• 088 - 833 88 88
 • Gratis en vrijblijvende intake
 • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Verkeersongeval

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Je remt voor een stoplicht en ineens voel je van achteren een grote klap: de bestuurder achter je lette niet goed op. Direct na deze aanrijding voel je je nek stijf worden.

In dat geval spreken we van letselschade na een verkeersongeval. Een advocaat kan je helpen met de letselschadevergoeding.

Advocaat Verkeersongeval

Plaats direct je vraag

Wat te doen na een verkeersongeval of auto-ongeluk?

Wie verantwoordelijk is voor de geleden schade na een verkeersongeval valt niet zo één, twee, drie te zeggen. Dat hangt namelijk van een aantal factoren af. Ten eerste gaat het er om welk type verkeersdeelnemers er betrokken zijn bij het verkeersongeval. Daarnaast is de vraag of er sprake is van een enkelvoudig of meervoudig verkeersongeval. Tenslotte moet worden nagegaan wie er aansprakelijk is voor de aanrijding volgens de verkeersregels; en of sprake is van een overtreding van de verkeersregels door een van de partijen (bijvoorbeeld het negeren van een rood licht of het rijden op een opgevoerde scooter).

Kortom, de situatie verschilt van geval tot geval. Na een verkeersongeval zijn de volgende stappen hoe dan ook van groot belang:

 • Neem foto’s van de situatie. Zodoende heb je altijd bewijs van hoe de situatie werkelijk is geweest;
 • Probeer getuigenverklaringen te verzamelen. Die zijn immers onafhankelijk en kunnen een belangrijke bijdrage leveren bij het verkrijgen van een letselschadevergoeding; 
 • Vul het schadeformulier correct in en vergeet het niet te ondertekenen;
 • Schakel juridische hulp in om de andere partij aansprakelijk te stellen en te krijgen waar je recht hebt;
 • Als je pijn voelt, ga dan direct naar een huisarts. Dan staat direct in je medisch dossier dat je als gevolg van de aanrijding klachten hebt gekregen.

Als je letsel hebt opgelopen als gevolg van het verkeersongeval moet je de andere partij aansprakelijk stellen. Dit doe je door je eigen verzekering (als gemotoriseerde verkeersdeelnemer) op de hoogte te stellen. Jouw verzekeraar neemt dan contact op met de verzekering van de andere partij. Wanneer je geen verzekering hebt (als ongemotoriseerde verkeersdeelnemer) dan moet je de andere partij aansprakelijk stellen (d.m.v. een aangetekende brief). De andere partij moet dan zijn of haar verzekering op de hoogte stellen van het ongeval en het eventuele letsel.

Begin direct na het ongeval met het aanleggen van een dossier. Zorg voor kwitanties van alle extra kosten die je maakt. Dit zijn bijvoorbeeld:

 • Alle medische kosten;
 • Alle kosten voor extra huishoudelijke hulp;
 • Kosten voor taxiritten etc. van en naar het ziekenhuis

Hoe meer je gedocumenteerd hebt, hoe sterker je ervoor staat wanneer je later een letselschadevergoedingclaim gaat indienen bij de aansprakelijke partij.

Verkeersongeval: auto-ongeluk

Wanneer twee auto’s een aanrijding met elkaar hebben, onstaat (grote) financiële schade. Ook kan er sprake zijn van fysieke letselschade, zeker wanneer de snelheden hoger liggen. Toch is er gemiddeld genomen relatief weinig letselschade bij een aanrijding met twee auto’s. Dit komt omdat autobestuurders goed beschermd zitten in de auto (denk aan de verkeersgordel, airbags en de gehele bescherming van de autocabine). Voor de aansprakelijkheid bij een aanrijding geldt dat degene die zich niet aan de verkeersregels heeft gehouden, aansprakelijk is voor het verkeersongeluk. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het niet verlenen van voorrang. Bij een aanrijding tussen twee auto’s is er sprake van een strijd tussen twee verzekeringen, omdat je als autobestuurder verplicht bent om een verzekering af te sluiten.

Verkeersongeval: kettingbotsing

Een bijzondere situatie is de zogheten kop-staartbotsing of (in het geval van meerdere auto’s) de kettingbotsing. Normaliter is (een uitzondering daargelaten) diegene die achterop gereden is bij de voorganger aansprakelijk voor de schade. Je hebt dan, zo wordt geredeneerd, te weinig afstand gehouden. Lastiger is de situatie wanneer je bijvoorbeeld al stilstond, maar tegen je voorganger werd aangeduwd door een auto die bij jou achterop rijdt. Voor deze situatie (de kettingsbotsing) hebben de verzekeraars onderling afspraken gemaakt. Elke bestuurder die achterop is gereden bij een voorganger is verantwoordelijk voor de schade van de auto waar hij of zij achterop is gereden.

