• 088 - 833 88 88
 • Gratis en vrijblijvende intake
 • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Bestuursrecht Zakelijk

Bestuursrecht Zakelijk

Ben je ondernemer en wil je bezwaar maken tegen een besluit van de overheid of misschien zelfs al in beroep? Hieronder meer informatie.

Wil je in bezwaar of beroep met bijstand van een gespecialiseerde advocaat? Plaats dan hier je opdracht! »»

Advocaat Bestuursrecht

Bestuursrecht en advocaat

Bestuursorganen (bijv. de Belastingdienst of de gemeenteraad) vallen onder de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Hierin staat heel specifiek hoe een bestuursorgaan (‘orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld’) besluiten dient te nemen. Als ondernemer kun je gevraagd en ongevraagd in aanraking komen met deze besluiten. Als je het niet eens bent met één van deze besluiten kun je in bezwaar gaan. Daarbij neemt de Algemene wet bestuursrecht een belangrijke plaats in.

In beginsel is voor protest tegen besluiten van de overheid geen advocaat nodig. Dat betekent dat je als ondernemer zelf bezwaar kunt maken tegen een besluit. Je hoeft je dus niet verplicht te laten vertegenwoordigen door een advocaat. Voorwaarde is wel dat je belanghebbende bent bij het besluit. Bij besluiten die klein van omvang zijn, waarbij de impact op jouw bedrijf beperkt is, kan het lonen zelf bezwaar te maken. Zodra de belangen groter worden, significant zijn zogezegd, is het raadzaam wel een advocaat in de arm te nemen. Idealiter reeds in de fase van bezwaar. Het is vaak zo dat lopende het proces geen nieuwe gronden (argumenten) ingebracht mogen worden. Kortom: betrek je een advocaat pas bij het hoger beroep en heb je zelf de bezwaar- en beroepsprocedure voor je rekening genomen, dan moet de advocaat het doen met de gronden die jij in die fase hebt aangevoerd. Hoe eerder een advocaat betrokken wordt, hoe groter de mogelijkheid om (bij) te sturen. Het bestuursrecht is hiernaast een complex rechtsgebied en aan verandering onderhevig. Kom je niet op tijd in protest tegen een besluit, dan wordt dit besluit onherroepelijk. In het bestuursrecht dien je termijnen in acht te nemen. Doe je dit niet, dan kan dat grote gevolgen hebben voor jou als ondernemer. De kennis van een advocaat gespecialiseerd in de bezwaar en beroepsprocedure kan dan het verschil maken.

Wanneer krijg ik als ondernemer te maken met het bestuursrecht?

Het bestuursrecht regelt de verhouding tussen burger en overheid. Als ondernemer kom je hier op enig moment gevraagd of ongevraagd mee in aanraking, vanwege de vele regels die in Nederland bestaan. Voor veel activiteiten die je als ondernemer wilt uitoefenen heb je bijvoorbeeld een vergunning of ontheffing nodig. Het bestuursorgaan neemt een beslissing op deze aanvraag. Indien je het hier niet mee eens bent, dan dien je op tijd bezwaar te maken.

Voorbeeld
Joop is ondernemer. Zijn bedrijf loopt zo goed dat hij het kantoorpand graag wilt uitbreiden. Al gauw blijkt dat dat niet zomaar gaat. Er dient eerst een bouwvergunning afgegeven te worden door de gemeente. De gemeente heeft echter een andere bestemming voor de grond waar Joop wilt uitbreiden en geeft de vergunning niet af. Joop gaat tegen deze beslissing in bezwaar.

Onderneem je activiteiten zonder een vergunning aan te vragen? Dan kun je ongevraagd te maken krijgen met het bestuursrecht. De gemeente kan bijvoorbeeld handhavend optreden. Er kan een last onder dwangsom, last onder bestuursdwang of bestuurlijke boete opgelegd worden. Ook hiertegen kun je in bezwaar – en eventueel beroep - gaan. Ook als je belanghebbende bent bij een besluit kun je tegen een besluit in bezwaar en beroep gaan.

