• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Adoptie

Voordat je een kind kan adopteren uit het binnenland of buitenland zul je aan een aantal voorwaarden moeten voldoen.

Wil je meer informatie over adoptie en de procedure die daarbij hoort? Of wil je weten wanneer je een advocaat nodig hebt? Hieronder meer informatie.

Plaats direct je vraag

Advocaat Adoptie

Advocaat en adoptie

Voor toekomstige ouders die graag een kindje willen adopteren is de adoptieprocedure vaak een emotioneel en ingrijpend proces. Een adoptie moet volgens de Nederlandse wet voldoen aan strenge voorwaarden. Bij buitenlandse adoptie speelt bovendien nog andere wetgeving mee, zoals het Haags Adoptieverdrag en wetgeving uit het land waar het kind vandaan komt. Hierdoor is de adoptieprocedure een ingewikkelde procedure. Het adoptierecht is een zeer gespecialiseerd rechtsgebied. Het is daarom van belang om in contact te komen met een advocaat gespecialiseerd in jeugdrecht en dan vooral adoptierecht die op de hoogte is van de te doorlopen procedure en instanties die daarbij betrokken zijn. Krijg je geen toestemming voor adoptie van de betrokken instanties? Of heb je een kindje kunnen adopteren, maar wordt jouw kindje bij aankomst in Nederland niet erkend? In de praktijk komen zulke situaties regelmatig voor. Een advocaat kan je helpen om de adoptieprocedure toch  goed te doorlopen.

Voorbeeld
Lianne is 45 jaar en woont alleen in Utrecht. Ze wil dolgraag een kindje, maar heeft geen partner. Lianne start daarom een adoptieprocedure. Ze krijgt toestemming van Stichting Adoptievoorzieningen, maar na het onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming wordt door het Ministerie van Veiligheid en Justitie geen beginseltoestemming verleend. Lianne zou niet aan de voorwaarden voldoen. Zij is het hier niet mee eens en wil in bezwaar en zo nodig in beroep. Ze schakelt een advocaat in die haar hierbij kan bijstaan.

Hoe verloopt de adoptieprocedure?

De adoptieprocedure begint met het krijgen van de zogenaamde beginseltoestemming. De (toekomstige) ouders zullen allereerst toestemming voor adoptie moeten vragen aan de Stichting Adoptievoorzieningen. Voordat er toestemming wordt verleend, wordt er door de Stichting Adoptievoorzieningen getoetst of de toekomstige ouders voldoen aan de voorwaarden uit de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie. De toekomstige ouders mogen bijvoorbeeld niet ouder zijn dan 45 jaar. Indien je als toekomstige ouders voldoet aan de voorwaarden dan word je toegelaten tot de adoptieprocedure. Je bent dan aspirant adoptie- ouder.

Als aspirant adoptie-ouder moet je zes informatiebijeenkomsten van Stichting Adoptievoorzieningen bijwonen. Zo word je voorbereid op onderwerpen die in (toekomstige) adoptiegezinnen van belang kunnen zijn.

Naast het bijwonen van deze bijeenkomsten zal er een gezinsonderzoek worden gestart door de Raad van de Kinderbescherming. De Raad voor de Kinderbescherming onderzoekt of de ouders geschikt zijn om een kind te adopteren en of het kind straks in een veilige en stabiele omgeving terecht komt. Dit onderzoek bestaat uit een aantal gesprekken. Hierin wordt vaak besproken wat de redenen zijn voor adoptie, de persoonlijke achtergrond van de toekomstige ouders, de gezinssituatie, het medisch verleden enzovoort. De uitkomst van dit onderzoek wordt met de ouders besproken en kan later in de procedure gebruikt worden om te bepalen of een kind daar geplaatst kan worden. Indien feiten in het rapport niet kloppen dan kan dit op verzoek van de ouder worden aangepast.

Aan de hand van het onderzoek zal de Raad voor de Kinderbescherming het Ministerie van Veiligheid en Justitie adviseren. De Centrale autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden van het ministerie van Veiligheid en Justitie zal uiteindelijk beslissen of de toekomstige ouders de beginseltoestemming krijgen. De beginseltoestemming is vier jaar geldig. Eventueel kan het met vier jaar worden verlengd. De beginseltoestemming is geen garantie dat je daadwerkelijk een kind kan adopteren. Dit is afhankelijk van het voorstel van de zogenaamde vergunninghouders.

Een organisatie die van het Ministerie van Veiligheid en Justitie een vergunning heeft gekregen om adopties te begeleiden, zal zoeken naar de meest geschikte ouders voor een kind dat voor adoptie in aanmerking komt. Dit wordt de bemiddelingsfase genoemd. Als deze vergunninghouder van mening is dat er een goede match is tussen de aspirant-ouders en het kind, dan kan het kind aan de ouders voorgesteld worden. De toekomstige ouders krijgen hierna de bedenktijd die zij nodig hebben voor zij besluiten of zij het kind al dan niet adopteren.