Verkeersongeval: aanrijding met motor

Met de motor rijden is over het algemeen tamelijk risicovol. Logisch, je bent op een motor veel minder beschermd dan in een auto. Uit onderzoek is gebleken dat vooral jongere motorrijders bij verkeersongevallen betrokken zijn. Daarom heeft de overheid besloten om drie verschillende rijbewijzen voor motorrijders te ontwikkelen:

 • A1: dit rijbewijs kun je halen als je 18 bent. Het maximale vermogen van de motor die je mag besturen is 125 cc;
 • A2: hiervoor moet je minimaal 20 jaar zijn. Het maximale vermogen is bij dit rijbewijs 55 kW.
 • A: dit rijbewijs kun je halen als je 24 jaar of ouder bent. Vanaf dit moment is er geen beperking meer op het vermogen van de motor die je mag besturen.

Ook is het verstandig om alle benodigheden te dragen om een motorrit veilig te houden (helm, handschoenen, beschermende kleding, etc). Wat betreft de aansprakelijkheid bij aanrijdingen: als motorrijder word je door de wet beschouwd als een motorvoertuig en daarom als een zogeheten ‘sterke’ verkeersdeelnemer.

Verkeersongeval: scooterbestuurder

Ben je met de motor al kwetsbaar, met een scooter is dit nog veel erger. Scooters en brommers zijn vaak minder stevig dan motoren, waardoor een verkeersongeval vaak ernstige gevolgen heeft. Als scooterbestuurder word je niet extra beschermd door de wet. Je wordt - net als een motorrijder - beschouwd als een ‘sterkere’ verkeersdeelnemer. Sterker nog, de ervaring leert dat juist bij een aanrijding van scooters met andere gemotoriseerde voertuigen (bovenal auto’s) de verzekering van de tegenpartij vaak geen aansprakelijkheid wil erkennen voor het ongeluk. Dit omdat de letselschade vaak relatief ernstig is bij een aanrijding met een auto en een scooter.

Zorg er daarom altijd voor dat je goed gedocumenteerd bent wanneer je als scooterbestuurder betrokken bent geweest bij een aanrijding.

Op zoek naar een advocaat na een ongeval?

Heb je een aanrijding gehad of ben je betrokken geweest bij een verkeersongeval? Ondervind je problemen met de verzekering of hou je bijvoorbeeld last van nekklachten?

Verkeersongeval: fietser

Een bijzondere categorie bestuurders zijn fietsers. Zij nemen vaak actief deel aan het verkeer, maar ze zijn zeer kwetsbaar. Vandaar dat zij volgens de wet worden gezien als zogeheten zwakke verkeersdeelnemers. In artikel 185 van het Wetboek van Wegenverkeerswet (WvW) staat het volgende:

‘1 Indien een motorrijtuig waarmee op de weg wordt gereden, betrokken is bij een verkeersongeval waardoor schade wordt toegebracht aan, niet door dat motorrijtuig vervoerde, personen of zaken, is de eigenaar van het motorrijtuig of - indien er een houder van het motorrijtuig is - de houder verplicht om die schade te vergoeden, tenzij aannemelijk is dat het ongeval is te wijten aan overmacht, daaronder begrepen het geval dat het is veroorzaakt door iemand, voor wie onderscheidenlijk de eigenaar of de houder niet aansprakelijk is.

2 De eigenaar of houder die het motorrijtuig niet zelf bestuurt, is aansprakelijk voor de gedragingen van degene door wie hij dat motorrijtuig doet of laat rijden.'

Art. 185 is alleen van toepassing bij een situatie waarin er sprake is van verkeersongeval tussen een gemotoriseerd en een niet-gemotoriseerd verkeersvoertuig. In dat geval wordt in eerste instantie altijd de bestuurder of eigenaar van het gemotoriseerde voertuig aansprakelijk gehouden. De fietser is een dus een beschermde verkeersdeelnemer.

Mocht je als fietser worden aangereden door een gemotoriseerd voertuig (auto, motor, bus of vrachtwagen), dan heb je recht op een letselschadevergoeding (in het geval er schade is). Denk daar bij bijvoorbeeld aan:

 • Extra huishoudelijke hulp;
 • Meer reiskosten; 
 • Studievertraging; 
 • Inkomstenvermindering.

Wanneer er een aanrijding is geweest, neem dan foto’s van de situatie, vraag ooggetuigen om een getuigenverklaring en stel de tegenpartij per aangetekende brief aansprakelijk voor de door jou geleden letselschade. Omdat de bestuurder van de auto verplicht verzekerd is, zal je waarschijnlijk in gesprek komen met de autoverzekering van de tegenpartij.

