• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Passend onderwijs

Heb je een conflict met een school over de ondersteuning van jouw kind? En dreigt jouw kind daardoor niet toegelaten of verwijderd te worden? Hieronder meer informatie

Plaats direct je vraag

Advocaat Passend Onderwijs

Passend onderwijs en advocaat

In 2014 is de Wet passend onderwijs in werking getreden. Op grond van deze wet moeten alle kinderen een plek op een school krijgen die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. Dit geldt ook indien zij een beperking hebben of extra ondersteuning nodig hebben. Indien een school niet de ondersteuning kan bieden die het kind nodig heeft, dan moeten zij zorgen dat het kind elders passend onderwijs krijgt. Leerlingen moeten op een passende plek in het onderwijs terecht komen. Scholen hebben hierin altijd een zorgplicht, maar blijken hier in de praktijk niet altijd aan te (kunnen) voldoen.

Heeft jouw kind een ondersteuningsbehoefte, maar biedt de school niet voldoende ondersteuning? Of wordt er niet gezorgd voor een vervangende school en zit jouw kind daardoor thuis? Onderneem dan altijd actie en schakel een advocaat in die gespecialiseerd is in het onderwijsrecht. Het is belangrijk dat jouw kind zo snel mogelijk weer het onderwijs krijgt waar hij of zij recht op heeft. Een juridisch geschil met een onderwijsinstelling kan daarom het beste worden voorkomen. Tegelijkertijd is het belangrijk dat jouw kind krijgt waar hij of zij recht op heeft. Een advocaat kent de relevante wet- en regelgeving en de te bewandelen procedurele wegen. Hij of zij kan contact onderhouden met de school en andere instanties, je voorzien van juridisch advies en bijstand verlenen indien het aankomt op een gerechtelijke procedure.

Benieuwd welke kosten er verbonden zijn aan het inschakelen van een advocaat? Afhankelijk van jouw vermogen en inkomen kun je in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Dit wordt ook wel toevoeging genoemd. De kosten van een advocaat kunnen hierdoor beperkt blijven.

Hoe ver reikt de zorgplicht van scholen onder de Wet passend onderwijs?

Volgens de Wet passend onderwijs hebben scholen een zorgplicht. Dit houdt in dat de school er in beginsel alles aan moet doen om het kind de ondersteuning te bieden die het nodig heeft. Als het bieden van die ondersteuning in redelijkheid niet van de school kan worden gevergd, moet er gezocht worden naar een andere reguliere school. De school is verantwoordelijk voor het vinden van een andere school die de leerling wilt toelaten. Scholen zijn niet verplicht om elke leerling toe te laten. Meer informatie hierover is te vinden onder toelating en verwijdering. Indien geen reguliere school gevonden kan worden die de benodigde ondersteuning kan geven en de leerling wilt toelaten, kan een aanvraag worden gedaan bij een school voor speciaal onderwijs.

De zorgplicht houdt dus in dat de school:

  • Vóór verwijdering van een leerling met een ondersteuningsbehoefte deugdelijk onderzoek moet verrichten naar het ontwikkelingsperspectief van de leerling;
  • Vóór verwijdering van een leerling met een ondersteuningsbehoefte na moet gaan welke begeleidingsmogelijkheden voor de school resteren;
  • Indien eigen ondersteuning niet mogelijk is, een andere school bereid moet vinden de leerling toe te laten. De school moet in overleg met de ouders tot passend onderwijs komen. 

Waar kun je terecht indien je een geschil hebt met een school omtrent passend onderwijs?

Ben je in conflict met een school over de ondersteuning van jouw kind? En voldoet de school niet aan zijn zorgplicht Dan kan er allereerst een procedure bij de Geschillencommissie Passend Onderwijs worden gestart. Een procedure bij de Geschillencommissie gaat sneller en is laagdrempeliger dan een gerechtelijke procedure. De procedure is gratis en een klacht wordt over het algemeen binnen tien weken behandeld. De bijstand van een advocaat is in deze procedure niet verplicht. Juridische bijstand kan echter wel het verschil maken. Het inschakelen van een advocaat is daarom vaak wel verstandig. Het advies van de geschillencommissie is niet bindend. Dit betekent dat zowel de ouders als de school niet gebonden zijn aan de uitspraak. In een later te volgen gerechtelijke procedure kan het advies van de geschillencommissie echter wel door de rechter worden gebruikt.

