• 088 - 833 88 88
 • Gratis en vrijblijvende intake
 • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Geschil met onderwijsinstellingen

Geschil met onderwijsinstellingen

Een meningsverschil met een school, hogeschool of universiteit kan erg vervelend zijn. Vaak hangt er veel vanaf, denk hierbij aan onenigheid over tentamens of overgaan. Ook zitten hier vaak financiële gevolgen aan vast.

Zorg daarom dat je bij vragen en onduidelijkheden altijd een advocaat inschakelt.

Plaats opdracht

Advocaat Geschil met Onderwijsinstellingen

Waar kan ik als leerling of student met mijn klachten over een middelbare school, middelbaar beroepsonderwijs, hogeschool of universiteit terecht?

Als je als leerling een klacht hebt over je school of instelling, kun je een klacht indienen bij de klachtencommissie van de instelling. Ben je nog geen 18 jaar oud? Dan kunnen je ouders een klacht indienen. Als de betreffende instelling is aangesloten - dit staat meestal op de website van de onderwijsinstelling vermeld - bij één van de klachtcommissies van Onderwijsgeschillen, kun je daar terecht:

 • Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC);
 • Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs – scholen die lid zijn van Islamitische Schoolbesturen Organisatie (ISBO).

Je kunt bij deze instanties bijvoorbeeld klagen over pesten, verwijdering van de instelling, onvoldoende begeleiding of blijven zitten.

Ook kun je, afhankelijk van het type onderwijsinstelling, terecht bij de volgende organisaties:

 • Voortgezet onderwijs: Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS);
 • Middelbaar beroepsonderwijs: Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB);
 • Hoger onderwijs: Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) of Landelijke Studenten Vakbond (LSvB).

Waar kan ik als ouder of verzorger met mijn klachten over een middelbare school, middelbaar beroepsonderwijs, hogeschool of universiteit terecht?

Er zijn verschillende commissies waarbij je als ouder of verzorger terecht kunt met je klachten. Je kan natuurlijk aankloppen bij de klachtencommissie van desbetreffende instantie, zie hierboven. Andere commissies waarbij je terecht kan met je klachten zijn:

 • Geschillencommissie passend onderwijs (GPO). Je kunt bij deze instelling een klacht indienen als je kind in het basisonderwijs, het voortgezet of speciaal onderwijs zit. Mogelijke klachten:
  • De toelating van je kind op school, bijvoorbeeld als je kind extra ondersteuning nodig heeft;
  • De vaststelling of bijstelling van het ontwikkelingsperspectief;
  • De verwijdering van het kind van de school.
 • Landelijke Bezwaarcommissie Toelaatbaarheidsverklaring. Je kunt hier overigens niet rechtstreeks terecht.

Kan ik een klacht indienen over de Onderwijsinspectie?

Ja, dat kan. Je moet je in dat geval wenden tot de inspecteur-generaal van het Onderwijs. Er zal eerst worden geprobeerd er samen - in overleg - uit te komen, mocht dit niet lukken dan zal een onafhankelijke klachtencommissie naar je klacht gaan kijken.

Wat zijn veelvoorkomende klachten/geschillen binnen het onderwijs?

Je kunt, om te beginnen, altijd een klacht indienen bij de instantie zelf. Dit kan gaan om nalaten van de school, overgaan, blijven zitten, rapport, onvoldoende begeleiding, een klacht tegen een specifieke leerkracht etc.

 • Blijven zitten/overgaan van een kind. Elke school mag zelf de overgangsnormen vaststellen, deze verschillen dus per instantie. Hier kunnen vragen en/of klachten over ontstaan.

Voorbeeld
Anne heeft altijd in Amstelveen op school gezeten. Door verhuizing aan het einde van het jaar gaat ze nu naar school in Bussum. Volgens de overgangsnormen van de school in Amstelveen zou Anne net overgaan, maar volgens de overgangsnormen in Bussum niet. Dit is natuurlijk erg vervelend, omdat Anne nu aan het einde van het jaar niet de tijd/mogelijkheid heeft om zich aan te passen aan de normen van Bussum.

 • Pestgedrag op school. Scholen moeten zorgen voor een “anti-pest” beleid en zo de veiligheid van hun leerlingen garanderen en monitoren.

Voorbeeld
Bas is nu 7 en zit op de basisschool in Mijdrecht. Hij wordt structureel gepest, zowel tijdens de les als in de pauzes. Zijn spullen worden afgepakt en/of kapot gemaakt en hij wordt niet met rust gelaten. Al meerdere keren hebben Bas’ ouders tijdens oudergesprekken aangegeven dat het zo niet langer kan. De docenten geven aan dat het gaat om ‘plagen’, dat dit hoort bij de leeftijd en dat zij zich dus niet geroepen voelen om in te grijpen.

 • Informatiestrekking aan gescheiden ouders. De school moet neutraal zijn en beide ouders dezelfde schriftelijke en mondelinge informatie verstrekken.

Voorbeeld
De ouders van Marieke zijn gescheiden. Haar moeder vraagt aan de leraar van Marieke of de docent enig verschil merkt aan Marieke’s prestaties tijdens de dagen dat zij bij haar vader is. De leraar geeft aan dat hij dit inderdaad merkt, Marieke is rustiger als ze bij haar moeder is geweest. De leraar mag dit niet zeggen, hij moet neutraal zijn in zijn antwoorden.

