• 088 - 833 88 88
 • Gratis en vrijblijvende intake
 • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Onderwijsrecht

Onderwijsrecht

Je weet niet of je kind nog leerplicht heeft of je kind heeft misschien wel passend onderwijs nodig? Hieronder meer informatie.

Heb je een conflict met een onderwijsinstelling of advies nodig over onderwijszaken? Klik hier en wij brengen je in contact met een gespecialiseerde advocaat! »»

Advocaat Onderwijsrecht

Onderwijsrecht en advocaat

Het recht op onderwijs lijkt in Nederland vanzelfsprekend. Toch kunnen er soms meningsverschillen ontstaan tussen leerling/student en onderwijsinstelling waardoor dit recht in het gedrang kan komen. Denk aan verwijdering, schorsing of een bepaald toelatingsbeleid. Ook tussen leerkracht of medezeggenschapsraad en de directie van de onderwijsinstelling kunnen er conflicten ontstaan, bijvoorbeeld omtrent een ontslag of het te voeren beleid. Het inschakelen van een advocaat met kennis van de verschillende wet- en regelgeving kan in dat geval verstandig zijn. Dit geldt te meer in het onderwijsrecht, omdat de wet- en regelgeving erg omvangrijk is en er vaak meerdere betrokkenen zijn zoals leerling, ouders, leraren, directie, onderwijsinspectie etc. Een advocaat zal allereerst namens jou overleg voeren met de onderwijsinstelling of een andere instantie. Het is van belang dat eerst wordt geprobeerd om er onderling uit te komen, omdat de leerling of student nog terug moet kunnen naar de onderwijsinstelling. Het behouden van een goede relatie met de onderwijsinstelling is dan belangrijk. De hulp van een advocaat kan handig zijn om de gesprekken met de onderwijsinstelling goed te laten verlopen. Indien niet in onderling overleg tot een oplossing kan worden gekomen, zal een juridische procedure gestart moeten worden. In dat geval is advies en bijstand van een advocaat vaak noodzakelijk. Een advocaat kent de wet, kan daar optimaal gebruik van maken en heeft ervaring met procederen. Een advocaat kan zowel onderwijsvrager (leerling, student en ouder), medezeggenschapsraad als onderwijsinstelling voorzien van juridisch advies en bijstand. Een leerling, student of ouder kan een conflict hebben met een onderwijsinstelling. Een medezeggenschapsraad kan vaak ondersteuning gebruiken bij het voorkomen van conflicten en indien er al een geschil is ontstaan. Onderwijsinstellingen kunnen soms juridisch advies goed gebruiken om aan de geldende wet- en regelgeving te kunnen blijven voldoen. Vragen waar een advocaat bij kan helpen kunnen bijvoorbeeld zijn:

Leerling/student

 • Kan de school een leerling zomaar verwijderen of schorsen?
 • Wanneer heb je een leerplicht?
 • Wat kun je doen als een leerling zich niet veilig voelt op school of een klacht heeft?
 • Wanneer moet een school een leerling toelaten?
 • Wat gebeurt er als een leerling schade heeft geleden op school?

Medezeggenschapsraad

 • Wat is rechtens bij een conflict met tussen medezeggenschapsraad en directie?
 • Hoe kan een medezeggenschapsraad handelen tijdens een fusie?

Leerkrachten

 • Hoe word je als leerkracht aangesteld?
 • Wanneer kun je als leerkracht ontslagen worden?
 • Wanneer heb je als leerkracht recht op een transitievergoeding?

Onderwijsinstelling

 • Waar moet de onderwijsinstelling aan voldoen met de nieuwe Wet passend onderwijs?
 • Hoever rijkt de zorgplicht van scholen?

Wat is het onderwijsrecht?

