• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Wanprestatie

Artikel 6:74 Burgerlijk Wetboek gaat over wanprestatie.

Plaats direct je vraag

Advocaat Wanprestatie

Aansprakelijkheidsrecht – Wanprestatie

Artikel 6:74 BW luidt:

‘1. Iedere tekortkoming in de nakoming van een verbintenis verplicht de schuldenaar de schade die de schuldeiser daardoor lijdt te vergoeden, tenzij de tekortkoming de schuldenaar niet kan worden toegerekend.

2. Voor zover nakoming niet reeds blijvend onmogelijk is, vindt lid 1 slechts toepassing met inachtneming van hetgeen is bepaald in de tweede paragraaf betreffende het verzuim van de schuldenaar.’

Wanprestatie gaat dus over het (geheel) niet nakomen van een overeenkomst (een verbintenis, een contract). Of, dat kan ook, het te laat of niet adequaat nakomen van een overeenkomst. Bij wanprestatie stel je de schuldenaar in gebreke (vgl. aansprakelijk stellen). Je geeft zo gelegenheid alsnog de overeenkomst na te koen. Daarnaast kun je schade vorderen voor de ontstane vertraging of vanwege het feit dat het in geheel niet nagekomen is. Tot slot bestaat de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden en/of jouw eigen verplichtingen jegens de schuldenaar op te schorten.

Bij wanprestatie geldt, net als bij de onrechtmatige daad, dat het niet nakomen de schuldenaar moet kunnen worden toegerekend. Soms kan de overeenkomst niet worden nagekomen, maar heeft de wederpartij hieraan geen schuld. Een schadevergoeding is zo’n geval geen optie.

Ben jij partij bij een contract dat niet wordt nagekomen (contractbreuk)? En is sprake van ingebrekestelling en/of het vorderen van een schadevergoeding? Bij advocaatzoeken.nl vind je in een handomdraai de juist advocaat.

Leg direct je vraag voor aan een advocaat