• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Arbeidsrecht en ontslag

In het onderwijs gelden er andere regels ten aanzien van arbeidsrecht en ontslag dan in andere sectoren. Hieronder meer informatie.

Plaats direct je vraag

Advocaat Arbeidsrecht en Ontslag

Arbeidsrecht en ontslag en advocaat

Het onderwijsrecht bestaat uit een groot aantal verschillende rechtsgebieden. Zo is het privaatrecht van toepassing als ouders en/of leerlingen een geschil hebben met een onderwijsinstelling over bijvoorbeeld de toelating en verwijdering van leerlingen. Het bestuursrecht is van toepassing als het gaat om de leerplicht, passend onderwijs, studiefinanciering en medezeggenschap. Ook het arbeidsrecht is in het onderwijs net wat anders geregeld dan normaal. Dit komt in de eerste plaats doordat in het onderwijs onderscheid worden gemaakt tussen openbaar en bijzonder onderwijs. Het openbaar onderwijs is in handen van de overheid. De medewerkers die daar werkzaam zijn hebben daarom een aanstelling als ambtenaar. Het arbeidsrecht voor ambtenaren valt onder het ambtenarenrecht. Het bijzonder onderwijs is in handen van privaatrechtelijke rechtspersonen. De daar werkzame docenten zijn dus gewoon werknemer, werkzaam op grond van het gewone arbeidsrecht. Het Burgerlijk Wetboek is in dat geval van toepassing. In het onderwijs gelden echter naast deze wetgeving veel verschillende cao’s. Uiteindelijk zal dus de geldende cao leidend zijn.

Om als docent je weg te vinden in deze grote hoeveelheid aan regelgeving is vaak ondoenlijk, terwijl van een arbeidsrechtelijk geschil vaak wel veel afhangt. Het is daarom verstandig in een vroeg stadium van het geschil deskundig advies in te winnen. Een advocaat kent de van toepassing zijnde wet en regelgeving, mazen in de wet en de te volgen procedure. Met zijn hulp kan jouw kwestie zo goed en snel mogelijk tot een einde worden gebracht. Het inschakelen van een advocaat verdient zich doorgaans snel terug. Advocaatzoeken.nl beschikt over een groot netwerk aan advocaten en dus ook veel kennis. Doordat wij altijd persoonlijk kennis maken met de advocaten in ons netwerk zijn wij bovendien goed in staat om een juiste match te maken.

Wanneer kun je als leerkracht in het bijzonder onderwijs worden ontslagen?

Als medewerker in het bijzonder onderwijs ben je werkzaam op grond van een arbeidsovereenkomst. De onderwijsinstelling kan je daarom niet zomaar ontslaan. Ontslag in het bijzonder onderwijs is alleen mogelijk met wederzijds goedvinden, indien de onderwijsinstelling een ontslagvergunning heeft van het UWV of de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter wordt ontbonden. Ook in de voor jouw onderwijssector geldende cao staan vaak nog voorschriften omtrent schorsing en ontslag.

Voorbeeld
Rik is leraar in het bijzonder onderwijs. Sinds enige tijd kan hij de werkdruk niet goed meer aan en heeft hij zijn klassen niet meer goed onder controle. Rik is bang dat het schoolbestuur hem wilt ontslaan. Dit gaat echter niet zomaar. Het schoolbestuur zal zich moeten houden aan procedurele, inhoudelijke wetgeving en de voor de onderwijssector geldende cao.

Is de reden voor het ontslag gelegen in bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid? Dan is de onderwijsinstelling voor ontslag verplicht om een ontslagvergunning te hebben van het UWV en heb je recht op de wettelijke transitievergoeding.

Voorbeeld
Rik uit het vorige voorbeeld blijft in het bijzonder onderwijs werkzaam, maar financieel gezien gaat het niet goed met de school. De school besluit dat er bezuinigt moet worden en wilt Rik ontslaan. Zij zullen hiervoor eerst een ontslagvergunning nodig hebben van het UWV.

Bij anderen, meer in de persoon gelegen redenen, zal de onderwijsinstelling ontbinding van de arbeidsovereenkomst bij de kantonrechter moeten vragen. In de persoon gelegen redenen zijn bijvoorbeeld veelvuldig ziekteverzuim, disfunctioneren of een verstoorde arbeidsverhouding. Ook bij ontbinding heb je als docent in het bijzonder onderwijs recht op de transitievergoeding.

Voorbeeld
Rik blijft de werkdruk in het bijzonder onderwijs te hoog vinden en functioneert daardoor niet goed. De school wilt hem ontslaan. Zij zullen de arbeidsovereenkomst moeten ontbinden via de kantonrechter.

Ben je het niet eens met het ontslag? Na een ontslagroute via het UWV of de kantonrechter kunnen zowel de werkgever als de werknemer nog in hoger beroep gaan. Indien het UWV een ontslagvergunning heeft verstrekt kun je in beroep bij de kantonrechter. Indien de kantonrechter de arbeidsovereenkomst heeft ontbonden kun je in hoger beroep bij het Gerechtshof en daarna de Hoge Raad.

