• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Bouw en verkoop

Nederland, ook wel ‘het waterland’. Buiten ons eigen kikkerlandje denken ze dat wij als Nederlanders alles van water weten en dat we de beste methodes hebben om met water om te gaan.

Lees in de ‘methodes’ ook de kennis die Nederland heeft wat betreft de mogelijkheden om je op het water voort te bewegen. Welke soorten producten worden er gebouwd en als er iets gebouwd wordt, hoe wordt dit dan verkocht? Heb je hier een advocaat bij nodig?

Plaats opdracht

Advocaat Bouw en Verkoop

Wat voor schepen worden in Nederland gebouwd en verkocht?

Als waterland zijn er veel schepen te vinden op de binnenwateren. Denk hierbij aan de volgende schepen:

  1. Drogeladingsschepen: het vervoeren van grote ladingen van bijvoorbeeld grind.
  2. Containerschepen: het vervoeren van containers. Hiervoor moet het schip een specifieke afmeting hebben. 
  3. Beunschepen: vervoeren van zand en verontreinigde bagger. 
  4. Tankschepen: zij vervoeren in het algemeen gevaarlijke stoffen.
  5. Duwboten: zij duwen andere vaartuigen. 
  6. Ro/Ro schepen: dit zijn schepen waar bijvoorbeeld auto’s mee vervoerd worden.
  7. Rivergoingschepen: onderscheidt tussen binnenvaartschepen en enkel zeeschepen.

Al deze schepen hebben specifieke kenmerken, zodat ze hun functie op een juiste manier kunnen uitvoeren. Daarom wordt de scheepvaartbouw als een aparte afdeling beschouwd binnen de bouw. Er zijn veel regels opgesteld die gevolgd dienen te worden. Deze regels zijn binnen de scheepsbouw van belang, maar tevens ook bij de verkoop van de schepen. Deze schepen zijn niet voor een hobby en worden dus altijd verkocht binnen ondernemend Nederland. Wat zijn de gevolgen van de bouw en de verkoop? Wat als er iets misgaat of iemand komt zijn afspraken niet na?

Hoe werkt een verkoop en levering?

Een boot is net zoals een auto een goed dat je kunt verkopen en leveren zonder dat daarbij enige formaliteit vereist is. Een boot is niet hetzelfde als een schip. Schepen dienen bij een verkoop wel te voldoen aan bepaalde eisen. Het grootste verschil met de verkoop van een boot en schil is bijvoorbeeld de inschrijving in het scheepsregister. Als je een schip wilt verkopen dient dit via de notaris te worden overgedragen. Als je een akte ondertekend, zal dit wordt beschouwd als de overdracht van het schip. De koper zal dan in het register worden ingeschreven als eigenaar van schip. Aangezien een akte in de taal van de rechten wordt opgesteld is het van belang om uitleg te vragen, voordat je tekent. Dit kan een notaris zelf doen, maar mocht je meer vertrouwen hebben in een advocaat die als beroep heeft om voor jouw persoonlijke belangen op te komen, dan kun je ook altijd een advocaat een blik laten werpen op de koopakte.

De koopoverdracht zal volledig bij de notaris worden afgerond. De levering dient echter feitelijk te geschieden, dus jij dient het schip uiteindelijk aan de koper te geven. De koopprijs zal niet feitelijk plaatsvinden, maar zal ook via de notaris worden voldaan. Hiermee geeft de notaris zekerheid voor de volledige overdracht.

Teboekstelling

Het inschrijven in een register is van groot belang vanwege de volgende zaken:

1. Het biedt rechtszekerheid

Door de inschrijving blijf jij eigenaar van het schip tot dat je zelf besluit om het over te dragen door een nieuwe akte op te stellen. De registratie zorgt voor een brandmerk voor het schip dat gekoppeld is aan jouw naam. Het volgende voorbeeld maakt duidelijk wanneer de registratie zekerheid biedt:

Voorbeeld
Henry staat vroeg op om aan zijn 8 daagse reis te beginnen naar Marokko. Hij dient naar Marokko te varen om daar een vracht af te leveren en zal binnen 8 dagen terug zijn. Op het moment dat hij de haven binnenloopt, merkt hij op dat zijn schip niet op de plek ligt zoals dat hij zich kan herinneren. Hij maakt een rondje tussen alle schepen, maar zijn schip is nergens te bekennen. Henry beseft meteen dat dit niet goed is en belt te politie. Nadat hij zijn bevindingen heeft gemeld start de politie een onderzoek. Een schip is niet iets kleins dat elke dag wordt gestolen, dus de politie besluit om hun waterpolitie in te zetten. Na een aantal uur ontdekken ze een schip dat vergelijkbaar is met de omschrijving van Henry. Ze controleren het brandmerk en bekijken het scheepsregister. Hieruit blijkt dat het inderdaad het schip van Henry is dat op dat moment nog steeds op naam van Henry staat.

Stel dat het schip niet was ingeschreven, had Henry’s verhaal ook volledig verzonnen zijn. Aangezien er niets op papier stond, zou de politie zeggen dat de bezitter, dus de persoon die het schip op dat moment in zijn gebruik had, als eigenaar beschouwd zou worden. Henry zou veel moeilijker kunnen bewijzen dat hij eigenaar van het schip is. Door de registratie zal er geen twijfel zijn over het eigendom.

