• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Beëindiging ouderlijk gezag

Een gezagsbeëindigende maatregel is de meest ingrijpende kinderbeschermingsmaatregel waar je mee te maken kan krijgen. Ben je het niet eens met deze maatregel? Schakel dan een jeugdrechtadvocaat in.

Plaats opdracht

Advocaat Beëindiging Ouderlijk Gezag

Een gezagsbeëindigende maatregel wordt uitgesproken indien je jouw kind niet goed behandeld. Bij opvoedproblemen krijg je eerst te maken met jeugdhulp vanuit de gemeente.

Indien de ouders en het kind deze hulp niet accepteren of de hulp niet voldoende is, dan schakelt de instelling voor jeugdhulp de Raad voor de Kinderbescherming in. De Raad voor de Kinderbescherming zal dan onderzoeken of de ontwikkeling van het kind ernstig in gevaar is. Is dat het geval, dan kan de Raad een verzoek bij de kinderrechter doen tot beëindiging van het gezag. Ben je het niet eens met deze maatregel? Schakel dan een jeugdrechtadvocaat in.

Advocaat en beëindiging ouderlijk gezag

Dreigt jouw gezag beëindigt te worden door de Raad voor de Kinderbescherming? Of ben je bang dat een andere ouder probeert jouw gezag te beëindigen? De maatregel tot beëindiging van het gezag zorgt er voor dat je als ouders geen beslissende rol meer kunt spelen in het leven van jouw kinderen. Indien de kinderrechter besluit om een gezagsbeeindigende maatregel toe te passen is dat voor ouders vaak onbegrijpelijk. Ook als ouder moet je iemand in vertrouwen kunnen nemen. Deze jeugdrechtadvocaat kan advies geven, verweer voeren en contact onderhouden met de betrokken instanties.

Wanneer wordt mijn ouderlijk gezag beëindigd?

In Nederland staan alle minderjarigen onder gezag. Dit betekent dat zij bepaalde officiële handelingen niet zelfstandig mogen verrichten, zoals een handtekening zetten. Meestal oefenen de ouders samen het gezag uit. Maar ook 1 ouder of een ouder met iemand anders samen of een voogd kan gezag over een kind uitoefenen. Ben je getrouwd of heb je een geregistreerd partnerschap? Dan heb je automatisch gezag over jouw kinderen. Ook na een scheiding blijven beide ouders belast met het gezag. Beide ouders blijven verantwoordelijk voor de opvoeding en verzorging van hun kind. Ben je niet getrouwd? Dan geldt in beginsel dat de moeder het gezag heeft. De vader kan gezag krijgen door zich met toestemming van de moeder te laten erkennen.

Het gezag eindigt automatisch als het kind 18 jaar wordt. Ook de rechter kan het gezag beëindigen. Indien er een gezagsbeëindigende maatregel wordt toegepast hebben de ouders officieel niks meer over het kind te zeggen. Dit gebeurt alleen als er sprake is van een ernstig bedreigende situatie voor de welzijn van het kind. Beëindiging van het ouderlijk gezag is de meest vergaande kinderbeschermingsmaatregel die er is. Meestal gebeurt dit pas als het kind al enige tijd onder toezicht is gesteld of uit huis is geplaatst. De kinderrechter beslist of het gezag van de ouders wordt beëindigd. De kinderrechter kan het gezag van de ouders beëindigen wanneer:

  • De ontwikkeling van een kind ernstig bedreigd wordt.
  • Ouders niet binnen een afzienbare tijd weer in staat zijn hun kind zelfstandig op te voeden en te verzorgen.
  • Ouders het gezag misbruiken.

Voor 1 januari 2015 kon de rechter kiezen voor ontheffing of ontzetting uit het ouderlijk gezag. Deze maatregelen zijn opgegaan in één gezagsbeëindigende maatregel.

Wat gebeurt er als mijn gezag wordt beëindigd?

Als het gezag van de ouders wordt beëindigd, dan heb je als ouders officieel niks meer over jouw kind te zeggen. Een jeugdinstelling of pleegouder krijgt het gezag over jouw kind. Zij oefenen dan voogdij over het kind uit. Voogdij is het gezag dat wordt uitgeoefend door iemand anders dan de ouders van het kind. Het kind zal opgevoed worden in een pleeggezin of instelling. De voogd zal je wel zo veel mogelijk bij het kind moeten betrekken.

Wie kan de rechter verzoeken om een gezagsbeëindigende maatregel?

Een verzoek tot beëindiging van het ouderlijk gezag kan worden gedaan door de Raad voor de Kinderbescherming, het Openbaar Ministerie, ouders of anderen die het kind als deel van hun gezin opvoeden.

Ook als ouder zijnde kun je dus een gezagsbëeindigende maatregel aanvragen bij de kinderrechter. Je vraagt dan om het gezamenlijk gezag te eindigen en het gezag aan jou toe te kennen. Dit kan noodzakelijk zijn indien je als ouders vaak ruzie hebt en er geen uitzicht is op verbetering. De rechter zal het verzoek alleen bij hoge uitzondering inwilligen als dat in het belang van uw kind echt nodig is. Nadat het gezamenlijk gezag stopt, blijft de andere ouder onderhoudsplichtig.

Voorbeeld
Een vader vertrekt naar het buitenland en is niet meer te bereiken door de moeder. De moeder kan daarom geen belangrijke beslissingen meer nemen over het kind, omdat ook de handtekening van de vader daarvoor nodig is. In dit geval is het niet in het belang van het kind indien het gezamenlijk gezag blijft voortbestaan

Hoelang duurt de gezagsbeëindigende maatregel?

Een gezagsbeëindigende maatregel duurt tot het kind 18 jaar is. Ouders kunnen ook voor deze tijd aan de kinderrechter vragen om hen het gezag over hun kind(eren) terug te geven. Een jeugdrechtadvocaat kan je hierbij bijstaan.

Wat zijn mijn rechten?

Bij een beëindiging van het gezag krijgt jeugdzorginstelling of pleegouder het gezag over het kind. Zij oefent voogdij uit over het kind. Als ouder heb je dan officieel niks meer over beslissingen betreffende jouw kind te zeggen. De voogd moet jou we zo veel mogelijk bij het kind en de beslissingen betrekken.

Tijdens een zitting kun je als ouder verweer voeren. Voordat de kinderrechter een beslissing neemt, moet hij namelijk de mening van de ouders horen. Een advocaat kan je hierbij helpen. Indien het kind ouder is dan 12 jaar moet de rechter ook het kind horen, dit heet ook wel een kindgesprek of kinderverhoor. Kinderen kunnen ook zelf een gesprek met de kinderrechter vragen wanneer voor hen een verzoek tot beëindiging van het gezag van de ouders wordt aangevraagd.

Indien je het niet eens bent met de beslissing van de rechter, kun je binnen drie maanden na de uitspraak nog in hoger beroep of cassatie. Hiervoor moet je de hulp van een advocaat inschakelen. Tot dat er een nieuwe uitspraak is, blijft de eerste uitspraak echter geldig. Kinderen kunnen niet zelf in hoger beroep gaan. Dat moet hun wettelijke vertegenwoordiger, ofwel degene die op dat moment het gezag over het kind heeft, doen. Als die wettelijke vertegenwoordiger dat niet wil, kunnen kinderen bij de kantonrechter vragen om een bijzondere curator te benoemen die voor hen in hoger beroep kan gaan.

Plaats opdracht