• 088 - 833 88 88
 • Gratis en vrijblijvende intake
 • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Letselschade

Letselschade

Heb je te maken met een ongeval dat binnen je bedrijf of in het verkeer gebeurd is of door een ziekenhuis zelf veroorzaakt is? Hieronder meer informatie.

Wel is het vaak heel moeilijk om vast te stellen wie verantwoordelijk is voor de geleden schade. Onze advocaten helpen je bij het oplossen van dit vraagstuk.

Omschrijf hier waarom jij een advocaat nodig hebt. »»

Advocaat Letselschade

Wat is letselschade?

Het woord ‘letsel’ zegt het al: je hebt een verwonding of schade opgelopen. Dit kan zowel lichamelijk als psychisch zijn. Als jij door toedoen van een andere partij (een of meerdere (rechts)personen) schade ondervindt vanwege lichamelijk of geestelijk letsel, dan spreken we van letselschade. Of je vervolgens een schadevergoeding mag verwachten, dat hangt af van de aansprakelijkheid. Is iemand anders aansprakelijk voor jouw letsel? Dan heb je recht op een schadevergoeding (ook: letselschadevergoeding).

Er zijn oneindig veel manieren waarop je letsel kunt oplopen. Wanneer het om letselschade en letselschadevergoeding gaat, onderscheiden we grofweg vier categorieën:

Of er ook daadwerkelijk sprake is van letselschade is uiteraard afhankelijk van de context, de situatie en de rol die je zelf hebt gehad in het oplopen van het letsel. Maar in (vrijwel) elke situatie waarin sprake is van letselschade, lopen de emoties hoog op. Daar zijn verschillende redenen voor aan te wijzen, maar twee daarvan vallen direct op. Ten eerste is er sprake van een kwetsuur. Je bent danwel lichamelijk danwel geestelijk verwond en dat brengt de verdriet, angst & boosheid met zich mee. Er is jou schade aangedaan en het is niet meer dan redelijk – in jouw ogen – dat daar een schadevergoeding voorkomt.

Maar er is ook sprake van een tegenpartij. De tegenpartij kan vele vormen aannemen: een werkgever, een automobilist, maar bijvoorbeeld ook een advocaat van de tegenpartij of de verzekeraar. In veel gevallen zullen die niet direct van mening zijn dat zij uitsluitend verantwoordelijk zijn voor de opgelopen schade. Daar ontstaat vaak een meningverschil, met alle bijbehorende emoties. In het geval dat jullie het wel eens zijn over de schuldvraag bij de letselschade, dan is het nog maar de vraag of jullie het eens zijn over de hoogte van de schade en daaruit volgend de hoogte van de schadevergoeding.

Het is daarom raadzaam om bij het oplossen van een letselschade een advocaat in de arm te nemen. Deze kan je helpen bij het formuleren van je eis(-en), de discussie voor je voeren wanneer de emoties te hoog oplopen, inschatten wat je kansen zijn op een letselschadevergoeding en, als het daarop uitloopt, het woord voor je voeren in een procedure. Hier vind je de juiste advocaat voor jouw zaak.

Wat is overlijdensschade?

Naast letselschade kennen we ook overlijdensschade, daarvan is sprake als iemand overlijdt door het gevolg van door een ander aangerichte schade. Mocht er een schadevergoeding worden uitgekeerd, dan wordt die aan de familieleden van de overledene uitgekeerd. Een saillant detail is dat er bij de Nederlandse wet geen smartegeld (dus een vergoeding voor het geleden verdriet) wordt uitgekeerd aan familieleden. Als er een schadevergoeding wordt uitgekeerd, is dit als compensatie voor het mislopen van de inkomsten van de overledene(-n). De Nederlandse wet kent drie catogerieën van personen die recht hebben op een overlijdensvergoeding. In juridische termen heet dit de kring van rechthebbenden:

 • De echtgenoot of echtgenote en minderjarige kinderen van de overledene;
 • Andere bloedverwanten die financieel ondersteund werden door de overledene;
 • Gezinsleden waarmee de overledenen samenwoonde (bijvoorbeeld zonder gehuwd te zijn).

Het proces van het vaststellen van de hoogte van overlijdensschavergoeding is nagenoeg gelijk aan dat van het vaststellen van de hoogte van een letselschadevergoeding.

Hoe verloopt een schaderegelingsproces?

