erfelijke gebreken van een bepaald ras en vragen stellen aan de fokker. Het is dus de verantwoordelijkheid van de koper om opzoek te gaan naar een betrouwbaar bedrijf of fokker.

Heb ik garantie na de aankoop van een dier?

Indien er sprake is van consumentenkoop (consument en professionele verkoper), dan heb je na de koop van een dier in ieder geval recht op een garantieperiode van zes maanden. Kom je er dus binnen zes maanden achter dat het dier bijvoorbeeld niet volledig gezond is? Dan wordt vermoed dat het dier reeds bij de aankoop niet gezond was. De verkoper is dan verplicht het gebrek te herstellen of het product te vervangen. Bij dieren is dit vanwege de emotionele binding van de koper met het dier vaak niet mogelijk of wenselijk. De koper kan dan eisen dat over wordt gegaan tot terugbetaling van de koopprijs of ontbinding. In de praktijk zal dit vaak neerkomen op het terugbetalen van (een deel van) de koopprijs of een tegemoetkoming in de kosten van de behandeling.

De verkoper kan proberen om aan te tonen dat het gebrek pas na de aankoop is ontstaan, of dat het gebrek door verwijtbaar handelen van de koper is ontstaan. Als dat het geval is, dan blijft het gebrek voor risico van de koper. De bewijslast hiervoor ligt bij de verkoper.

Voorbeeld
Isabelle koopt bij een fokker een puppy. Al na één maand blijkt de puppy ernstig ziek. De dierenartskosten lopen hoog op. Isabelle klopt bij de fokker aan voor een vergoeding van de kosten. Omdat het “gebrek” zich binnen zes maanden heeft voorgedaan, wordt er vanuit gegaan dat het hondje al ziek was bij de aankoop. De fokker zal dus in principe moeten betalen, tenzij hij kan aantonen dat de ziekte pas na de aankoop en door verwijtbaar handelen van Isabelle is ontstaan.

In de eerste zes maanden ligt de bewijslast dus bij de verkoper. Na zes maanden is dat anders. De bewijslast ligt dan bij de koper. Je zult dan dus zelf moeten bewijzen dat het gebrek al aanwezig was bij de aankoop. Dit is veel lastiger. Je doet er dus verstandig aan om binnen zes maanden te klagen indien het dier een gebrek of afwijking heeft.

Voorbeeld
Isabelle, uit het vorige voorbeeld, komt er pas na zeven maanden achter dat haar puppy ernstig ziek is. Zij zal nu zelf moeten bewijzen dat de puppy bij de aankoop al ziek was. Zij gaat naar de dierenarts en al snel blijkt dat de puppy niet de benodigde inentingen en ontwormingen heeft gehad en al bij de fokker de ziekte opgelopen moet hebben. Als zij voldoende bewijs weet te verzamelen, dan zal zij een vergoeding van de fokker kunnen krijgen.

Heb je een dier gekocht en heeft het dier een afwijking of gebrek? Dan dien je de leverancier hiervan binnen twee maanden nadat je dit gebrek hebt geconstateerd op de hoogte te stellen. De verkoper moet de kans krijgen om het gebrek te herstellen.

Wat kun je doen als het dier niet de eigenschappen heeft die je mocht verwachten?

Indien een product, in dit geval een dier, een afwijking of gebrek heeft, kan de koper verschillende acties van de verkoper eisen:

  • Het product binnen een redelijke termijn herstellen of vervangen: keuze voor herstellen of vervangen is in principe aan de koper, tenzij één van beiden niet kan of juist meer voor de hand ligt. 
  • (Een deel van) de verkoopprijs terugbetalen: alleen mogelijk indien herstellen of vervangen niet mogelijk is.
  • Ontbinding van de koopovereenkomst: het product wordt teruggegeven aan de verkoper en de koopprijs wordt terugbetaald. Alleen mogelijk indien herstellen of vervangen niet mogelijk is. 

Wordt het product wel hersteld of vervangen, maar gebeurt dit niet binnen de redelijke termijn? Dan kan de koper van de verkoper verlangen dat een deel van de verkoopprijs wordt terugbetaald. Bij dieren zal het vaak voorkomen dat een deel van de koopprijs terugbetaald moet worden of dat de dierenartskosten betaald worden. Vervanging is vanwege de emotionele binding met het dier vaak niet aan de orde. 

Indien de verkoper niet wilt meewerken, dan zul je een rechtszaak moeten starten. Om zo snel mogelijk tot een resultaat te komen, kun je een advocaat inschakelen.

Plaats opdracht