• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Aansprakelijkheid

Ondernemen brengt risico’s met zich mee. Veel risico’s worden echter niet altijd voorzien. Denk bijvoorbeeld aan een uitslaande brand binnen een bedrijf. Dit voorbeeld raakt echter niet de milieurechtelijke aansprakelijkheid.

Het milieurecht kan wel als bijkomende omstandigheid betrokken raken. Denk bijvoorbeeld aan het vrijkomen van giftige stoffen, zoals asbest of andere giftige stoffen. Op deze manier kan de schade en de daarbij behorende kosten hoog oplopen. Waarschijnlijk vraag jij je nu af: wat kan ik daar tegen doen? Een gespecialiseerde advocaat in milieurecht kan je hierover adviseren en bijstaan indien zich een conflict voordoet op het gebied van milieuaansprakelijkheid.

Advocaat Aansprakelijkheid Milieurecht

Plaats direct je vraag

Milieuaansprakelijkheid en advocaten

De ontwikkeling van de regels op het gebied van milieu worden steeds meer overgedragen op de Europese wetgeving. Op dit moment heeft Nederland nog steeds een eigen wetgeving voor milieuhandelingen. Deze wetgeving lijkt steeds belangrijker te worden, omdat er meer aandacht wordt besteed aan milieubeschermingsmaatregelingen. Uit het milieustrafrecht blijkt dat het publiek dat in aanmerking komt met de milieuwetgeving voornamelijk ondernemingen zijn. Zij worden door het sanctioneren en/of het treffen van maatregelen bewust gemaakt van het belang van het milieu. Vaak leidt een overtreding van de milieuwetgeving tot vraag: wie is aansprakelijk? Deze vraag is van belang voor de grote schadekosten die dit met zich meebrengt. Denk bij schades aan saneringskosten van naburige belangen, opruimen vervuiling, bedrijfsschade en verweerkosten. Het antwoord op de vraag ‘wie is aansprakelijk’ wordt meestal gevonden door middel van een rechtelijke procedure. Het heeft een raakvlak met de procedure zoals die binnen het aansprakelijkheidsrecht wordt gevoerd, maar gezien de grote van de kosten en de schade bij een milieukwestie wordt dit onder een andere categorie geplaatst. Er zal een afweging worden gemaakt ten aanzien van de belangen van het milieu, de schade die misschien zijn aangebracht bij derden en de belangen van het bedrijf. Gezien het feit dat er veel belangen een rol spelen tijdens deze procedure is het raadzaam om een advocaat aan je zijde te hebben staan die enkel voor jouw belangen opkomt. 

Milieu Schade Verzekering

Een milieuschadeverzekering dekt de schade bij een milieukwestie. Deze verzekering is voornamelijk gebaseerd op ondernemingen die grote risico’s lopen. In de volgende situatie is het raadzaam voor het bedrijf om een milieuschadeverzekering af te sluiten.

Voorbeeld
Een fabriek, aan de rand van een dorp gevestigd, recyclet papier en sorteert het papierafval. Tijdens het proces maken ze gebruik van grote machines waar veel stoffen bij vrijkomen. Daarnaast is papier op zichzelf een stof dat licht ontvlambaar is. Er gelden strikte veiligheidsmaatregelen binnen deze fabriek, maar op een dag komen er toch papiervezels in het verkeerde deel van de machine vast te zitten. De werknemer krijgt het te laat in de gaten, waardoor de vezels vlam vatten. Het vuur verspreidt zich razend snel met alle gevolgen van dien. De omwonenden moeten vanwege het vrijkomen van giftige stoffen hun huis tijdelijk verlaten en de fabriek blijkt achteraf volledig te zijn afgebrand.

