• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Handhavend optreden

Is er door jou als ondernemer gehandeld in strijd met bestuursrechtelijke regelgeving? Dan is het bestuursorgaan bevoegd om handhavend op te treden. Hieronder meer informatie

Leg direct je vraag voor aan een advocaat

Advocaat Handhavend Optreden Zakelijk

Handhavend optreden en advocaat

Heb je als ondernemer een wettelijk voorschrift uit het bestuursrecht overschreden? Dan moet het bestuursorgaan dat hiertoe bevoegd is in beginsel handhavend optreden. Handhavend optreden kan bestaan uit het houden van toezicht en het opleggen van bestuursrechtelijke sancties. De handhavingsmiddelen zijn opgenomen in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Er geldt een beginselplicht tot handhaving, omdat het algemeen belang met handhavend optreden gediend is. Het bestuursorgaan kan alleen weigeren om handhavend op te treden onder bijzondere omstandigheden. Bestuursorganen kunnen bestuursrechtelijke sancties of strafrechtelijke sancties opleggen. Bestuursrechtelijke sancties hebben tot doel om de situatie te herstellen en de overtreding ongedaan te maken. Strafrechtelijke sancties hebben tot doel vergelding (compenseren van het leed dat is aangedaan) en preventie (voorkomen dat de overtredingen nog een keer worden begaan). Sancties die worden opgelegd vanuit het strafrecht en het bestuursrecht kunnen naast elkaar bestaan.

Ben je ondernemer en heb je een handhavingsinstrument opgelegd gekregen? Een advocaat kan je voorzien van advies, contact onderhouden met het bestuursorgaan en je bijstaan tijdens een gerechtelijke procedure. Indien je het niet eens bent met het opgelegde handhavingsinstrument kun je hiertegen in bezwaar of beroep gaan. Het is van belang dat direct aan het begin van de procedure de juiste gronden worden aangevoerd, omdat gedurende het proces vaak geen nieuwe gronden meer aan kunnen worden gevoerd. Ook gelden er in het bestuursrecht vaak fatale termijnen. De hulp van een advocaat met kennis en ervaring in het bestuursrechtprocesrecht is daarom vaak nodig om tot een goed resultaat te komen. Dit geldt ook als je zelf een verzoek tot handhaving wilt indienen bij een bestuursorgaan. Bezwaar en/of beroep staat ook open tegen de weigering om handhavend op te treden. Advocaatzoeken.nl heeft een groot netwerk aan advocaten beschikbaar. Hierdoor zijn wij vrijwel altijd in staat een goede match te maken met een advocaat die gespecialiseerd is in het jouw vraagstuk.

Wanneer kun je een verzoek tot handhaving doen?

Je kunt een verzoek tot handhaving indienen bij het daartoe bevoegde bestuursorgaan indien je als ondernemer belanghebbende bent en er een wettelijk voorschrift wordt overtreden. Een belanghebbende is iemand wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken. Als ondernemer kan ook een concurrentiebelang een rechtstreeks bij het besluit betrokken belang zijn. Dit is alleen het geval wanneer het belang van de concurrent feitelijk door het bestreden besluit wordt getroffen en deze in hetzelfde marktsegment werkzaam is met dezelfde klantenkring hebben. Indien je als ondernemer belanghebbende bent en er sprake is van een overtreding van een wettelijk voorschrift, is het bevoegde bestuursorgaan in beginsel verplicht om handhavend op te treden. Alleen onder bijzondere omstandigheden kan het bestuursorgaan weigeren om handhavend op te treden.

Voorbeeld
Jip heeft al jaren een tattooshop in Utrecht, als een concurrent zich naast Jip vestigt. Jip komt erachter dat de concurrent tatoeëert zonder vergunning en dient een verzoek tot handhaving in bij het bevoegde bestuursorgaan, de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA). Jip heeft een rechtstreeks concurrentiebelang bij handhaving. De NVWA is verplicht om handhavend op te treden.

Degene die in overtreding is kan het bestuursorgaan ook verzoeken om af te zien van handhaving en de situatie te gedogen. Voor het verzoek geheel of gedeeltelijk wordt afgewezen dient het bestuursorgaan de aanvrager te horen. Tijdens het horen kun je jouw zienswijze naar voren brengen. Ben je het niet eens met de afwijzing van je verzoek tot handhavend optreden? Dan kun je in bezwaar en beroep gaan. Een advocaat gespecialiseerd in het bestuursrecht kent de bestuursrechtprocedure en kan je hierbij helpen en/of bijstaan. Ook indien je het niet eens bent met een gedoogbeschikking kun je hiertegen in bezwaar en beroep.

