• 088 - 833 88 88
 • Gratis en vrijblijvende intake
 • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Arbeidsrecht

Arbeidsrecht

Wat moet er allemaal in een arbeidsovereenkomst staan? Hoe gaat het UWV te werk? Hieronder meer informatie.

Een groot deel van alles rechten en plichten die zowel de werknemer als de werkgever hebben staat in een cao (collectieve arbeidsovereenkomst) en arbeidsovereenkomst. Er is over het arbeidsrecht veel in de wet opgenomen, maar het kan overkomen als een complex geheel. 

Wil je een vraag stellen over arbeidsrecht stellen aan één van onze advocaten? Klik dan hier! »»

Advocaat Arbeidsrecht

Arbeidsovereenkomst

Het is vervelend als er conflicten plaatsvinden tussen werknemer en werkgever. Ook hangt er vaak veel vanaf. Het is dan ook belangrijk een advocaat in te schakelen zodra je conflicten, moeilijkheden of vragen hebt.

Er zijn verschillende soorten arbeidsovereenkomsten.

 1. Arbeidsovereenkomst;
 2. Oproepovereenkomst;
 3. Uitzendovereenkomst;
 4. Freelanceovereenkomst;
 5. Etc. 

Per overeenkomst zijn andere afspraken belangrijk. Meer informatie kunt u vinden op onze pagina arbeidsovereenkomsten.

Heb ik recht op een proeftijd?

Je hebt alleen recht op een proeftijd als dit schriftelijk is vastgelegd in de arbeidsovereenkomst of de cao. Een mondelinge afspraak over een proeftijd is dus niet geldig, ook niet als de werkgever de mondelinge afspraak kan bewijzen.

 • Heb je een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (6 maanden of korter), dan is er geen proeftijd toegestaan;
 • Heb je een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (6 maanden of langer, maar korter dan 2 jaar), dan is de toegestane proeftijd maximaal 1 maand;
 • Heb je een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (2 jaar of meer), dan is de toegestane proeftijd maximaal 2 maanden;
 • Heb je een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, dan is de toegestane proeftijd maximaal 2 maanden. 

Kan ik tijdens de proeftijd ontslagen worden?

Ja, dat kan. Tijdens de proefperiode gelden weinig restricties voor de werkgever:

 • De werkgever hoeft geen opzegtermijn te hanteren tijdens de proeftijd;
 • Je kunt ontslagen worden als je ziek, arbeidsongeschikt of zwanger bent;
 • Er hoeft geen ontslagprocedure gevoerd te worden.

In twee situaties kun je bezwaar maken tegen het ontslag in de proeftijd. Dit kan bij ontslag voor aanvang van de proeftijd of bij misbruik van de proeftijd.

Voorbeeld
Isabel uit Zaandam gaat vanaf 1 september 2017 bij bedrijf X aan de slag. Ze heeft een arbeidsovereenkomst voor 1,5 jaar, dus voor bepaalde tijd. Ze heeft daarom een proefperiode van één maand. Op 29 augustus 2017 krijgt Isabel het bericht dat ze is ontslagen. Omdat haar proeftijd nog niet is begonnen op het moment dat ze is ontslagen, kan ze bezwaar maken tegen het ontslag.

Voorbeeld
Roosje uit Haarlem gaat vanaf 1 september 2021 bij Philips aan de slag. Ze heeft een arbeidsovereenkomst getekend voor bepaalde tijd, namelijk voor 1,5 jaar. Dit betekent dat ze een proeftijd heeft van maximaal 1 maand, aangezien de bepaalde tijd korter dan 2 jaar is. Ze krijgt nog voor haar startdatum, namelijk op 28 augustus, het bericht dat ze ontslagen is. Haar proeftijd is dus nog niet begonnen, wat betekent dat Roosje in bezwaar kan gaan tegen het ontslag.

Kan ik ontslag nemen tijdens de proeftijd?

Ja, je kunt op elk moment ontslag nemen. Er is geen opzegtermijn die in acht moet worden genomen en je hoeft ook geen reden op te geven.

