• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Internationaal en Europees milieurecht

Internationaal en Europees milieurecht

Milieurecht is een rechtsgebied waar voornamelijk een onderneming mee in aanmerking komt. Ondernemingen die enkel in Nederland gevestigd zijn zullen voornamelijk in aanmerking komen met het nationaal milieurecht.

Plaats opdracht

Advocaat Internationaal en Europees milieurecht

Het is echter ook mogelijk dat je onderneming internationaal of Europees georiënteerd is. Naast de regels die nationaal gelden, zullen ook internationale en Europese milieuwetten een rol gaan spelen. Heb jij een onderneming die internationaal georiënteerd is? Heb jij een conflict? Wil jij weten welke regels van toepassing zijn en hoe jij het conflict tot een oplossing kan brengen?

Wanneer een milieurecht advocaat?

Ben je van plan om je onderneming uit te breiden tot over de grens? Heb jij een conflict vanwege milieuschade in het buurland? Blijken er verschillen in de nationale milieuregelgeving te zijn en weet je niet precies hoe je dit moet oplossen? Het inroepen van een advocaat probeer je als onderneming vaak te voorkomen. Echter zullen zij niet enkel optreden in het geval van conflicten, maar kunnen zij je ook adviseren bij het oprichten van een onderneming in het buitenland. Daarnaast kunnen zijn een positie als mediator aannemen bij conflicterende belangen vanwege een onderwerp dat niet is opgenomen binnen de Europese milieubeleidregels- of richtlijnen.

Internationaal Milieurecht

Door middel van verschillende pogingen tot het oprichten van verdragen wordt getracht om zo veel mogelijk ten aanzien van het milieu op het internationaal niveau te reguleren. Helaas zijn deze pogingen tot op heden tevergeefs. Regels zijn er om het gedrag van mensen ten opzichte van zichzelf, en elkaar, te reguleren. Het internationaal milieurecht staat zo ver van jou als individu af, dat het nog weinig effect heeft. Echter is het wel ten opzichte van bepaalde conflicten van belang om enige internationale milieurechtelijke wetten te hebben vastgelegd. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld de vraag over aansprakelijkheid. Deze vraag die op nationaal niveau ook vaak wordt gesteld binnen het milieurecht, zal ook een mogelijke vraag kunnen zijn op internationaal niveau.

Voorbeeld
Berginks B.V., gevestigd in Nepal, heeft een chemisch verwerkingsfabriek in de nabijheid van de grensrivier met India. Als gevolg van de activiteiten van de fabriek wordt grote milieuschade veroorzaakt op het grondgebied van India. Er ontstaat een geschil dat uiteindelijk wordt voorgelegd aan het internationaal gerechtshof in Den Haag. Het is aan het Hof in Den Haag om te bepalen; is Berginks B.V. is er inderdaad sprake van milieuschade? Indien ja, is Berginks B.V. dan aansprakelijk voor deze schade en dienen zij deze schade te vergoeden?

Het internationaal milieurecht is dus voornamelijk van toepassing op het moment dat er een conflict ontstaat. Door middel van internationale afspraken, zullen zowel Berginks B.V. uit Nepal en India weten waar ze aan toe zijn. Ondanks kenbaarheid van de internationale milieuverdragen, zal Berginks B.V. willen aantonen dat zij geen milieuschade hebben veroorzaakt, terwijl India graag een schadevergoeding wil omdat ze overtuigd zijn van de aangebrachte milieuschade. Om het beste resultaat te bereiken zullen ze beiden de hulp van een gespecialiseerd advocaat inroepen.

Europese milieubeleid- en richtlijnen

De Europese milieuwetgeving bestaat voornamelijk uit milieurichtlijnen. Deze zijn door de Europese Gemeenschap opgesteld omdat er voornamelijk grensoverschrijdende milieuproblemen ontstaan. Daarnaast speelt het een rol ten aanzien van een eerlijke concurrentie. Indien de milieueisen in het ene land strenger zijn bepaald, dan kan dit in het voordeel zijn van het andere land ten opzichte van de concurrente positie. Door een milieubeleid en het toepassen van milieurichtlijnen worden er nieuwe kansen geboden voor ondernemingen en stimuleert het de innovatie. Het is echter niet mogelijk om de milieuwetgeving volledig op Europees niveau vast te leggen, omdat er in bepaalde gevallen rekening gehouden dient te worden met plaatselijke omstandigheden.