Indien de toekomstige ouders het kind willen adopteren, wordt nogmaals gecontroleerd of de ouders aan alle voorwaarden voldoen. Hierna kunnen de toekomstige ouders het kind gaan halen. Indien het land waar het kind vandaan komt is aangesloten bij het Haags Adoptieverdrag, wordt de buitenlandse adoptie uitspraak automatisch erkend. Het kind krijgt dan direct de Nederlandse autoriteit. Indien het kind wordt geadopteerd uit een land dat niet is aangesloten bij het Haags Adoptieverdrag, zal er een machtiging tot voorlopig verblijf afgegeven moeten worden.

Waar moet ik rekening mee houden bij een buitenlandse adoptie?

Indien het kind dat voor adoptie in aanmerking komt afkomstig is uit Nederland of een land dat is aangesloten bij het Haags Adoptieverdrag, zal de adoptie direct erkend worden door de Nederlandse ambassade. Het kind heeft dan de Nederlandse nationaliteit.

Buitenlandse adopties kunnen ingewikkeld zijn indien het kind niet komt uit een land dat is aangesloten bij het Haags Adoptieverdrag. De adoptie kan dan niet erkend worden door de Nederlandse Ambassade. Er zal dan een andere actie ondernomen moeten worden, namelijk adoptie naar Nederlands recht. Daar komen de ouders vaak pas achter nadat de adoptieprocedure doorlopen is en het kind in het Nederlandse gezin is opgenomen. De ouders hebben de Nederlandse nationaliteit, maar hun kind krijgt niet automatisch een Nederlands paspoort. Het kan dan nodig zijn om een gerechtelijke procedure te beginnen. Er zal een adoptie naar Nederlands recht aangevraagd moeten worden. Pas dan hebben de ouders het gezag over het kind. Een gespecialiseerde advocaat kan je hierbij helpen.

Voorbeeld
Niko en Ellie zijn een getrouwd stel die wonen in Nederland. Ellie kan geen kinderen krijgen. Zodra Niko en Ellie de beginseltoestemming hebben gekregen, willen zij een kind adopteren uit Ethiopië. De kennismaking gaat goed en zij halen het kindje op uit Ethiopië. Terug in Nederland blijkt dat het kindje geen Nederlands paspoort krijgt. Zij moeten een advocaat inschakelen om erkenning te krijgen.

Er kan sprake zijn van een zwakke of sterke adoptie. Bij een zwakke adoptie gaan de rechten en verplichtingen van de ouders wel over op het kind, maar de familierechtelijke betrekkingen met de biologische ouders worden niet volledig verbroken. Bij een sterke adoptie gebeurt dat wel. Een zwakke adoptie kan volgens de Nederlandse wet omgezet worden in een sterke adoptie. Eén van de voorwaarden is echter dat het kind zijn gewone verblijfplaats heeft in Nederland. Bij expats die tijdelijk in het buitenland verblijven, kan dit problemen veroorzaken. Adopties die in Nederland worden uitgesproken zijn altijd sterke adopties. Een buitengerechtelijke adoptie kan zwak of sterk zijn. Een advocaat gespecialiseerd in het adoptierecht kan een gerechtelijke procedure starten om ervoor te zorgen dat jouw adoptie een sterke adoptie wordt.

Wat moet er nog gebeuren als mijn kind in Nederland aankomt?

Als het geadopteerde kind in Nederland aankomt, is de procedure nog niet voorbij. Het kind moet aangemeld worden bij verschillende officiële instanties. Welke precies, is afhankelijk van het land waaruit geadopteerd is en de rechtsgeldigheid van de uitgesproken adoptie.

Als het kind is geadopteerd uit een land dat is aangesloten bij het Haagse Adoptieverdrag, dan moet het kind binnen vijf dagen na de aankomst aangemeld worden bij de afdeling Bevolking van de gemeente waar de je woont. Adopties uitgesproken in een land dat aangesloten is bij het Haags Adoptieverdrag, worden in Nederland automatisch erkend.

Indien het kind geadopteerd wordt uit een land dat geen partij is bij het Haags Adoptieverdrag, dan moet de adoptie nog erkend worden door de Nederlandse autoriteiten. Voor het starten van een procedure tot erkenning heb je een advocaat nodig. Meestal is dit een formaliteit. In de Wet Conflictenrecht Adoptie is vastgelegd aan welke voorwaarden voldaan moet worden om tot erkenning over te kunnen gaan. Als sprake is van een zwakke adoptie of een adoptie uit een land dat geen partij is bij het Haags Adoptieverdrag, komt het kind dus niet automatisch met de Nederlandse nationaliteit binnen. Het kind moet binnen drie dagen aangemeld worden bij de korpschef. Hiernaast moet een aanvraag worden ingediend voor een verblijfvergunning. Indien het kind komt uit een land dat geen partij is bij het Haags Adoptieverdrag, dan moet teven bij de rechter het gezag over het kind worden aangevraagd. Ook hiervoor heb je een advocaat nodig.

Wanneer kom ik in aanmerking voor adoptie?

