• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Waterschapszaken

Heb je als bedrijf een conflict met een waterschap? Hieronder meer informatie.

Plaats opdracht

Advocaat Waterschapszaken

Waterschapszaken en advocaat

Een waterschap is verantwoordelijk voor het beheer van het water in een bepaald gebied. Werkzaamheden van een waterschap bestaan bijvoorbeeld uit de zorg voor veilige dijken, schoon en voldoende (drink)water en het onderhouden van rivieren. Een waterschap is een overheidsinstelling. De wetten en regels waar een waterschap mee te maken heeft vallen onder het bestuursrecht. Ben je het niet eens met een beslissing van een waterschap? Dan kun je hiertegen eerst in bezwaar gaan bij het betreffende waterschap. Indien je het ook niet eens bent met de beslissing op bezwaar, dan kun je hiertegen in beroep gaan bij de bestuursrechter. Je kunt als bedrijf bijvoorbeeld in conflict komen met een waterschap doordat zij in verband met waterbeheer een inbreuk op jouw eigendomsrecht maken.

Indien je als (klein) bedrijf een conflict heb met de overheid, zoals een waterschap, dan zul je moeten strijden tegen een organisatie met een grote machtspositie. Een waterschap heeft vaak mensen met juridische kennis in dienst en heeft veel ervaring met juridische procedures. Met de hulp van een advocaat die de wet kent en ervaring heeft met procederen ben jij hier goed tegenop gewassen. Vaak kan het voldoende zijn om goed overleg te voeren met het waterschap. Komen jullie er in goed overleg niet uit? Dan kan het nodig zijn om een juridische procedure te starten. Een advocaat kan je adviseren over jouw kansen in de procedure, een goed bezwaarschrift of beroepschrift indienen en je bijstaan tijdens de (gerechtelijke) procedure.

Wat kun je doen tegen een besluit van een waterschap?

Waterschappen voeren in verband met hun verantwoordelijkheid voor het beheer van het water in Nederland regelmatig werkzaamheden uit. Van deze werkzaamheden kun je als bedrijf nadeel ondervinden. Bijvoorbeeld doordat de werkzaamheden op jouw eigendom plaatsvinden of er een gebouw op jouw grond verwijderd moet worden. Ben je het niet eens met een besluit dat een waterschap in verband hiermee heeft genomen? Dan staat eerst de bezwaarschriftprocedure open. Je kunt in bezwaar gaan bij het waterschap dat het besluit heeft genomen. Het bezwaarschrift moet aan bepaalde voorwaarden voldoen en binnen een bepaalde termijn worden ingediend. In het bezwaarschrift moeten in ieder geval de gronden worden opgenomen waarop het bezwaar rust. Vaak geldt voor het indienen van het bezwaarschrift een fatale termijn van 6 weken. Heb je je niet aan deze termijn gehouden? Dan heb je kans dat het bezwaarschrift niet meer in behandeling zal worden genomen door het waterschap.

Voorbeeld
Gerda is eigenaar van een gezellig hotel aan de rand van Utrecht. Het is een hotel voor mensen die van rust en ruimte houden. Bij het hotel zit een mooi stuk grond. Vanaf het terras heb je zicht op een mooi watertje en een weiland waar wat dieren lopen. Gerda krijgt een brief van het waterschap waaruit blijkt dat er een waterberging aan de achterkant van het hotel geplaatst moet worden. Gerda is hier helemaal niet blij mee, omdat deze berging het uitzicht en de beleving van de gasten verpest. Zij maakt met behulp van een advocaat bezwaar tegen het besluit van het waterschap.

Het waterschap zal vervolgens een beslissing op bezwaar moeten nemen. Indien je het met deze beslissing niet eens bent, dan kun je in beroep gaan bij de bestuursrechter. Het is verstandig om hierbij de hulp van een advocaat in te schakelen. In een gerechtelijke procedure gelden verschillende procedurele regels die zonder juridische kennis en ervaring vaak niet bekend zijn.

Wanneer kun je te maken krijgen met onteigening of een gedoogplicht?