Voorbeeld
Sylvia is 15 jaar en volgt HAVO onderwijs. Sylvia heeft dyslexie en kan daardoor moeilijk meekomen. Er zijn meerdere gesprekken geweest tussen de school en de ouders van Sylvia, waarin de school liet doorschemeren dat het misschien beter zou zijn voor Sylvia om naar een school te gaan waar ze MAVO onderwijs bieden. De ouders van Sylvia denken dat Sylvia met extra ondersteuning echter goed zal kunnen meekomen. De school wilt of kan de extra ondersteuning echter niet bieden. Zij dienen een klacht in bij de Geschillencommissie Passend Onderwijs.

Loopt de procedure bij de Geschillencommissie Passend Onderwijs op niks uit? Dan staat altijd nog een procedure bij de rechter open. Een advocaat kan bepalen of er een gerechtelijke procedure gestart kan worden en wat jouw kansen zijn. Bij het indienen van het beroepschrift is bovendien belangrijk dat de juiste gronden worden opgenomen en dat het beroepschrift bij de juiste rechter wordt ingediend. Heb je een geschil met een openbare school? Dan kun je naar de bestuursrechter. Is het een school voor bijzonder onderwijs(zoals een school met een bepaalde godsdienstige richting)? Dan kun je naar de civiele rechter. Bij de civiele rechter ben je verplicht om een advocaat in de arm te nemen. Toch is het inschakelen van een advocaat ook in het bestuursrecht aan te raden. Er hangt immers voor de leerling vaak veel af van de uitkomst van de procedure.

Voorbeeld
De Geschillencommissie Passend onderwijs oordeelt dat Sylvia uit het vorige voorbeeld inderdaad extra ondersteuning behoort te krijgen van de school, zodat zij op de school kan blijven. Na de uitspraak wordt echter nog steeds niet de benodigde ondersteuning aan Sylvia geboden. De ouders van Sylvia besluiten daarom naar de bestuursrechter te gaan. Zij schakelen de hulp van een advocaat in, zodat de juiste gronden worden aangevoerd en het beroepschrift op tijd wordt ingediend.

Waar kun je terecht indien jouw kind wordt gediscrimineerd vanwege een beperking?

Heeft jouw kind een beperking en vermoed je dat er sprake is van discriminatie? Dan kun je dit voorleggen aan het College voor de Rechten van de Mens. Discriminatie op grond van een handicap of chronische ziekte bij toegang tot onderwijs is verboden. Dit geldt voor zowel een fysieke, psychische als verstandelijke beperking. Dit is geregeld in de Wet gelijke behandeling. Scholen zijn niet altijd verplicht om leerlingen met een beperking toe te laten. De leerling zal wel aan de vereisten voor toelating moeten voldoen en zal een voldoende niveau moeten hebben om de lesstof op te kunnen nemen. Soms kan van de school verlangd worden dat zij de leerling extra ondersteuning bieden of dat er een aanpassing wordt gedaan. Een aanpassing kan bijvoorbeeld zijn dat er een rustige werkplek wordt gecreëerd voor een leerling met ADHD. Of dat er een lift wordt geplaatst voor een leerling in een rolstoel. De aanpassing moet wel proportioneel zijn gelet op de belasting voor de school en mag de veiligheid en gezondheid van de leerlingen niet in gevaar brengen.

Voorbeeld
Hanneke is, nadat zij door een auto is aangereden, in een rolstoel terecht gekomen. Op de school van Hanneke zijn veel trappen, hetgeen het voor haar lastig maakt om bij de leslokalen te komen. De school is van mening dat Hanneke beter naar een andere school kan gaan. Hanneke en haar ouders zijn het hier totaal niet mee eens, omdat Hanneke enkel fysiek beperkt is. Hanneke kan nog goed meekomen met het niveau en wilt graag op haar oude school blijven. Hanneke en haar ouders zijn van mening dat er sprake is van discriminatie en melden dit bij het College voor de Rechten van de Mens.

Een uitspraak van het College voor de Rechten van de Mens is niet bindend, maar wordt over het algemeen wel opgevolgd. Er zijn geen kosten aan deze procedure verbonden en een advocaat is niet verplicht. Het inschakelen van een advocaat met kennis van de wet- en regelgeving en ervaring in het voeren van procedures is echter wel aan te raden.

Plaats opdracht