• 088 - 833 88 88
 • Gratis en vrijblijvende intake
 • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Toelating en verwijdering

Een kind heeft recht op onderwijs. Aan de toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen zijn daarom voorwaarden verbonden. Hieronder meer informatie.

Plaats opdracht

Advocaat Toelating en verwijdering

Advocaat en toelating en verwijdering

Een besluit zoals een weigering, schorsing of verwijdering heeft grote impact op de leerling. Een school kan daarom niet zomaar tot weigering of verwijdering overgaan. Scholen mogen deels hun eigen regels opstellen met betrekking tot toelating en verwijdering, maar zijn ook gebonden aan de wet. De wettelijke regels omtrent toelating en verwijdering zijn opgenomen in de Wet op het primair onderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs. Scholen hebben bijvoorbeeld altijd een zorgplicht indien zij besluiten tot verwijdering van een leerling. Hier wordt echter niet altijd aan voldaan. Leerlingen kunnen als gevolg daarvan thuis komen te zitten. Dat moet ten alle tijden worden voorkomen. Kinderen hebben immers recht op onderwijs.

Wordt een leerling niet toegelaten op een school, maar is er bijvoorbeeld geen andere school in de buurt? Is een leerling geschorst, maar vraag je je af of dit wel een gegronde reden heeft? Of houdt een school zich niet aan zijn zorgplicht bij de verwijdering van een leerling? Schakel dan direct een advocaat in. Voor de leerling is het van groot belang dat hij of zij zo snel mogelijk (weer) naar school kan. De verhouding met de school moet daarom ook niet te veel worden verstoord. Door een advocaat in te schakelen kan het geschil professioneel en zo snel mogelijk worden opgelost. De schade kan op die manier worden beperkt. Indien het wel uitdraait op een gerechtelijke procedure, dan is de kennis en ervaring van een advocaat vaak onmisbaar. Als leek kom je immers al snel in een doolhof aan (procedurele) regels terecht. 

Wanneer mag een kind van school worden verwijderd?

Een school kan een leerling niet zomaar van school verwijderen. Er moet een goede reden voor de verwijdering zijn en er moet een andere school zijn gevonden die de leerling wilt toelaten. De misdraging van de leerling moet bovendien voldoende ernstig zijn om tot verwijdering over te kunnen gaan. Redenen om een leerling van school te verwijderen kunnen zijn:

 • De leerling misdraagt zich;
 • De leerling voldoet niet aan de overgangsnormen en kan niet meer blijven zitten;
 • Wangedrag van de ouders;
 • De school kan de leerling niet de benodigde ondersteuning geven. De school heeft hierbij een zorgplicht. Zij moeten eerst onderzoeken of zij zelf de ondersteuning kunnen bieden die nodig is en anders eerst een andere school zoeken die de leerling wilt toelaten. De leerling heeft immers recht op passend onderwijs.

De Wet passend onderwijs heeft het voor scholen lastiger gemaakt om een leerling te weigeren of van school te verwijderen. Scholen hebben nu een zorgplicht. Zij dienen zelf te opzoek te gaan naar een andere school. Voor verwijdering gelden strenge regels:

 • Vóór verwijdering zal er overleg moeten plaatsvinden met de leerling, de ouders en de leerkracht(en) van de leerling;
 • Vóór verwijdering moet overlegd worden met de Onderwijsinspectie;
 • Het verwijderingsbesluit moet gemotiveerd aan de ouders worden toegestuurd;
 • De school doet melding van de verwijdering bij de leerplichtambtenaar. 

Wat kun je doen tegen een verwijderingsbesluit?

Ben je het als ouders of leerling niet eens met de voorgenomen verwijdering, omdat het wangedrag van de leerling of de ouders niet ernstig genoeg is geweest of omdat de leerling wel aan de overgangsnormen zou voldoen? Dan kan er een klacht ingediend worden bij de Geschillencommissie passend onderwijs. Het advies van de Geschillencommissie passend onderwijs is niet bindend, maar kan later wel een rol spelen in een gerechtelijke procedure. Een procedure bij de Geschillencommissie is bovendien sneller en goedkoper dan een gerechtelijke procedure.

Houdt de school zich niet aan het advies van de Geschillencommissie passend onderwijs of is er een verwijderingsbesluit genomen zonder dat een procedure bij de geschillencommissie is gestart? Dan kan tegen dit verwijderingsbesluit bezwaar worden gemaakt. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken schriftelijk worden ingediend en de school moet binnen vier weken op het bezwaarschrift beslissen.