Indien je niet meewerkt aan een besluit van een waterschap, dan heeft een waterschap in sommige gevallen de mogelijkheid om jou te onteigenen of om een gedoogplicht op te leggen. Bij onteigening raak je als eigenaar jouw grond kwijt. Bij een gedoogplicht blijf je eigenaar, maar zul je moeten gedogen dat de overheid jouw grond gebruikt of bebouwd. Deze maatregelen kunnen voor jou als eigenaar erg vervelend zijn en voor jouw bedrijf grote gevolgen hebben. Een waterschap mag daarom niet zomaar van deze maatregelen gebruik maken. Er zal een belangenafweging gemaakt moeten worden tussen de belangen bij het uitvoeren van de werkzaamheden van het waterschap en de belangen van de eigenaar van de grond. Het waterschap zal altijd eerst in overleg moeten treden de eigenaar van de grond. Tijdens dit overleg zal samen naar een oplossing gezocht worden. Als dit niet lukt, dan kan de waterschap een gedoogplicht opleggen. De grondslag hiervoor kan gevonden worden in verschillende wetten, zoals de Waterwet. In sommige gevallen is het in belang van de eigenaar van de grond beter om op onteigening over te gaan.

Voorbeeld
Op de grond van het hotel van Gerda uit het vorige voorbeeld wordt een waterberging geplaatst. Hierdoor heeft de grond van Gerda veel minder waarde. Een groot deel van haar grond gaat verloren en het hotel zal een groot aantal bezoekers verliezen. Het kan dan in het belang van Gerda zijn om te onteigenen in plaats van te volstaan met een gedoogplicht.

Wanneer moet schade veroorzaakt door een waterschap worden vergoed?

Door de werkzaamheden die een waterschap in verband met het beheer van het water moet uitvoeren, kan schade ontstaan aan jouw bedrijf. Bijvoorbeeld doordat het waterschap jouw eigendom moet betreden, gebruiken of bebouwen.

Voorbeeld
Het waterschap moet in verband met een goede waterdoorloop baggerwerkzaamheden uitvoeren in een sloot voor het veehoudersbedrijf van Bert. Hiervoor zal het waterschap de grond van Bert moeten betreden. Zij zullen bovendien baggerspecie deponeren op zijn grond. Bert kan hierdoor een deel van zijn grond niet gebruiken en zal wellicht schade lijden.

Ondanks het feit dat het waterschap tot een inbreuk op het eigendomsrecht gerechtigd is, kan hierdoor schade ontstaan. Zowel onrechtmatig als rechtmatig overheidsoptreden moet onder omstandigheden vergoed worden. Een verzoek tot het vergoeden van ontstane schade kan ingediend worden bij het waterschap. Het waterschap zal hierover een besluit moeten nemen. Indien het waterschap besluit om de schade niet te vergoeden, dan kun je tegen dit besluit in beroep gaan bij de bestuursrechter.

Wanneer zal een waterschap handhavend optreden?

Denk je dat een ander zich niet aan de geldende regels houdt? Of wil je dat een waterschap om een andere reden handhavend optreedt? Dan kun je een verzoek tot handhaving indienen. Het waterschap behoort bijvoorbeeld toezicht te houden op afvalwater dat wordt geloosd en de aanleg en onderhoud van sloten. Op die manier wordt het water en het leefgebied van planten en dieren beschermd. Je dient voor het indienen van een verzoek tot handhaving wel belanghebbende te zijn. Dit is het geval als jouw belang rechtstreeks bij het besluit betrokken is. Het waterschap beoordeelt het verzoek en bepaalt hoe zij zullen optreden. Er wordt bijvoorbeeld eerst onderzocht of er wel sprake is van een overtreding. Het waterschap moet binnen een redelijke termijn een beslissing nemen op het verzoek tot handhaving. Meestal is deze termijn 8 weken.

Voorbeeld
Bert is veehouder in Friesland. De laatste tijd zijn er een aantal koeien gestorven en Bert heeft het gevoel dat het komt omdat het water waar zijn koeien uit drinken vervuild is. Het heeft de laatste tijd veel geregend en Bert heeft het gevoel dat de vervuiling wordt veroorzaakt doordat het riool de vele regenval niet aan kan. Bert is belanghebbende en kan een verzoek tot handhaving indienen. Voor de overleden dieren kan Bert een verzoek tot vergoeden van de schade indienen.

Houdt iemand zich niet aan de wet? Dan stuurt het waterschap bij kleine overtredingen vaak eerst een waarschuwingsbrief. Bij meer ernstige overtredingen kunnen bestuursrechtelijke of strafrechtelijke sancties volgen, zoals een last onder bestuursdwang (weghalen van object dat de illegale situatie veroorzaakt), last onder dwangsom (betalen van een boete indien de illegale situatie niet wordt opgelost) of een boete.

Plaats direct je vraag