Er zullen naar aanleiding van deze situatie veel vragen worden gesteld. Te denken valt aan vragen, zoals: hoe is dit gebeurd, wie is er aansprakelijk, hoe groot is de schade en/of had de schade beperkt kunnen worden? Deze vragen zijn niet alleen van belang bij een rechtelijke procedure, maar ook voor een eventueel afgesloten verzekering. De verzekering kan namelijk de schadekosten beperken door een bedrag te vergoeden ten aanzien van brand en de saneringskosten. Het nemen van een verzekering heeft dus effect op het in mindering brengen van de schadekosten. Een advocaat zou hier ook aan kunnen bijdragen. Indien de milieukwestie een gerechtelijke procedure tot gevolg heeft, is het van belang om een goede verdediging te voeren. Deze verdediging is in combinatie met het leveren van bewijs de basis om uiteindelijk voor een zo laag mogelijk schadebedrag aansprakelijk te zijn of zelfs helemaal niet aansprakelijk te zijn.

Door een aanpassing in de milieuschadeverzekering is het ook mogelijk om een langdurige aansprakelijkheidsprocedure te omzeilen. De verzekering zal een oplossing kunnen zijn om de kosten te vergoeden, zodat de situatie niet tot een conflict leidt. Dit gebeurt voornamelijk tussen burgers onderling, dus buren, kennissen en vrienden. Indien er geen oplossing door de verzekering kan worden gevonden, staat altijd de weg naar de rechter open.

Aansprakelijkheid bij afvalstoffen

Het storten van afvalstoffen hoeft niet altijd een stafbaar feit op te leveren. Als je voldoet aan de vereisten die in de wet zijn genoemd, bijvoorbeeld het waarschuwen van de eigenaar van het perceel, zal het storten van de afvalstoffen wellicht worden geaccepteerd. Indien je geen mededeling doet en het niet in overeenstemming is met de eigenaar van het perceel, dan is het mogelijk dat de handeling als illegaal wordt beschouwd. Aangezien de eigenaar een zorgplicht draagt ten aanzien van zijn eigen stuk grond, kan hij ook betrokken raken bij de vraag: wie is aansprakelijk? Als de eigenaar bekend was met de gedumpte afvalstoffen, dan kunnen de schadekosten worden verhaald op de eigenaar vanwege schending van zijn zorgplicht. Als iemand de afvalstoffen heeft gedumpt zonder medeweten van de eigenaar van het perceel, zal dit door de eigenaar bewezen moeten worden. Hij of zij had hierdoor namelijk geen mogelijkheid om de situatie te voorkomen en op die manier aan zijn zorgplicht te voldoen.

Het dumpen van afvalstoffen wordt beschouwd als een economisch misdrijf. Hierdoor wordt het zwaarder gestraft dan een overtreding gehanteerd. Daarnaast wordt ook het overtreden van de zorgplicht als een misdrijf beschouwd, omdat het gevolg ook net zo ernstig is als het dumpen zelf. De maximale straf die een rechter kan opleggen, is hoger bij een misdrijf en economisch misdrijf. Om tot een zo laag mogelijke straf of geen straf te komen is het raadzaam om je belangen door een advocaat te laten behartigen. Indien het een storting van afvalstoffen betreft, is bewijs van groot belang. Een advocaat zal zijn verdedigingstactiek samen met jou overleggen en zich inzetten om voldoende bewijs te verzamelen.

Wie is aansprakelijk bij een milieukwestie?

Deze vraag kan niet zomaar beantwoord worden. Zoals in bovenstaande situaties is beschreven, hangt het antwoord af van de omstandigheden van het geval. Er wordt in Nederland op dit moment nog vanuit gegaan dat de eigenaar van het perceel waarop de schade is ontstaan, tevens aansprakelijk is voor de schade. Indien het gaat om bijvoorbeeld het vrijkomen van asbest in een huurwoning, zal de verhuurder aansprakelijk gesteld worden. Net zoals het storten van afvalstoffen, heeft ook een huurder zorgplicht. Mocht er dus sprake zijn van een schending van de zorgplicht als oorzaak van de schade, dan zal de verhuurder niet aansprakelijk gesteld kunnen worden.

De overheid probeert ‘de eigenaar is aansprakelijk’ steeds meer om te buigen in ‘de vervuiler is aansprakelijk’. Dit is al in de richtlijn van het Europees Milieurecht als basis principe opgenomen, maar Nederland heeft deze richtlijn nog niet geïmplementeerd. Hierdoor is de regelgeving nog niet officieel van toepassing in Nederland. Er wordt echter wel al zoveel mogelijk naar gehandeld.

Plaats direct je vraag