Voorbeeld
Vincent heeft zich meerdere malen ernstig misdragen. De school besluit daarom om Vincent van school te verwijderen en zij sturen het verwijderingsbesluit naar de ouders van Vincent. De ouders van Vincent zijn het hier niet mee eens. Volgens hen heeft de school er niet alles aangedaan om Vincent op de school te houden. Het besluit moet zorgvuldig worden genomen en dit is volgens hen niet gebeurd. Hiertegen kan in bezwaar worden gegaan. De school zal het besluit moeten heroverwegen.

Besluit de school het besluit tot verwijdering in stand te laten? Dan kun je nog in beroep gaan bij de rechter. Indien het een geschil betreft met een openbare school dan staat de gang naar de bestuursrechter open. Er kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Indien het een geschil betreft met een bijzondere school, dan staat de gang naar de civiele rechter open. Hier kan een kort geding worden aangespannen. Voor de civiele rechter is de bijstand van een advocaat verplicht, maar ook voor de bestuursrechter is het aan te raden om je door een advocaat te laten vertegenwoordiging.

Welke regels gelden er omtrent de schorsing van leerlingen?

Indien een leerling zich heeft misdragen en zich niet aan regels houdt, kan een school ervoor kiezen om de leerling te schorsen. De school kan eigen regels hanteren voor het straffen en schorsen van leerlingen, maar dient zich wel te houden aan hetgeen wettelijk is geregeld. In de wet is opgenomen dat:

 • Een school een leerling maximaal vijf schooldagen mag schorsen;
 • De schorsing gemotiveerd en schriftelijk kenbaar gemaakt moet worden bij de ouders;
 • De school de onderwijsinspectie informeert indien de schorsing langer zal duren dan één dag. Ook de leerplichtambtenaar moet worden geïnformeerd. 

Voorbeeld
Bas zorgt voor aardig wat problemen op zijn school. Hij houdt zich niet aan de regels en wordt regelmatig uit de klas gestuurd. Het loopt uit de hand als hij ruzie krijgt met een docent en met hem een klap in zijn gezicht geeft. Bas wordt geschorst en zijn ouders worden hier schriftelijk van op de hoogte gesteld.

De leerling heeft tijdens de schorsing geen toegang tot de school. Toch zal de leerling wel onderwijs moeten volgen. De school kan daarom extra huiswerk opgeven. Ben je het als ouders of leerling niet eens met de schorsing? Dan kun je in bezwaar gaan bij de school. Wordt er niks gedaan met het bezwaar? Dan kun je in beroep bij de bestuursrechter. Volgt de leerling echter bijzonder onderwijs (zoals een school met een bepaalde godsdienstige richting), dan kun je naar de civiele rechter. Het is ook mogelijk om een klacht in te dienen over een schorsing. Meer informatie over het indienen van een klacht is te vinden onder geschil met een onderwijsinstelling.

Welke regels gelden er omtrent de toelating van kinderen op scholen?

Ieder kind heeft recht op onderwijs. Scholen zijn echter niet verplicht om iedereen toe te laten. Zij mogen toelatingseisen stellen, zolang deze redelijk zijn en passen binnen het beleid van de school. Er moet altijd een gegronde reden zijn voor het weigeren van een leerling. De meeste scholen hebben hun toelatingsbeleid op de website staan. Redenen om een leerling te weigeren kunnen zijn:

 • De school is vol of er vindt een loting plaats;
 • De leerling heeft een ander niveau;
 • De school heeft extra voorwaarden voor het volgen van een bijzondere vorm van onderwijs naast het reguliere onderwijs (zoals voorwaarden rondom sportprestaties voor het volgen van een sportklas);
 • De school hanteert een godsdienstige richting die door de ouders niet wordt geaccepteerd;
 • De leerling heeft extra ondersteuning nodig, hetgeen niet van de school verlang kan worden. Lees meer over de zorgplicht van scholen hierbij onder passend onderwijs.

Voorbeeld
Sjors gaat naar de middelbare school en wilt graag naar dezelfde school als zijn vrienden. Dit is echter een school voor leerlingen met een havo-vwo niveau, terwijl Sjors een mavo niveau heeft. De school zal Sjors waarschijnlijk niet toelaten.

Wat kun je doen als een leerling niet wordt toegelaten?

De weigering van een leerling wordt schriftelijk door de school kenbaar gemaakt bij de leerling en diens ouders. De school moet een weigering altijd motiveren. Ben je het niet eens met een weigering? Dan kun je hiertegen in bezwaar gaan binnen zes weken na bekendmaking van de beslissing. De school moet binnen vier weken een beslissing op bezwaar nemen. Blijft de school bij het besluit tot weigering? Dan staat hiertegen beroep open bij de rechter. Een advocaat kan je bijstaan in zowel de bezwaar als beroepsprocedure.

Plaats direct je vraag