 • Leerling dossier. Het dossier mag alleen relevante informatie bevatten en ouders moeten dit dossier kunnen inzien.

Voorbeeld
Chantal is niet overgegaan en haar ouders willen daarom graag haar leerlingdossier inzien. De school geeft aan dat dit een intern document is, maar mondeling kan men wel een en ander toelichten. Mag dit? Nee, de school moet de ouders de mogelijkheid geven om desgevraagd het dossier in te zien.

 • Inhoud of totstandkoming van het onderwijskundig rapport. Dit rapport is nodig bij wisseling van school.

Voorbeeld
De ouders van Max gaan verhuizen van Ermelo naar Oss, daardoor is hij genoodzaakt ook van basisschool te wisselen. Zijn oude basisschool stelt een onderwijskundig rapport op. Zijn ouders zijn het niet eens met het schooladvies dat wordt gegeven met betrekking tot het voortgezet onderwijs in het onderwijskundig rapport.

 • Verwijdering van de leerling van school. Voor deze procedure gelden strikte wettelijke eisen. Als er besloten is om een kind van school te verwijderen, worden de ouders hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht. In de schriftelijke mededeling staat ook hoe er bezwaar gemaakt kan worden. 

Voorbeeld
Maria wordt van school gestuurd. In de brief die haar ouders ontvangen over dat ze van school wordt gestuurd staat geen bezwaartermijn, terwijl ze wel bezwaar willen maken.

 • Onvoldoende begeleiding bij school, studie of stage;

Voorbeeld
Annet moet tijdens haar studie verplicht stage lopen. Tijdens haar stage wordt Annet aan haar lot overgelaten. Ze krijgt weinig opdrachten die ze mag doen, en de opdrachten die ze krijgt sluiten niet aan op haar studie. Als Annet aan de bel trekt bij haar stagebegeleider, krijgt ze geen gehoor.

 • Verkeerd advies;

Voorbeeld
Peter maakt samen met zijn studieadviseur een goede planning voor de komende periode van zijn laatste bachelor-jaar. Alle verplichte vakken zijn er volgens de studieadviseur in opgenomen. Aan het einde van zijn bachelor blijkt dat Peter nog niet alle verplichte studiepunten binnen heeft en dat er één verplicht vak miste in de studieplanning die hij samen met de studieadviseur had gemaakt. Dit zorgt ervoor dat Peter een jaar uitloopt, het vak wordt namelijk alleen aan het einde van het jaar gegeven. Peter moet dus een jaar extra ingeschreven staan bij de onderwijsinstelling, collegegeld betalen en kan een jaar later pas aan het werk.

Hoe stel ik de school, hogeschool of universiteit aansprakelijk?

Op het moment dat je schade lijdt, kun je de schade verhalen op de veroorzaker. Andersom kan ook: jij kan aansprakelijk worden gesteld voor het veroorzaken van schade. Er kan sprake zijn van materiële schade, immateriële schade, lichamelijke schade etc.

Een school, hogeschool of universiteit kan aansprakelijk worden gesteld. Onderwijsinstanties zijn verantwoordelijk voor de gedragingen van hun medewerkers in functie. Je stelt de school aansprakelijk door middel van een aangetekende, schriftelijke brief. Het is belangrijk om je gegevens te vermelden (en van je kind), de omvang van de schade uiteen te zetten en uit te leggen hoe de schade is ontstaan. Schakel bij dit proces een advocaat in, zodat hij of zij je kan helpen bij het opstellen van een brief de juiste vervolgstappen! Zie voor meer informatie over aansprakelijk stellen de pagina aansprakelijkheid.

Waar kunnen instellingen met hun klachten terecht?

Alle openbare universiteiten en alle hogescholen zijn aangesloten bij de LCG (Landelijke Commissie voor Geschillen medezeggenschap Hoger Onderwijs). Partijen die naar de LCG kunnen gaan, zijn het College van Bestuur, de decaan/faculteitsbestuur of medezeggenschapsorganen/bestuur van organisatorische eenheid.

De LCG kan je helpen bij problemen met betrekking tot de volgende geschillen:

Bij universiteiten:

 • Vormgeving van het systeem;
 • Het bestuurs- en beheersreglement;
 • Hoofdlijnen jaarlijkse begroting;
 • Geschillen met medezeggenschapsorgaan over uitoefening van bijzondere bevoegdheden;
 • Geschillen over het reglement van de universiteitsraad en de faculteitsraad.

Bij hogescholen:

 • Geschillen over het reglement van het medezeggenschapsorgaan;
 • Het systeem van kwaliteitszorg, het bestuurs-en het beheersreglement;
 • Onderwijs- en examenregeling;
 • Hoofdlijnen van de jaarlijkse begroting;
 • Geschillen met medezeggenschapsorgaan over uitoefening van bijzondere bevoegdheden.

Advocaat en onderwijsgeschillen

Zorg dat je bij vragen, onduidelijkheden of geschillen snel een advocaat inschakelt zodat de (financiële) schade beperkt blijft. Een advocaat kan helpen bij het opstellen van de klacht, het versnellen van de procedure en voorkomen van vervelende situaties.

Leg direct je vraag voor aan een advocaat