• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Een geschil met de leverancier van jouw zonnepanelen? Dit moet je weten!

Een geschil met de leverancier van jouw zonnepanelen? Dit moet je weten!

Zonnepanelen zijn de bekendste vorm van duurzame, groene energie. Vrijwel in iedere woonwijk of op ieder kantoorgebouw zijn tegenwoordig zonnepanelen te vinden. De opkomst van zonnepanelen heeft positieve gevolgen voor het milieu aangezien het een duurzame manier van het opwekken van energie is. Helaas gaat de populariteit van het gebruik van zonnepanelen gepaard met een toename aan geschillen tussen leveranciers en de afnemers van zonnepanelen. Deze geschillen gaan bijvoorbeeld over een te late levering of het feit dat de zonnepanelen niet voldoen aan de verwachtingen of bepalingen uit de overeenkomst. In deze blog zal in worden gegaan op de belangrijkste oorzaken voor geschillen met de leverancier over zonnepanelen. Wat kan je in deze situaties doen en hoe kan ondersteuning of advies van een advocaat helpen?

Een geschil met de leverancier van jouw zonnepanelen? Dit moet je weten!

Plaats direct je vraag

Wat als jouw zonnepanelen niet of te laat worden geleverd?

Een probleem dat regelmatig voorkomt bij de levering van zonnepanelen is dat de levering niet plaatsvindt op het afgesproken moment of soms zelfs achterwege blijft. Juist door de toename aan de populariteit van het gebruik van zonnepanelen zijn er steeds vaker problemen met de levering. Zo zijn in het afgelopen jaar de geschillen over de levering van zonnepanelen met 95 procent gegroeid ten opzichte van 2021. Als er een probleem is met de levering is het belangrijk dat je als koper eerst de leveringsvoorwaarden goed bekijkt die je bent overeengekomen met de leverancier. In deze leveringsvoorwaarden zijn de meeste afspraken met betrekking tot de levering vastgelegd, waaronder afspraken over de levertijd en de gevolgen van een te late levering. Als dit niet het geval is en de leverancier de zonnepanelen niet levert, moet je allereerst de leverancier in gebreke stellen. Dit houdt in dat je de leverancier schriftelijk erop wijst dat de overeenkomst niet is nagekomen. Je geeft de leverancier dan een redelijke termijn om de panelen alsnog te leveren. Indien de leverancier dit niet doet, is hij in verzuim. In dat geval kan je de leverancier aansprakelijk stellen en kan je schadevergoeding ontvangen.

Vaak is de situatie meer ingewikkeld, onder andere doordat een leverancier van zonnepanelen de panelen zelf vaak ook weer moet ontvangen van een andere partij die meestal in het buitenland is gevestigd. Indien er iets misgaat bij de levering van deze derde-partij aan de leverancier is het niet (helemaal) aan de leverancier te wijten dat de panelen niet op tijd worden geleverd.

Voorbeeld
Zonnepanelen aan huis B.V. is een leverancier van zonnepanelen. Simon heeft bij dit bedrijf zonnepanelen besteld en is hierbij overeengekomen dat deze na drie weken geleverd en geïnstalleerd worden. Na 5 weken heeft Simon de zonnepanelen nog steeds niet ontvangen en het lijkt er ook niet op dat de leverancier deze op korte termijn zal leveren. Na contact met de leverancier blijkt dat hij de panelen zelf ook nog niet heeft ontvangen van een partij uit China. Er ontstaat een geschil tussen de leverancier en Simon. Wat kan Simon nu doen?

De leverancier kan in deze gevallen soms een beroep doen op overmacht, waardoor hij niet aansprakelijk is. Helaas wordt er wel schade geleden door de koper. Nu de situatie vaak ingewikkeld is, kunnen er gemakkelijk geschillen ontstaan tussen de leverancier en de koper. Lukt het niet om er samen met de leverancier uit te komen? Het kan dan handig zijn om advies te vragen bij een gespecialiseerde advocaat.

Wat als de zonnepanelen beschadigd of gebrekkig zijn bij levering?

Een ander probleem dat kan optreden met betrekking tot zonnepanelen is dat de panelen die worden geleverd gebrekkig of beschadigd zijn. In beginsel zijn dan de regels van het ‘normale’ aansprakelijkheidsrecht van toepassing. Op grond van deze regels geldt dat de leverancier van aansprakelijk kan worden gehouden voor de schade of het gebrek indien dit door hem of door zijn toedoen is veroorzaakt. In dat geval kan je als koper de schade die jij lijdt verhalen bij de leverancier. Wel is het hierbij belangrijk om na te gaan wat precies is afgesproken in de leveringsvoorwaarden in het contract. Soms zijn er namelijk bepalingen opgenomen op grond waarvan de leverancier onder zijn aansprakelijkheid uit kan komen. Daarnaast kan de leverancier ook bij gebrekkige of beschadigde producten een beroep doen overmacht.

