• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Internationale kinderontvoering

Is uw kind jonger dan 16 jaar en ongeoorloofd meegenomen naar het buitenland? Dan kan er sprake zijn van internationale kinderontvoering.

Heb je een vermoeden dat dit staat te gebeuren en wil je weten wat je kunt doen? Of is jouw kind meegenomen zonder toestemming? Dan doe je er verstandig aan om je te laten adviseren door een advocaat gespecialiseerd in internationale kinderontvoering.

Plaats opdracht

Advocaat Internationale Kinderontvoering

Advocaat en internationale kinderontvoering

Internationale kinderontvoering is een complexe juridische materie waarbij de emoties vaak hoog oplopen. De gevolgen voor de ouders zijn vaak groot. Het is daarom van belang om je goed te laten adviseren door een gespecialiseerde advocaat. Een advocaat kan ouders van ontvoerde kinderen bijstaan en namens hen contact onderhouden met de verschillende instanties die bij internationale kinderontvoering zijn betrokken. Ook kan een advocaat ouders adviseren over de te voeren juridische procedures in Nederland en het land waar het kind naartoe is ontvoerd.

Voorbeeld
Mohammed en Nelleke wonen in Nederland en hebben samen een kind: Anna. Het gaat niet goed tussen Mohammed en Nelleke. Zij hebben regelmatig ruzie en Mohammed heeft al meerdere keren gedreigd met Anna naar Turkije te gaan. Als Mohammed samen met Anna naar Turkije gaat voor een familiebezoek komen zij niet meer terug. Nelleke is radeloos en wilt weten wat zij kan doen om haar kind terug te krijgen. Een advocaat kan Nelleke bijstaan en ervoor zorgen dat Anna zo snel mogelijk weer terug in Nederland is.

Wanneer is er sprake van internationale kinderontvoering?

Het Haags Kinderontvoeringsverdrag geeft aan wanneer sprake is van internationale kinderontvoering. Doel van dit verdrag is dat het kind zo snel mogelijk terugkeert naar het land van waaruit het ontvoerd is. Het verdrag geldt alleen voor kinderen tot 16 jaar.

Van internationale kinderontvoering is sprake indien een kind onder de 16 zonder toestemming van de gezaghebbende ouder wordt meegenomen naar een ander land. Meestal oefenen de ouders samen het gezag uit, maar ook één ouder of een ouder met iemand anders samen kan gezag over een kind uitoefenen. Van internationale kinderontvoering is ook sprake indien het meenemen van het kind in strijd is met het recht van het land waar het kind zijn gewone verblijfplaats had. De gewone verblijfplaats is de plaats waar het kind vóór zijn ontvoering zijn hoofdverblijfplaats had.

Wat kun je als ouder doen bij een dreigende kinderontvoering?

Indien je als ouder bang bent dat iemand van plan is jouw kind naar het buitenland mee te nemen zonder toestemming spelen veel factoren een rol. Niet altijd is er sprake van een reëel risico op kinderontvoering. Een advocaat kan de situatie beoordelen en je adviseren in de stappen die je kunt nemen om de kinderontvoering te voorkomen. Bovendien kunnen vaak veel problemen worden voorkomen door voor het vertrek naar het buitenland afspraken te maken tussen ouders. Als dat niet lukt kan de zaak aan de rechter worden voorgelegd.

Wat kun je doen als je kind is meegenomen naar het buitenland?

De juridische mogelijkheden bij internationale kinderontvoering zijn afhankelijk van het feit of het betreffende land een verdragsland van het Haags Kinderontvoeringsverdrag is of niet. Een verdragsland is een land dat het Haags Kinderontvoeringsverdrag heeft ondertekend. Elk verdragsland heeft een Centrale autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden (Ca). Dit is de instantie die toeziet op de naleving van het verdrag.

