• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Vergunningen

Een vergunningaanvraag die in aanraking komt met milieubelangen, is een dagelijks gebruik bij de gemeenten.

Een aanvraag voor een feest, afspuiten van je huis of kappen van een paar bomen op je landgoed vergen allemaal een aanvraag bij de gemeente voorafgaand aan de activiteit. Maar moet dit ook bij een overkapping van 2 meter? Het afspuiten van je tuinhuis of het kappen van een boom? En hoe moet je dit dan aanvragen en wat als je het niet eens bent met de afwijzing van de aanvraag?

Plaats opdracht

Advocaat Vergunningen Milieurecht

Wel of geen vergunning aanvragen?

Het aanvragen van een vergunning met betrekking tot een milieukwestie is niet altijd noodzakelijk. Bij een bestemmingsplan of omgevingsvergunning wordt een onderscheid gemaakt ten aanzien van de omvang van het project.

Bij een kleine omvang, zoals een project aan je eigen huis, is een omgevingsvergunning het meest gebruikelijk. Bij een bestemmingsplan zal het voornamelijk gaan over grote projecten, zoals het bouwen van nieuwe woonwijken.

Als het gaat om activiteiten die het milieubelang raken, dan worden er drie categorieën beschreven die verduidelijken of er wel of geen specifieke vergunning aangevraagd moet worden. Dit zijn type A, B of C.

Type A: De eerste categorie beschrijft wanneer er geen milieuvergunning aangevraagd hoeft te worden en geen mededeling van de activiteit hoeft te worden gedaan. Hierbij valt te denken aan een peuterspeelzaal.

Type B: De tweede categorie beschrijft wanneer er geen milieuvergunning aangevraagd hoeft te worden, maar wel een mededeling gedaan moet worden van de activiteit. Dit noemen ze ook wel het doen van een melding van Activiteitenbesluit. Het vestigen van bijvoorbeeld een drukkerij of autoherstelbedrijf zal een belasting voor het milieu zijn.

Type C: De derde categorie beschrijft een grote belastbaarheid van het milieu waardoor vereist wordt dat een aanvraag voor een vergunning wordt ingediend. Metaalverwerkende bedrijven en motorcrossterreinen zijn voorbeelden van bedrijven die een grote belastbaarheid voor het milieu met zich meebrengen.

Horecabedrijven
Horecabedrijven, zoals café en restaurants hebben een bijzondere positie. Ondanks dat deze bedrijven te maken hebben met geluidsoverlast, afvoer van afvalwater, oliën en vetten, vallen zij niet binnen de derde categorie. Je zou verwachten dat er een vergunning afgevaardigd moet worden voor het oprichten van een horecabedrijf. Een omgevingsvergunning wordt echter altijd aan een horecabedrijf toegekend, mits zij natuurlijk ook voldoen aan de milieunormen. Dit leidt ertoe dat een horecabedrijf binnen de tweede categorie wordt geplaatst. Horecabedrijven hoeven dus nu alleen nog maar een melding van Activiteitenbesluit te doen.

Wat is de procedure bij een milieuvergunning aanvraag?

Ten eerste moet je weten wanneer je een vergunning moet aanvragen. Daarvoor moet je ook weten of een activiteit die je wil uitoefenen schade kan aanbrengen aan de natuur. Deze vergunningen kunnen worden aangevraagd op het gebied van:

  • Bezit en handel
  • Houtopstanden
  • Kracht en beheer
  • Schadebestrijding 
  • Gebiedsbescherming

Zodra je denkt dat jouw activiteit een van deze onderwerpen zal raken, kun je het beste contact opnemen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, de provincie of gemeente. Zij nemen de aanvraag in behandeling. Mocht je niet direct weten hoe of bij wie je deze aanvraag moet indienen, kun je altijd advies inwinnen bij een milieurechtadvocaat.  