2. Zekerheid bij de bouw

De situatie doet zich meestal voor dat de ene persoon het geld heeft en de ander de kwaliteiten en kennis om te bouwen. Stel dat je alles vooraf hebt betaalt aan het bedrijf waaraan jij de opdracht hebt gegeven om het schip van je dromen te bouwen. Het is natuurlijk mogelijk dat het bedrijf failliet gaat. Binnen het faillissementsrecht geldt dat alles binnen de failliete boedel valt wat zich op dat moment bevindt in het bedrijf. Echter, zal het inschrijven van het schip in het scheepsregister er voor zorgen dat de curator bekend is met het feit dat het schip niet binnen de failliete boedel valt, omdat het jouw eigendom is.

3. Hypothecair voordeel

Een schip is vaak net zo duur als een huis. Het is dus ook net zo onwaarschijnlijk dat je het bedrag in een keer zult betalen, zonder lening. Je hebt dan de mogelijkheid om een persoonlijke lening af te sluiten. Hierbij is niet vereist dat jij en je schip staan ingeschreven in het scheepsregister. Mocht je wel zijn ingeschreven in het scheepsregister, dan kun je ook een lening afsluiten als scheepshypotheek. Het grootste voordeel dat hiermee zal worden gewonnen is de lage rente. Stel dat je nog een hypotheek op je huis hebt, zal een scheepshypotheek voor minder last zorgen dan een persoonlijke.

Het scheepsregister

Als je eigenaar van een schip is het niet verplicht om je in te schrijven in het scheepsregister. Echter is het wel aan te raden. Zoals we al hierboven zagen, zal er een notaris aan te pas moeten komen om een inschrijving te voldoen. Dit is niet het enige vereiste. Voor de inschrijving is een meting nodig. Deze meting is er om een juist brandmerk te maken. Dit brandmerk bestaat uit een aantal gegevens zoals het jaar van het brandmerk en het volgnummer van de verzendbrief. Daarnaast dienen er nog formulieren ingevuld te worden die bij de notaris worden ingediend. Hij of zij zal het brandmerk en de verwerking van de gegevens van de formulieren inschrijven in het register. Het brandmerk is een uniek nummer waar je het schip mee kunt identificeren. Ze het als een burgerservicenummer van het schip. Het is zijn persoonlijke nummer.

De bouw binnen scheepvaart

Het bouwen van een schip tegen een vaste prijs is geen ondernemingscontract, maar wel een koopovereenkomst. Op het moment dat je dus een schip laat bouwen mag er uiteindelijk bij de overdracht geen voorrechten op gevestigd zijn en ook geen hypotheek tenzij dat dit aan de koper gemeld wordt. Soms zal de koper zelf al bijvoorbeeld een pandrecht op het schip leggen. Dit gebeurd vaak als het om de aanbouw van een schip gaat. Stel dat enkel het casco van het schip af is en dat de bouwer failliet gaat. De hoge raad heeft nu bepaald dat dit is toegestaan om de zekerheid binnen de scheepsbouw te waarborgen.

Binnen de scheepvaartbouw geldt net als bij consumentenkoop een retentierecht voor de persoon die een opdracht heeft gegeven aan een bedrijf tot bouw van een schip. Dit betekent dat hij of zij het recht heeft om het schip gewoon te halen, omdat het eigendom al is overgaan maar enkel de levering nog niet heeft plaatsgevonden. Dit is tevens een sterk recht binnen het faillissement, omdat het eigendom al vastgesteld is en jij het daarmee uit de failliete boedel kunt halen.

De verkoop binnen scheepvaart

Na de bouw van de schepen, zal het schip ook verkocht worden. De verkoop bij schepen is vergelijkbaar met een consumentenkoop dat je het recht hebt om de koopovereenkomst te ontbinden als de verkoper in gebreken blijft.

Voorbeeld
SB B.V. ontwerpt voor Zanah een schip dat voor haar persoonlijke bedrijf van toegevoegde waarde is. Ze heeft een termijn afgesproken met SB B.V. waarin het schip geleverd zal worden. Echter is na een aantal weken nog steeds geen schip geleverd terwijl Zanah wel al de koopprijs heeft voldaan. Na een aantal keren gevraagd te hebben dat ze graag het schip geleverd krijgt of haar koopprijs terug wilt, stelt ze SB B.V. in gebreken.

Aangezien een schip vaak in de kosten loopt en daarnaast vaak wordt gebruikt binnen een bedrijfsvoering, is het voor Zanah van groot belang dat dit probleem wordt afgewikkeld. Het is raadzaam voor Zanah om vanaf het begin dat SB. B.V. niet de overeenkomst nakomt een advocaat in te schakelen.

In de praktijk blijkt dit ingewikkelder dan het op papier staat. Daarom is het vaak, om ook het probleem niet groter te maken dan het al is, van groot belang om tijdig een advocaat in te schakelen. Om te voorkomen dat er meer vertraging zal vorming binnen de bedrijfsvoering van Zanah, zal voor Zanah het ook van groot belang zijn om zo snel mogelijk het schip geleverd te krijgen.

Ben jij van plan een overeenkomst te sluiten met iemand die een schip wilt verkopen en komt hij of zij deze overeenkomst niet na? Neem dan een advocaat in de arm.

Waarom een advocaat bij de bouw en verkoop van schepen?

Ten eerste heeft een advocaat de meeste kennis over de specifieke bouw en verkoop van schepen. Het betreft hier grotere bedragen dan in andere situaties en daarnaast komt er meer bij kijken vanwege een levering die via een inschrijving in het scheepvaart register geschiedt. Gezien het feit dat er zich bijvoorbeeld bij de verkoop zaken kunnen voordoen die in de praktijk vaak moeilijk uit te werken zijn, is het een verstandige keuze om een advocaat op professionele wijze het probleem aan te pakken.

Plaats direct je vraag