Wanneer kan het bestuursorgaan weigeren om handhavend op te treden?

Zoals eerder vermeld kan het bevoegde bestuursorgaan slechts onder bijzondere omstandigheden afzien van handhaving. Van een bijzondere omstandigheid is sprake indien:

  • Concreet zicht op legalisatie bestaat.

Voorbeeld
Michiel heeft zonder vergunning een kroeg in een woning in Groningen gevestigd. Een kroeg in de omgeving is hier niet blij mee en doet een verzoek tot handhaving, omdat Michiel geen vergunning heeft. Het bestuursorgaan ziet af van handhaving, omdat Michiel nog een vergunning kan aanvragen en deze vergunning ook verleend kan worden. Er bestaat een concreet zicht op legalisatie.

  • Handhavend optreden zodanig onevenredig is in verhouding tot de daarmee te dienen belangen dat van optreden in de concrete situatie moet worden afgezien. Dit zal het geval zijn indien er sprake is van een incidentele of een erg lichte overtreding.

Voorbeeld
Michiel uit het vorige voorbeeld heeft een terras bij zijn kroeg gebouwd. De buren van Michiel zijn hier niet blij mee en doen een verzoek tot handhavend optreden, omdat het terras volgens hen over de erfgrens zou komen. Het bestuursorgaan ziet hiervan af, omdat handhavend optreden onevenredig zou zijn. Het terras is maar een paar millimeter over de erfgrens gebouwd dan wettelijk is toegestaan en de buren ervaren hiervan geen overlast. Het terras afbreken is in de ogen van het bestuursorgaan daarom onevenredig. Indien de buren het hier niet mee eens zijn kunnen zij bezwaar maken.

  • Op grond van handhavingsbeleid eerst wordt gewaarschuwd en gelegenheid wordt gegeven tot herstel. Dit beleid mag er niet op neerkomen dat er in het geheel niet handhavend wordt opgetreden.

Voorbeeld
De buren van Michiel hebben net als in het vorige voorbeeld een verzoek tot handhaving gedaan, omdat het terras volgens hen over de erfgrens gebouwd zou zijn. Het bestuursorgaan komt inderdaad tot de conclusie dat het terras een stuk over de erfgrens is gebouwd. Het bestuursorgaan geeft Michiel een gedoogbeschikking hetgeen hem gedurende een bepaalde periode de mogelijkheid geeft om de situatie te herstellen. Een gedoogbeschikking is een beslissing om gedurende een bepaalde periode niet op te treden tegen een overtreding. Het bestuursorgaan zal de keuze voor een gedoogbeschikking moeten motiveren.

Ben je van mening dat er voor het bevoegde bestuursorgaan reden is om van handhaving af te zien, omdat er bijvoorbeeld zicht op legalisatie bestaat? Een advocaat kan jou helpen om jouw recht te behalen.

Van welke handhavingsinstrumenten kan het bestuursorgaan gebruik maken?

In het bestuursrecht kan een onderscheid worden gemaakt tussen punitieve sancties en herstelsancties. Herstelsancties worden opgelegd om de situatie te herstellen. Dit kan betekenen dat de overtreding ongedaan wordt gemaakt of dat de gevolgen van de overtreding worden weggenomen. Punitieve sancties worden opgelegd ter bestraffing van de overtreder. In dit laatste geval dient er verwijtbaar te zijn gehandeld door de betrokkene.
Een bestuursorgaan heeft verschillende handhavingsinstrumenten, namelijk:

  • Last onder bestuursdwang: het bestuursorgaan treedt zelf op tegen de overtreding, bijvoorbeeld door sluiting van een pand.
  • Last onder dwangsom: de overtreder wordt verplicht de overtreding ongedaan te maken onder de last van een dwangsom.
  • Bestuurlijke boete
  • (gedeeltelijke) Intrekking van een vergunning

De last onder bestuursdwang, last onder dwangsom en het intrekken van een vergunning zijn voornamelijk herstelsancties. De bestuurlijke boete is een punitieve sancties. In sommige gevallen kan ook het intrekken van een vergunning punitief zijn.

Heb je één van bovenstaande handhavingsinstrumenten opgelegd gekregen? Een advocaat gespecialiseerd in het bestuursrecht kan je helpen om hiertegen in bezwaar of beroep te gaan. Het is belangrijk dat je er op tijd bij bent, omdat in de meeste gevallen de termijn van 6 weken voor het instellen van bezwaar niet mag worden overschreden.

Plaats opdracht