• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Milieurecht

Milieurecht

De bescherming van het milieu is een belangrijk onderwerp waar tegenwoordig veel aandacht aan wordt besteed. Om te zorgen dat iedereen rekening houdt met de bescherming van het milieu bestaan er een hoop regels waar iedereen zich aan moet houden.

Wees je ervan bewust dat je deze regels niet overtreedt op het moment dat je activiteiten gaat uitvoeren waarop het milieurecht van toepassing is.

Plaats direct je vraag

Advocaat Milieurecht?

Wat valt er onder het milieurecht?

De Wet Milieubeheer bevat algemene regels omtrent het milieurecht. Het is een zogenaamde kaderwet. De regels hebben betrekking op de bescherming van de bodem-, lucht- en waterkwaliteit maar hebben ook als doel om de aantasting van het landschap en overmatig gebruik van natuurlijke grondstoffen tegen te gaan. Je komt bijvoorbeeld in aanmerking met het milieurecht als je een bedrijf wilt beginnen waarbij schade aan het milieu kan ontstaan door bijvoorbeeld de vervuilde lucht die jouw bedrijf zal gaan uitstoten. In dergelijke gevallen moet je een milieuvergunning aanvragen.

Deze wet biedt de overheid het recht om enkele instrumenten in te zetten om de bescherming van het milieu te bewerkstelligen:

  • Milieuplannen: De bestuursorganen van provincies en gemeentes zijn verplicht om elke vier jaar milieuplannen te maken. Een milieuplan bevat de hoofdlijnen van het milieubeleid. Er staat in beschreven welke resultaten en doelen men wilt behalen, zoals een percentage afval dat hergebruik moet worden of welke stoffen bedrijven of fabrieken niet meer mogen uitstoten. 
  • Milieukwaliteitseisen: Met de vastgestelde eisen moet de overheid bij het verlenen van vergunningen rekening houden. Een eis kan de vorm hebben van een grenswaarde, wat betekent dat aan de vastgestelde kwaliteitseis op een vastgesteld tijdstip minimaal voldaan moet zijn. Een eis kan ook de vorm hebben van een richtwaarde. In dit geval moet ernaar gestreefd worden om op een vastgesteld tijdstip zoveel mogelijk aan de kwaliteitseis te hebben voldaan. 
  • Handhavingsregels: De overheid mag maatregelen nemen om de regels die zijn vastgesteld in de Wet Milieubeheer te handhaven door bijvoorbeeld het intrekken of weigeren van een vergunning of het opleggen van een last onder bestuursdwang. 
  • Heffingen & Bijdragen: Op milieuvervuilende activiteiten kunnen heffingen zitten en op activiteiten die juist het milieu stimuleren kan de overheid een bijdrage of subsidie verlenen.

Naast de Wet Milieubeheer zijn er ook andere wetten die betrekking hebben op specifiekere gebieden binnen het milieurecht zoals de Wet Geluidshinder, de Wet bodembescherming en de Meststoffenwet. Ook worden specifieke regels uitgewerkt in besluiten, zoals Algemene Maatregelen van Bestuur of in ministeriele regelingen. 

Wat is een milieudelict?

Kleine overtredingen vallen meestal onder het bestuursrecht, een groter milieudelict valt onder het strafrecht. Het lozen van giftige stoffen in water of het op grote schaal uitstoten van verboden stoffen zijn milieudelicten. Dergelijke delicten kunnen grote gevolgen hebben. Schakel op het moment dat je wordt vervolgd voor een milieudelict direct een advocaat in om je bij te staan. Straffen die kunnen worden opgelegd ten gevolge van een milieudelict zijn boetes of werkstraffen en in ernstige gevallen zelfs gevangenisstraffen.

Waar kan een advocaat gespecialiseerd in milieurecht over adviseren?

Er zijn een hele hoop milieuwetten en het niet naleven van deze regels wordt streng bestraft. Daarom kan een gespecialiseerde advocaat goede hulp bieden in situaties waarbij je in aanmerking komt met het milieurecht. Zo kan een advocaat advies geven over de regels en wetten waaraan je bent verbonden op het moment dat je een fabriek, bedrijf of project start waarbij eventueel schade aan het milieu kan worden toegebracht, maar een advocaat kan je ook helpen op het moment dat je wordt beschuldigd van het overtreden van een milieuwet of wanneer je wordt vervolgd voor een milieudelict. 

Welke milieuregels gelden er voor bedrijven?

Als bedrijf of fabriek kom je vaak in aanmerking met het milieurecht. Hierbij geldt dat je alle relevante informatie aan de overheid moet melden en de juiste vergunningen moet aanvragen, zoals een omgevingsvergunning of een wijzigingsvergunning. Laat je goed adviseren door een expert, zoals een milieurecht advocaat om onnodige problemen te voorkomen.

Lees hieronder meer over milieurecht:

 Plaats direct je vraag