• 088 - 833 88 88
 • Gratis en vrijblijvende intake
 • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Subsidies

In Nederland zijn er ruim 300 subsidies voor ondernemers beschikbaar. Deze worden alleen verstrekt onder bepaalde voorwaarden. Meer weten? Hieronder meer informatie.

Plaats opdracht

Advocaat Subsidies Zakelijk

Subsidies en advocaat

Een subsidie kan ondernemers een aanspraak geven op geld van de overheid, waardoor zij worden aangespoord om activiteiten te verrichten die passen binnen het beleid van de overheid. Een subsidie is een tegemoetkoming in kosten. Waar jouw bedrijfsactiviteiten samen lopen met het beleid van de overheid zijn er subsidiekansen. Denk bijvoorbeeld aan energie- of milieubesparende maatregelen, innovatieve maatregelen of internationaal ondernemen. In titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) staan regels omtrent de aanvraag, vaststelling en uitkering van subsidies.

Veel organisaties zijn afhankelijk van overheidssubsidies voor het bereiken van hun doelstellingen. Als ondernemer kun je te maken krijgen met een subsidieaanvraag die niet wordt goedgekeurd, een subsidievaststelling die niet wordt verleend, een subsidie die wordt gewijzigd of een subsidie die wordt ingetrokken. Om een subsidie rond te krijgen is vaak de juridische kennis van een advocaat noodzakelijk. Indien je het niet eens bent met een besluit van de overheid zal er een bezwaar- of beroepsprocedure gestart moeten worden. Een advocaat met kennis van subsidies en het bestuursrecht en ervaring met procederen kan hierbij van groot belang zijn. Een juiste argumentatie van de aanvraag, bezwaar of beroep is vaak noodzakelijk voor een goed resultaat. Hiernaast spelen in het bestuursrecht, en dus ook bij de aanvraag van subsidies, verschillende fatale termijnen, waarvan een advocaat op de hoogte is. Een advocaat kan tevens oog houden voor de rol van de politiek bij het verstrekken van subsidies. Het juridische speelveld rond subsidies is complex en aan verschillende materiele en procedurele regels verbonden. 

Waarvoor kan subsidie worden aangevraagd?

Er bestaan ruim 300 subsidies voor ondernemers. Wellicht dat jij als ondernemer in aanmerking komt voor één van deze subsidies. Voorbeelden van subsidieregelingen zijn:

 • Subsidieregeling Innovatieprestatiecontracten (IPC): voor bedrijven die in samenwerkingsverband een innovatieplan uitvoeren.
 • Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO): voor ondernemers die een innovatieplan hebben om techniek te vernieuwen.
 • Innovatiekrediet: voor ondernemers die een innovatief project met commerciële intentie willen uitvoeren, zoals bijvoorbeeld de ontwikkeling van nieuwe producten.
 • Milieu- investeringsaftrek (MIA): voor ondernemers die willen investeren in bedrijfsmiddelen die bijdragen aan een beter milieu.
 • Energie Investeringsaftrek (EIA): investeringskosten voor bepaalde bedrijfsmiddelen zijn aftrekbaar van de fiscale winst, zoals zonnepanelen.
 • Private Sector Investeringsprogramma (PSI): voor ondernemers die een investeringsproject willen starten in ontwikkelingslanden.

Hiernaast kun je als ondernemer die wil uitbreiden en groeien nog in aanmerking komen voor een borgstellingskrediet, de Borgstelling mkb krediet (BMKB). De overheid staat dan voor het grootste deel borg voor het krediet. Ook voor starters zijn er soms subsidies aanwezig. De overheid wilt het opstarten van nieuwe bedrijven immers stimuleren. Tot slot kan er een subsidie worden aangevraagd indien je een werknemer met een handicap in dienst neemt en deze meer kosten met zich meebrengt dan de premiekorting die je krijgt oplevert. Dit is alleen mogelijk indien de werknemer in kwestie een contract heeft van zes maanden of langer.

Voorbeeld
Gerard wilt in samenwerking met een bedrijf in Ghana een innovatief project starten. De investeringskosten zijn echter vrij hoog. Gerard vraagt daarom een PSI subsidie aan.

Wanneer wordt een subsidie verleend?

Subsidies worden veelal uitgekeerd aan culturele brancheverenigingen en zorginstellingen. Hoe vernieuwender jouw bedrijf of project is, hoe eerder je in aanmerking komt voor een subsidie. Activiteiten die vaak in aanmerking komen voor subsidies zijn activiteiten die te maken hebben met het ontwikkelen van nieuwe producten, goed zijn voor het milieu, energiebesparend zijn of bedrijven in ontwikkelingslanden helpen. Een subsidie kan worden verleend voor een bepaalde periode (duursubsidie) of een bepaald project (projectsubsidie). Een subsidie wordt alleen uitgekeerd op basis van een wettelijke grondslag. De uitkering van een subsidie kan enkel geschieden op grond van een wettelijke bepaling. De overheid mag alleen optreden als daar een wettelijke grondslag voor is. Dit wordt ook wel het legaliteitsbeginsel genoemd. Het legaliteitsbeginsel voorkomt dat de overheid zonder beperkingen verplichtingen kan opleggen aan burgers. Deze wettelijke bepaling is vaak te vinden in de daarvoor bestemde regelingen, zoals de regelingen die hierboven zijn vermeld.