Het schaderegelingsproces is in grofweg drie stappen uit te splitsen. Hieronder zullen alle stappen één voor één worden doorgenomen.

De eerste stap in het proces is het vaststellen van wie er aansprakelijk is voor de geleden schade. In sommige gevallen is het heel duidelijk wie er verantwoordelijk is voor de geleden schade. Soms is dit echter moeilijk vast te stellen. Het kan zelfs zo zijn dat er een rechter aan te pas moet komen om te bepalen wie er in een specifiek geval verantwoordelijk is voor het letsel. In veel gevallen blijkt uit de Nederlandse wetgeving wie verantwoordelijk wordt gehouden voor het opgelopen letsel. Zo kun je bijvoorbeeld denken aan het feit dat een ‘zwakkere’ verkeersdeelnemer vrijwel altijd in bescherming wordt genomen in een aanrijding met een ‘sterke’ verkeersdeelnemer (dat wil zeggen een aanrijding van een fietser met een auto) en wordt een werknemer vrijwel altijd in bescherming genomen tegen opgelopen letsel op de werkvloer. Let wel, dit hoeft niet altijd geval te zijn. 

Vraag hier direct een advocaat om hun professionele mening over het door jou opgelopen letsel. »»

Als er is vastgesteld wie er verantwoordelijk is voor het letsel, dan start de tweede stap van het schaderegelingsproces. Dit is misschien wel de belangrijkste stap, namelijk het vaststellen van de opgelopen schade. Dit is vaak een moeilijk proces, omdat de belangen van de verschillende partijen uiteenlopen. Jij bent van mening dat je door toedoen van bijv. een bedrijfsongeval bepaalde dingen die je voorheen wel kon, nu niet meer kunt. De tegenpartij, op haar beurt, kan van mening zijn dat je deze dingen voorheen nooit hebt gekund en dat dit niet door toedoen van het ongeval komt. In een dergelijk geval is het aan jou om te bewijzen dat jouw beperkingen wel degelijk door het ongeluk zijn ontstaan. Dat kan zeer gecompliceerd zijn. Een andere vast te stellen schade is de zogeheten 'toekomstige schade'. Het kan zijn dat je door toedoen van het letsel in de toekomst bepaalde werkzaamheden niet meer kunt uitvoeren of dat je bijvoorbeeld niet meer in de tuin kunt werken, waardoor je een tuinman moet inhuren. Deze schade moet ook worden meengenomen in de bepaling van de letselschadevergoeding. Wanneer er - uiteindelijk - overeenstemming is gevonden over de vraag voor welk deel van opgelopen letsel je een schadevergoeding ontvangt, resteert de vraag naar de hoogte van de vergoeding. Daarvoor zijn in Nederland verschillende soorten rekenmodellen uitgevonden.

Dan is het tijd voor de derde stap in het proces, namelijk het onderhandelen. Zoals gezegd zijn er bij het schadeproces altijd minstens twee partijen betrokken. Deze partijen hebben in principe tegengestelde belangen. In vrijwel alle gevallen komt het er daarom op neer dat er onderhandeld moet worden. Juist in dat proces kan een advocaat je goed van dienst zijn. Een advocaat kan namelijk inschatten of jullie een sterke onderhandelingspositie hebben. Acht de advocaat deze kans groot, dan kunnen jullie meer eisen stellen bij het onderhandelen. Maar is de kans op een gunstige uitspraak kleiner, dan is het verstandig om af en toe in te schikken tijdens de onderhandelingen. Wanneer er sprake is van een overeenkomst tussen jou en de andere partij, dan is het schaderegelingsproces afgerond. Komen jullie er echter niet uit, dan is een gang naar de rechtszaal vaak onvermijdelijk.

Welke schadeposten zijn er bij een letselschadevergoeding?

Wanneer er sprake is van een letselschadevergoeding, dan zijn er een aantal terreinen waarop je een vergoeding kunt ontvangen. Dit worden ook wel schadeposten genoemd. Afhankelijk van de aard van het letsel, de wijze waarop het letsel is opgelopen en de mate waarin is bewezen dat je schade ondervindt op verschillende terreinen, wordt de hoogte van de letselschadevergoeding verdeeld over de schadeposten.

