• 088 - 833 88 88
 • Gratis en vrijblijvende intake
 • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Het aanvragen en berekenen van een transitievergoeding na ontslag (op staande voet)

Het aanvragen en berekenen van een transitievergoeding na ontslag (op staande voet)

Het aanvragen en berekenen van een transitievergoeding na ontslag (op staande voet)

 Plaats direct je vraag

Wanneer heb je recht op een transitievergoeding

Om recht te hebben op een transitievergoeding na ontslag moet je voldoen aan een tweetal voorwaarden:

 • Je moet 2 jaar of langer in dienst zijn geweest;
 • Je mag (in beginsel*) niet zelf ontslag hebben genomen, het initiatief moet vanuit de werkgever zijn gekomen.

* Uitzondering hierop is indien je ontslag neemt, of een tijdelijke arbeidsovereenkomst niet verlengt, omdat je werkgever ernstig verwijtbaar of nalatig heeft gehandeld. In een dergelijk geval kan de kantontrechter, naast de transitievergoeding, nog een extra vergoeding toekennen.

Indien je voldoet aan de vorige twee voorwaarden is het belangrijk om na te gaan of een, of meerdere, van de volgende punten in jouw situatie van toepassing is of zijn. Je hebt namelijk geen recht op een transitievergoeding indien:

 • Je bent ontslagen omdat je de AOW-leeftijd of een andere pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt.
 • Het ontslag het gevolg is van ernstig verwijtbaar of nalatig handelen door jou.
 • Je bij het ontslag nog geen 18 jaar bent en gemiddeld minder dan 12 uur per week hebt gewerkt.
 • Je werkgever failliet is, uitstel van betaling heeft of als de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is op je werkgever.
 • In je cao een voorziening is opgenomen die gelijkwaardig is aan een transitievergoeding.
 • Je werkgever je heeft aangeboden om je tijdelijke contract te verlengen of een gelijkwaardig contract heeft aangeboden nog voordat je tijdelijke contract afliep.
 • Je een nieuw tijdelijk contract bent aangegaan voordat het tijdelijke contract afliep. Het nieuwe contract moet wel binnen 6 maanden ingaan na afloop van het vorige contract.

Het aanvragen van een transitievergoeding (UWV of kantonrechter)

Een transitievergoeding kan niet aangevraagd worden. Op het moment dat je recht hebt op een transitievergoeding is er sprake van ontslag door de werkgever via het UWV of de kantonrechter. Er wordt dan een ontslagprocedure tegen je gevoerd waarin jij verweer moet voeren. Je hebt daar een arbeidsjurist voor nodig. Wanneer het ontslag wordt goedgekeurd heb je recht op een transitievergoeding. Deze wordt dan ook toegekend door het UWV of de kantonrechter.

Het berekenen van een transitievergoeding

De transitievergoeding wordt berekend door te kijken naar de hoogte van het maandsalaris en het aantal jaren dat gewerkt is bij een werkgever. Een transitievergoeding kan maximaal €81.000 bedragen. Een uitzondering hierop is als het jaarsalaris meer dan €81.000 bedraagt. In een dergelijk geval is de maximale vergoeding gelijk aan het jaarsalaris. Onderscheid wordt gemaakt tussen een dienstverband van tien jaar of korter en een dienstverband van langer dan tien jaar.

 • Een dienstverband van korter dan tien jaar: Indien je minder dan tien jaar hebt gewerkt voor een bedrijf krijg je per gewerkt jaar een vergoeding van een derde maandsalaris.

Voorbeeld
Je hebt drie jaar gewerkt voor bedrijf X en had een maandsalaris van gemiddeld €2100. Je hebt bij ontslag dan recht op drie keer 1/3e maandsalaris. Dit is in totaal 3x700=€2100. Je hebt recht op een transitievergoeding van €2100.

 • Een dienstverband van langer dan tien jaar: Indien je meer dan tien jaar bij een bedrijf hebt gewerkt krijg je over de eerste tien jaar een vergoeding van een derde maandsalaris per gewerkt jaar. Over alle jaren na de tien jaar grens heb je recht op je een vergoeding van een half maandsalaris per gewerkt jaar.

Voorbeeld
Je hebt 14 jaar gewerkt voor bedrijf Y. Je maandsalaris bedroeg gemiddeld €2400. Over de eerste 10 jaar krijg je 1/3e maandsalaris per jaar. Dit is €800 per jaar en komt in totaal op 10x800=€8000. Over de overige 4 jaar heb je recht op een vergoeding van een halve maand à €1200. Dit is in totaal 4x1200=€4800. In totaal heb je dus recht op een transitievergoeding van 8000 + 4800 = €12800.

UITZONDERING: Ben je ten tijde van het ontslag ouder dan 50 jaar? Dan geldt er een overgangsregeling. Voor ieder jaar dat je ouder bent dan 50 jaar en langer dan tien jaar in dienst bent krijg je een vergoeding van een maand per gewerkt jaar.

Transitievergoeding in geval van ontslag via een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst

De hiervoor beschreven situaties hebben betrekking op ontslag op staande voet. Het kan echter ook voorkomen dat een werkgever in overleg met een werknemer tot ontslag van de werknemer komt. De route naar het UWV of de kantonrechter wordt dan voorkomen. In een dergelijke situatie komen de werkgever en werknemer overeen over een ontslagregeling met daarin een ontslagvergoeding of transitievergoeding. Verstandig is het om bij de vaststelling van de vaststellingsovereenkomst je te laten bijstaan door een arbeidsrechtadvocaat. Een vaststellingsovereenkomst moet namelijk voldoen aan een aantal voorwaarden en de inhoud kan verschillen per situatie.

Overige vragen over een transitievergoeding (belasting, ziekte)

Heb je nog een vraag over een transitievergoeding in een speciaal geval (bijvoorbeeld ziekte) of vraag je je af hoe het zit met het betalen van belasting na het krijgen van een transitievergoeding? Neem dan contact op met een arbeidsrechtadvocaat. Een arbeidsrechtadvocaat zal je helpen en antwoord geven op je vragen.

Leg direct je vraag voor aan een advocaat