Een subsidie moet worden aangevraagd. Doe dit altijd voordat je met een project begint. Indien het project al is afgerond, zul je vaak geen subsidie meer krijgen. De aanvraag moet je bovendien tijdig indienen. Er geldt vaak een bepaalde inschrijfperiode. Doordat een subsidie moet worden aangevraagd, is de subsidieverlening te zien als een beschikking, en dus een besluit, in de zin van de Awb. Hierdoor moet ook titel 4.1, naast titel 4.2 die specifiek betrekking heeft op subsidies, in acht worden genomen. Een beschikking is een besluit van een bestuursorgaan welke gericht is op één of een bepaalde groep van personen om een rechtspositie vast te stellen. In de subsidieaanvraag moet in ieder geval een beschrijving worden gegeven van:

 • De activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd;
 • De doelstelling;
 • De begroting van de inkomsten en uitgaven.

Indien de aanvraag wordt goedgekeurd, kan er eerst een verleningsbeschikking worden afgegeven door het bestuursorgaan. In de verleningsbeschikking staan de voorwaarden waaraan de aanvrager zal moeten voldoen voordat de subsidie daadwerkelijk wordt uitgekeerd. De activiteit die binnen het beleid van de overheid valt moet bijvoorbeeld daadwerkelijk door de organisatie worden uitgevoerd. Houdt er ook rekening mee dat je bijna altijd een projectadministratie moet bijhouden indien je subsidie wilt krijgen. Accountantscontrole op dat bepaalde kosten daadwerkelijk zijn gemaakt, is vaak noodzakelijk. Houdt dus alles goed bij en leg het eventueel systematisch vast.

Als de aanvrager aan de voorwaarden uit de verleningsbeschikking voldoet, kan de subsidie worden uitgekeerd. Er wordt dan een vaststellingsbeschikking afgegeven door het bestuursorgaan. Om ervoor te zorgen dat de aanvrager zich aan de voorwaarden voor het afgeven van de subsidie blijft houden, kan er een overeenkomst tussen de aanvrager en het bestuursorgaan worden gesloten waar sancties worden gesteld op het niet voldoen aan de voorwaarden. Deze sancties kunnen bestuursrechtelijk zijn, zoals het intrekken van de subsidie, of privaatrechtelijk, zoals schadevergoeding vorderen bij de privaatrechter. Het bedrag aan subsidie zal worden vastgesteld overeenkomstig de verleningsbeschikking.

Wanneer kan een subsidieaanvraag worden geweigerd?

Het bestuursorgaan heeft beoordelingsvrijheid ten aanzien van de subsidie aanvraag. Zij zijn niet verplicht om de subsidie te verlenen. Het bestuursorgaan kan de subsidie aanvraag weigeren indien:

 • Er niet de juiste bedrijfsactiviteiten worden uitgevoerd;
 • Je niet kunt voldoen aan voorwaarden die aan de subsidie verbonden zijn;
 • De begroting van de inkomsten en uitgaven niet voldoende of correct is.

Kan een subsidie worden ingetrokken of gewijzigd?

Indien de subsidie wel is verleend, kan deze alleen in uitzonderingsgevallen worden ingetrokken of gewijzigd. Dit wordt ook wel de intrekkings- of wijzigingsbeschikking genoemd. Bijvoorbeeld als het geld verkeerd wordt gebruikt door de aanvrager, er sprake is van een wetswijziging of er andere zwaarwegende redenen zijn. Zowel voor de vaststellingsbeschikking als hierna kan het bedrag worden gewijzigd indien vaststaat dat de aanvrager niet juist heeft gehandeld. De vaststellingsbeschikking is moeilijker om in te trekken dan de verleningsbeschikking. Voor intrekken van de vaststellingsbeschikking moet de aanvrager daadwerkelijk een verwijt gemaakt kunnen worden. Indien je het niet eens bent met het intrekken of wijzigen van jouw subsidie kun je tegen deze beslissing in bezwaar gaan bij het betreffende bestuursorgaan. Indien je het ook niet eens bent met de beslissing op bezwaar kun je in beroep gaan bij de bestuursrechter. Ben je het ook niet eens met de beslissing van de bestuursrechter? Dan staat er nog hoger beroep open.

Voorbeeld
Gerard houdt in het samenwerkingsproject met het bedrijf in Ghana alle investeringskosten netjes bij. Als hij zich moet verantwoorden worden de uitgaven echter afgewezen, omdat er geen accountantscontrole is geweest. Gerard gaat hiertegen in bezwaar. Hij schakelt hierbij de hulp in van een advocaat, Als de beslissing in bezwaar niet goed uitvalt, zal hij in beroep gaan.

Wat gebeurt er als jouw subsidie is geëindigd?

Als de subsidie eindigt, zal het bevoegde bestuursorgaan opnieuw een besluit moeten nemen over een eventuele verlenging. Indien jouw bedrijf al gedurende drie of meer jaren achtereenvolgens een subsidie heeft gekregen voor hetzelfde doel, dan moet het bedrijf een redelijke termijn krijgen om zich voor te bereiden op het eindigen van een subsidie.

Leg direct je vraag voor aan een advocaat