• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Vakantie en verlof

Bij werken hoort natuurlijk ook vakantie en verlof. De wet geeft een minimaal aantal vakantiedagen en geeft regels over verlof. Toch kan het zo zijn dat er problemen ontstaan met betrekking tot het opnemen van vakantiedagen of het vragen van verlof.

Advocaat Vakantie en Verlof

Plaats direct je vraag

VAKANTIE

Heb ik recht op vakantiedagen?

Jazeker! Volgens de wet is het minimale aantal vakantiedagen waar je jaarlijks recht op hebt, 4x het aantal dagen dat je per week werkt. Het kan zijn dat op grond van je arbeidsovereenkomst of geldende cao je recht hebt op meer vakantiedagen, dit zijn dan bovenwettelijke vakantiedagen.

Voorbeeld
Els werkt bij bedrijf Z, ze werkt 5 dagen per week. Ze heeft dus recht op minimaal 4 x 5 = 20 vakantiedagen per jaar.

Bij een flexibel arbeidscontract wordt er gekeken naar het gemiddelde aantal uren dat je per week werkt. Je hebt dan recht op het gemiddelde aantal uur dat je per week werkt, keer 4.

Voorbeeld
Joep werkt bij bedrijf Z, hij werk 15 uur per weer. Hij heeft dus recht op minimaal 4 x 15 uur = 60 vakantie uren per jaar.

In bijzondere situaties kan het zo zijn dat je geen recht hebt op loon, maar dat je vakantiedagen wel blijven opbouwen. Dit kan bijvoorbeeld zijn als je bent geschorst, langdurig ziek bent of met zwangerschapsverlof bent.

Bouw ik vakantiedagen op als ik ziek ben?

Ja, ook als je ziek bent blijf je vakantiedagen opbouwen, het maakt hiervoor niet uit of je loon nog (gedeeltelijk) wordt doorbetaald. De opbouw van vakantiedagen tijdens het ziek zijn is wel beperkt tot de laatste zes maanden van je ziekte.

Bouw ik vakantiedagen op als ik als ik gedeeltelijk arbeidsongeschikt ben?

Je bouwt alleen vakantiedagen op over de daadwerkelijk gewerkte uren.

Voorbeeld
Jorik werkt normaal gesproken 4 dagen per week. Hij heeft recht op 4 x 4 = 16 vakantiedagen per jaar. Doordat Jorik ziek is werkt hij slechts 2 dagen per weer, tijdens deze periode bouwt hij dus 4 x 2 = 8 vakantiedagen op.

Hoeveel vakantiedagen mag ik opnemen?

De werkgever is verplicht om werknemers in staat te stellen om het minimale wettelijke aantal vakantiedagen jaarlijks ook echt te kunnen opnemen. De werkgever stelt naar aanleiding van de wensen van de werknemer, de tijdstippen, de aanvang en het einde van de vakantie vast. Je mag dus in principe zelf bepalen wanneer je vakantiedagen wil opnemen, maar dit moet wel in overleg met je werkgever.

Let op! In je arbeidsovereenkomst of cao kan een afwijkende regeling zijn opgenomen (bijvoorbeeld dat je alleen met toestemming van de werkgever vakantiedagen mag opnemen). Ook mag je werkgever je verzoek tot het opnemen van vakantiedagen weigeren als hij of zij daar gewichtige redenen voor heeft. Verstandig is om het opnemen van vakantiedagen schriftelijk te regelen, bijvoorbeeld per e-mail.

Kan ik verplicht worden om vakantiedagen op te nemen?

Nee, in principe niet. Er kan wel in de cao of arbeidsovereenkomst worden opgenomen dat er sprake is van een verplichte bedrijfsvakantie gedurende een bepaalde periode.

Kunnen mijn (wettelijke) vakantiedagen verjaren?

Als werknemer ben je verplicht om de wettelijke vakantiedagen binnen 6 maanden na opbouw op te nemen. Als je dit niet doet, dan komen je niet-gebruikte wettelijke vakantiedagen te vervallen. Als je niet de mogelijkheid hebt gehad om de vakantiedagen op te nemen, dan is de verjaringstermijn 5 jaar. Ook kan in de arbeidsovereenkomst een langere vervaltermijn worden opgenomen. Met betrekking tot de bovenwettelijke vakantiedagen geldt een verjaringstermijn van 5 jaar. Deze termijn begint te lopen aan het einde van het jaar waarin de vakantiedagen zijn opgebouwd.

Wat gebeurt er als ik ziek word tijdens de mijn vakantie?

Als je ziek wordt tijdens je vakantie, gelden deze dagen dat je ziek bent niet als vakantiedagen, maar gewoon als dagen dat je ziek bent. Meld je dus zo snel mogelijk ziek bij je werkgever.

VERLOF

Wat is kortdurend zorgverlof?