Kan mijn proeftijd worden verlengd?

De duur van de proeftijd is afhankelijk van de duur van het contract en de cao. In principe is het niet mogelijk dat je proeftijd wordt verlengd. Er kan je wel een tweede proeftijd worden toegekend, maar dit is alleen mogelijk als je bij dezelfde werkgever ander werk of een andere functie gaan doet.

Heb ik recht op proeftijd bij wisselende werkgevers?

Een proeftijd is niet geldig als de werkgever een soort opvolger is van je vorige werkgever en jij min of meer dezelfde werkzaamheden blijft verrichten.

Voorbeeld
Babette uit Vlissingen werkt voor 7 maanden bij concern Z. Concern Z bestaat uit meerdere ondernemingen. Babette werkt in die 7 maanden bij verschillende ondernemingen binnen de concern, maar heeft steeds dezelfde functie. Is haar proeftijd geldig? Nee, omdat ze dezelfde werkzaamheden verricht en dezelfde verantwoordelijkheden heeft binnen de verschillende ondernemingen, is de proeftijd niet geldig.

Klik hier om een vraag te stellen aan één van onze advocaten. »»

Wat zijn de regels omtrent loon?

Wat is loon?

Loon is de tegenprestatie van de door jouw verrichte arbeid. Loon wordt meestal uitbetaald in geld, maar het kan ook in natura worden betaald.

Wanneer heb ik recht op loon?

Tegenover arbeid moet altijd loon staan en andersom. Deze hoofdregel heeft twee uitzonderingen: als je ziek bent of zwanger en je niet kunt werken, ontvang je wel loon. Ook ontvang je loon als je niet kunt werken door een omstandigheid die voor rekening van de werkgever komt.
Zie hier de regels omtrent betaling tijdens ziekte.

Heb ik recht op loon als ik ga staken?

Zoals hiervoor is beschreven gaat in de meeste gevallen de hoofdregel ‘geen arbeid, geen loon’ op. Ook als je meedoet aan een staking, krijg je geen loon. Het kan echter wel zo zijn dat wanneer je via de vakbond staakt, je een uitkering krijgt.

Wanneer wordt mijn loon uitbetaald?

Loon wordt meestal maandelijks of per periode van 4 weken uitbetaald. In de wet is vastgelegd dat voor het einde van volgende maand, je het loon moet hebben ontvangen.

Wat gebeurt er als ik mijn loon te laat ontvang?

Als je loon te laat ontvangt, kun je aanspraak maken op wettelijke verhoging en wettelijke rente.

Wettelijke verhoging
De wettelijke verhoging is afhankelijk van het aantal dagen dat de werkgever te laat is met het uitbetalen. Te laat betaald loon wordt verhoogd tot maximaal 50%. 

Je ontvangt je loon 3 dagen te laat = 0% per dag
Je ontvangt je loon 4 tot 8 dagen te laat = 5% per dag
Vanaf de negende dag te laat = 1% per dag

Voorbeeld
Marijke uit Vlaardingen krijgt haar loon maandelijks uitbetaald. Op de laatste dag van oktober, dient ze haar loon over oktober te ontvangen. Op 31 oktober is haar loon echter nog steeds niet binnen. Uiteindelijk ontvangt ze 8 november haar loon over oktober. Wat is de wettelijke verhoging van Marijke’s loon?

1 tot 3 november: 0% per dag
4 tot 8 november: 5% per dag, in totaal dus 5 dagen x 5% = 25%.

Ze heeft dus recht op 25% verhoging op het loon van oktober.

Mag loon worden verrekend tijdens de duur van mijn arbeidsovereenkomst?

In een specifiek aantal gevallen is het de werkgever toegestaan om loon te verrekenen. Denk aan de volgende situaties:

 • Je hebt een eigendom van de werkgever kapotgemaakt. De schadevergoeding die je moet betalen mag verrekend worden met je loon;
 • De werkgever heeft te veel loon betaald, dit mag de werkgever verrekenen.