Een procedure via het UWV of de kantonrechter duurt vaak lang en behelst de nodige risico’s. Werkgever en werknemer kiezen er daarom vaak voor om met wederzijds goedvinden uit elkaar te gaan. Er wordt dan een vaststellingsovereenkomst gesloten. Teken deze nooit zomaar! Het is voor het behoud van je WW uitkering en het krijgen van een vergoeding van belang dat je altijd eerst door een advocaat naar de vaststellingsovereenkomst laat kijken.

Wanneer kun je als leerkracht in het openbaar onderwijs worden ontslagen?

Als docent in het openbaar onderwijs word je aangesteld als ambtenaar. Je bent dus in dienst van de overheid (in de praktijk vaak de gemeente). Het ambtenarenrecht is van toepassing. Een ambtenaar wordt ontslagen door een besluit van de overheid. Hiervoor is niet eerst toestemming nodig van het UWV, zoals dat wel nodig is in het bijzonder onderwijs. Redenen voor ontslag kunnen bijvoorbeeld zijn een aanvraag van leerkracht zelf, opheffing of verandering van de onderwijsinstelling, een toestand van ongeschiktheid vanwege ziekte, onbekwaamheid of ongeschiktheid voor de functie of een vrijheidsstraf.

Ben je het niet eens met het ontslagbesluit? Dan kun je daartegen in bezwaar gaan. In het ontslagbesluit staat hoe je bezwaar kan maken. Dit moet doorgaans binnen 6 weken gebeuren. Indien je het ook niet eens bent met het besluit dat is genomen naar aanleiding van jouw bezwaar kun je nog in beroep gaan bij de bestuursrechter en in hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep. In zowel de bezwaar als beroepsprocedure is het verstandig om een advocaat in te schakelen. In het bestuursrecht gelden veel finale termijnen. Stel je niet op tijd bezwaar, beroep of hoger beroep in dan wordt de zaak niet meer inhoudelijk behandeld.

Voorbeeld
Rik werkt in tegenstelling tot vorige voorbeelden niet in het bijzonder onderwijs, maar in het openbaar onderwijs. De school waar hij werkt besluit hem te ontslaan. Rik kan tegen die ontslagbesluit in bezwaar gaan bij de onderwijsinstelling. Indien dit niet de gewenste uitkomst heeft, kan Rik nog in beroep gaan bij de bestuursrechter.

In het openbaar onderwijs kunnen onderwijsinstelling en leerkracht er ook voor kiezen om met wederzijds goedvinden uit elkaar te gaan. Er wordt dan een vaststellingsovereenkomst opgesteld. Laat hier altijd een advocaat naar kijken, omdat het tekenen van deze overeenkomst van invloed kan zijn op jouw WW uitkering.

Is er sprake van een spoedeisend belang? Dan kun je als leerkracht een voorlopige voorziening aanvragen. De rechter bekijkt dan of het ontslagbesluit tijdelijk geschorst moet worden totdat definitief op het bezwaar of beroep is beslist. Een spoedeisend belang kan aanwezig zijn als de leerkracht niet voldoende financiële middelen heeft om in zijn eigen onderhoud te voorzien.

Voorbeeld
Rik heeft, na de bezwaarschriftprocedure te hebben doorlopen, beroep ingesteld bij de bestuursrechter. In de tussentijd geldt het ontslagbesluit en hier is Rik niet blij mee. Het brengt hem in grote financiële problemen. Rik vraagt een voorlopige voorziening aan, zodat het ontslagbesluit wordt geschorst tot de bestuursrechter op het beroep heeft beslist.

Waar kun je terecht als je het niet eens bent met een disciplinaire maatregel?

In het bijzonder onderwijs is het als onderwijsinstelling verplicht om aangesloten te zijn bij een Commissie van Beroep. Heeft de onderwijsinstelling een disciplinaire maatregel, zoals een schorsing, opgelegd aan jou als leerkracht? Dan kun je hiertegen in beroep bij de Commissie van Beroep. Een uitspraak van de Commissie is bindend voor de onderwijsinstelling. Je kunt er als werknemer in het bijzonder onderwijs hiernaast ook altijd voor kiezen om naar de kantonrechter te stappen.

In het openbaar onderwijs zul je tegen een disciplinaire maatregel eerst in bezwaar moeten gaan bij de onderwijsinstelling en vervolgens in beroep bij de bestuursrechter.

Waar heb je als leerkracht recht op na ontslag?

Werk je als leerkracht in het basis –of voortgezet onderwijs en raak je werkloos, ziek of zwanger? Dan heb je naast jouw WW uitkering vaak recht op een bovenwettelijke uitkering. Hoe hoog deze uitkering is en voor welke periode je hier recht op hebt, is geregeld in de Cao voor de betreffende onderwijssector. Dat je als leerkracht recht hebt op een bovenwettelijke uitkering naast jouw WW uitkering kan wel van invloed zijn op de hoogte van je ontslagvergoeding. De rechter kan bij het bepalen van de hoogte van de ontslagvergoeding rekening houden met het feit dat je als leerkracht een hogere uitkering ontvangt. Ook in onderhandelingen over de hoogte van de ontslagvergoeding met de onderwijsinstelling kan het feit dat je een bovenwettelijke uitkering meespelen.

 Plaats opdracht