In Nederland worden acht verschillende schadeposten onderscheiden:

 • Rechtstreekse kosten: hieronder vallen bijvoorbeeld de schade aan je auto door een ongeluk of de kapotte kleding door middel van een val met de fiets. Vaak wordt de schade vergoed door de verzekering van de andere partij (bijv. de WA-verzekering);
 • Kosten van herstel of verblijf in een ziekenhuis: als het letsel zo ernstig is dat je in een ziekenhuis moet verblijven krijg je daar een vergoeding voor. Dit is een bedrag van 26 euro per dag (bedoeld om bijv. een TV abonnement in het ziekenhuis te nemen). Mocht je in een revalidatiecentrum zijn, dan is de vergoeding 13 euro per dag. Ook de onkosten die je familie maakt om naar het ziekenhuis te komen (benzine of reiskosten) worden onder voorwaarden vergoed;
 • Schade door studievertraging: het is mogelijk dat je door het letsel langer over je studie moet doen of dat je zelfs je studie (tijdelijk) moet afbreken. Daardoor kom je later op de arbeidsmarkt, waardoor je inkomsten misloopt. Als je kunt bewijzen dat dit door toedoen van het opgelopen letsel komt, dan kun je daarvoor een schadevergoeding krijgen;
 • Huishoudelijke hulp en verlies zelfwerkzaamheid: dit is een veelvoorkomende schadepost. Als je door het opgelopen letsel niet meer in staat bent om klussen rondom het huis of in het huis uit te voeren, dan kun je een huishoudster of de thuiszorg in huren. De kosten daarvoor kunnen (gedeeltelijk) vergoed worden door de tegenpartij;
 • Buitengerechtelijke kosten en advocaatkosten: als je zelf geen rechtsbijstandverzekering hebt en toch juridische hulp hebt ingeroepen tijdens het schadevaststellingsproces, dan kan het zijn dat deze kosten betaald worden door de tegenpartij. Let op: dit geldt alleen wanneer de tegenpartij zichzelf aansprakelijk houdt voor het ongeval;
 • Verlies van arbeidsvermogen (VAV): het kan zijn dat je door het letsel, tijdelijk of voorgoed, niet meer kunt werken. Dit is financieel natuurlijk een enorme strop. Als je in loondienst bent, dan is de werkgever normaliter verplicht om je nog twee jaar door te betalen. Daarna ben je echter aangewezen op sociale zekerheid. Als is bewezen dat de andere partij verantwoordelijk is voor deze schade, dan is de partij verplicht om het verschil in inkomen volledig te betalen. Let op: vraag daarbij altijd om een belastinggarantie. Ook als je als zelfstandige werkt, is de tegenpartij verplicht om de geleden inkomensschade te vergoeden. Omdat een zelfstandige natuurlijk niet twee jaar betaald krijgt, gaat deze schadevergoeding vaak eerder in. Het blijkt vaak lastig om te bepalen hoe hoog het bedrag is aan misgelopen inkomen. Er zijn allerlei verschillende factoren die meewegen bij de inschatting van het inkomen wat je had kunnen verdienen als je geen letsel had opgelopen;
 • Smartengeld: los van het feit dat je materiële schade oploopt door een letsel, kan er ook sprake zijn van immateriële schade, die wel vergoed moet worden. De schadevergoeding daarvoor wordt ook wel smartengeld genoemd. In Nederland kennen wij geen vast bedragen voor het vaststellen van smartengeld. Het is aan de rechter om te bepalen hoe hoog dit bedrag is. Het is van belang om te vermelden dat in Nederland niet heel vaak smartengeld wordt uitgekeerd; en als dit al het geval is betreft het veelal smartengeld vanwege lichamelijke letsel en niet voor psychische schade. Dit komt omdat het erg complex is om te bewijzen dat psychische schade is opgelopen door een letsel;
 • Schade bij kinderen en jeugdigen: het is heel erg een kind letsel oploopt. Logischerwijs krijgt je daar een schadevergoeding voor. Als aantoonbaar is dat een kind door het letsel later schade ondervindt, dan zal daar een letselschadevergoeding voor worden uitgekeerd.

Ben jij bij een ongeval betrokken geweest en heb je schade opgelopen? Of ben je inmiddels in het schaderegelingsproces aanbelandt en zoek je juridische hulp? Wacht dan niet langer en laat je juridisch bijstaan, zodat de door jou geleden schade passend wordt vergoed. Wij gaan direct aan de slag om de juiste advocaat voor jouw zaak te zoeken.

Beschrijf hier jouw zaak op www.advocaatzoeken.nl of bel ons op nummer 088 - 833 88 88 »»