Wil je een kind adopteren? Dan moet je voldoen aan een aantal voorwaarden:

  • Je mag niet ouder zijn dan 45 jaar. In uitzonderlijke omstandigheden kan deze leeftijdsgrens worden opgerekt naar 46 jaar of ouder. Vanaf 42 jaar worden er aanvullende eisen gesteld. Zo komt een aanvrager van 42 jaar en ouder alleen in aanmerking voor adoptie van kinderen die op het moment van voorstel twee jaar of ouder zijn. Bij gehuwden telt de leeftijd van de oudste partner. Indien je partner niet aan de leeftijdseis voldoet, dan kun je nog wel een individuele aanvraag doen. 
  • Je gezondheid moet in orde zijn. Je zal je dus, eventueel samen met je partner, medisch moeten laten keuren. 
  • Je justitieel verleden mag geen bezwaar opleveren voor adoptie. Je zal dus toestemming moeten geven voor inzage in het Justitieel Documentatieregister (JDR). 
  • Je moet bereid zijn om het kind alle noodzakelijke medische behandelingen te geven, zoals de in Nederland gangbare vaccinaties en het toedienen van bloedtransfusies. 
  • Je staat garant voor alle kosten die de verzorging van het kind met zich meebrengt. 
  • Je moet in Nederland wonen.

Zijn jij en jouw partner van gelijk geslacht? Ook dan kom je gewoon in aanmerking van adoptie. Bij adoptie van een kind uit het buitenland is voorwaarde echter wel dat het land een kind beschikbaar stelt voor paren van hetzelfde geslacht. Hetzelfde geldt voor eenouder- adoptie. Veel landen geven de voorkeur aan getrouwde stellen. Dit kan de adoptieprocedure voor alleenstaanden of paren van hetzelfde geslacht vermoeilijken.

Kan ik ook alleen adopteren?

Iedereen kan een adoptieprocedure starten. Samen een kind adopteren, kan alleen als je gehuwd bent. In alle andere gevallen dien je een alleenaanvraag te doen. Dit wordt ook wel een éénouder-adoptie genoemd. De partner die het kind ook opvoedt, kan dan eventueel later partneradoptie aanvragen. Er is dan sprake van stiefouderadoptie. Ook indien je wel gehuwd bent, maar één van de twee niet aan de leeftijdseis voldoet kan je een alleenaanvraag doen.

Wat gebeurt er als ik zwanger word tijdens de adoptieprocedure?

Als je zwanger wordt tijdens de adoptieprocedure, dan zal de procedure tijdelijk worden stopgezet. Dit is verplicht. Een zwangerschap dien je dan ook te melden bij de Stichting Adoptievoorzieningen en de organisatie die het onderdeel van de adoptieprocedure uitvoert op dat moment, zoals de Raad voor de Kinderbescherming of de vergunninghouder.

Hoelang duurt een adoptie procedure?

De totale doorlooptijd van de adoptieprocedure is twee tot vijf jaar. Het duurt ongeveer twee jaar tot de afgifte van de beginseltoestemming. De wachttijd vanaf de aanmelding bij de vergunninghouder is moeilijk te voorspellen. Dit is namelijk afhankelijk van de wensen van de ouders en voorstellen uit het land van herkomst. Over het algemeen is de wachttijd voor jongere kinderen langer dan de wachttijd bij oudere kinderen en kinderen die speciale verzorging nodig hebben.

Wat kost het adopteren van een kind?

Het adopteren van een kind is niet gratis. De hoogte van de kosten hangt af van het land waar het kind vandaan komt en de vergunninghouder/bemiddelingsbureau die je benadert. De bemiddelingskosten kunnen variëren tussen ongeveer 7.500 euro en 35.000 euro. Hiernaast zijn er bijvoorbeeld nog de kosten van de voorlichting die wordt gegeven door de Stichting Adoptievoorzieningen (1.595 euro) en een verblijfsvergunning (950 euro) voor het kind. De kosten die te maken hebben met de adoptie kunnen wel als buitengewone lasten afgetrokken worden van de inkomstenbelasting in het jaar waarin de kosten zijn gemaakt.

Wat kan ik doen als ik geen beginseltoestemming krijg?

Indien je geen beginseltoestemming krijgt van het Ministerie van Veiligheid en Justitie dan kun je bezwaar maken. Dit kan binnen zes weken nadat de afwijzing is verzonden.

Indien je bezwaar hebt gemaakt, dan legt het Ministerie van Veiligheid en Justitie het bezwaarschrift voor aan de Raad voor de Straftoepassing en Jeugdbescherming. Hier kun je als toekomstige ouders het bezwaar toelichten. Indien ook het bezwaar wordt afgewezen, dan kun je binnen zes weken in beroep gaan bij de rechtbank.

Een advocaat gespecialiseerd in de adoptieprocedure kan je bijstaan bij het bezwaar of beroep. Een advocaat kent de procedure en kan zorgen voor de snelste of beste oplossing.

Leg direct je vraag voor aan een advocaat