Kinderen hebben recht op onderwijs. Dit recht is vastgelegd in verschillende mensenrechten verdragen zoals het Europees Verdrag ter bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM). Artikel 23 Grondwet bepaalt dat de verantwoordelijkheid voor het regelen van het onderwijs in Nederland bij de overheid ligt. Het recht op onderwijs is verder uitgewerkt in de Leerplichtwet, welke bepaalt dat kinderen vanaf 5 jaar moeten worden ingeschreven bij een school. Ouders zijn daarvoor verantwoordelijk. Verder zijn er wetten, zoals de Wet op het primair onderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs, die minimumvoorwaarden stellen voor het onderwijs. Een school heeft verschillende verplichtingen en moet zich bijvoorbeeld aan regels houden omtrent toelating en verwijdering van leerlingen. Alleen als de onderwijsinstelling aan deze voorwaarden voldoet zullen zij een subsidie krijgen vanuit de overheid. Dit wordt ook wel onderwijsbekostiging genoemd. Verder zijn er wetten die van toepassing zijn op bepaalde thema’s, zoals de Wet medezeggenschap op scholen en de Wet op het onderwijstoezicht. In de medezeggenschapsraad zitten ouders en personeel om over het onderwijs te praten. Recentelijk is de Wet op het Passend onderwijs ingevoerd. Passend onderwijs legt een zorgplicht op scholen. Regionale en speciale scholen dienen samen te werken om leerlingen die extra begeleiding nodig hebben passend onderwijs te kunnen bieden. Scholen hebben hiervoor samenwerkingsverbanden gevormd.

Naast bovenstaande specifieke wetten die betrekking hebben op het onderwijs, zijn er nog wetten uit andere rechtsgebieden van toepassing. Het onderwijsrecht beslaat verschillende rechtsgebieden, zoals het arbeidsrecht, bestuursrecht, ambtenarenrecht, aansprakelijkheidsrecht en strafrecht. Onderwijsrecht is een verzamelnaam voor alle wetgeving die te maken heeft met onderwijs. Voor het aanstellen van leerkrachten is het arbeidsrecht en het ambtenarenrecht van toepassing. Indien er schade op school bestaat hebben we te maken met het aansprakelijkheidsrecht. Het bestuursrecht is van toepassing indien de ouders in bezwaar en/of beroep gaan tegen een beslissing van de onderwijsinstelling. Dit zijn enkele voorbeelden. Er kunnen altijd situaties ontstaan op of rond scholen waardoor er andere rechtsgebieden bij betrokken raken. De wet- en regelgeving die van toepassing is in het onderwijsrecht is omvangrijk. Het onderwijsrecht omvat het recht dat betrekking heeft op het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, MBO, HBO, universitaire opleidingen en speciaal onderwijs.

Hoe wordt het onderwijs bekostigd?

Het (openbaar en bijzonder) onderwijs wordt gefinancierd vanuit de overheid. Alleen als een school aan de geldende regelgeving voldoet, bijvoorbeeld omtrent toelating en verwijdering, zullen zij onderwijsbekostiging ontvangen. Onderwijsbekostiging is een subsidie. Een geschil kan ontstaan indien de gemeente vindt dat de school niet aan de bekostigingsvoorwaarden voldoet. De school kan bezwaar instellen tegen het bekostigingsbesluit. Er zal dan dus een bestuursrechtelijke procedure worden gestart. Hetzelfde geldt als een school van mening is dat zij te weinig bekostiging krijgt. Of als het openbaar onderwijs meer bekostiging krijgt dan het bijzonder onderwijs. Er geldt een overschrijdingsregeling, hetgeen inhoudt dat het bijzonder onderwijs op zo’n moment evenveel bekostiging zou moeten ontvangen. Op die manier wordt het openbaar en bijzonder onderwijs financieel gelijk getrokken.

Voorbeeld
Een middelbare school krijgt al jaren hetzelfde bedrag aan bekostiging. Voor het komende jaar wordt de bekostiging plotseling gekort. De school gaat in bezwaar tegen het bekostigingsbesluit. In het bezwaarschrift zal gemotiveerd moeten worden waarom het bedrag aan bekostiging te laag is.

Het is verstandig om op een moment als hierboven omschreven direct een advocaat in te schakelen. Vaak kunnen alleen aan het begin van de procedure nieuwe gronden worden aangevoerd. Het is dus van belang dat dit gelijk goed gebeurd. Bovendien heb je in het bestuursrecht te maken met verschillende fatale termijnen. Wordt een termijn overschreden? Dan kun je geen bezwaar of beroep meer instellen.

Wat zijn de kosten van een advocaat?

Elke advocaat heeft een ander tarief. Heb je een laag inkomen? Dan maak je aanspraak op gesubsidieerde rechtsbijstand. Dit wordt ook wel een toevoeging genoemd. Er is wel altijd een eigen bijdrage verschuldigd afhankelijk van jouw inkomen en vermogen. Bovendien werken niet alle advocaten op basis van een toevoeging. Naast gesubsidieerde rechtsbijstand kunnen de advocaatkosten soms vergoed worden vanuit een vakbond of rechtsbijstandsverzekeraars.

Juridisch advies nodig? Klik hier en wij brengen je in contact met een gespecialiseerde advocaat! »»