Op het moment dat je een ziek kind, zieke ouder of een zieke partner moet verzorgen kun je kortdurend zorgverlof opnemen. De verzorging moet noodzakelijk zijn, dat wil zeggen dat er niemand anders is die de verzorging op zich kan nemen. Je kunt maar één keer per jaar (12 maanden) aanspraak maken op zorgverlof. Het verlof is maximaal tweemaal de arbeidsuur per week.

Voorbeeld
Kees werkt 5 dagen per week. 2 x 5 = 10 dagen. Het kortdurend zorgverlof van Kees is dus maximaal 10 dagen.

Je hebt in het geval van kortdurend zorgverlof recht op doorbetaling van 70% van je loon (wettelijk minimumloon)

Wat is langdurend zorgverlof?

Op het moment dat je een ziek kind, zieke ouder of een zieke partner moet verzorgen kun je langdurend zorgverlof opnemen. Het moet dan gaan om een levensbedreigende ziekte. Het verlof is maximaal zes keer je arbeidsduur per week.

Voorbeeld
Mieke werkt 5 dagen per week. 6 x 5 = 30 dagen. Het langdurend zorgverlof van Mieke is dus maximaal 30 dagen.

Wat is het calamiteiten- en ander kort verzuimverlof?

Dit verlof is bedoeld om werknemers in onverwachte en/of vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden de optie te geven om verlof op te kunnen nemen, waarbij het loon wordt doorbetaald. Omstandigheden die hieronder vallen zijn:

  • Je gaat verhuizen;
  • Je moet aanwezig zijn bij een crematie of begrafenis van bloed- of aanverwanten;
  • Je moet een huisarts of specialist bezoeken;
  • Je partner staat op het punt van bevallen.

Hoe lang dit verlof duurt is niet in de wet opgenomen. Het hangt dus af van de situatie.

Hoe zit het met zwangerschaps- en bevallingsverlof?

Vanaf 6 weken voorafgaand aan de bevallingsdatum heeft elke vrouwelijke werknemer recht op zwangerschapsverlof. Bevallingsverlof gaat de dag na de bevalling in en duurt in elk geval 10 weken. Het bevallingsverlof wordt verlengd met het aantal dagen dat je zwangerschapsverlof korter duurde dan 6 weken. Het zwangerschaps- en bevallingsverlof duurt altijd minstens 16 weken.

Voorbeeld
Anne gaat 4 weken voor de bevallingsdatum met zwangerschapsverlof. Ze heeft daardoor recht op 10 + (6-4 = 2) = 12 weken bevallingsverlof.

Stel dat je eerder bevalt, dan duurt je zwangerschapsverlof korter. Dit wordt gecompenseerd door een langer bevallingsverlof. Als je te laat bevalt kan het zo zijn dat je totale verlof langer duurt dan 16 weken.

Hoeveel loon krijg ik doorbetaald tijdens mijn zwangerschaps- of bevallingsverlof?

Je krijgt in principe 100% van je loon doorbetaald. Je werkgever vraagt een zwangerschaps- en bevallingsuitkering aan bij het UWV.

Wat is kraamverlof?

​​​​​​​Als vader of partner kan je ook recht hebben op verlof na de geboorte van je kind. Dit kraamverlof wordt ook wel geboorteverlof of partnerverlof genoemd. Indien hierover niets is geregeld in je cao, heb je in principe recht op 5 werkdagen verlof die 100% uitbetaald worden. Sinds 1 juli 2020 heb je als partner ook recht op nog een aanvullende 5 weken geboorteverlof. Tijdens deze periode krijg je echter geen salaris uitbetaald, maar een uitkering van het UWV welke 70% van het maximum dagloon bedraagt.

Wat is adoptieverlof en verlof bij pleegzorg?

Sinds 1 januari 2019 heb je recht op maximaal 6 weken adoptieverlof of pleegzorgverlof. Je hebt hierop recht als je als werknemer een kind adopteert of een pleegkind in je gezin opneemt. Beide ouders hebben hier recht op, maar als er meerdere kinderen worden geadopteerd, heb je slechts eenmaal recht op het verlof. De uitkering is net zo hoog als je salaris, maar zal niet het maximumdagloon overschrijden.

Hoeveel loon krijg ik tijdens het adoptieverlof en verlof bij de pleegzorg?

Je krijgt een uitkering ter grootte van je salaris, de uitkering zal echt niet het maximumdagloon overschrijden.

Advocaat en vakantie en verlof

De wet garandeert een minimaal aantal vakantiedagen. Je bent in principe vrij om vakantiedagen op te nemen, maar de werkgever hoeft je - bij ‘gewichtige redenen’ - niet standaard vrij te geven op de dagen die jij zou willen. Als je het er niet mee eens bent, kun je altijd een advocaat naar de situatie laten kijken. Bij verlof gaat het meestal om situaties waarbij het van groot belang is dat je niet hoeft te werken (geboorte van een kind, ernstige ziekte partner), zodat je je aandacht aan de juiste dingen kan besteden. Het is begrijpelijk dat het laatste waar je op zit te wachten op dat moment, onenigheid met je werkgever is. Schakel daarom op tijd een advocaat in.

Plaats direct je vraag​​​​​​​