Op dit moment zijn voornamelijk de Milieuactieprogramma’s (MAP’s) van toepassing. Deze programma’s zien op de volgende onderwerpen:

  • Duurzame ontwikkeling
  • Klimaatverandering 
  • Luchtverontreiniging
  • Waterbeheer- en bescherming
  • Natuurbescherming en biodiversiteit
  • Geluidshinder 
  • Bodembescherming

Mocht je dus een conflict hebben op grond van deze onderwerpen, dan is het mogelijk dat er vanuit de Europese beleidsregels of richtlijnen duidelijke regelgeving is vastgelegd die een oplossing kunnen bieden. Om beter bekend te zijn met de regelgeving die van toepassing is op jouw onderneming, kun je het milieubeleid of de milieurichtlijnen doorspitten, of advies vragen bij een gespecialiseerd milieurecht advocaat.

Gezondheid en Europees milieubeleid

Thema’s die in het Europees milieubeleid en in de richtlijnen worden behandeld zijn bijvoorbeeld luchtverontreiniging, waterbeheer- en bescherming en bodembescherming. Deze thema’s bevatten voornamelijk beschermende bepalingen die met het oog op de gezondheid in het Europees milieurecht zijn opgenomen. Er worden onder andere maatregelen getroffen ten opzicht van het veilig drink- en zwemwater, luchtkwaliteit en het beperken van schadelijke chemische stoffen. Het gaat over vervuilingen waar gezondheidsklachten een resultaat van kunnen zijn. De grootste veroorzakers van deze vervuiling zijn voornamelijk fabrieken. Zij hebben de mogelijkheid om de bodem of het water van een naastgelegen natuurgebied te vervuilen.

Voorbeeld
In de zaak Bartlett vs DuPont heeft Bartlett een aansprakelijkheidszaak aangespannen vanwege de nierkanker die 19 jaar geleden is ontstaan. Mevrouw Bartlett werkte in de fabriek van DuPont en achteraf bleek dat DuPont een hulpstof voor het maken van teflon gebruikte die mogelijk schade aan de gezondheid van de werknemers kon veroorzaken. Naast Bartlett hadden ongeveer 3.000 anderen gezondheidsklachten. Zij werkten ook in de fabriek of woonden in de nabije omgeving. Volgens de wetenschappelijke commissie is het mogelijk dat de hulpstof gezondheidsklachten kan veroorzaken. DuPont is uiteindelijk veroordeeld voor 1,6 miljoen dollar.

Echter zijn er niet alleen milieuregels opgesteld voor fabrieken, maar ook voor de individuele persoon die bijvoorbeeld zijn afval dumpt in een beschermd natuurgebied. Om te voorkomen dat je het Europese milieubeleid niet schendt, kun je dus het beste eerst de vraag stellen: is mijn handeling schadelijk voor de gezondheid? Naast dat je het zelf zal proberen te voorkomen, zal tevens de gemeente en provincie erop toezien dat jij en daarmee je eventuele bedrijf de beschermingsmaatregels in acht neemt.

Wat is het effect van het Europees milieubeleid op decentrale overheden?

De handhaving van het Europees milieubeleid wordt voornamelijk op decentraal niveau uitgevoerd. Zij stellen vanuit het Europese milieurecht beleidskaders op, geven vergunningen uit en zien toe op de handhaving. Zij voeren (on)verwachte inspecties uit om in de gaten te houden dat er geen regels worden geschonden. In geval van een overtreding kunnen overheden de vervuiler aansprakelijk stellen. Hierbij kan er geëist worden dat de schade hersteld of gecompenseerd wordt met een eventuele schadevergoeding. Bepaalde milieuovertredingen zullen niet met het privaatrechtelijke milieurecht behandeld worden maar het milieustrafrecht.

Naast enkel de handhaving van het Europees milieubeleid zullen de decentrale overheden ook invloed uitoefenen op de vormgeving van de Europese regelgeving. Zij hebben immers een lobby in Den Haag en Brussel. Op deze manier kunnen zij hun bevindingen in de gemeenten of provincies gebruiken om de Europese regelgeving hierop aan te passen. Daarnaast spelen zij binnen de gemeenten en provincies een stimulerende rol om mensen bewust te laten worden van het milieu. Zij handelen hiermee preventie, omdat men minder snel in strijd met de Europese beleidsregels zal handelen.

Aangezien de decentrale overheid de Europese beleidsregels handhaaft, is het mogelijk dat de gemeente of provincie de eerste contactpersoon is als er een conflict is ontstaan. De gemeente komt op voor de belangen van de staat en de milieuwetgeving zoals die op Europees niveau is geregeld. Echter blijft de vraag; wie komt bij een conflict voor jouw belangen op?

Plaats direct je vraag