• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Bestuursrecht Zakelijk

Het bestuursrecht gaat over de rechten en plichten van de overheid. Het bepaalt de kaders waarbinnen de overheid mag opereren.

Bestuursrecht en advocaat

Alle bestuursorganen (bijv. de Belastingdienst of de gemeenteraad) moeten zich houden aan de bepalingen die op hun handelen van toepassing zijn. De meeste daarvan zijn te vinden in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Hierin staat heel specifiek hoe een bestuursorgaan (‘orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld’) besluiten dient te nemen. De termijn is van belang, net als de voorbereidingen en de wijze waarop een besluit bekend gemaakt wordt. Naast besluiten ziet de Awb ook op beschikkingen, aanvragen en beleidsregels.

Tegen besluiten van de overheid kun je bezwaar maken. Het betreffende bestuursorgaan kijkt dan nogmaals naar het genomen besluit en komt met een ‘beslissing op bezwaar’. Ben je het ook daarmee oneens dan kun je in beroep gaan. Vervolgens komt nog het hoger beroep en het slot, de laatste mogelijkheid, is – tegen uitspraken van het gerechtshof – beroep in cassatie. Dit beroep wordt behandeld door de Hoge Raad.

In beginsel is voor protest tegen besluiten van de overheid geen advocaat nodig. Dat betekent dat je als ondernemer zelf bezwaar kunt maken tegen een besluit. Je hoeft je dus niet verplicht te laten vertegenwoordigen door een advocaat. Voorwaarde is wel dat je belanghebbende bent bij het besluit. Bij besluiten die klein van omvang zijn, waarbij de impact op jouw bedrijf beperkt is, kan het lonen zelf bezwaar te maken. Zodra de belangen groter worden, significant zijn zogezegd, is het raadzaam wel een advocaat in de arm te nemen. Idealiter reeds in de fase van bezwaar. Het is vaak zo dat lopende het proces geen nieuwe gronden (argumenten) ingebracht mogen worden. Kortom: betrek je een advocaat bij het hoger beroep en heb je zelf de bezwaar- en beroepsprocedure voor je rekening genomen, dan moet de advocaat het doen met de gronden die jij in die fase hebt aangevoerd. Hoe eerder een advocaat betrokken wordt, hoe groter de mogelijkheid om (bij) te sturen. 

Onderstaande linkjes geven nadere toelichting op het bestuursrecht:

Plaats je opdracht hier en een ervaren advocaat zal je helpen. »»

Advocaat Bestuursrecht

© advocaatzoeken.nl