Wanneer een aanvraag gedaan is zal deze binnen maximaal 8 weken met een eventuele verlenging van 6 weken worden behandeld. Bij een omgevingsvergunning voor het milieu geldt echter een bijzondere en uitgebreide procedure. Deze kan tot maximaal 6 maanden en 6 weken duren. Gezien de bijzondere aard van deze aanvraag, is het raadzaam om een advocaat de aanvraag te laten opstellen. Een aanvraag die niet is voorzien van de juiste stukken en niet voldoet en alle vereisten, kunnen door de provincie worden verworpen om in behandeling genomen te worden.

Voorbeeld
Herman woont al meer dan 20 jaar in een appartement in de binnenstad van Utrecht. Het is een zijstraat net achter het uitgaansgebied. De huizen om hem heen hebben 20 jaar onbedoeld gediend als geluidswand. Herman heeft daardoor, ondanks dat hij in de binnenstad woont, nooit last van het geluid gehad. Op een dag verandert dit. Herman krijgt te horen dat ze het uitgaansgebied gaan uitbreiden naar zijn straat. Onder zijn woning zal een discotheek worden gebouwd. Hij vraagt aan de eigenaar van de toekomstige discotheek hoe hij in het bezit is gekomen van een milieuvergunning.

In deze situatie zou de grondslag om de vergunning toe te kennen gelegen zijn in het feit dat het een bedrijf is dat op dezelfde plek blijft en dat deze aan de milieunormen moet voldoen. Daarnaast ligt er al een uitgaansgebied naast de straat van Herman. Er wordt dus getoetst of er sprake is van een inrichting, met andere woorden een bedrijf dat op dezelfde plek blijft en waarvoor een vergunning is vereist. Is er sprake van een inrichting, dan wordt er gekeken of de inrichting aan een milieutoets is onderworpen. Aangezien een horecagelegenheid aan milieunormen moet voldoen, is hiervan wel sprake.

De beslissing die volgt dient duidelijk door de rechter gemotiveerd te zijn. Hierdoor heeft Herman de mogelijkheid om in een bezwaarschrift zijn zienswijze te verduidelijken, met als doel het intrekken van de vergunning.

Kapvergunning en het bomenrecht

Soms gaat een aanvraag voor een vergunning van het kappen van een boom gepaard met het aanvragen van een vergunning voor het bouwen van woningen. Het is dan mogelijk om eerst het besluit van het kappen van de boom te krijgen, zodat je weet of het bouwen van de woning mogelijk zal zijn, mocht je dit willen doen.

Of deze kapvergunning wordt toegestaan, is per gemeente verschillend. Het hangt immers af van het feit of een gemeente bepaalde bomen heeft aangesteld als beschermd. Zij stellen dan een lijst en een bomenbeleidsplan op waarin ze vermelden welke bomen over een kapverbond beschikken. Zij kunnen zelf ook bepalen of bomen vergunningsvrij gemaakt worden door ze niet op de lijst te zetten.

Tijdens de procedure van de aanvraag kunnen ze de kapvergunning aannemen of weigeren. In het algemeen geldt dat of de vergunning nu wordt aangenomen of geweigerd, het besluit altijd duidelijk gemotiveerd moet zijn en dat er duidelijk moet worden gemaakt dat alle belangen zijn meegenomen in het besluit.

Daarnaast helpt de lijst en het bomenbeleidsplan om uiteindelijk alle gevallen gelijk te behandelen. Het aanvragen van een vergunning geldt dus ook voor het kappen van een boom. Het is immers een vergunning die binnen de categorie omgevingsvergunning kan worden geplaatst.