Verkeersongeval: voetganger

Wat geldt voor een fietser als beschermde verkeersdeelnemer, geldt in nog sterkere mate voor een voetganger. Voetgangers zijn bij wet sterk beschermd. In vrijwel alle gevallen wordt een gemotoriseerde bestuurder aansprakelijk gesteld bij een aanrijding met een voetganger. In dergelijke situaties geldt namelijk (net als bij een aanrijding met een fietser en een auto) een zogenaamde omgekeerde bewijslast. De bestuurder van de auto moet kunnen bewijzen dat hij of zij er alles aan heeft gedaan om een aanrijding te voorkomen. Dit blijkt in de praktijk erg lastig, waardoor in vrijwel alle gevallen de bestuurder van de auto, motor, bus of vrachtwagen aansprakelijk wordt gehouden voor de aanrijding of het verkeersongeval.

Wie betaalt de kosten voor de advocaat of juridische bijstand?

Een niet te onderschatten kostenpost bij een letselschadeclaim na een verkeersongeval zijn de juridische kosten. Wanneer je de hulp van een advocaat inroept, zal de advocaat daarvoor kosten in rekening brengen. Hoe hoog dit bedrag is, verschilt van geval tot geval.

Er zijn een aantal opties om de betaling van de juridische bijstand te regelen. Als je in een letselschadezaak de andere partij aansprakelijk stelt en deze aansprakelijkheid wordt erkend of toegewezen, dan is de verzekering van de tegenpartij verplicht om de kosten voor jouw advocaat te betalen. Hetzelfde geldt voor de kosten die gemaakt zijn om eventueel experts in te huren bij het onderzoek naar jouw letselschadeclaim.

Daarnaast kan het zijn dat je een rechtsbijstandverzekering hebt. In veel gevallen vergoedt die verzekering dan de kosten voor jouw advocaat, ook in geval jouw claim niet gehonoreerd wordt.

Wat is een toevoeging en wat betekent ‘no cure, no pay’?

Niet iedereen in Nederland kan zich een rechtsbijstandverzekering veroorloven. Maar omdat voor de Nederlandse wet iedereen recht heeft op juridische bijstand, kun je alsnog de hulp van een advocaat inroepen wanneer je geen rechtsbijstandverzekering hebt.

In dat geval gaat de advocaat onder toevoeging werken (ook wel bekend als pro deo). Dit betekent dat de overheid de kosten voor de juridsche hulp op zich neemt. Er zijn echter wel een aantal voorwaarden om gefinancierde rechtsbijstand te krijgen:

 • Er is een inkomensgrens van €28.600 (voor alleenstaanden) of €40.400 (voor gehuwden/samenwonenden). Dit betekent dat je minder vermogen en inkomen moet hebben dan de hiervoor genoemde bedragen om in aanmerking te komen voor een toevoeging;
 • Er wordt een eigen bijdrage gevraagd die kan variëren van €208 tot €875 (afhankelijk van je verzamelinkomen);
 • Er moet een goede reden zijn voor de gefinancierde rechtsbijstand. Dit wordt beoordeeld door de Raad voor de Rechtsbijstand.

Het is eveneens van belang om te vermelden dat de advocaat zelf mag kiezen of deze wel of niet onder toevoeging werkt. Hij of zij is daar niet toe verplicht. Wij hebben in ons systeem echter een behoorlijk aantal advocaten die werken onder toevoeging.

Advocaten mogen slechts in zeer beperkte mate werken onder de constructie van no cure, no pay. Zoals de naam al zegt, hoef je in dit geval alleen maar te betalen wanneer de advocaat ook daadwerkelijk de rechtszaak voor je wint. Het is advocaten toegestaan om bij letselschadezaken te werken op basis van dit principe. Wanneer je de zaak verliest, hoeven er geen kosten te worden betaald voor de juridische hulp. Wordt de zaak echter gewonnen, dan moet de advocaat worden betaald. Het is een systeem waar bij je als cliënt vrij weinig risico loopt. Het nadeel van no cure, no pay is dat je wel een hoger bedrag aan de advocaat moet betalen (in het geval de zaak gewonnen wordt), dan wanneer je voor een gewone constructie had gekozen (dus betalen onafhankelijk van de uitkomst).

Hoeveel smartengeld kan je krijgen na een aanrijding?

Los van de schade die een ongeval aanricht in materiële zin, is dikwijls sprake van immateriële schade. Denk bijvoorbeeld aan slapeloze nachten die je hebt na een ongeluk. Ook kun je er andere vormen van psychische schade aan overhouden (angst om deel te nemen aan het verkeer etc.). In sommige gevallen kan daarvoor een letselschadevergoeding worden toegekend. Dit noemt men ook wel smartengeld. Hoe hoog het bedrag is wat aan smartengeld wordt toegekend verschilt van geval tot geval.

Ben je betrokken geweest bij een aanrijding of verkeersongeval en ondervind je daar nog steeds dagelijks de ellende van? Laat ons je helpen met een advocaat die zorgt dat jij krijgt waar je recht op hebt. Zit je vast in de juridische wirwar met een verzekeraar over door jou geleden letselschade? Wij helpen je verder. 

Plaats direct je vraag