Mag loon worden verrekend aan het einde van mijn arbeidsovereenkomst?

Bij het uitbetalen van het laatste loon mag de werkgever het volgende verrekenen.

 • Er staat nog een opeisbare vordering open;
 • Op het moment dat er een schriftelijk studiekostenbeding of studieovereenkomst is, waarin is opgenomen dat je voor het einde van je arbeidsovereenkomst de schuld moet hebben afgelost.

Hoeveel is het minimumloon?

Een werknemer van 21 jaar of ouder valt niet meer onder het minimumjeugdloon, maar heeft recht op het minimumloon. Voor kinderen van 14 jaar en jonger geldt er geen wettelijk minimumjeugdloon. In de volgende tabel zijn de brutobedragen per uur per leeftijd te zien die gelden sinds 1 juli 2021:

Leeftijd Loon per uur
15 jaar € 2,94
16 jaar € 3,39
17 jaar € 3,88
18 jaar € 4,91
19 jaar € 5,89
20 jaar € 7,85
21 jaar € 9,81

 

 

 

 

 

 

Vakantietoeslag (8%) is niet in deze bedragen opgenomen. Op het moment dat je geen volledige werkweek werkt, dan heb je recht op een evenredig deel van het minimumloon.

Voorbeeld
Koen is 21 jaar en werkt 36 uur per week. Zijn uurloon is - volgens het minimumjeugdloon €7,15 bruto. Zijn weekloon komt neer op €7,15 x 36 = €257,40 brutoloon.

Wat moet ik doen als ik te weinig loon krijg?

Het beste wat je kan doen is zo snel mogelijk met je werkgever in gesprek gaan. Mocht de werkgever geen gehoor geven aan je vraag, dan kun je een klacht indienen bij de Arbeidsinspectie.

Wat is het verschil tussen netto en brutominimumloon?

In de wet is alleen het brutominimumloon vastgelegd. Het brutominimumloon min de belastingen en premies is het nettominimumloon, dit verschilt dus per persoon.

Wat moet ik weten over solliciteren?

Zijn er gegevens die ik wel/niet moet vermelden in mijn sollicitatiebrief en op mijn CV?

In een sollicitatiebrief moet je jezelf ‘verkopen’ aan je potentiële werkgever. Het is daarbij op geen enkele manier toegestaan om zaken te vermelden of te verzwijgen die in strijd zijn met de waarheid. Als je op basis van onjuiste gegevens wordt aangenomen, loop je de kans om ontslagen te worden. Dit alles geldt ook voor je curriculum vitae (CV), denk hierbij aan je opleiding en arbeidsverleden.

Moet ik gevoelige informatie melden?

Onder gevoelige informatie valt bijvoorbeeld een strafrechtelijk verleden. In principe ben je niet verplicht om zelf melding te maken van een strafrechtelijk verleden. Je potentiële werkgever mag er wel naar vragen als daar aanleiding toe is.

Moet ik medische informatie delen met mijn potentiële werkgever?

In principe niet. Je potentiële werkgever mag tijdens het sollicitatiegesprek niet vragen naar je algemene gezondheidstoestand. Ook ben je zelf niet verplicht een aandoening of kwaal te melden, behalve als het gaat om een beperking waardoor je wordt beperkt in het uitvoeren van je functie. Ook op het moment dat je weet dat je door een (medische) omstandigheid arbeidsongeschikt bent, ben je verplicht dit te melden.

Waar mag tijdens het sollicitatiegesprek niet naar worden gevraagd?

In de NVP Sollicitatiecode staan gedragsregels waar de werkgever zich aan dient te houden tijdens een sollicitatieprocedure. In beginsel mag de potentiële werkgever je alleen vragen stellen over zaken met betrekking tot de functie die je gaat vervullen.