Een kapvergunning valt onder de aanvraag voor een omgevingsvergunning. Bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor kappen, geldt nog een extra termijn van 6 weken. Binnen genoemde termijn kan bezwaar worden ingediend door belanghebbenden. Dit bezwaar leidt uiteindelijk tot een nieuw besluit op bezwaar over de kapvergunning. Het oude besluit kan worden gewijzigd, ingetrokken of in stand worden gehouden. Mocht je als belanghebbende het ook niet eens zijn met het nieuwe besluit, dan kun je nog in beroep gaan bij de rechtbank. Aangezien dit hele proces langer dan 6 weken kan duren, is het mogelijk om een bijzondere voorziening aan te vragen. Deze voorziening betekent dat het kappen van de boom wordt uitgesteld totdat volledig is uitgeprocedeerd.

Een kapvergunning zal worden geweigerd indien het maatschappelijk risico wordt overstegen ten aanzien van de schade. Er kan, indien het belang groot is, wel een schadevergoeding worden uitgekeerd aan de betrokkenen. Dus je hoeft niet altijd een verzoek te doen om de boom te (laten) verwijderen, je kunt ook een schadevergoeding vorderen op grond van de hinder die door de boom wordt verricht. De kans van slagen is hierbij echter vrij klein.

Kosten bij een omgevingsvergunning – of een bestemmingsplanaanvraag

De kosten die bij een omgevingsvergunning of bestemmingsplan worden gemaakt zijn de legeskosten. Deze zijn ook van toepassing op een vergunning die ten behoeve van het milieu wordt aangevraagd. De kosten mogen worden verlaagd of verhoogd worden door de gemeenten en provincies. Voor een aanvraag van vergunning op grond van milieu worden vaak extra kosten gerekend. Dit wordt gedaan vanwege het bijzondere karakter van de procedure.

Wat te doen bij een afwijzing?

Het aanvragen van een vergunning voor belasting van het milieu brengt een volledige procedure met zich mee. Net zoals bij een kapvergunning staat ook bij andere vergunningen bezwaar en beroep open. In het volgende voorbeeld wordt duidelijk wanneer bezwaar (en eventueel beroep) gemaakt kan worden.

Voorbeeld
Fieke organiseert samen met een aantal meiden uit haar vereniging een feest ter afsluiting van het verenigingsjaar. Ze willen het groots gaan vieren en huren een partytent om deze op het grasveld naast een aantal woningen, te plaatsen. Ze vragen een evenementen- en een milieuvergunning aan. Deze milieuvergunning ziet op de geluidsoverlast die door het feest zal worden veroorzaakt.

De milieuvergunning wordt uiteindelijk door de gemeente geweigerd vanwege voorgaande klachten die al eens binnen zijn gekomen betreffende de feesten van de vereniging. Fieke vindt het onterecht, want daardoor wordt de evenementenvergunning ook niet verleend. Ze dient een bezwaarschrift in. Hierin motiveert ze waarom dit feest anders is dan alle andere en dat ze voorzorgsmaatregelen nemen ten aanzien van de mogelijke geluidsoverlast. De gemeente lijkt geen gehoor te geven aan het bezwaarschrift en besluit het eerste besluit in stand te laten. Fieke laat het er niet bij zitten en gaat in beroep bij de rechtbank. Aangezien er geen duidelijke motivering is gegeven bij het besluit op bezwaar, beroept ze zich op dezelfde gronden. De rechtbank gaat akkoord met de voorzorgsmaatregelen ten aanzien van het evenement en trekt het besluit van de gemeente in. Zij besluit de milieuvergunning en daarmee uiteindelijk de evenementenvergunning, toe te kennen.

Dit geeft aan dat het indienen van een bezwaar en beroep uiteindelijk het beoogde resultaat kan bereiken. Fieke heeft echter wel tijdens deze procedures hulp gehad van een advocaat die voornamelijk gespecialiseerd is in het milieurecht. Daarnaast had hij door zijn ervaring met grote evenementen en de aanvraag van vergunningen, de kennis om een goede verdedigingstactiek toe te passen. Samen met Fieke heeft hij het bezwaarschrift opgesteld en het beroep uiteindelijk ingediend.

Plaats direct je vraag