Voorbeeld
Simon heeft op 29 april zijn zonnepanelen ontvangen van de leverancier. Op het moment dat de leverancier wil beginnen met het installeren van de panelen op het dak van het huis van Simon blijkt dat een groot deel van de panelen beschadigd is. De panelen kunnen dus niet worden gebruikt. Simon lijdt hierdoor veel schade en hij vindt dat de leverancier de kosten van nieuwe panelen moet vergoeden.

Indien de leverancier geen beroep op overmacht kan doen, is erin beginsel sprake van een wanprestatie als de panelen gebrekkig of beschadigd zijn. In dat geval kan je de leverancier in gebreke stellen en kan je mogelijk schadevergoeding vorderen. Echter, soms kan de leverancier stellen dat hij niet de schade heeft veroorzaakt, maar een andere (derde) partij, bijvoorbeeld degene die zonnepanelen aan hem hebben geleverd. Zowel in het geval dat de leverancier zich beroept op overmacht als in de situatie waarin het niet duidelijk is door wie de schade is veroorzaakt, is het te adviseren om een advocaat (binnen het energierecht) om advies te vragen. Een advocaat kan de mogelijkheden die je als koper hebt op grond van de omstandigheden en de wettelijke regels in kaart brengen en kan advies geven over welke stappen je het beste kan ondernemen. Als je er niet uitkomt, kan het bovendien soms nodig zijn om een procedure te starten bij de rechter.

Wat als je schade lijdt door de zonnepanelen of de panelen schade toebrengen aan jouw pand?

Tot slot kan het voorkomen dat de zonnepanelen niet bij de levering beschadigd zijn, maar dat je schade lijdt nadat de zonnepanelen op jouw huis of bedrijfspand zijn gevestigd. De zonnepanelen kunnen zelf beschadigd raken, maar het kan ook gebeuren dat de panelen schade aanrichten aan, bijvoorbeeld, het dak waarop ze zijn gevestigd.

Voorbeeld
De nieuwe zonnepanelen van Simon liggen inmiddels een week op het dak. Afgelopen nacht was er een hevige regenbui. Echter, het bleef niet bij deze regenbui, maar de volgende dag merkt Simon dat het in de keuken helemaal nat is; er is een lekkage. De lekkage is waarschijnlijk veroorzaakt doordat bij de installatie van de zonnepanelen schade is toegebracht aan het dak. Om de lekkage te herstellen, moet Simon hoge kosten maken. Hij wil zijn schade verhalen bij de leverancier die verantwoordelijk was voor het installeren van de zonnepanelen.

Indien je schade lijdt door de panelen en deze schade is te wijten aan de leverancier die de panelen heeft geleverd en geïnstalleerd, geldt volgens de regels van het aansprakelijkheidsrecht dat je jouw schade in principe kan verhalen op deze leverancier. Hij is hier namelijk voor aansprakelijk. Wel geldt wederom de uitzondering van overmacht of kan de leverancier zich erop beroepen dat de schade niet is veroorzaakt door de door hem verrichte installatie. Er kunnen in deze gevallen geschillen ontstaan het is daarom handig om een advocaat in te schakelen die weet of en hoe je jouw schade kan verhalen bij de leverancier.

Verder is het belangrijk om na te gaan of jouw zonnepanelen zijn verzekerd tegen schade. Indien zonnepanelen direct vastzitten aan het pand zijn zij bestanddeel geworden van het huis of bedrijfspand. In dat geval vallen ze onder de opstalverzekering die op het huis berust. Dat is voordelig. Indien er schade is aan jouw huis door regen of brand wordt dit namelijk door de opstalverzekering gedekt. Wel wordt er per situatie gekeken waardoor de schade is veroorzaakt en om wat voor soort schade het gaat.

Een geschil met de leverancier van jouw zonnepanelen? Schakel een advocaat in!

Het gebied van duurzame energie en in het bijzonder van zonnepanelen is ingewikkeld en nog sterk in ontwikkeling. Heb jij een geschil met jouw leverancier? Heb je schade geleden door beschadigde zonnepanelen of komt de leverancier de afspraken niet na? Het kan verstandig zijn om advies in te winnen van een ervaren en gespecialiseerde advocaat, nu deze precies weet welke rechten je hebt. Hierbij is het aan te raden om in een vroeg stadium een advocaat in te schakelen om te voorkomen dat er onnodig conflicten ontstaan. Heb je nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op! Advocaatzoeken kan helpen met het vinden van een geschikte (energierecht) advocaat!

Plaats direct je vraag