Voorbeeld
Tijdens het sollicitatiegesprek van Linda wordt gevraagd naar haar zwangerschap. Moet zij antwoord geven op deze vraag? Nee, de werkgever mag hier niet naar vragen en Linda is dus ook niet verplicht om te antwoorden.

Mag mijn potentiële werkgever referenties over mij inwinnen?

Alleen als je hier expliciet toestemming voor hebt gegeven, mag een potentiële werkgever referenties over je inwinnen. Wees je er dus van bewust dat wanneer je referenties (en contactgegevens) op je CV plaatst, deze mogelijk gecontacteerd kunnen worden.

Hoe werkt een assessment?

Een assessment (test) bestaat vaak uit een reeks testen, denk hierbij aan psychologische testen, simulaties en rollenspellen. De werkgever mag alleen met jouw toestemming het resultaat van je assessment ontvangen.

Wat is een verklaring omtrent gedrag (VOG)?

Een werkgever kan vragen naar een verklaring omtrent gedrag wanneer je gaat werken met bijvoorbeeld vertrouwelijke gegevens, geld, kwetsbare personen etc. De verklaring omtrent gedrag, beter bekend als bewijs van goed gedrag, kan je aanvragen bij je gemeente. Op het moment dat je geen strafbare feiten op je naam hebt staan, kom je in aanmerking voor deze verklaring. Heb je wel een strafrechtelijk verleden? Dan kan het onder bepaalde omstandigheden zo zijn dat je wel een VOG kan ontvangen.

Hoe zit het met discriminatie bij sollicitatie?

Discriminatie betekent onderscheid maken tussen mensen op grond van bijvoorbeeld religie, ras, overtuiging, seksuele geaardheid, sekse etc. Een werkgever mag bij vacatures geen onderscheid maken op grond van leeftijd en geslacht.

Hoe kan ik een klacht indienen over mijn sollicitatieprocedure?

Heb jij het idee dat er sprake is geweest van discriminatie bij jouw sollicitatieprocedure? Je kunt een klacht indienen bij verschillende organisaties afhankelijk van het onderwerp. De klacht kan gaan over de aanstellingskeuring (Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen), discriminatie (College voor Rechten van de Mens), onzorgvuldige procedure (Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling – NVP), privacy (College Bescherming Persoonsgegevens – CBP). Zorg dat je voor het indienen van een klacht hebt overlegd met een advocaat. Dit kan onnodige procedures voorkomen en voor veel efficiëntie zorgen.

Klik hier om een vraag te stellen aan één van onze advocaten»»

Wat als ik geen reactie krijg op mijn sollicitatie?

In principe zijn bedrijven niet verplicht om te reageren op een sollicitatie. Het kan zijn dat ze niet geïnteresseerd zijn, dat ze nog bezig zijn met het sollicitatieproces, dat de positie is komen te vervallen of on-hold is gezet. Bij onzekerheid is het verstandig om zelf even na te bellen of e-mailen of de sollicitatie in goede orde is ontvangen en binnen welk termijn je reactie kan verwachten.

Hoe werkt de nieuwe ontslagregeling?

Sinds 1 juli 2015 is het ontslagrecht vereenvoudigd, sneller en minder kostbaar voor werkgevers.

 • Bedrijfseconomisch ontslag en ontslag door langdurige arbeidsongeschiktheid gaat via het UWV;
 • Ontslag om andere redenen gaat via de kantonrechter. 

Zie voor meer informatie onze pagina over ontslag.

Arbeidsrecht en advocaat

Het arbeidsrecht heeft vele verschillende regels en beslaat veel onderwerpen. Het is daardoor lastig om op de hoogte zijn van je rechten en plichten en de veranderingen die daarmee gepaard zijn gegaan de afgelopen jaren. Realiseer je dat het inschakelen van een advocaat je kan helpen bij vragen en conflicten maar ook vervelende procedures kan voorkomen.

Voor meer categorieën binnen het arbeidsrecht kunt u onderstaande links raadplegen:

Heb jij een vraag over arbeidsrecht en wil je contact opnemen met één van onze advocaten? Klik dan hier. »»