Voorbeeld
Linde is ondernemer en heeft een stuk grond gekocht om hier een nieuw project te starten. Het nieuwe project is niet in overeenstemming met het bestemmingsplan, maar Linde wordt wel ontheffing verleend. Joop is het hier, als directe concurrent die zijn bedrijf in de buurt heeft gevestigd, niet mee eens. Hij is belanghebbende bij het besluit en gaat hiertegen in bezwaar.

Er zijn verschillende situaties waarbij je als ondernemer in aanraking komt met de overheid:

 • Aanvragen van een vergunning of ontheffing
 • Aanvragen van subsidies
 • Bezwaar maken tegen een besluit of belastingaanslagen
 • In beroep gaan bij de bestuursrechter
 • Indienen van zienswijzen op een bestemmingsplan
 • Aanvragen van schadevergoeding/nadeelcompensatie

Een advocaat gespecialiseerd in het bestuursrecht kan ondersteuning bieden indien je een conflict hebt met de overheid. Hij kan je voorzien van advies en bijstaan in bovenstaande situaties.

Ben je het niet eens met een beslissing van de overheid?

Ben je het niet eens met een besluit van de overheid? Dan dien je hiertegen eerst in bezwaar te gaan binnen de daarvoor geldende termijn. Er is pas sprake van een besluit waar tegen je in bezwaar of beroep kan gaan indien het:

 • Schriftelijk is 
 • Afkomstig is van een bestuursorgaan en
 • Het een publiekrechtelijke rechtshandeling betreft die op rechtsgevolgen is gericht

Er is sprake van een publiekrechtelijke rechtshandeling indien de bevoegdheid tot het handelen van het bestuursorgaan volgt uit een in de wet geschapen bevoegdheid. Een handeling is gericht op rechtsgevolgen indien er een verandering in de rechten, plichten of bevoegdheid van de burger is beoogd. Feitelijke handelingen, zoals bijvoorbeeld het aanleggen van een weg of een mededeling, zijn niet op een rechtsgevolg gericht. Het toekennen of intrekken van een vergunning is wel op rechtsgevolgen gericht.

Indien je in bezwaar gaat, dan kijkt het betreffende bestuursorgaan nogmaals naar het genomen besluit en komt met een ‘beslissing op bezwaar’. Ook derden kunnen zienswijzen indienen of bezwaar maken tegen een beslissing van een bestuursorgaan (zoals het afgeven van een vergunning). Ben je het als ondernemer niet eens met de vestiging van een ander bedrijf waar jij hinder van ondervindt? Dan kun je ook hiertegen als derde- belanghebbende bezwaar maken. Je kunt alleen in bezwaar indien je belanghebbende bent bij een besluit. Je dient een eigen, objectief en persoonlijk belang te hebben bij het besluit.

Indien je het ook niet eens bent met de ‘beslissing op bezwaar’, dan kun je in beroep gaan bij de bestuursrechter. De rechter toetst dan of de beslissing van het bestuursorgaan zorgvuldig is genomen. Hiervoor dien je in beginsel eerst de bezwaarschriftprocedure te doorlopen.

Ben je het niet eens met de uitspraak van de bestuursrechter? Dan kun je vaak nog in hoger beroep. In enkele gevallen kun je in het bestuursrecht nog – tegen uitspraken van het gerechtshof – beroep in cassatie instellen. Dit beroep wordt behandeld door de Hoge Raad.

Heb je schade geleden bij de uitoefening van jouw bedrijfsmatige werkzaamheden als gevolg van een beslissing van een bestuursorgaan? Dan kan er onder omstandigheden sprake zijn van planschade of van handelen van de overheid waardoor je recht hebt op schadevergoeding of nadeelcompensatie. Een advocaat kan je helpen bij het starten van een procedure om een vergoeding te krijgen.

Onderstaande linkjes geven nadere toelichting op het bestuursrecht:

Plaats je opdracht hier en een ervaren advocaat zal je helpen. »»