• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Financiële dienstverlening

In een perfecte markt hebben consumenten en bedrijven (bijvoorbeeld financiële instellingen) toegang tot dezelfde informatie en worden consumenten eerlijk behandeld.

Dit zorgt ervoor dat de consumenten de juiste keuzes kunnen maken en dat de consequenties van deze keuzes aan hun verwachtingen voldoen. Dit is helaas niet hoe het in de praktijk gaat. Consumenten hebben minder informatie dan de financiële instellingen. Daarom wordt er door een onafhankelijk orgaan toezicht gehouden op de financiële sector. 

Plaats direct je vraag

Advocaat Financiële Dienstverlening

Het toezicht op de financiële dienstverlening is geregeld in de Wet Financieel Toezicht (Wft). In de Wft staan regels over de financiële markten en het toezicht op deze markten. Het toezicht wordt gehouden door de AFM, de AFM is de gedragstoezichthouder van de financiële sector. AFM staat voor Autoriteit Financiële Markten.

Hoe weet ik of een financiële instelling een vergunning heeft om financiële diensten te verlenen?

Alle Nederlandse financiële dienstverleners moeten een vergunning voor het verlenen van financiële diensten hebben. Deze vergunning kunnen verschillen per dienst. De AFM houdt een register bij van alle vergunning, dit register kan geraadpleegd worden via de site van de AFM. De AFM houdt ook een lijst bij van onbetrouwbare instellingen.

Een vergunning wordt verleend door de AFM op het moment dat een dienstverlener voldoet aan de voorwaarden. Dienstverleners hebben een vergunning nodig als adviseren, aanbieden, bemiddelen, herverzekeren en optreden als een gevolmachtigd agent. Een financiële dienstverlener moet volgens de AFM deskundig, transparant en betrouwbaar zijn, een integere bedrijfsvoering hebben. Een dienstverlener moet de producten adviseren die bij jou passen. Dit heet het ‘know your costumer’ principe.

Wat houdt de geschiktheidstoets met betrekking tot het ‘know your costumer’ principe in?

Volgens art. 4:23 Wft moet een financiële onderneming, als het gaat om adviseren of individueel vermogen beheren van een consument of cliënt, de geschiktheidstoets toepassen. De financiële onderneming moet informatie inwinnen over de financiële positie, kennis, ervaringen, doelstelling en risicobereidheid van de cliënt of consument. De financiële onderneming zorgt ervoor dat haar advies of het beheren zo veel mogelijk is gebaseerd op de door de consument of cliënt verstrekte informatie.

Wat houdt de passendheidstoets met betrekking tot het ‘know your costumer’ principe in en ben ik verplicht informatie aan de financiële onderneming te verschaffen?

Volgens art. 4:24 Wft moet een financiële onderneming een passendheidstoets uitvoeren om te kijken of de dienst of product passen is voor de consument/cliënt. Deze toets moet worden uitgevoerd als het niet gaat om adviseren of beheren van individuele vermogen, maar om een andere dienst. De financiële onderneming zal informatie inwinnen over de kennis en ervaring van de consument, om zo tot een goed oordeel te komen. Als de financiële onderneming tot de conclusie komt dat de dienst of het product niet passend is, dan waarschuwt de financiële onderneming de consument of cliënt hiervoor. Op het moment dat jij als cliënt of consument geen informatie wil verschaffen, dan moet de financiële onderneming jou waarschuwen dat de financiële onderneming niet kan oordelen of de dienst of het product passend is. Deze toets hoeft niet altijd uitgevoerd te worden! Bijvoorbeeld op het moment dat er initiatief van de cliënt een beleggingsdienst wordt verleend met betrekking tot aandelen.

Voorbeeld
Bas wil bepaalde financiële producten kopen. Deze producten zijn niet uitgezonderd van de passendheidstoets. Een financiële onderneming biedt dit product aan. De financiële onderneming vraagt informatie over Bas’ kennis en ervaring met betrekking tot dit product. Bas reageert niet op de informatie aanvraag. De financiële onderneming waarschuwt hem dat zij niet kunnen oordelen of het financiële product passend is.

Wat kan ik doen als ik ben misleid door een prospectus?

Een prospectus is een juridisch document dat bij de uitgave van financiële producten (denk aan aandelen) moet worden uitgegeven. Een prospectus moet de informatie dus volledig en juist weergeven. Een financiële instelling wil natuurlijk de producten verkopen waar de prospectus betrekking tot heeft en dit kan ervoor zorgen er een te rooskleurig beeld wordt geschetst. Als hier sprake van is, kan er sprake zijn van een misleidende prospectus waarvoor de uitgevende instelling dan aansprakelijk is. Als jij kan aantonen dat jij op het moment dat er geen misleidende informatie was verstrekt het product niet had aangeschaft, dan laat dat zien dat je bent misleid. Je moet dus aantonen dat er foutieve en misleidende informatie in de prospectus was opgenomen en dat je hierdoor bent misleid. Een advocaat kan je helpen met het krijgen van schadevergoeding

Wat doet de AFM?

De AFM is een zelfstandig bestuursorgaan en heet taken en bevoegdheden die zijn afgebakend door de wet. De AFM houdt toezicht op het ‘gedrag’ van bedrijven in de financiële sector. Dit houdt in de processen binnen de markt geordend en transparant moeten verlopen, dat cliënten moeten worden behandeld met zorgvuldigheid en dat de verhouding tussen de partijen eerlijk is. De AFM is dus verantwoordelijk voor het gedragstoezicht op de markt. Tevens heeft de AFM de bevoegdheid om te beslissen of een financiële onderneming wordt toegelaten tot de financiële markten.

Wat doet de Nederlandsche Bank?

De Nederlandsche bank (ookwel DNB) houdt prudentieel toezicht op de financiële sector. Dit wil zeggen dat de DNB de stabiliteit van de financiële sector in de gaten houdt. Zo controleert DNB of alle partijen aan hun financiële verplichtingen kunnen voldoen. DNB en AFM werken naar aanleiding van de financiële crisis nauw samen.

Waar kan een advocaat mij bij helpen bij vragen over financiële dienstverlening?

De Wft is een complexe en omvangrijke wet. Tevens is er veel apart geregeld in besluiten en beleidsregels. Onze advocaten, gespecialiseerd op het gebied van financieel recht kunnen jou helpen bij alle vragen en onduidelijkheden.

Advocaten gespecialiseerd op het gebied van financieel recht hebben kennis en ervaring met betrekking tot toezicht op financiële dienstverleners, het verlenen van beleggingsdiensten of beleggingsfondsen, het aanvragen van vergunning bij de AFM en DNB. Ze kunnen je adviseren over financiële producten, beleggingsadvies, prospectussen en nog veel meer.

Plaats direct je vraag