Indien je kind zonder toestemming is meegenomen naar het buitenland, dan dien je dit als achtergebleven ouder zo snel mogelijk te melden bij de Nederlandse Centrale autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden. De procedure die zij vervolgens volgt verschilt. Indien het kind is meegenomen naar een verdragsland, neemt de Nederlandse Ca contact op met de Ca van het land waar het kind zich bevindt. Deze buitenlandse Ca probeert de verblijfplaats van het kind te achterhalen en het kind vrijwillig terug te laten keren. Lukt dat niet, dan moet er een gerechtelijke procedure worden gestart in het land waar het kind heen is ontvoerd. Dit moet binnen één jaar na de ontvoering gebeuren. De rechter besluit op grond van het Haags Kinderontvoeringsverdrag of het kind terug moet keren naar het land van herkomst. Als de beslissing van de rechter luidt dat het kind terug moet keren, kunnen de ouders de terugkeer onderling regelen. Als dat niet lukt, kan de terugkeer geregeld worden door buitenlandse en Nederlandse Centrale autoriteit.

Indien het kind is meegenomen naar een Niet-Verdragsland is de procedure anders. Een Niet- Verdragsland heeft geen Centrale autoriteit. Indien je een melding doet bij de Nederlandse Centrale autoriteit zullen zij dit inkomende verzoek tot teruggeleiding daarom doorsturen naar het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken stuurt het verzoek door naar de Nederlandse ambassade in het land waar het kind heen ontvoert is. Er wordt dan langs diplomatieke weg naar een oplossing gezocht. Als ouder kun je ook in dit geval een gerechtelijke procedure starten. De procedure zal zich dan niet afspelen op grond van het Haags Kinderontvoeringsverdrag, maar op grond van het buitenlands geldende recht. Een advocaat gespecialiseerd in internationale kinderontvoering kan je hierin bijstaan. Het is belangrijk dat je wordt geïnformeerd over je juridische positie in het buitenland.

Naast de procedure via de Ca is het van belang om zelf contact met de ontvoerende ouder te krijgen. Op die manier kan er wellicht samen tot een oplossing worden gekomen. Bij een ontvoering naar een niet- verdragsland zijn de juridische mogelijkheden beperkt en is zelf contact leggen met de ontvoerende ouder dus van nog groter belang. Voor bemiddeling kun je eventueel hulp inroepen van een mediator. Je kunt je dan aanmelden voor een crossborder mediaton. Ook een vriend of familielid kan helpen bij de bemiddeling.

Indien er een gerechtelijke procedure moet worden gestart zullen beide ouders zich bij de rechtbank moeten laten vertegenwoordigen door een advocaat. Het is daarom van belang dat je als ouder in contact komt met een advocaat gespecialiseerd in internationale kinderontvoering. 

Denk je dat je zelf de ontvoerende ouder bent?

Voorbeeld
Miriam woont al een aantal jaar met haar man Pieter in Spanje. Nadat Miriam en Pieter een aantal keer ruzie hebben gehad, is Miriam het zat. Zij besluit met hun zoontje Rick terug naar Nederland te gaan, zonder dat Pieter daar iets van weet. Als Pieter erachter komt dat zijn vrouw en zoon terug zijn naar Nederland, is hij woedend. Hij vraagt zich wat hij kan doen en of hier sprake is van kinderontvoering.

Als ouder heb je het misschien niet gelijk door, maar in bovenstaande situatie is er inderdaad sprake van internationale kinderontvoering. De achterblijvende ouder, in dit geval Pieter, kan een beroep doen op het Haags Kinderontvoeringsverdrag en terugkeer van het kind eisen. Soms is het echter niet in het belang van het kind om terug te keren naar het land waaruit het ontvoerd is. Een advocaat kan zowel achterblijvende ouder als ontvoerende ouder bijstaan in het proces en contact onderhouden met alle betrokken instanties, zoals de Centrale autoriteit.

Het is volgens nationale en internationale wetgeving niet toegestaan om het kind zelf terug te ontvoeren. Dit kan ernstige juridische gevolgen voor jou als ouder hebben en is bovendien vaak niet in het belang van het kind.

Plaats direct je vraag